Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Malé a střední podnikání Small and Medium Enterprise.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Malé a střední podnikání Small and Medium Enterprise."— Transkript prezentace:

1 Malé a střední podnikání Small and Medium Enterprise

2 Čtyři pojetí podnikání Ekonomické pojetí: podnikáním se rozumí použití ekonomických zdrojů a dalších aktivit takovým způsobem, aby došlo k jejich zhodnocení. Psychologické pojetí: Podnikání je prostředek k dosažení seberealizace, nezávistosti a osamostatnění se apod. Sociologické pojetí: podnikáním se rozumí činnost vytvářející blahobyt pro všechny zúčastněné, vyhledávání cest vedoucích k lepšímu využití zdrojů, které napomáhají vytvářet více pracovních míst a příležitostí.(1) Právnické pojetí: „Kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele.“ (Obč.Z) Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem. (ŽZ)

3 Ministerstvo průmyslu a obchodu Koncepce rozvoje malého a středního podnikání v letech 2014 — 2020. V intencích představ EK. Obsahuje: - analýzu současného podnikatelského prostředí, - hodnocení dosažených výsledků, které přinesla předchozí politika podpory MSP, - nastiňuje koncepci rozvoje MSP v dalším období, - formuluje způsob realizace a finanční rámec podpory MSP.

4 Koncepce rozvoje MSP 2014 - 2020 (MPO) Jednou z priorit vlády ČR je podpora konkurenceschopnosti MSP. MSP reprezentují: více než 1 milion podnikatelských subjektů, tj. 99,84 % všech podnikatelů, zaměstnávají přes 1,8 mil. zaměstnanců, což představuje 61 % všech pracovníků, na vývozu se podílí cca 51 %, na dovozu cca 56 %.

5 Strategické priority MPO: Kultivace podnikatelského prostředí a Rozvoj poradenských služeb - Zlepšování podnikatelského prostředí, snižování administrativní zátěže, rozvoj poradenských služeb a vzdělávání pro podnikání, přístup k informacím. Rozvoj podnikání založeného na podpoře výzkumu, vývoje a inovací – podpora začínajících inovativních MSP, podpora spolupráce firem a výzkumných organizací, podpora designu. Podpora podnikatelské a inovační infrastruktury - rozvoj průmyslových zón, podpora podnikatelských inkubátorů. Podpora internacionalizace MSP – snižování překážek obchodu přes hranice. Udržitelné hospodaření s energií a rozvoj inovací v energetice - modernizace stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní potřebu vedoucí ke zvýšení jejich účinnosti, zavádění a modernizace systémů měření a regulace.

6 Význam MSP na trhu vyplňují tržní „niky“ tam, kde to pro velké podniky není efektivní (např. speciální služby…) působí v teritoriích, které jsou pro velké podniky nezajímavé a tím napomáhají rozvoji i zaostalejších regionů, vytvářejí nová pracovní místa aniž by vynakládaly yysoké kapitálové náklady, jsou flexibilní, díky své „malosti“ dokážou se rychle přizpůsobit změnám trhu, umí čerpat výhody lokálních zdrojů, skrývají v sobě velký potenciál ženského podnikání, který není dosud plně využít.

7 Definice MSP Definice velikosti MSP mají význam zejména pro statistické účely a pro vymezení těch podniků, které mohou čerpat z podpor a výhod (fondy EU, státní dotační programy) určených právě pro tento specifický sektor hospodářství Definice je jednotná ve všech zemích EU

8 Střední podnik Je to podnik, který a) zaměstnává méně než 250 zaměstnanců, b) jeho aktiva, uvedená v rozvaze, nepřesahují korunový ekvivalent částky 43 mil. EUR nebo má čistý obrat za poslední uzavřené účetní období nepřesahující korunový ekvivalent 50 mil. EUR

9 Malý podnik a) zaměstnává méně než 50 zaměstnanců, b) jeho aktiva, uvedená v rozvaze, nebo čistý obrat za poslední uzavřené účetní období nepřesahují korunový ekvivalent 10 mil. EUR.

10 Drobný (mikro) podnik a) zaměstnává méně než 10 zaměstnanců b) jeho aktiva, uvedená v rozvaze (majetek), nebo obrat za poslední uzavřené účetní období nepřesahují korunový ekvivalent 2 mil. EUR. Všichni musí splňovat kritérium nezávislosti tj., že není vlastněn z 25 % a více subjektem, který definici MSP nesplňuje.

11 Podnikatelské prostředí - Hodnocení světové banky: „Doing Business“ 2015 – ČR zaujímá 44. místo ze 183 hodnocených zemí Oproti roku 2014 si Česko polepšilo ze 65. místa na 44. místo Jeden z největších „skokanů roku“ Zdroj: Světová banka „Doing Business“, 2015

12 Hodnocení Světové banky Doing Business 2015 ČR „skokan“ roku…. 12 Je zajímavé, že země na prvních třech místech jsou bývalé Britské kolonie.

13 Sledované indikátory podmínky pro nastartování podnikání – procedury, čas, náklady a minimální základní kapitál, obtížnost získání stavebního povoleni – procedury, čas, náklady na získání stavebního povolení, nákup a prodej majetku – procedury, čas a náklady spojené s nákupem a prodejem komerčních nemovitostí, možnosti získání úvěru – index síly právních předpisů, index informovanosti o úvěrech, ochrana investora – index síly ochrany investora, daňová zátěž – počet, čas na přípravu a vyplnění daňových přiznání, podíl celkové daňové zátěže na hrubém zisku, obchodování přes hranice – dokumenty, náklady a čas spojený s vývozem a dovozem, efektivnost soudů při řešení obchodních sporů – procedury, náklady a čas na řešení obchodních sporů, možnost napojení na elektřinu, Řešení insolvence Pořadí zemí určuje průměr, spočtený z těchto deseti indexů.

14 Pozice ČR podle Indikátorů

15 Proces získání stavebního povolení

16 Získání stavebního povolení

17 Placení daní - srovnání

18 Připojení na elektřinu – srovnání getting electricity there requires 5.00 procedures, takes 110.00 days and costs 27.60% of income per capita


Stáhnout ppt "Malé a střední podnikání Small and Medium Enterprise."

Podobné prezentace


Reklamy Google