Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Sekretariát Regionální rady regionu soudržnosti NUTS II Střední Morava, pracoviště Zlín Březen 2005 Opatření 2.2. SROP Rozvoj IKT v regionech.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Sekretariát Regionální rady regionu soudržnosti NUTS II Střední Morava, pracoviště Zlín Březen 2005 Opatření 2.2. SROP Rozvoj IKT v regionech."— Transkript prezentace:

1 1 Sekretariát Regionální rady regionu soudržnosti NUTS II Střední Morava, pracoviště Zlín Březen 2005 Opatření 2.2. SROP Rozvoj IKT v regionech

2 2 Aktuální informace - III. Výzva  K dnešnímu dni jsou platné dokumenty pro III. výzvu: Programový dodatek - verze 0.9 Příručka pro žadatele - 14.1.2005 včetně nových příloh (především P4 a P7) Příručka pro příjemce - 1.12.2004 Vyhlášení III.kola výzvy pro 2.1.1, 4.2.2 Dokumentace pro IV.kolo výzvy - změny Vyhlášení IV.kola výzvy pro 2.1.1, 2.2 s příjmem projektů 1.6 – 29.7.2005

3 3 2.2 – informační technologie I. + II.výzva  Opatření 2.2SF (Kč) Požadované prostředky ve ZK13 264 443 Požadované prostředky NUTS II SM 53 184 981 Z toho uspokojené požadavky ve 2. výzvě 42 721 131 Finanční prostředky 2004-2006106 437 000 Vyčerpáno v předešlých výzvách17 912 300 Zbylo na další výzvy 45 803 569

4 4 P2 – opatření 2.2 Indikátory  P 2 Regionální rozvoj infrastruktury Opatření 2.2: Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech Minimální přípustná velikost projektu: 300 000,- Kč Indikátory a jejich kvantifikace: Počet vytvořených hrubých pracovních míst 1 pracovní místo = cca. 6 mil. Kč Počet uživatelských míst v PIAP nebo IKT centrech 1 místo = cca. 730 tis. Kč Počet občanů s přístupem k internetu v dosahu 2 km od místa bydliště

5 5 PPŽ pro III.kolo výzvy  Pro III.kolo výzvy je Příručka pro žadatele obsahově a graficky upravena. Byla přidána: upozornění žadatelům doporučení žadatelům Pro III.kolo výzvy je Příručka pro žadatele obsahově a graficky upravena. Byla přidána: upozornění žadatelům doporučení žadatelům Obsah: I. Základní informace o SROP II. Pokyny pro žadatele III. Priority programu a popis opatření IV. Odkaz na přílohy PPŽ Obsah: I. Základní informace o SROP II. Pokyny pro žadatele III. Priority programu a popis opatření IV. Odkaz na přílohy PPŽ

6 6 PPŽ pro III.kolo - I. Základní informace o SROP  Obsah: A – Úvod (pro koho je PPŽ určena, základní odkaz na www stránku) B – Definice pojmů (např. finanční plán projektu, indikátory, NNO, partner, vykazování počtu zaměstnanců v rámci SROP) C – Zaměření a struktura programu (globální cíl, specifické cíle, udržitelný rozvoj) D – Řídící a monitorovací struktury SROP (implementační schéma)

7 7 PPŽ pro III.kolo - II. Pokyny pro žadatele  Obsah: A – Podmínky pro účast v programu (vymezení konečných příjemců a jejich povinnosti, definice investičního a neinvestičního projektu a doby realizace projektu) B – Podpory poskytované v rámci SROP (podmínky pro poskytování pomoci, způsob proplácení projektu, výčet uznatelných a neuznatelných nákladů podle opatření) C – Příjem žádostí (kontaktní místa pro žadatele, způsob vyplňování a odevzdání žádosti, formální kontrola a kontrola přijatelnosti)

8 8 PPŽ pro III.kolo - II. Pokyny pro žadatele  Obsah: D – Hodnocení a výběr projektů (informace o bodování, a o zasedání RR včetně oznámení výsledků úspěšným i neúspěšným žadatelům) E – Smlouvy o financování (průběh administrace) F – Harmonogram výzvy G – Podmínky pro zadávání veřejných zakázek (postup u zakázek je rozdělen dle její výše – I. do 500 tis.Kč, II. 500 tis. – 2 mil. Kč a III. nad 2 mil. Kč.) H – Kontroly realizovaných projektů (ex-ante, interim, ex-post, práva a povinnosti u jednotlivých subjektů) I – legislativní rámec J – Kontrolní seznam povinných příloh pro IP

