Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Veronika Vytejčková, odbor legislativní MŽP Mgr. Veronika Vytejčková, odbor legislativní MŽP Vybrané problémy vodoprávní praxe I.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Veronika Vytejčková, odbor legislativní MŽP Mgr. Veronika Vytejčková, odbor legislativní MŽP Vybrané problémy vodoprávní praxe I."— Transkript prezentace:

1 Mgr. Veronika Vytejčková, odbor legislativní MŽP Mgr. Veronika Vytejčková, odbor legislativní MŽP Vybrané problémy vodoprávní praxe I.

2 Vybrané otázky (a snad i odpovědi) z témat: I. Nakládání s vodami II. Ochranných pásem vodních zdrojů III. Nakládání se závadnými látkami IV. Výjimky z nedosažení dobrého stavu vod (§ 23a/7 a 8) V. Stručná informace o připravované vodohospodářské legislativě v gesci MŽP

3 Nakládání s vodami  „Nakládáním s povrchovými nebo podzemními vodami je jejich vzdouvání pomocí vodních děl, využívání jejich energetického potenciálu, jejich využívání k plavbě nebo k plavení dřeva, k chovu ryb nebo vodní drůbeže, jejich odběr, vypouštění odpadních vod do nich a další způsoby, jimiž lze využívat jejich vlastnosti nebo ovlivňovat jejich množství, průtok, výskyt nebo jakost.“ (§ 2 odst. 9 VZ)  Obecná definice pokrývající obecné nakládání (§ 6 a 7), i nakládání „povolované“ (§ 8)  Nakládání s vodami je obecně bezplatné, platí se pouze v případě odběru podzemních nebo povrchových vod a vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních.  Pod Hlavu II zákona „Nakládání s vodami“ spadají formálně vzato také další povolení (§ 14, § 15), ohlášení (§ 15a), souhlasy (§ 17) a vyjádření (§ 18) … X nakládání s odpadními vodami

4 Nakládání s vodami § 8 odst. 1 písm. b) bod 1. – odběr podzemní vody § 29 odst. 1: Zdroje podzemních vod jsou přednostně vyhrazeny pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou a pro účely, pro které je použití pitné vody stanoveno zvláštním právním předpisem.5) K jiným účelům může vodoprávní úřad povolit použití podzemní vody, jen není-li to na úkor uspokojování uvedených potřeb. Oxid uhličitý je zakázáno ukládat49) do hydrogeologických struktur s významnými zásobami kvalitních podzemních vod určených především pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou. § 9 odst. 1: Povolení k nakládání s vodami se vydává na časově omezenou dobu. V povolení k nakládání s vodami se stanoví účel, rozsah, povinnosti a popřípadě podmínky, za kterých se toto povolení vydává. Podkladem vydání povolení k nakládání s podzemními vodami je vyjádření osoby s odbornou způsobilostí, pokud vodoprávní úřad ve výjimečných případech nerozhodne jinak.8) X § 38 odst. 7 VZ

5 Nakládání s vodami Povolení k odběru podzemní vody  Na jak dlouhou dobu je možné žádat a vydat povolení k odběru podzemní vody pro zásobování pitnou vodou? Je možné vydat toto povolení na 50 let, když povolení k vypouštění je možné vydat na max. 10 let?

6 Nakládání s vodami Povolení k odběru podzemní vody  Je třeba k žádosti o změnu povolení k nakládání s podzemními vodami spočívající v prodloužení doby platnosti povolení předložit hydrologický posudek?

7 Nakládání s vodami Souhlas podle § 17 odst. 1 písm. g)  Žadatel žádá o prodloužení platnosti rozhodnutí – souhlasu k vrtu pro využívání energetického potenciálu podzemních vod, z něhož se neodebírá ani nečerpá podzemní voda. Lze, a pokud ano, jakým způsobem lze rozhodnutí prodloužit? Podle jakého zákonného ustanovení?

8 Nakládání s vodami Vypouštění odpadních vod do vod podzemních Je správce povodí účastníkem řízení o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních?

9 Ochranná pásma vodních zdrojů § 30 odst. 6 a 9 (6) Ochranná pásma stanoví vodoprávní úřad na návrh nebo z vlastního podnětu. Nepodají-li návrh na jejich stanovení ti, kteří mají právo vodu z vodního zdroje odebírat, popřípadě ti, kteří o povolení k takovému odběru žádají, u vodárenských nádrží pak ti, kteří vlastní vodní díla sloužící ke vzdouvání vody v takových nádržích nebo jsou jejich stavebníky, může jim předložení tohoto návrhu s potřebnými podklady vodoprávní úřad uložit. Za vodárenské nádrže podle předchozí věty se považují nádrže uvedené v seznamu podle odstavce 13. (9) Odpadne-li důvod ochrany, vodoprávní úřad z vlastního podnětu nebo na návrh rozhodne o zrušení ochranného pásma.

10 Ochranná pásma vodních zdrojů Je možné zrušit ochranné pásmo vodního zdroje „na návrh“ soukromého subjektu, například vlastníka pozemku v ochranném pásmu?

11 Ochranná pásma vodních zdrojů Je možné vyhovět návrhu na stanovení ochranného pásma vodního zdroje, který navrhuje stanovit pouze I. ochranné pásmo v rozsahu podle § 30 odst. 3 písm. d) vodního zákona? Vodní zákon v § 30 sice hovoří o stanovení ochranných pásem I. a II., přičemž II. pásmo lze stanovit „od sebe oddělenými územími“, ale prováděcí vyhláška č. 137/1999 Sb. umožňuje stanovit pouze I. pásmo (viz § 4). Bylo by možné stanovit pouze II. ochranné pásmo?

