Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Využívání Evropského sociálního fondu v oblasti vzdělávání v letech 2007-13 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Schola Nova, Praha 28.3.2007.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Využívání Evropského sociálního fondu v oblasti vzdělávání v letech 2007-13 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Schola Nova, Praha 28.3.2007."— Transkript prezentace:

1 Využívání Evropského sociálního fondu v oblasti vzdělávání v letech 2007-13 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Schola Nova, Praha 28.3.2007

2 Obsah prezentace Programové období 2007-2013 Programové období 2007-2013 Základní informace Základní informace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Co bude podporováno Co bude podporováno Pro koho je pomoc určena Pro koho je pomoc určena Očekávané výstupy programu Očekávané výstupy programu Finanční prostředky Finanční prostředky Typy projektů Typy projektů Předkládání a schvalování projektů Předkládání a schvalování projektů Požadavky na projekty a postup jejich hodnocení Požadavky na projekty a postup jejich hodnocení OP Adaptabilita Praha

3 Programové období 2007-13  návaznost na období 2004-2006 a Operační program Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ)  finanční alokace pro ČR z fondů EU  26,6 mld. € (tj. 774 mld. Kč)  Připraveno:  18 operačních programů (tématické a regionální)  z toho 2 operační programy, za něž nese odpovědnost MŠMT (celkem za cca 132 mld.Kč)  3 operační programy financované z ESF

4

5 Globální cíl Rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání Specifický cíl 1 Rozvoj a zkvalitňování systému počátečního vzdělávání s důrazem na zlepšení klíčových kompetencí absolventů Specifický cíl 3 Posílení adaptability a flexibility lidských zdrojů jako základního faktoru konkurenceschopnosti ekonomiky a udržitelného rozvoje ČR Specifický cíl 2 Inovace systému terciárního vzdělávání směrem k propojení s výzkumnou a vývojovou činností Prioritní osa 1 Počáteční vzdělávání Prioritní osa 3 Další vzdělávání Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1

6 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 2  Tvorba: za spolupráce partnerů z řad ostatních resortů, krajů, zaměstnavatelů, NNO, zástupců všech typů škol ad.za spolupráce partnerů z řad ostatních resortů, krajů, zaměstnavatelů, NNO, zástupců všech typů škol ad. při respektování národních a evropských strategických dokumentů v oblasti vzdělávání a ve vazbě na ostatní operační programypři respektování národních a evropských strategických dokumentů v oblasti vzdělávání a ve vazbě na ostatní operační programy při respektování Nařízení Evropské komisepři respektování Nařízení Evropské komise  schválen vládou ČR 15.11.2006  realizace možná až po schválení Evropskou komisí (datum předložení do EK 6.3.2007)  ukončení programu: 31.12.2015

7 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 3  určen pro území celé ČR mimo území hl.m.Prahy (výjimka - národní systémové projekty)  spolufinancování programu (vč.projektů) bude zajištěno z 85% z Evropského sociálního fondu (ESF) a z 15% ze státního rozpočtu ČR  možnost čerpání finančních prostředků na základě projektů – 100% krytí způsobilých výdajů  MSMT – Řídící orgán – odpovědnost před Evropskou komisí za realizaci a bezproblémové čerpání finančních prostředků

8 Prioritní osa 1 Počáteční vzdělávání Oblasti podpory: 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání 1.2 Rovné příležitosti dětí, žáků, včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

9 Žadatelé, resp. příjemci podpory v Prioritní ose 1  Ústřední orgány státní správy  Přímo řízené organizace ústředních orgánů státní správy  Kraje, města a obce  Školy a školská zařízení  Nevládní neziskové organizace  Profesní organizace zaměstnavatelů  Zaměstnavatelé  Organizace působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství  Organizace působící v oblasti volného času dětí a mládeže