9 9 PPŽ pro III.kolo - III. Priority programu  U každého opatření je popsáno: ZaměřeníZaměření Typy podporovaných projektůTypy podporovaných projektů Koneční uživateléKoneční uživatelé Doporučená struktura financováníDoporučená struktura financování Minimální výše celkových uznatelných nákladůMinimální výše celkových uznatelných nákladů Upozornění žadatelůmUpozornění žadatelům

10 10 Upřesnění PPŽ pro 2.kolo výzvy  Nová pracovní místa, která vzniknou v přímé souvislosti s realizací projektu, budou uznatelné jak u žadatele, tak i u jeho partnerů i u provozovatele – udržitelnost 5 let od podpisu smlouvy u ERDF (3 u ESF). Pracovní místo musí vzniknout nejpozději do 1 roku po dokončení realizace projektu. Optimální počet jednotek výstupu k požadované výši dotace – celková finanční alokace na opatření/ požadovaný počet indikátorů = optimální alokace na jednotku. Natura 2000 Pokyn MŽP č.3/2004 naleznete na ww.env.cz/Politika a nástroje ochrany/EIA-SEA/SEA/Strukturální fondy Pokyn MŽP č.3/2004 naleznete na ww.env.cz/Politika a nástroje ochrany/EIA-SEA/SEA/Strukturální fondy

11 11 Upřesnění PPŽ pro 2.kolo výzvy  Partner projektu – instituce a organizace, které jsou zapojeny do přípravné fáze a realizační fáze projektu. Způsob zapojení může být finanční, materiální, formou odborných služeb nebo kombinací. Forma partnerství není předepsána. Za partnera projektu nelze v žádném případě považovat dodavatelskou firmu nebo subjekty, které pracují pro žadatele na komerční bázi – nově hodnoceno viz. P7 PPŽ. Partner projektu – instituce a organizace, které jsou zapojeny do přípravné fáze a realizační fáze projektu. Způsob zapojení může být finanční, materiální, formou odborných služeb nebo kombinací. Forma partnerství není předepsána. Za partnera projektu nelze v žádném případě považovat dodavatelskou firmu nebo subjekty, které pracují pro žadatele na komerční bázi – nově hodnoceno viz. P7 PPŽ. Důvody pro nedoporučení projektu: nenaplnění indikátorů pokud požaduje více finančních prostředků než je zůstatek nízké bodové ohodnocení Důvody pro nedoporučení projektu: nenaplnění indikátorů pokud požaduje více finančních prostředků než je zůstatek nízké bodové ohodnocení

12 12 Hlavní chyby v projektech  1.Formulář ISPROFIN (nebyl správně vyplněn, chyběla 2. část ISPROFINU – RA 80, 81 + 82) 2.Nedoloženy všechny výpisy z KN nebo snímky z katastrální mapy 3.Nevyjasněné majetkové vztahy! 4.U 2.2 chyběl písemný souhlas pronajímatele s realizací projektu (v případě, kdy není vlastníkem žadatel) 5.Neúplný rozpočet – nebyly zřejmé uznatelné a neuznatelné N (špatně popsány položky ve formuláři) nebo nebyl doložen na předepsaném formuláři 6.Nesoulad mezi SP, LF a Elzou (rozpočet, indikátory) 7.U drobných staveb – chyběl doklad o ohlášení SÚ a čestné prohlášení žadatele, že SÚ nenařídil, že ohlášený záměr podléhá SP

13 13 Hlavní chyby v projektech  8. Chyběly doklady o právní subjektivitě žadatele 9.Doklad o přidělení IČ – musí být kopie dokladu ČSÚ 10.Nedoložen doklad o partnerství 11.Některé přílohy nebyly originálem nebo ověřenou kopií 12.Přílohy nebyly pevně spojené 13.Nedoložen doklad o posouzení vlivu projektu na ŽP 14.Žádost nebyla podepsaná statutárním zástupcem 15.Přílohy nebyly očíslované podle podepsaného seznamu příloh 16.Místo realizace – všechny dotčené parcely musí být popsány v Elze i SP.

