Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář pro žadatele o finanční podporu Věcné řízení Ing. Petr Juříček.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář pro žadatele o finanční podporu Věcné řízení Ing. Petr Juříček."— Transkript prezentace:

1 Seminář pro žadatele o finanční podporu Věcné řízení Ing. Petr Juříček

2 Doba realizace projektu Délka realizace projektů - uvedena v právním aktu s nejzazším datem ukončení 31.7.2015. Zahájení projektu - datum podpisu statutárního zástupce na Prohlášení příjemce dotace o poskytnutí dotace nebo datum uvedené v právním aktu (podle toho, co nastane později), tj. podpis statutárního zástupce na Prohlášení příjemce dotace Způsobilé výdaje projektu - od data, kdy byl seznam doporučených projektů k financování schválen náměstkem ministra pro řízení operačních programů. 2

3 Způsob výběru projektů Formální hodnocení Hodnocení přijatelnosti Věcné hodnocení Grémium zpravodajů 3

4 Hodnocení přijatelnosti Posouzení souladu žádosti se základními podmínkami Výzvy Kritéria jsou popsána v Příručce pro žadatele, kap. 5.1.2 (jedná se o vyřazovací kritéria) Oprávněnost žadatele, partnera Definice cílové skupiny a území dopadu Vyhlášené podporované aktivity (klíčové aktivity – jedinečnost a inovativnost) Délka trvání projektu Výše finanční podpory, struktura rozpočtu, limity kapitol, … 4

5 Věcné hodnocení 1Zdůvodnění potřebnosti realizace projektu 18 bodů (zdůvodnění záměru, potřebnost a očekávaný přínos) 2Cílová skupina 12 bodů (vymezení /přiměřenost CS, způsob zapojení CS) 3Popis realizace projektu 17 bodů (klíčové aktivity, připravenost na možná rizika) 4Finanční řízení 23 bodů (přiměřenost rozpočtu, jeho provázanost s KA) 5

6 Věcné hodnocení 5Výsledky a výstupy15 bodů (kvantifikace výsledků a výstupů, způsob zajištění) 6 Horizontální témata 0 body (aktivity podporující rovné příležitosti a udržitelný rozvoj) 7Specifická kritéria 15 bodů Příloha č. 1 Výzvy Kritéria jsou popsána v Příručce pro žadatele, kap. 5.1.3 6

7 Grémium zpravodajů Doporučuje projekty k podpoře a respektuje při svém rozhodování pořadí žádostí podle počtu bodů přidělených ve věcném hodnocení Příklady zásahu grémia zpravodajů: -Krácení rozpočtu projektu -Doplnění či zvýšení monitorovacích indikátorů -Doplnění aktivit v době udržitelnosti 7

8 Struktura projektové žádosti 1/2 I.Souhrnné informace o projektu II.Žadatel projektu III.Partner projektu IV.Popis projektu V.Území dopadu a realizace VI.Klíčové aktivity VII.Harmonogram klíčových aktivit VIII. Realizační tým IX.Rozpočet projektu 8

9 Struktura projektové žádosti 2/2 X. Horizontální témata XI. Kategorizace pomoci XII. Monitorovací indikátory XIII. Výběrová řízení XIV. Publicita XV. Synergické projekty XVI. Další projekty v současné době realizované žadatelem/partnerem XVII. Čestné prohlášení XVIII. Přílohy projektu 9

10 Důležité body jednotlivých částí PŽ I. Souhrnné informace o projektu -Maximální doba trvání projektu: 11 měsíců (dle Výzvy) -Předpokládané datum ukončení projektu: nejzazší datum je 31.7.2015 (dle Výzvy) II. Žadatel projektu III. Partner projektu -Oprávněnost partnera dle Příručky pro žadatele -Role partnerů musí být opodstatněná a nezastupitelná (nesmí být skrytým dodavatelem) -Příjemce realizuje hlavní, podstatnou část aktivit -Partneři s finančním příspěvkem – ZŠ a SŠ 10

11 Důležité body jednotlivých částí PŽ Partner s finančním příspěvkem – Vyplnit Přílohu č. 3 a 4 Výzvy Partner bez finančního příspěvku – Vyplnit přílohu č. 4 Výzvy V projektové žádosti se partnerství může/musí promítnout i v částech: – IV. Popis projektu – Vnitřní postupy řízení – VI. Klíčové aktivity (popis) – VIII. Realizační tým (partner s finančním příspěvkem) – XIII. Výběrová řízení – XVI. Další projekty v současné době realizované žadatelem/partnerem 11