10 Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Oblasti podpory: 2.1 Systémový rámec terciárního vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji 2.2 Vyšší odborné vzdělávání 2.3 Vysokoškolské vzdělávání 2.4 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji 2.5 Partnerství a sítě

11 Žadatelé, resp. příjemci podpory v Prioritní ose 2  Vysoké školy  Vyšší odborné školy  Instituce vědy a výzkumu  Vývojová a inovační centra  Ústřední orgány státní správy  Kraje, města a obce  Vědecké a výzkumné instituce  Profesní organizace zaměstnavatelů

12 Prioritní osa 3 Další vzdělávání Oblasti podpory: 3.1 Systémový rámec dalšího vzdělávání 3.2 Individuální další vzdělávání 3.3 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

13 Žadatelé, resp. příjemci podpory v Prioritní ose 3  Ústřední orgány státní správy  Přímo řízené organizace ústředních orgánů státní správy  Kraje, města a obce  Školy a školská zařízení  Nevládní neziskové organizace  Zaměstnavatelé  Sdružení podnikatelů  Provozovatelé inovační infrastruktury pro podnikání (inkubátory)  Organizace působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství  občané ČR

14 Očekávané výstupy 3 550 podpořených organizací3 550 podpořených organizací 3 700 podpořených projektů3 700 podpořených projektů 250 podpořených partnerství v terciárním vzdělávání250 podpořených partnerství v terciárním vzdělávání 2 mil. osob podpořených v dalším vzdělávání2 mil. osob podpořených v dalším vzdělávání

15 Finanční alokace OP VK  1 8 28, 7 mil € z Evropského sociálního fondu pro léta 2007-13 (tj. 85%)  Celkem se spolufinancováním (15%) ze státního rozpočtu: 2 1 50,7 mil. €, tj. cca 6 1 mld. Kč

16 Finanční alokace na prioritní osy 38% 20% 4%

17 Typy projektů 1)Individuální projekty (MŠMT, OPŘO, školy, NNO, vzd.instituce…) 2) Globální granty (kraje) grantové projekty (školy, NNO, vzd.instituce…)

18 Příklady projektů 1 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání  Spolupráce institucí počátečního vzdělávání a partnerů na rozvoji obcí (zapojení škol do komunitního rozvoje, otevření školy)  Rozvoj klíčových kompetencí na školách (jazyky, ICT) 1.2 Rovné příležitosti žáků, včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami  Zlepšování organizačních metod výuky a vyučovacích metod, podporující rovný přístup  Budování „záchytné sítě“ pro osoby ohrožené předčasným odchodem ze škol či osoby, které již systém opustili  Prevence rasismu a xenofobie prostřednictvím podpory multikulturní výchovy  Podpora individuálního přístupu k talentovaným žákům při jejich integraci v rámci třídy

19 Příklady projektů 2 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení  Vytváření vzdělávacích programů a jejich realizace v oblasti odborných, pedagogických, manažerských dovedností  Vzdělávání pedagogů v oblasti kurikulární reformy, jazykových dovedností, využívání ICT ve výuce 2.1 Systémový rámec terciárního vzdělávání  Návrh a implementace optimálního systému financování terciárního vzdělávání 2.2 Vyšší odborné vzdělávání  Zapojení lokálních a sociálních partnerů do tvorby vzdělávacích programů při zohlednění vývojových trendů na trhu práce 2.3 Vysokoškolské vzdělávání  Inovace studijních programů

20 Příklady projektů 3 3.1 Systémový rámec dalšího vzdělávání  Realizace systému hodnocení kvality dalšího vzdělávání  Vytváření systému uznávání výsledků předchozího učení 3.2 Individuální další vzdělávání  Národní a regionální podpůrné programy na stimulaci poptávky po individuálním vzdělávání, včetně informačních a poradenských služeb  Schéma financování jazykového a ICT vzdělávání pro všechny 3.3 Podpora nabídky dalšího vzdělávání  Vytváření vzdělávacích modulů provazujících počáteční a další vzdělávání  Rozvoj sítí a partnerství institucí v oblasti dalšího vzdělávání  Poradenství při zavádění moderních a inovativních vzdělávacích technologií a metod

