Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Schůzka koordinátorů pro zahraniční záležitosti FF UP 1. 10. 2015 autor prezentace, datum prezentace, univerzitní oddělení, fakulta, adresa.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Schůzka koordinátorů pro zahraniční záležitosti FF UP 1. 10. 2015 autor prezentace, datum prezentace, univerzitní oddělení, fakulta, adresa."— Transkript prezentace:

1 Schůzka koordinátorů pro zahraniční záležitosti FF UP 1. 10. 2015 autor prezentace, datum prezentace, univerzitní oddělení, fakulta, adresa

2 Program 1.Zhodnocení změn v programu ERASMUS+ (uznávání absolvovaných předmětů, LA) 2.Návrh směrnice uznávání kreditů 3.Představení výzev na podporu internacionalizace na FF UP pro rok 2016 4.Problematika příjezdů zahraničních studentů 5.Mobility Days 2015 6.Diskuse autor prezentace, datum prezentace, univerzitní oddělení, fakulta, adresa

3 Návrh směrnice uznávání kreditů −Nahrazuje směrnici z roku 2009 −Reflektuje změny v procesech administrování výjezdů studentů v rámci jednotlivých programů (nejen Erasmus+) −Zavádí nové pravidla při zápisu předmětů do rozvrhu STAG v době zahraničního studijního pobytu −Popisuje proces uznávání zahraničních kreditů v Portálu/STAG autor prezentace, datum prezentace, univerzitní oddělení, fakulta, adresa

4 Článek 1: Obecné ustanovení −Pro uznání zahraničního studia, se doporučuje, aby student získal nejméně 20 ECTS kreditů (nebo jejich ekvivalent) za semestr. −Student, který má splněny všechny studijní povinnosti, tzn., dosáhl potřebného kreditního limitu v požadované skladbě A-B- C určené studijním plánem jeho oboru, může být na zahraniční studijní pobyt vyslán pouze tehdy, je-li tento pobyt přínosem pro jeho rozpracovanou bakalářskou/magisterskou práci. −Student, kterému je přiznáno stipendium na studium v zahraničí poskytované Univerzitou Palackého, musí být po celou dobu výjezdu (tedy již od 1. dne výjezdu) řádným studentem Filozofické fakulty UP. autor prezentace, datum prezentace, univerzitní oddělení, fakulta, adresa

5 Článek 2: Příprava studijního plánu před výjezdem do zahraničí −V rámci Learning Agreement musí existovat dohoda mezi studentem a vysílající katedrou (či katedrami) o způsobu uznání kreditů získaných za kurzy studované v zahraničí (kategorie A, B, C) (viz SZŘ UP, článek 7 a 27) a případném nahrazení předmětů studijního plánu na FF UP. −Předměty schválené v Learning Agreement si student zadá elektronicky přes Informační systém Univerzity Palackého (Portal). −Zahraniční předměty se zapisují s původními kódy zahraniční vysoké školy a před lomítkem se uvede kód katedry, na které student uplatňuje výsledek. autor prezentace, datum prezentace, univerzitní oddělení, fakulta, adresa

6 Článek 4: Zápis předmětů do rozvrhu STAG v době zahraničního studijního pobytu −Student, který vycestuje na zahraniční pobyt v délce do 30 dnů, si může po dohodě s vyučujícím zapsat v předzápise ve STAGu do rozvrhu předměty svého studijního plánu. Tato dohoda musí být potvrzena minimálně formou e-mailové komunikace. −Student, který vycestuje na zahraniční pobyt delší než 30 dnů, si v předzápise ve STAGu do rozvrhu předměty svého studijního plánu primárně nezapisuje. − Ve výjimečných případech může mít student v době zahraničního výjezdu zapsány předměty do celkové výše 10 kreditů (v rámci jednosemestrálního výjezdu, delšího než 30 dnů), nebo 20 kreditů (v případě dvousemestrálního - celoročního výjezdu), avšak pouze po schválení individuálního studijního plánu (dále ISP), dohodnutého s vyučujícím předmětu. −Žádost o ISP, která obsahuje vyjádření příslušných vyučujících o způsobu náhradního plnění, stvrdí svým podpisem zahraniční koordinátor katedry. Následně student žádost doručí své studijní referentce na SO a ta jej předá k posouzení proděkanovi pro studijní a sociální záležitosti. −Předměty, jejichž sylabus nevyžaduje pravidelnou docházku (např. diplomový seminář) není potřeba do ISP zadávat, studenti se ji mohou zapsat do STAGu v rámci předzápisu bez nutnosti podání žádosti o ISP. autor prezentace, datum prezentace, univerzitní oddělení, fakulta, adresa