14 14  Hlavní chyby v projektech Studie proveditelnosti se nezaměřovala na finanční analýzu a udržitelnost, ale spíše na hodnocení socioekonomických přínosů – SP a CBA byly totožnéStudie proveditelnosti se nezaměřovala na finanční analýzu a udržitelnost, ale spíše na hodnocení socioekonomických přínosů – SP a CBA byly totožné Nedostatečně popsaný realizační tým, kompetence jednotlivých členů, fin. podmínkyNedostatečně popsaný realizační tým, kompetence jednotlivých členů, fin. podmínky Rozpočet příliš stručný nebo zjevně nepřiměřenýRozpočet příliš stručný nebo zjevně nepřiměřený Nebyla dostatečně doložena potřebnost projektuNebyla dostatečně doložena potřebnost projektu Nebyly doloženy anotace ze strategiíNebyly doloženy anotace ze strategií Zkušenosti s realizací – popsat všechny projektyZkušenosti s realizací – popsat všechny projekty Nedostatečně popsaná zvolená technologieNedostatečně popsaná zvolená technologie

15 15 Doporučení ke zpracování projektu  Seznámit se detailně se všemi podmínkami (i všemi přílohami PPŽ)Seznámit se detailně se všemi podmínkami (i všemi přílohami PPŽ) Konzultovat na Sekretariátu Regionální radyKonzultovat na Sekretariátu Regionální rady Každý projekt nelze přizpůsobit programuKaždý projekt nelze přizpůsobit programu Zvážit smysl projektu, udržitelnost a naplnění indikátorůZvážit smysl projektu, udržitelnost a naplnění indikátorů Dobře nastavit časový harmonogram (etapy)Dobře nastavit časový harmonogram (etapy) Seznámit se s hodnotící tabulkou – Příloha č.7 PPŽSeznámit se s hodnotící tabulkou – Příloha č.7 PPŽ Vyvarovat se rozporů v žádosti a povinných příloháchVyvarovat se rozporů v žádosti a povinných přílohách Dodržet strukturu Studie proveditelnostiDodržet strukturu Studie proveditelnosti

16 16 3. kolo výzvy – Povinné přílohy k žádosti  Seznam povinných příloh: Je předložen ve dvou vyhotoveních.Je předložen ve dvou vyhotoveních. Generuje se automaticky z programu ELZA.Generuje se automaticky z programu ELZA. Obsahuje čísla příloh spolu s počtem stran.Obsahuje čísla příloh spolu s počtem stran. Je podepsán žadatelem či jeho oprávněným zástupcem (plná moc).Je podepsán žadatelem či jeho oprávněným zástupcem (plná moc). PP jsou dle seznamu očíslovány a seřazeny.PP jsou dle seznamu očíslovány a seřazeny. Seznam PP se liší podle opatření a může se lišit podle typu žadatele a projektu. Pokud není pro žadatele příslušná PP relevantní, odůvodní na zvláštním listě, proč PP nepředkládá a prohlášení podepíše (čestné prohlášení).Seznam PP se liší podle opatření a může se lišit podle typu žadatele a projektu. Pokud není pro žadatele příslušná PP relevantní, odůvodní na zvláštním listě, proč PP nepředkládá a prohlášení podepíše (čestné prohlášení).

17 17 3. kolo výzvy – Povinné přílohy k žádosti  Čestné prohlášení žadatele Čestné prohlášení žadatele generováno z ELZY. Soulad s rozvojovou strategií Soulad s rozvojovou strategií např. koncepce obce, mikroregionální strategie, PRÚOZK. Důležitá je podrobná anotace zdroje. Podrobný rozpočet Podrobný rozpočet závazný formulář „Rozpočet projektu SROP“ ke stažení na www.strukturalni-fondy.cz www.strukturalni-fondy.cz u investičních projektů je předložen rozpočet ke stavební PD + rozpočty dalších aktivit (např. vybavení) rozpočet musí obsahovat výčet uznatelných i neuznatelných nákladů. u investičních projektů je předložen rozpočet ke stavební PD + rozpočty dalších aktivit (např. vybavení) rozpočet musí obsahovat výčet uznatelných i neuznatelných nákladů.

18 18 3. kolo výzvy – Povinné přílohy k žádosti  Podklady pro ekonomické hodnocení projektu žadatel předkládá u projektu do 90 mil. Kč Studii proveditelnosti v rozsahu uvedeném v příloze 4 PPŽ (www.strukturalni-fondy.cz). Osnovy studie jsou závazné, metodika pro její zpracování je doporučená (www.strukturalni-fondy.cz). Doklady o právní subjektivitě žadatele např.: obce, kraj – doklad o přidělení IČ svazky obcí – smlouva o vytvoření svazku, doklad o registraci a přidělení IČ svazky obcí – smlouva o vytvoření svazku, doklad o registraci a přidělení IČ Podklady pro posouzení finančního zdraví žadatele Podklady pro posouzení finančního zdraví žadatele např.: organizace založené obcí nebo krajem, NNO – daňové přiznání za poslední 3 účetně uzavřené roky, včetně příslušných příloh např.: organizace založené obcí nebo krajem, NNO – daňové přiznání za poslední 3 účetně uzavřené roky, včetně příslušných příloh obce – doklad o dluhové službě za poslední uzavřený rok. obce – doklad o dluhové službě za poslední uzavřený rok.

