Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Poruchy příjmu potravy Jaké jsou podle Vás nejvýznamnější symptomy PPP ? V čem vidíte konkrétní příčiny vzniku těchto poruch ? Setkali jste se ve svém.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Poruchy příjmu potravy Jaké jsou podle Vás nejvýznamnější symptomy PPP ? V čem vidíte konkrétní příčiny vzniku těchto poruch ? Setkali jste se ve svém."— Transkript prezentace:

1

2 Poruchy příjmu potravy

3 Jaké jsou podle Vás nejvýznamnější symptomy PPP ? V čem vidíte konkrétní příčiny vzniku těchto poruch ? Setkali jste se ve svém okolí s případem PPP ?

4  Základní biologická potřeba  Podstatou je pud sebezáchovy  Jídlo je zdrojem slasti, odměnou i trestem

5  Regulací příjmu potravy lze ovlivňovat tělo  PPP jsou spojeny s poruchou postoje k jídlu  Jedinec je nápadně koncentrován na své tělo  Objevuje se kompulzivně obsedantní postoj k jídlu ( nutkavé rituály)

6  Genetické dispozice  Hormonální změny v pubertě ve vztahu ke změnám tělesných proporcí  Poruchy vnímání vlastního tělesného schématu  Přetrvávání chybné představy svého těla i po jeho změně ( dětství)  Společenský ideál ( uniformita)  Neschopnost jinak řešit jiný aktuální problém

7  Patologický strach ze ztloustnutí spojený s odmítáním potravy  Potřeba hubnout a obava z jídla mají kompulzivní charakter  Hubnutí je úkol, kdy pocit hladu přináší uspokojení  Dlouhodobé hladovění vede ke ztrátě chuti k jídlu  U některých případů se projeví záchvaty žravosti - jedná se o selhání vedoucí k depresi

8  Souvisí s hormonálními změnami, psychosociální rolí ženy, sociálně ekonomickými faktory ( spíše u středních a vyšších vrstev) a genetickými faktory  Onemocnění se projeví nejčastěji mezi 14.-18r.  Zastoupení 0,5-1% v populaci, 1:10 ( ch, d)  Porucha je ve formě jedné epizody nebo má chronický charakter(20-25%), 5% nemocných umírá

9  Úbytek váhy o 15% oproti normě  Nutkavé chování k redukci vlastní hmotnosti (nadměrné cvičení, projímadla, diuretika, zvracení,..) Vnímání vlastního těla je narušeno ( není vnímáno jako součást osobnosti)

10  Pozvolný průběh, počátek může být okolím kladně hodnocen  Hubnutí je více znatelné  Chování podobné jako u narkomanů ( popírání obtíží, argumentace zdravou výživou, výkonností)  Podvýživa vede k depresím, úzkosti a podrážděnosti  Dále se projevuje nespavost, bolesti hlavy a břicha  Ubývá sociálních kontaktů ( ztráta zájmů) ---------------------------------------------------------------------- Úkol : Jmenujte možné zdravotní důsledky mentální anorexie

11  Podvý ž iva  Endokrinní a metabolické zm ě ny  Ztráta menstruace  Poruchy termoregulace  Sní ž ená imunita  Vypadávání vlas ů  Ko ž ní zm ě ny

12  Bezproblémovost a konformita  Snaha plnit veškerá sociální očekávání  Důraz na výkon ( pozitivní hodnocení)  Silné volní vlastnosti ( zodpovědnost, svědomitost, perfekcionalismus)  Velmi dobrá inteligence a školní úspěšnost  Zvýšená sebekritičnost a nedostatečné sebevědomí  Únikové obranné tendence, rigidita, omezený smysl pro humor a sklon k autoagresi  Introverze a senzitivita --------------------------------------------------------------------------- Úkol : a)Objasněte barevně vyznačené termíny. b)Popište rodinné prostředí, které může predikovat vznik MA.

13  Alžběta Bavorská - Princezna Sissi Obrázek č.1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Úkol : Najděte více informací k této osobnosti a seznamte s nimi ostatní žáky

14  a)konformita – tendence přizpůsobit své názory a jednání skupině autoagrese – sebepoškozování introverze – zaměřenost na vlastní nitro senzitivita - přecitlivělost b)Rodina je příliš zaměřena na výkon a úspěch dítěte. Rodiče mají vůči dítěti až nepřiměřená očekávání.