12 Důležité body jednotlivých částí PŽ IV. Popis projektu -Popis cílové skupiny musí odpovídat Výzvě -Pole Popis realizace plánovaných aktivit po ukončení financování z ESF = udržitelnost V. Území dopadu a realizace -Soulad s Výzvou VI. Klíčové aktivity -Konkrétně popsán popis realizace a výstupy jednotlivých KA -Provázanost nákladů spojených s realizací KA s rozpočtem projektu 12

13 Důležité body jednotlivých částí PŽ VII. Harmonogram klíčových aktivit -Časově logicky seřazené fáze realizace (klíčové aktivity) projektu VIII. Realizační tým -Provázanost s rozpočtem projektu a klíčovými aktivitami IX. Rozpočet projektu X. Horizontální témata -Vliv projektu může být neutrální nebo pozitivní, nikdy negativní XI. Kategorizace pomoci 13

14 Důležité body jednotlivých částí PŽ XII. Monitorovací indikátory -Reálně nastavit hodnoty jednotlivých MI vzhledem k délce trvání projektu, velikosti rozpočtu, … (splnění nejpozději k datu ukončení realizace projektu, nedodržení je sankcionováno) -Provázanost hodnot MI s výstupy klíčových aktivit (+ využití komentáře k bližší specifikaci) -Způsob započítávání je uveden v Metodice monitorovacích indikátorů (+ výčet produktů, které nikdy nejsou MI) Počet podpořených osob – klienti služeb Počet podpořených osob – poskytovatelé služeb Počet nově vytvořených/inovovaných produktů (včetně ŽP a ICT) Počet nově vytvořených/inovovaných produktů s komponentou ŽP Počet nově vytvořených/inovovaných produktů s komponentou ICT Počet nově vytvořených/ínovovaných produktů výhradně zaměřených na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Počet úspěšně podpořených osob -Dále se vykazují tzv. anexové indikátory – Příloha č. 2 Výzvy 14

15 Důležité body jednotlivých částí PŽ XIII. Výběrová řízení -Provázanost s klíčovými aktivitami a rozpočtem -Výběrová řízení není nutné realizovat v souladu s projektovou žádostí -Zadavatelem zakázky může být příjemce dotace, nebo jeho partner s finančním příspěvkem, pokud je touto činností pověřen ve Smlouvě o partnerství. Příjemce dotace je však odpovědný za to, že v rámci realizace projektu nedojde k porušení pravidel -Uvádí se všechna předpokládaná VŘ – realizovaná jak podle Příručky pro příjemce (realizátor nad 200.000 Kč bez DPH; patner/škola nad 100.000 Kč bez DPH), tak i podle zákona č. 137/2006 Sb. XIV. Publicita -Poskytnutí podpory z prostředků ESF (prostřednictvím OP VK) musí být dostatečně zviditelněno a propagováno (směrem k široké a odborné veřejnosti). 15

16 Důležité body jednotlivých částí PŽ -Každý dokument a materiál vztahující se k projektu (včetně elektronických dokumentů) musí být označen logolinkem. Kvalitní zobrazení, viditelné umístnění -Podrobná pravidla v Příručce pro příjemce a v Manuálu vizuální identity -Publicita spadá do nepřímých nákladů (předměty publicity, náklady pracovníka pro publicitu, …). -Do povinné publicity nespadají aktivity zaměřené na cílovou skupinu (oslovování a pozvánky, konference pro cílovou skupinu, …). -Volba propagačních nástrojů v žádosti v Benefit7+ - zvolit s ohledem na potřeby, velikost a rozpočet projektu. XV. Synergické projekty 16

17 Důležité body jednotlivých částí PŽ XVI. Další projekty v současné době realizované žadatelem/partnerem XVII. Čestné prohlášení -podepsat statutárním zástupcem XVIII. Přílohy projektu -Vypsat všechny povinné i nepovinné přílohy, které jsou součástí projektové žádosti -Přílohy v listinné podobě tvoří samostatný dokument, jehož součástí je i seznam příloh 17

18 Autorská práva k produktům -Příjemce dotace je povinen bezplatně všechny nově vytvořené produkty nebo jejich kopie předat do vlastnictví poskytovatele (MŠMT), a to nejpozději se závěrečnou monitorovací zprávou (licenční smlouva) -Poskytovatel je oprávněn předané produkty využívat a zpřístupňovat třetím osobám – v časově, územně a množstevně neomezeném rozsahu. -Požadavky na produkty: nesmí být plagiátem/kompilátem, musí odpovídat popisu v projektové žádosti, musí vzniknout během realizace projektu 18