19 19 3. kolo výzvy – Povinné přílohy k žádosti  Doklad o partnerství smlouva nebo písemná dohoda s partnery vymezující jejich úlohu v projektu, práva a povinnosti. Způsob zapojení může být finanční, materiální, poskytnutí odborných služeb, atd. Doklad o partnerství smlouva nebo písemná dohoda s partnery vymezující jejich úlohu v projektu, práva a povinnosti. Způsob zapojení může být finanční, materiální, poskytnutí odborných služeb, atd. Formuláře ISPROFIN pokud žadatel žádá o příspěvek ze státního pokud žadatel žádá o příspěvek ze státního rozpočtu, vyplní formuláře RA 80 (identifikační rozpočtu, vyplní formuláře RA 80 (identifikační údaje), RA 81 (investiční výdaje), RA 82 údaje), RA 81 (investiční výdaje), RA 82 (neinvestiční výdaje) (neinvestiční výdaje) formuláře budou předloženy papírově (ve 3 paré) i elektronicky (ELZA, záložka „Přílohy“) formuláře budou předloženy papírově (ve 3 paré) i elektronicky (ELZA, záložka „Přílohy“)

20 20 3. kolo výzvy – Povinné přílohy k žádosti  Doklad o prokázání vlastnických vztahů Doklad o prokázání vlastnických vztahů žadatel musí jednoznačně vyjasnit majetkoprávní vztahy související s projektem vlastnická práva k pozemkům a nemovitostem, které budou dotčeny realizací projektu, dokládá žadatel výpisem z katastru nemovitostí (KN) a snímkem z katastrální mapy je-li na majetek zřízeno zástavní právo nebo je-li majetek jinak zatížen (např. na základě kupní smlouvy, smlouvy s bankou o uzavření úvěru), musí žadatel existenci závazku uvést a prokázat, že zástavní právo či jiný závazek vůči třetí straně neohrozí realizaci projektu

21 21 3. kolo výzvy – Povinné přílohy k žádosti  jiná práva (žadatel není vlastníkem pozemků a budov) dokládá žadatel výpisem z katastru nemovitostí a snímkem z katastrální mapy dokazující „cizí“ vlastnictví. Musí také doložit písemný souhlas vlastníka pozemku či nemovitosti s realizací projektu, který je stvrzen příslušným smluvním aktem – nájemní smlouva, smlouva o výpůjčce, smlouva o smlouvě budoucí na odkup pozemků, apod. Tyto smluvní akty musí obsahovat právo hospodaření minimálně 5 let od předpokládaného data podpisu smlouvy o financování.

22 22 3. kolo výzvy – Povinné přílohy k žádosti  op. 2.2 – je-li součástí projektu jen nákup a umístění technologií, počítačů a software u žadatele nebo partnerů projektu (není vyžadováno ÚR, SP či ohlášení), žadatel dokládá jen souhlas partnerů s umístěním a provozem technologií je-li žadatelem organizace zřizovaná krajem či obcí a pozemky a budovy vlastní zřizovatel, žadatel doloží výpis z KN a snímek z katastrální mapy vlastníka (zřizovatele) a jeho písemný souhlas s realizací.

23 23 3. kolo výzvy – Povinné přílohy k žádosti  Územní rozhodnutí Územní rozhodnutí na celý projekt s vyznačením nabytí právní moci (u projektů, u nichž je vyžadováno) při sloučení územ. a staveb. řízení žadatel předloží sdělení stavebního úřadu o sloučení. Stavební povolení Stavební povolení na celý projekt s vyznačením nabytí právní moci dokládá se nejpozději při podpisu smlouvy (i v případě sloučeného územního rozhodnutí a stavebního povolení)

24 24 3. kolo výzvy – Povinné přílohy k žádosti  u drobných staveb, stavebních úprav a udržovacích prací stačí doklad o ohlášení Stavebnímu úřadu a čestné prohlášení žadatele, že SÚ nenařídil, že záměr podléhá stavebnímu povolení. Doklad bude předložen již se žádostí. Projektová dokumentace Projektová dokumentace do úrovně územního rozhodnutí při předložení žádosti a do úrovně stavebního povolení nejpozději při podpisu smlouvy pokud výše uvedená dokumentace není k dispozici (hlavně u neinvestičních projektů), žadatel přikládá dokumentaci podrobně popisující předmět projektu.