12 Nakládání se závadnými látkami  Schvalování havarijního plánu a stanovení podmínek  Kompetence při řešení havárií na zařízení spadajícím pod IPPC  Výjimka podle § 39 odst. 7 písm. e) vodního zákona při likvidaci břehových porostů podél toku

13 Nakládání se závadnými látkami Schvalování havarijního plánu a stanovení podmínek Je možné při schvalování havarijního plánu podle § 39 odst. 2 VZ stanovit nějaké podmínky, případně omezit platnost schválení?

14 Nakládání se závadnými látkami Kompetence při řešení havárií na zařízení spadajícím pod IPPC Který vodoprávní úřad je kompetentní k řízení prací při zneškodňování havárií (§ 41 odst. 3 vodního zákona) u společnosti, které byl havarijní plán schválen v rámci rozhodnutí IPPC?

15 Nakládání se závadnými látkami Výjimka podle § 39 odst. 7 písm. e) vodního zákona při likvidaci břehových porostů Je nutné vydání výjimky podle § 39 odst. 7 písm. e) vodního zákona při likvidaci invazních druhů rostlin (břehových porostů) podél toku? Metodické sdělení: http://www.mzp.cz/osv/edice.nsf/15E5BDAF0BFCD3F0C1257E B4004A1B3E/$file/V%C4%9Bstn%C3%ADk_07_cervenec_srpe n.pdf

16 Výjimka z nedosažení dobrého stavu vod § 23a odst. 7 a 8 vodního zákona (7) Dobrého stavu podzemních vod, dobrého ekologického stavu, dobrého ekologického potenciálu nebo předcházení zhoršování stavu útvaru povrchové nebo podzemní vody nemusí být dosaženo v důsledku nových změn fyzikálních poměrů v útvaru povrchové vody nebo změn hladin útvarů podzemních vod. Ke zhoršení stavu útvaru povrchové vody z velmi dobrého na dobrý může dojít v důsledku nových trvalých lidských činností. (8) Uplatnění výjimek podle odstavce 7 je možné, pouze pokud a) jsou učiněny všechny schůdné kroky k omezení nepříznivých vlivů na stav vodního útvaru, b) důvody těchto změn nebo úprav jsou výslovně uvedeny a vysvětleny v plánu povodí podle § 24 a dané cíle se každých šest let přezkoumávají, c) důvody těchto změn nebo úprav vyplývají z nadřazeného veřejného zájmu nebo pokud jsou přínosy pro životní prostředí a společnost při dosahování cílů podle odstavce 1 převáženy přínosy nových změn pro lidské zdraví, udržení ochrany obyvatel nebo udržitelný rozvoj a d) prospěšné cíle, které z těchto změn nebo úprav vodního útvaru vyplývají, nelze z důvodů technické neproveditelnosti nebo pro neúměrné náklady dosáhnout jinými prostředky, jež by byly z hlediska životního prostředí významně lepší. Vodní právo – výklady a judikatura

17 Výjimka z nedosažení dobrého stavu vod Metodický pokyn Ministerstva zemědělství platný od 1.5.2016 http://www.kr-kralovehradecky.cz/assets/krajsky- urad/ziv-prostredi-zemedelstvi/aktuality/vodni- hospodarstvi/MPkposouzenivlivuzameru_2016_04_11.pd f

18 Výjimka z nedosažení dobrého stavu vod „Poplatková“ novela vodního zákona  Dvoufázový postup 1. (Před)posouzení – zhorší/nezhorší stav  § 104 odst. 9 nebo § 17 odst. 5 2. Udělení výjimky  § 23a odst. 8  Vyhláška č. 432/2001 Sb. a MP

19 Připravovaná legislativa „Poplatková novela“ vodního zákona Hlavní změny:  Poplatek za odebrané množství podzemní vody  Poplatek za vypouštění odpadních vod do vod povrchových  Správa poplatků a nová procesní úprava  Další (ne)související změny (§ 38, § 23a, sankční ustanovení).

20 Připravovaná legislativa Nová povodňová vyhláška  Oproti platné právní úpravě obsažené ve vyhlášce č. 236/2002 Sb., která má být zrušena, se provádí (zejména) následující změny:  Sjednocení postupu zpracování návrhu na stanovení ZÚ,  sjednocení postupu stanovení záplavového území a AZZÚ,  náležitosti opatření obecné povahy, kterým se záplavové území a jeho AZZÚ stanovuje, aj.  Navrhovaná účinnost 1. 6. 2016 …

21 Připravovaná legislativa Novela vyhlášky č. 98/2011 Sb.  Transpozice směrnice Komise 2014/101/EU ze dne 30. října 2014 o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES, kterou se stanoví rámec pro činnosti Společenství v oblasti vodní politiky  Transpoziční termín je stanoven na 20. května 2016 = účinnost vyhlášky  Doplnění norem pro monitorování kvalitativních ukazatelů pro klasifikaci ekologického stavu útvarů povrchových vod a ekologického potenciálu silně ovlivněných nebo umělých útvarů povrchových vod do přílohy č. 12

22 Připravovaná legislativa Novely vyhlášek č. 5/2011 Sb. a vyhlášky č. 24/2011 Sb.  Transpozice směrnice Komise 2014/80/EU ze dne 20. června 2014, kterou se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/118/ES o ochraně podzemních vod před znečištěním a zhoršováním stavu.  Navrhovaná účinnost červenec 2016

23 Kutná Hora – 05/2016 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Mgr. Veronika Vytejčková, odbor legislativní MŽP Mgr. Veronika Vytejčková, odbor legislativní MŽP Vybrané problémy vodoprávní praxe I."

Podobné prezentace


Reklamy Google