7 Článek 5: Uznávání kreditů po návratu ze zahraniční mobility −Student je povinen požádat o uznání splněných předmětů ze zahraniční mobility zahraničního koordinátora na příslušné katedře. −Kreditová hodnota všech absolvovaných zahraničních předmětů bude uznávána jako skutečná hodnota dle ToR, a to i v případě, kde tato hodnota převyšuje hodnotu předmětů příslušného oboru na FF UP. V případě potřeby může být jeden předmět absolvovaný na zahraniční vysoké škole nahrazen více předměty na domácí katedře. Pro tento účel je navrhovaný následovný postup: zahraniční předmět s vyšší kreditovou dotací může být rozdělen na více předmětů ve variantech „a“, „b“, atd., čím dojde i k rozdělení kreditů. Následně může být zahraniční předmět ve variantě „a“ nahrazujícím předmětem za domácí předmět v kategorii A a B (viz článek 5 bod 4), a zahraniční předmět ve variantě „b“ plně uznán v kategorii B nebo C (bez nahrazování). autor prezentace, datum prezentace, univerzitní oddělení, fakulta, adresa

8 Článek 5: Uznávání kreditů po návratu ze zahraniční mobility −(bod 4) Pokud zahraniční koordinátor požaduje zařazení zahraničního předmětu a započítání jeho kreditů do konkrétního modulu, je nezbytné, aby v Portálu byl u zahraničního předmětu vybrán adekvátní domácí předmět příslušného modulu studijního oboru na FF UP, jehož kredity STAG do modulu započítá. V opačném případě je modul při kontrole studia vyhodnocen jako nesplněný. −Zahraniční koordinátor vysílající katedry zadá výsledky studenta do Informačního systému Univerzity Palackého (Portal). Následně studentovi vytiskne a podepíše dokument Návrh na uznání. autor prezentace, datum prezentace, univerzitní oddělení, fakulta, adresa

9 Výzvy na podporu internacionalizace na FF UP pro rok 2016 - Aktuální výzvy −Zahraniční mobilita studentů Bc. a Mgr. oborů FF UP pro rok 2016 −Studijní mobility nad 28 dní primárně do zemí mimo EU v rámci bilaterálních smluv UP, příp. Freemover pobyty. −Pracovní mobility nad 28 dní primárně do zemí mimo EU. −Termín podání podepsaných žádostí: 15. 10. 2015 −Zahraniční mobilita studentů DSP FF UP pro rok 2016 −Výzkumné badatelské pobyty. −Aktivní účast na mezinárodních zahraničních konferencích. −Termín podání podepsaných žádostí: 21. 10. 2015 autor prezentace, datum prezentace, univerzitní oddělení, fakulta, adresa

10 Výzvy na podporu internacionalizace na FF UP pro rok 2016 - Plánované výzvy −Mobilita akademických pracovníků (konference, badatelský pobyt, síťování). −Podpora významných zahraničních hostů. −Podpora konferenční činnosti na FFUP (konference světového významu) −Podpora publikací vydaných v zahraničí autor prezentace, datum prezentace, univerzitní oddělení, fakulta, adresa

11 Příjezdy zahraničních studentů −Aktualizace nabídky kurzů v cizích jazycích na katedře pro LS 2015/16 −Prosím o zaslání do 30. 10. 2015 −Úprava a doplnění popisů předmětů v angličtině v Portálu/STAG (definovat jazyk, konkrétní semestr). −aktualizace webových stránek kateder v angličtině (Information for Prospective Students – exchange students), kontakty na ZO FF a OMV. −např. chybí aktuální rozvrhy −Shromaždiště informací – ZO FF autor prezentace, datum prezentace, univerzitní oddělení, fakulta, adresa

12 Mobility Days 2015, 6. - 8. 10. 2015 −ÚTERÝ 6. 10. (Křížkovského 8, Rektorát UP, K8-U1), 17:30- 19:30: KONFUCIOVA AKADEMIE (stipendijní programy); ERASMUS MUNDUS; EURICA (stipendia do Latinské Ameriky),CEEPUS, AKTION, NORSKÉ FONDY a FONDY EHP, DAAD, etc. −STŘEDA 7. 10. (Tř. Svobody 26, FF UP, SV-1.49), 15:00-19:30: ERASMUS+ (studijní pobyty a pracovní pobyty); ESN UP Olomouc (prezentace studentské organizace); FREEMOVER + AIA, CEEPUS (české stipendijní programy). −ČTVRTEK 8. 10. (Křížkovského 8, Rektorát UP, K8-U1), 14:30- 16:30: FULBRIGHTŮV STIPENDIJNÍ PROGRAM (stipendijní možnosti pro studenty i akademické pracovníky); MERRILLŮV PROGRAM (prezentace programu). autor prezentace, datum prezentace, univerzitní oddělení, fakulta, adresa

13 Školení STAG −2 termíny: dvě alternativy 22. 10. nebo 5. 11. od 15:00 do 16:00. Prosím hlasovat na: −http://doodle.com/poll/y5g6cvm7ezhy9n4whttp://doodle.com/poll/y5g6cvm7ezhy9n4w −Konkrétní dotazy posílat do 19. 10., resp. 2. 11. na dana.hellova@upol.cz dana.hellova@upol.cz autor prezentace, datum prezentace, univerzitní oddělení, fakulta, adresa


Stáhnout ppt "Schůzka koordinátorů pro zahraniční záležitosti FF UP 1. 10. 2015 autor prezentace, datum prezentace, univerzitní oddělení, fakulta, adresa."

Podobné prezentace


Reklamy Google