25 25 3. kolo výzvy – Povinné přílohy k žádosti  Doklad o posouzení vlivu projektu na životní prostředí Doklad o posouzení vlivu projektu na životní prostředí nejbližším konzultačním místem je odbor životního prostředí Krajského úřadu postup pro získání vyjádření orgánu EIA ve smyslu „projekt podléhá/nepodléhá posouzení vlivů na ŽP“ je popsán v Pokynu MŽP č. 3/2004 (www.strukturalni- fondy.cz). Toto vyjádření nepředkládá žadatel, jehož projekt zahrnuje záměry uvedené v Seznamu priorit a jednotlivých typů záměrů, které nevyžadují předložení dokladu o vlivu projektu na ŽP (EIA i Natura 2000). Ž adatel také předloží stanovisko orgánu ochrany přírody z hlediska vlivu projektu na území soustavy Natura 2000. Ž adatel také předloží stanovisko orgánu ochrany přírody z hlediska vlivu projektu na území soustavy Natura 2000.

26 26 3. kolo výzvy – Povinné přílohy k žádosti  Smlouva o vedení účtu (podúčtu k běžnému účtu) Smlouva o vedení účtu (podúčtu k běžnému účtu) účet slouží pouze pro platby související s projektem (samostatný výpis) a bude existovat do vyplacení závěrečné platby a žadatel smlouvu doloží nejpozději při podpisu smlouvy. Doklad o zajištění finančního krytí projektu Doklad o zajištění finančního krytí projektu žadatel dokládá finanční připravenost realizovat alespoň 1. etapu projektu - výpis z účtu žadatele, úvěrová smlouva nebo závazný úvěrový příslib obce a kraj – usnesení zastupitelstva o finančním závazku profinancovat projekt

27 27 3. kolo výzvy – Povinné přílohy k žádosti  doklad o zajištění spolufinancování ze zdrojů obcí (pokud se v projektu s takovým financováním počítá) – rozhodnutí (usnesení) příslušného orgánu obce o zajištění spolufinancování dokládá se nejpozději při podpisu smlouvy případné výdaje v naturáliích jako forma zajištění spolufinancování ve stanovené výši musí být specifikována při podání žádosti.

28 28 Příjem projektů - III. Výzva  Osobně na Sekretariát regionální rady – Tř.T.Bati 21, Zlín – 15.patro 1542 Předávací protokol - Monit Obálka musí obsahovat: 3x tištěnou verzi žádosti (3x originál) 1x elektronickou verzi (přípona.xml), finálně uložená – unikátní kód 2x povinné přílohy žádosti (originál - ověřená kopie, prostá kopie Pokud žádá se SR: 3x ISPROFIN, 3x žádost o dotaci z kraje (Elza). Již ne žádost o SR!

29 29 Uznatelné náklady  Zavádění internetu: vybudování bezdrátové sítě – nákup antén AP, položení kabelu včetně zabezpečení připojení k internetu, zprovoznění TKR pro internet Vybudování regionální či místní kom. sítí: např. propojení obcí – bezdrátová technologie, kabel Nákup PC: včetně SW, antivir (5 let aktualizace), slovníky, kancelářský, vzdělávací nebo multimediální SW ne – specializovaný SW tiskárny, modemy včetně zařízení potřebných pro příjem internetu.

30 30 Uznatelné náklady  Tvorba nových IKT služeb a aplikací pro občany: např.: aplikace pro snazší komunikaci se samosprávou – „objednání kontejneru“, informace pro občany prostřednictvím SMS. Stavební obnova: max. 15 % celkových uznatelných nákladů – bezbariérový vstup, rekonstrukce místnosti pro PIAP, samostatný vchod Náklady na publicitu, na Projektovou dokumentaci (max. 5 %), režie, finanční poplatky Externí služby – odborný posudek DPH – pro neplátce

31 31 Neuznatelné náklady  DPH – pro plátce Poplatky charakteru sankce Nákup osobních vozů Daně – silniční, dědická, darovací, z příjmu Náklady na opravu Leasing SW

32 32 Děkuji za pozornost Ing. Lenka Hnilová lenka.hnilova@kr-zlinsky.czwww.nuts2strednimorava.cz Sekretariát Regionální rady regionu soudržnosti NUTS II Střední Morava, pracoviště Zlín


Stáhnout ppt "1 Sekretariát Regionální rady regionu soudržnosti NUTS II Střední Morava, pracoviště Zlín Březen 2005 Opatření 2.2. SROP Rozvoj IKT v regionech."

Podobné prezentace


Reklamy Google