19 Změny během realizace projektu Skutečnosti uvedené v projektové žádosti jsou závazné (žádost je součástí smlouvy mezi MŠMT a příjemcem dotace) -Výjimky: výběrová řízení Nepodstatné změny: -Neovlivní dosažení cílů projektu a monitorovacích indikátorů -Oznamují se v monitorovací zprávě se zdůvodněním, proč a odkdy ke změně došlo Podstatné změny: -Mění charakter a obsah projektu oproti schválené žádosti -Doplňují právní akt o poskytnutí podpory (dodatek) -Podléhají schválení Příručka pro příjemce v. 8, kap. 3.1 (Změny projektu) 19

20 Nejčastější chyby v žádosti Žádost nebyla finalizována Žádost nebyla odevzdaná v termínu Klíčové aktivity neodpovídají aktivitám stanoveným ve výzvě (např. řízení projektu) Partner není právnickou osobou Partner je skrytým dodavatelem Cílové skupiny nejsou v souladu s výzvou Území dopadu neodpovídá výzvě Překročena max. doba trvání projektu Požadované fin. prostředky nejsou ve stanoveném limitu Překročeny limity kapitol Chybí povinná příloha 20

21 Materiály a zdroje informací Příručka pro žadatele OP VK, verze 10, platná od 1. ledna 2014, URL: http://www.op-vk.cz/cs/zadatel/dokumenty- pro-zadatele/prirucka-pro-zadatele-op-vk/prirucka-pro- zadatele-op-vk-verze-10-platna-od-1-1-2014.htmlhttp://www.op-vk.cz/cs/zadatel/dokumenty- pro-zadatele/prirucka-pro-zadatele-op-vk/prirucka-pro- zadatele-op-vk-verze-10-platna-od-1-1-2014.html Prováděcí dokument OP VK (aktuální verze), URL: http://www.op-vk.cz/cs/zadatel/zakladni- dokumenty/provadeci-dokument-k-op-vzdelavani-pro- konkurenceschopnost/ http://www.op-vk.cz/cs/zadatel/zakladni- dokumenty/provadeci-dokument-k-op-vzdelavani-pro- konkurenceschopnost/ Metodika monitorovacích indikátorů OP VK, verze 3, 22. srpna 2011, URL: http://www.op- vk.cz/cs/prijemce/dokumenty-pro-prijemce/metodika- monitorovacich-indikatoru.htmlhttp://www.op- vk.cz/cs/prijemce/dokumenty-pro-prijemce/metodika- monitorovacich-indikatoru.html 21

22 Materiály a zdroje informací Příručka „Jak vyplnit webovou žádost OP VK“, URL: http://www.op-vk.cz/cs/zadatel/benefit7-webova-zadost/jak- vyplnit-webovou-zadost.html. http://www.op-vk.cz/cs/zadatel/benefit7-webova-zadost/jak- vyplnit-webovou-zadost.html Metodický dopis č. 4.4 „Doporučení pro stanovení mezd/platů v projektech OP VK“ platný od 28. ledna. 2013, URL: http://www.op-vk.cz/cs/prijemce/dokumenty-pro- prijemce/metodicke-dopisy-op-vk/metodicky-dopis-c-4- doporuceni-pro-stanoveni-rozmezi-mezd-platu-v-projektech-op- vk.html http://www.op-vk.cz/cs/prijemce/dokumenty-pro- prijemce/metodicke-dopisy-op-vk/metodicky-dopis-c-4- doporuceni-pro-stanoveni-rozmezi-mezd-platu-v-projektech-op- vk.html Metodický dopis č. 23 „Obvyklé ceny zařízení a vybavení“, platný od 26. června 2012, URL: http://www.op- vk.cz/cs/prijemce/dokumenty-pro-prijemce/metodicke-dopisy-op- vk/metodicky-dopis-c-23-obvykle-ceny-zarizeni-a-vybaveni.htmlhttp://www.op- vk.cz/cs/prijemce/dokumenty-pro-prijemce/metodicke-dopisy-op- vk/metodicky-dopis-c-23-obvykle-ceny-zarizeni-a-vybaveni.html 22

23 Děkuji za pozornost Kontakt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Odbor 46 – CERA Ing. Petr Juříček, petr.juricek@msmt.czpetr.juricek@msmt.cz 23


Stáhnout ppt "Seminář pro žadatele o finanční podporu Věcné řízení Ing. Petr Juříček."

Podobné prezentace


Reklamy Google