15  Neodolatelná touha po jídle  Opakované záchvaty přejídání  Nutkavost zbavit se požité potravy násilným a nefyziologickým způsobem  Chorobný strach z tloušťky  Nepřiměřené hodnocení vlastního těla

16  Výskyt častěji u starších adolescentů a mladých žen, u mužů téměř vůbec  V rodině bývá problém s obezitou, problémy s váhou mívá dotyčný již před pubertou  Rozvoj obtíží je plynulý a vede k somatickým obtížím  Záchvaty přejídání jsou nepravidelné, množství potravy přijaté najednou je velké ( finančně náročné)  Jedinec si dělá zásoby a nosí jídlo s sebou  Nedovede již normálně jíst ( hladoví/ přejídá se)

17  Rysy společné s MA  Typická je impulzivita a nedostatek sebekontroly  Projevují se pocity viny a vztek vůči slabé vůli  Společenské kontakty jsou omezené (neúspěch je viděn v tloušťce)  Podstatná je i touha po tom, něco vlastnit a snížené sebehodnocení

18  Najděte na internetu kazuistiku mentální anorexie a kazuistiku mentální bulimie  Ve skupinách vyhledejte základní rozdíly mezi kazuistikami se zaměřením na osobnost a rodinné prostředí

19  PPP nejsou zlozvykem  Význam nemá apelace na zdravý rozum  Nemocní jsou psychicky i somaticky ohroženi  Nutná je péče lékaře a terapie a to i proti vůli nemocného

20  PPP jsou spojeny s poruchou postoje k …..  Jedinec se koncentruje na své …….  MA je charakterizována patologickým strachem ze ………… spojeným s …….. potravy.  Pacient s MA má silné …. vlastnosti.  MB je charakterizována neodolatelnou …. po ……...  Pro pacienta s MB je typická …….. a nedostatek ……....

21  PPP jsou spojeny s poruchou postoje k jídlu.  Jedinec se koncentruje na své tělo.  MA je charakterizována patologickým strachem ze ztloustnutí spojeným s odmítáním potravy.  Pacient s MA má silné volní vlastnosti.  MB je charakterizována neodolatelnou touhou po jídle.  Pro pacienta s MB je typická impulzivita a nedostatek sebekontroly.

22 Mezinárodní klasifikace nemocí- 10. revize. Duševní poruchy a poruchy chování. Popisy klinických příznaků a diagnostická vodítka.Psychiatrické centrum Bohnice. Vydání 1., 1992. ISBN 80-85121-37-9. Vágnerová, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. Portál Praha. Vydání 2., 2000. ISBN 80 7178-496-6. Další zdroje : obr.č. 1 : Rabending, Emil. Commons.Wikipedia.org.[online]. 3.2. 2006 [cit. 2012-03-29]. Soubor: Erzsebet kiralyne photo 1867.jpg. Dostupné z www http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Erzsebet_kiralyne_photo_1867.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Erzsebet_kiralyne_photo_1867.jpg

23 Téma sady: Psychopatologie Vzdělávací oblast: Duševní a behaviorální poruchy Vzdělávací obor: Psychologie Tematický okruh: Poruchy příjmu potravy Anotace: Prezentace s cvičeními k aktivizaci žáků. Materiál vysvětluje základní pojmy a vymezení ve vztahu k tématu. Autorka: Martina Abiadová Rok vytvoření materiálu: 2012 Název materiálu: Poruchy příjmu potravy Jazyk: čeština Očekávaný výstup: Žák chápe vznik a projevy poruch příjmu potravy. Rozlišuje mentální anorexii a mentální bulimii ve specifických znacích. Dokáže vyvozovat změny v psychice a chování jedinců s poruchami příjmu potravy. Speciální vzdělávací potřeby: žádné Klíčová slova: tělesné schéma, mentální anorexie, mentální bulimie, konformita, introverze, autoagrese, impulzivita Druh učebního materiálu: prezentace s aktivizací žáka Cílová skupina: žák Stupeň a typ vzdělávání: 4. ročník střední odborné školy Typická věková skupina: 18-19 let

24 - Základem materiálu je prezentace využitelná jako osnova pro výklad či opakování výukového tématu. - Úvodní tematické otázky slouží k otevření diskuse se žáky. - Součástí prezentace jsou jednoduchá cvičení. - Cvičení jsou ve formě úkolů zaměřena na objasnění odborných termínů s využitím - znalostí z obecné psychopatologie a výchovy ke zdraví, jedno ze cvičení je uvedeno jako kazuistika. Vybraní žáci vyhledají na internetu případ mentální anorexie a mentální bulimie, společně s ostatními žáky během další vyučovací hodiny porovnají významné rozdíly v obou kazuistikách se zaměřením na osobnost a rodinné prostředí. - Jedno ze cvičení uvádí jako příklad mentální anorexie Alžbětu Bavorskou, určený žák zjistí více informací o této osobnosti a seznámí s nimi ostatní žáky. - Poslední cvičení je zaměřeno na zopakování a utvrzení základních znalostí tématu. Materiál je možné rozložit dle aktivity studentů do více vyučovacích hodin. Na daný materiál navazuje pracovní list. Materiál nahrazuje učebnici, která není pro žáky v dostatečné formě dostupná.


Stáhnout ppt "Poruchy příjmu potravy Jaké jsou podle Vás nejvýznamnější symptomy PPP ? V čem vidíte konkrétní příčiny vzniku těchto poruch ? Setkali jste se ve svém."

Podobné prezentace


Reklamy Google