Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy: Základní škola Pomezí, okres Svitavy Autor: Olga Kotvová Název: VY_62_INOVACE_1802_ŽIVOTNÍ P. Téma: Pojem F. G._ Životní pojištění Číslo projektu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy: Základní škola Pomezí, okres Svitavy Autor: Olga Kotvová Název: VY_62_INOVACE_1802_ŽIVOTNÍ P. Téma: Pojem F. G._ Životní pojištění Číslo projektu:"— Transkript prezentace:

1 Název školy: Základní škola Pomezí, okres Svitavy Autor: Olga Kotvová Název: VY_62_INOVACE_1802_ŽIVOTNÍ P. Téma: Pojem F. G._ Životní pojištění Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3496 Datum vytvoření: 24. 4. 2013Datum ověření: 6. 5. 2013

2 Anotace Prezentace je ur č ena pro ž áky 6. – 9. ro č níku., vzd ě lávací oblast finan č ní gramotnost, tematický okruh Ž ivotní pojišt ě ní. Cílem prezentace je, seznámit ž áky co nám pojišt ě ní m ůž e vše zabezpe č it a pro č by m ě li nad pojišt ě ním p ř emýšlet.

3 Ž ivotní pojišt ě ní Ž ivotní pojišt ě ní m ůž e bu ď pouze krýt riziko, nebo zárove ň slou ž it i jako jedna z forem spo ř ení.

4 Ž ivotní pojišt ě ní Podle toho rozlišujeme: a) Rizikové ž ivotní pojišt ě ní – zaplacené pojistné slou ž í pouze na krytí pojistné ochrany (tj. rizika smrti) a poplatky spojené s uzav ř ením smlouvy. N ě které typy rizikového pojišt ě ní však ji ž obsahují i spo ř icí slo ž ku s garantovanou úrokovou mírou.

5 Ž ivotní pojišt ě ní b) Investi č ní ž ivotní pojišt ě ní – p ř edstavuje kombinaci rizikového ž ivotního pojišt ě ní a spo ř ení (investování). Tak kryje riziko úmrtí a zárove ň umo žň uje investovat č ást zaplaceného pojistného prost ř ednictvím podílových fond ů. Pojišt ě ný má p ř i sjednávání pojišt ě ní na výb ě r z n ě kolika druh ů fond ů s r ů znou mírou rizika. Je pouze na n ě m, který z fond ů si vybere.  Zaplacené pojistné se p ř ipisuje na individuální ú č et klienta. Z n ě j se strhne č ástka, která kryje náklady pojistné ochrany a poplatky. Zbylá č ást se fond ů. V p ř ípad ě, ž e nastane pojistná událost, pak se vyplácí:  v p ř ípad ě smrti bu ď aktuální hodnota investovaných prost ř edk ů, nebo p ř edem garantovaná výše pojistného pln ě ní (podle pojistné smlouvy),  v p ř ípad ě do ž ití stanoveného v ě ku aktuální hodnota investovaných prost ř edk ů.

6 Ž ivotní pojišt ě ní Kapitálové ž ivotní pojišt ě ní – op ě t je kombinací pojišt ě ní a investování. V tomto p ř ípad ě pojiš ť ovna garantuje minimální vyplacenou č ástku a klient neovliv ň uje, jak budou prost ř edky investovány.  Nastane ‑ li pojistná událost, vyplácí se: - v p ř ípad ě smrti sjednaná pojistná č ástka, - v p ř ípad ě do ž ití sjednaná pojistná č ástka v č etn ě podíl ů na výnosech z investování.

7 Citace: Petr Klínský, Danuše Chromá, Svatava Tesařová, Michal Janák – Finanční gramotnost obsah a příklady z praxe škol. Praha: Národní ústav odborného vzdělávání, 2008. ISBN 978 ‑ 80 ‑ 87063 ‑ 13 ‑ 2


Stáhnout ppt "Název školy: Základní škola Pomezí, okres Svitavy Autor: Olga Kotvová Název: VY_62_INOVACE_1802_ŽIVOTNÍ P. Téma: Pojem F. G._ Životní pojištění Číslo projektu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google