21 Schéma předkládání a schvalování individuálních projektů Řídící orgán MŠMT Zprostředkující subjekt na MŠMT Žadatel

22 Schéma předkládání a schvalování grantových projektů Zprostředkující subjekt Krajský úřad Žadatel

23 Požadavky na projekty  Délka trvání: max. 3 roky  Velikost: –Grantové projekty: 400 tis. – 15 mil.Kč –Individuální projekty: bude stanoveno v každé výzvě  Způsob předložení: –na základě výzvy k předkládání projektů –ve formuláři Benefit (on-line na webových stránkách vyhlašovatele výzvy)  Soulad s OP VK a podmínkami příslušné výzvy

24 Hodnocení projektů/žádostí o finanční podporu 1.Hodnocení formálních náležitostí 2.Hodnocení nezávislými hodnotiteli či hodnotitelskými komisemi dle výběrových kritérií 3.Výběrová komise 4.Schválení projektu 5.Vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace

25 Hodnocení žádostí – rámec kriterií kvality 1.Zdůvodnění projektu 2.Cílová skupiny 3.Realizace projektu 4.Finanční řízení 5.Výsledky a výstupy 6.Horizontální témata 7.Specifická kriteria (u krajských globálních grantů)

26 Globální cíl Zvýšení konkurenceschopnosti Prahy posílením adaptability a výkonnosti lidských zdrojů a zlepšením přístupu k zaměstnání pro všechny Specifický cíl 1 Zvýšení profesní mobility a adaptability pracovníků a zaměstnavatelů směřující ke zvýšení kvality a produktivity práce Specifický cíl 3 Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy lidí, které odpovídají požadavkům trhu práce Specifický cíl 2 Zlepšení dostupnosti zaměstnání pro znevýhodněné osoby a zvýšení jejich účasti na trhu práce Prioritní osa 1 Podpora rozvoje znalostní ekonomiky Prioritní osa 3 Modernizace počátečního vzdělávání Prioritní osa 2 Podpora vstupu na trh práce OP Adaptabilita Praha Řídící orgán Magistrát hl.m. Prahy

27 Modernizace počátečního vzdělávání OP Adaptabilita Praha  Podporované aktivity –Zkvalitnění vzdělávání na SŠ a VOŠ –Další vzdělávání pedagogických pracovníků a odborných pracovníků ve školství –Rozvoj a zkvalitnění studijních programů na vysokých školách –Podpora žáků a studentů se specifickými vzdělávacími potřebami  Uznatelné cílové skupiny –Žáci –Studenti –Pedagogičtí pracovníci –Odborní pracovníci ve školství –Osoby, které předčasně opustily vzdělávací systém  Příjemci –Školy –Veřejná správa –Nestátní neziskové organizace

28 Finanční alokace na prioritní osy Finanční alokace na prioritní osy OP Adaptabilita Praha

29 Kontakty a další informace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor řízení strukturálních fondů EU opvzdelavani@msmt.cz opvzdelavani@msmt.cz  E-mail: opvzdelavani@msmt.czopvzdelavani@msmt.cz www.msmt.cz www.msmt.cz  www.msmt.cz, odkaz Evropská unie, Evropský sociální fondwww.msmt.cz  Aktuální verze OP Adaptabilita Praha a doplňující informace jsou k dispozici na: www.oppa.cz (Magistrát hl.m.Prahy) www.oppa.cz

30 Děkuji Vám za pozornost Děkuji Vám za pozornost.


Stáhnout ppt "Využívání Evropského sociálního fondu v oblasti vzdělávání v letech 2007-13 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Schola Nova, Praha 28.3.2007."

Podobné prezentace


Reklamy Google