Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní škola a Mate ř ská škola generála Pattona Dýšina, p ř ísp ě vková organizace AUTOR: Mgr. Bed ř iška Ko ž eluhová NÁZEV: VY_32_INOVACE_6B_02 TÉMA:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní škola a Mate ř ská škola generála Pattona Dýšina, p ř ísp ě vková organizace AUTOR: Mgr. Bed ř iška Ko ž eluhová NÁZEV: VY_32_INOVACE_6B_02 TÉMA:"— Transkript prezentace:

1 Základní škola a Mate ř ská škola generála Pattona Dýšina, p ř ísp ě vková organizace AUTOR: Mgr. Bed ř iška Ko ž eluhová NÁZEV: VY_32_INOVACE_6B_02 TÉMA: Hudební osobnosti, které ovlivnily svoji dobu Č ÍSLO PROJEKTU: CZ. 1. 07/ 1. 4. 00/ 21. 1843

2  Zde se ž áci 2.stupn ě ZŠ blí ž e seznámí s mimo ř ádn ě nadaným hudebníkem a skladatelem W.A.Mozartem.  Autorem materiálu a všech jeho č ástí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Bed ř iška Ko ž eluhová.

3 Dovršitel vídeňského klasicismu

4

5  Otec Leopold – výborný houslista a hudebník  Matka Anna Marie  7 sourozenc ů, bohu ž el 5 z nich se nedo ž ilo ani jednoho roku  Na ž ivu z ů stali jen 2- Marie Anna (Nannerl) a Wolfgang (Volfí č ek)

6

7  Narozen 27.1.1756  Od mali č ka projevoval výjime č né hudební vlohy  Kolem 6.roku nejen krásn ě hrál na klavír, ale za č al i komponovat  Spolu se sestrou procestovali,,jako zázra č né d ě ti“ celou Evropu (N ě mecko, Itálie, Francie, VB, Holandsko)  Chlapec hrál i na císa ř ském dvo ř e (Marie Terezie a František I.)  Od MT získává zlaté hodinky vykládané brilianty

8

9  P ř i své návšt ě v ě Vídn ě propuká zlá a smrtelná choroba- neštovice  Proto rodina odjí ž dí do Olomouce

10  Jako 12-ti letý napsal operu Prostá lé č ka  Jako 13-ti letý slyšel v Ř ím ě v Sixtinské kapli Allegriho osmihlasé Miserere  Skladba byla výhradním majetkem pape ž ského sboru, nebylo dovoleno ji opsat  Volfík ji po jediném poslechu bez chyby zapsal do not  Pape ž ho za to vyznamenal vysokým ř ádem, povýšil ho do šlechtického stavu

11  Jezdil po cestách do svých 25 let  V Pa ř í ž i mu zem ř ela matka  Ji ž není tak op ě vovaný jako malé d ě cko  Vrací se proto do Salcburku  Koncertní mistr arcibiskupského orchestru  Po č ase odchází do Vídn ě  Zde se o ž enil s Konstancí Weberovou  M ě li spolu 6 d ě tí, dosp ě losti dovršily jen 2

12  Provedení Figarovy svatby se ve Vídni nedo č kalo v ř elého p ř ijetí, avšak Praha byla nadšená  Známý výrok:,,Moji Pra ž ané mi rozum ě jí.“  Slíbil pro Prahu napsat další operu, svého závazku dostál a na sv ě t p ř ichází opera Don Giovanni (1787) Don GiovanniDon Giovanni  Op ě t sklidila velkolepý úsp ě ch  Prahu navštívil celkem 3x, m ě l zde mnoho p ř átel (majitele Bertranky- man ž ele Duškovy, Josefína- p ř ítelkyn ě a p ě vkyn ě )

13  Po celý jeho krátký ž ivot však trpí nedostatkem pen ě z a bídou  To se odrá ž í na jeho zdraví  Poslední rok svého ž ivota vytvo ř il 2 nezapomenutelná díla, a to operu Kouzelná flétna a Smute č ní mši  Smute č ní mši si u n ě ho objednal neznámý mu ž, Wolfgang m ě l p ř edstavu, ž e ji píše pro sebe  Celý vy č erpaný se ji sna ž í ze všech sil dopsat  T ě sn ě p ř ed dokon č ením díla vysílením 5.12.1791 umírá  Requiem- zvuková ukázka Requiem

14  Do ž il se necelých 36 let  Poh ř ben do spole č ného hrobu víde ň ské chudiny  I p ř es sv ů j krátký ž ivot napsal neuv ěř itelné mno ž ství významných skladeb (p ř es 600)  Ve všech dílech je to hudba plná pohody, úsm ě vu a krásy

15  Sonáty: A dur s oblíbeným tureckým pochodem  Koncerty pro lesní roh  Smy č cové kvartety  Rekviem  4 fantazie  25 klavírních koncert ů (p ř. D dur Korunova č ní)  46 symfonií: Haffnerova, Pra ž ská, Jupiterská  Korunova č ní mše C dur

16  Č ty ř v ě tá serenáda: Malá no č ní hudba  Komické opery: Figarova svatba Don Giovanni Cosi fan tutte  Singspiely: Únos ze Serailu Kouzelná flétna  Ave verum corpus Ave verum corpusAve verum corpus (zvuková ukázka)

17  PRA Ž ÁK, P ř emysl. Malá preludia: d ě tství a mládí slavných skladatel ů. Praha: Editio Supraphon, 1981.  POSADOVSKÁ, Dagmar a Dušan PAZDÍREK. Podobizny nad klavírem. Praha: Editio Supraphon, 1974.  VÍTOVÁ, Eva. 50 slavných oper. 1. vyd. Praha: Albatros, c2005, 299 s. ISBN 80- 000-1788-1.

18  http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Wol fgang_Leopold_Nannerl.jpg ( obrázek ) http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Wol fgang_Leopold_Nannerl.jpg  http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Wol fgang-amadeus-mozart_2.jpg ( obrázek ) http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Wol fgang-amadeus-mozart_2.jpg  http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Cro ce-Mozart-Detail.jpg ( obrázek ) http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Cro ce-Mozart-Detail.jpg


Stáhnout ppt "Základní škola a Mate ř ská škola generála Pattona Dýšina, p ř ísp ě vková organizace AUTOR: Mgr. Bed ř iška Ko ž eluhová NÁZEV: VY_32_INOVACE_6B_02 TÉMA:"

Podobné prezentace


Reklamy Google