Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Monitorovací indikátory v době udržitelnosti projektu ROP Střední Morava.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Monitorovací indikátory v době udržitelnosti projektu ROP Střední Morava."— Transkript prezentace:

1 Monitorovací indikátory v době udržitelnosti projektu ROP Střední Morava

2 Obsah I.Změny monitorovacích indikátorů II.Vykazování a závaznost indikátorů III.Sankce za neplnění indikátorů

3 Relevantní dokumentace Interní Instrukce: Monitorovací indikátory v průběhu administrace projektů Instrukce k provádění finančních oprav Veřejné Instrukce: Instrukce pro práci s monitorovacími indikátory

4 Změny monitorovacích indikátorů Monitorovací indikátory jsou ve Smlouvě o poskytnutí dotace rozděleny na indikátory projektu (indikátory výstupu a částečně výsledku) a indikátory sledované pro potřeby evaluace (indikátory dopadu a částečně výsledku). Příjemce může být vyzván ze strany ÚRR, aby do monitorovacích zpráv doplnil dosažené hodnoty:  monitorovacích indikátorů uvedených ve Smlouvě o poskytnutí dotace pro potřeby evaluace  monitorovacích indikátorů, které nejsou uvedeny ve Smlouvě o poskytnutí dotace, ale projekt je prokazatelně naplňuje. Změna monitorovacích indikátorů je ze strany příjemce možná pouze z objektivních důvodů, a to do data jejich závazného naplnění.

5 Změny monitorovacích indikátorů

6 Data závazného naplnění indikátorů Pojmy: Fyzické ukončení projektu – ukončením fyzické realizace projektu se rozumí prokazatelné uzavření všech aktivit projektu, které jsou v souladu se Smlouvou o poskytnutí dotace Ukončení projektu – datum předložení závěrečné monitorovací zprávy Finanční ukončení projektu – datum proplacení poslední platby příjemci dotace Typ indikátoruDatum závazného naplnění indikátoru Plocha, délka, počet projektů, objektů …. Datum ukončení projektu (fyzické ukončení + 22 pracovních dnů) Počet uživatelů, návštěvníků, vozidel, úspora času… 1 kalendářní rok po roce ukončení projektu, datum je vždy 31.12.20XX Počet nově vytvořených pracovních míst a Zvýšení atraktivity 1 rok od fyzického ukončení projektu

7 Vykazování a závaznost indikátorů Příjemce vykazuje plnění zvolených indikátorů (projektových i evaluačních) v závěrečné monitorovací zprávě a v monitorovacích zprávách o zajištění udržitelnosti projektu. Stanovené hodnoty indikátorů je třeba naplnit a udržet po celou dobu udržitelnosti projektu. Doba udržitelnosti projektů se počítá 5 let a u malých a středních podnikatelů 3 roky od data finančního ukončení projektu. Plnění zvolených indikátorů projektu je pro příjemce závazné a jejich neplnění může způsobit porušení rozpočtové kázně dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Případné neplnění indikátorů sledovaných pro potřeby evaluace poskytovatel dotace nepovažuje za porušení rozpočtové kázně.

8 Vykazování a závaznost indikátorů Za nesplnění monitorovacích indikátorů není považováno:  když příjemci jsou zkráceny monitorovací indikátory ve vazbě na rozpočet projektu  když příjemce požádá o změnu monitorovacích indikátorů před datem závazného naplnění indikátoru a tato změna mu je ze strany ÚRR povolena (týká se objektivních důvodů pro změnu). Za objektivní důvody je možné považovat zejména přírodní katastrofy (záplavy, požár, apod.), které příjemce nemohl ovlivnit. Současně není možné povolovat takové změny projektů, které by znamenaly změnu podnikatelského záměru příjemce, což by znamenalo např. změnu cílů projektu, cílových skupin, atd. Změna indikátoru/-ů a objektivita důvodu/-ů změny je vždy posuzována ÚRR a vždy schválena VRR.

9 Indikátory po datu závazného naplnění V případě, že nedojde z objektivních důvodů k naplnění indikátoru nebo více indikátorů, a to jak ze strany příjemce vykázáním v první monitorovací zprávě o zajištění udržitelnosti nebo na základě kontroly, po datu závazného naplnění indikátoru/ů v období po finančním ukončení projektu, bude příjemci umožněno přerušení doby udržitelnosti projektu o jeden rok nebo bude příjemci stanoven odvod za porušení rozpočtové kázně.

10 Podmínky pro přerušení doby udržitelnosti projektu Dobu udržitelnosti lze prodloužit pouze jedenkrát, a to o jeden rok. Jedná se o podstatnou změnu projektu, kterou schvaluje VRR. Žádost musí být řádně odůvodněná. V případě prodloužení doby udržitelnosti musí příjemce předložit ve své žádosti rovněž návrh opatření, které hodlá učinit v příštím roce, aby eliminoval riziko nenaplnění indikátoru/-ů.

11 Pokud došlo k proplacení dotace, byť jen částečnému, po datu závazného plnění indikátoru/-ů a příjemce nezvolil možnost přerušení doby udržitelnosti nebo hodnoty indikátoru/-ů nenaplňuje ani po prvním roce přerušené doby udržitelnosti projektu, jedná se o porušení rozpočtové kázně a nesrovnalost. Příjemci je stanoven 100% odvod za porušení rozpočtové kázně. Příjemce může podat žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně z důvodů zvlášť vhodného zřetele a žádost o posečkání. Výše prominutí odvodu je stanovena z aritmetického průměru procentního naplnění hodnot monitorovacích indikátorů projektu dosažených v příslušném roce doby udržitelnosti. Sankce za neplnění indikátorů

12 Děkuji za pozornost Ing. Vlastimil Mikulášek odbor metodiky a monitoringu Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava Jeremenkova 1221/40b 779 00 Olomouc tel: 587 333 350 vlastimil.mikulasek@rr-strednimorava.cz www.rr-strednimorava.cz


Stáhnout ppt "Monitorovací indikátory v době udržitelnosti projektu ROP Střední Morava."

Podobné prezentace


Reklamy Google