Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 LEGISLATIVNÍ A NORMOVÉ POŽADAVKY NA DODÁVKU OKEN vše co je třeba znát a respektovat při nabízení, dodávání a montáži výplní otvorů Ing. Roman Šnajdr.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 LEGISLATIVNÍ A NORMOVÉ POŽADAVKY NA DODÁVKU OKEN vše co je třeba znát a respektovat při nabízení, dodávání a montáži výplní otvorů Ing. Roman Šnajdr."— Transkript prezentace:

1 1 LEGISLATIVNÍ A NORMOVÉ POŽADAVKY NA DODÁVKU OKEN vše co je třeba znát a respektovat při nabízení, dodávání a montáži výplní otvorů Ing. Roman Šnajdr snajdr@cklop.cz leden 2012

2 2 UVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH VÝROBKŮ NA TRH směrnice rady 89/106/EHS o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků; zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon); zákon č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky…; nařízení vlády č.163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky; nařízení vlády č.190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE; ČSN EN 14 351-1+A1 Okna a dveře - Norma výrobku,…; ČSN EN 13 830 Lehké obvodové pláště - Norma výrobku

3 3 Ustanovení stavebního zákona 183/2006 Sb.: § 108 Výrobky, které plní funkci stavby (1) U výrobku, který plní funkci stavby, se k ohlášení podle §105 připojí doklad podle zvláštního právního předpisu prokazující shodu jeho vlastností s požadavky na stavby podle § 156….. § 156 Požadavky na stavby ……….. (2) Výrobky pro stavbu, které mají rozhodující význam pro výslednou kvalitu stavby a představují zvýšenou míru ohrožení oprávněných zájmů, jsou stanoveny a posuzovány podle zvláštních právních předpis.

4 4 „zvláštní právní předpis“ Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky… Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky. Nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE. Vše je v souladu se směrnicí 89/106/EHS z 21.12.1989, platnou do 1.7.2013.

5 Ustanovení nařízení vlády č. 190/2002 Sb.: 5 § 2 Základní pojmy Pro účely tohoto nařízení se rozumí stavebním výrobkem každý výrobek určený výrobcem pro trvalé zabudování do staveb, pokud jeho vlastnosti mohou ovlivnit alespoň jeden ze základních požadavků na stavby…, kdy trvalým zabudováním výrobku do stavby je takové zabudování, při kterém se vyjmutím nebo výměnou výrobku trvale mění vlastnosti stavby, přičemž vyjmutí nebo výměna výrobku jsou stavebními nebo montážními činnostmi.

6 Dokumentace k výrobku : 6 CE označení k výrobku deklarované hodnoty, úrovně nebo třídy dle přílohy ZA normy Dodatečné požadavky pouze na smluvní bázi – dobrovolné Další povinné informace: skladování a manipulace, jestliže výrobce není odpovědný za montáž výrobku; podmínky montáže a pracovní postup (na místě), jestliže výrobce není odpovědný za montáž výrobku; údržba a čištění; koncové uživatelské návody, včetně návodů na výměnu součástí; návody na bezpečnost při užívání

7 7 PROVÁDĚNÍ STAVEB zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon); vyhláška č.268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby; vyhláška č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb; vyhláška č.23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb TNI 74 6077 Okna a vnější dveře – Požadavky na zabudování

8 8 Ustanovení stavebního zákona 183/2006 Sb.: § 152 Stavebník (1)Stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby;… Tyto povinnosti má i u staveb a jejich změn nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení… (2) Stavebník je povinen pro účely projednání záměru podle tohoto zákona opatřit předepsanou dokumentaci…

9 9 § 159 Projektová činnost ve výstavbě (2) Projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, … Je povinen dbát právních předpisů a obecných požadavků na výstavbu vztahujících se ke konkrétnímu stavebnímu záměru… Není-li projektant způsobilý některou část projektové dokumentace zpracovat sám, je povinen k jejímu zpracování přizvat osobu s oprávněním pro příslušný obor nebo specializaci… Ustanovení stavebního zákona 183/2006 Sb.:

10 10 § 160 Provádění staveb (1) Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím, pokud v odstavcích 3 a 4 není stanoveno jinak… (2) Zhotovitel stavby je povinen provádět stavbu v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací… (3) Svépomocí může stavebník sám pro sebe provádět a) stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce uvedené v § 103 a 104. (4) Stavby uvedené v odstavci 3 lze provádět svépomocí, pokud stavebník zajistí stavební dozor, není-li pro takovou činnost sám odborně způsobilý… Ustanovení stavebního zákona 183/2006 Sb.:

11 11 Odpovědnost za návrh výrobku a zabudování: stavebník – projektant – generální dodavatel – dodavatel oken stavebník – projektant – dodavatel oken stavebník – dodavatel oken stavebník – dodavatel oken zajišťující prováděcí dokumentaci (projekt) Postupy v praxi:

12 12 Ustanovení vyhlášky 268/2009 Sb.(v revizi): § 26 Výplně otvorů (2) Výplně otvorů musí splňovat požadavky na tepelně technické vlastnosti v ustáleném teplotním stavu. Nejnižší vnitřní povrchová teplota, součinitel prostupu tepla včetně rámů a zárubní a spárová průvzdušnost v souladu se způsobem zajištění potřebné výměny vzduchu v místnosti a budově jsou dány normovými hodnotami (3) Akustické vlastnosti výplní otvorů musí zajistit dostatečnou ochranu před hlukem ve všech chráněných vnitřních prostorech stavby současně za podmínek minimální výměny vzduchu v době pobytu lidí 25 m3. h-1/osobu nebo výměny vzduchu v místnosti nejméně jedenkrát za 2 hodiny. Dále musí být dodržena hodnota maximální přípustné koncentrace oxidu uhličitého 1000 ppm, která slouží jako ukazatel intenzity a kvality větrání.

13 13 MONTÁŽ morální povinnost dodržet ustanovení TNI 74 6077 Okna a vnější dveře – Požadavky na zabudování smluvně stanovit podmínky dodávky a montáže specifikovat stavební připravenost použít vhodné kotvící a stabilizační prostředky použít systémové řešení utěsnění připojovací spáry stanovit podmínky údržby a používání výrobku i vnitřních prostor

14 14 VZOR FORMULÁŘE PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY A SPECIFIKACI PŘEDMĚTU DÍLA VE SMLOUVĚ

15 15 tvar a rozměry výrobku a způsob otvírání specifikováno v grafické podobě typ budovy □ rodinný dům □ bytový dům □ škola □ zdravotnické zařízení □ administrativní budova □ sportovní zařízení □ průmyslový a hospodářský objekt □ jiné typ stavební konstrukce □ plné cihly □ dutinové cihly □ železobeton □ porobeton □ kámen □ dřevo □ jiné tvar ostění □ rovné ostění více v kapitole 7 □ vně zalomené ostění □ uvnitř zalomené ostění □ sendvičová stěna □ vnější zateplení □ předsazený rám rozměry výrobku □ podle zaměření □ podle projektu materiál rámu □ hliník □ ocel □ nerez □ PVC □ PVC + hliník □ dřevo □ dřevo + hliník povrchová úprava …………….. vnější povrch …………….. vnitřní povrch utěsnění připojovací spáry vnitřní uzávěr □tmel □parotěsná páska □fólie □jiné vnější uzávěr □tmel □komprimovaná páska □fólie □jiné tepelně izolační □PU pěna □vata □komprimovaná páska □jiné parametry výrobku zatížení větrem…………….. hodnota tlaku větru [Pa] v případě, že součástí dodávky je statický výpočet je nutno uvést údaje o stavbě podle ČSN EN 1991-1-4 a definovat: - geografickou poloha budovy - typ terénu a okolí stavby - výšku a tvar budovy - polohu výrobku v budově třída odolnosti proti zatížení větrem …………….. dle ČSN EN 14351-1+A1 třída průvzdušnosti …………….. dle ČSN EN 14351-1+A1 třída vodotěsnosti …………….. dle ČSN EN 14351-1+A1 výška parapetu nad pochozí podlahou …………….. dle vyhlášky 268/2009 Sb. výška parapetu nad terénem …………….. vážená vzduchová neprůzvučnost …………….. Rw [dB] ……………..C C Tr součinitel prostupu tepla …………….. U w [W/m 2 K]viz ČSN 730540-2 činitel prostupu sluneční energie…………….. g činitel prostupu světla …………….. τvτv požadovaná požární odolnost…………….. kouřotěsnost dveřního uzávěru…………….. třída odolnosti skla proti násilnému vniknutí …………….. výška spodní hrany křídla nad pochozí podlahou ……………..

16 16 popis kování oken výška ovladacího prvku kování nad pochozí podlahou …………….. funkce kliky □otvíravě-sklopná □sklopně-otvíravá □s možností uzamknutí elektrické otvírání □popis ovládání třída odolnosti kování proti násilnému vniknutí …………….. jiné mechanické ovládání popis omezovač otvírání křídla ano/ne povrchová úprava kování specifikace popis kování dveří popis otvírání □dveře jednokřídlé □dveře dvoukřídlé □křídla otvíravá ven □křídla otvíravá dovnitř □jiný způsob nouzová a paniková funkce □podle ČSN EN 1125 více v kapitole 10 □podle ČSN EN 179 více v kapitole 10 třída odolnosti kování proti násilnému vniknutí…………….. více v kapitole 10 samozamykací zámek □ ovládací prvek vnější…………….. (klika, koule, madlo, bez kování,…) ovládací prvek vnitřní…………….. (klika, koule, madlo, bez kování,…) dveřní samozavírač □horní □dolní □s aretací povrchová úprava kování specifikace další požadavky doplňkové prvky další doplňkové prvky dodávky □vnitřní žaluzie □vnější žaluzie □vnější roleta □vnější roleta s roletovým boxem □vnitřní parapet □vnější parapet □větrací prvek □elektromagnetický kontakt křídla (EPS / EZS)

17 17 PROVEDENÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY A – vnější uzávěr spáry vodotěsný elastický C – tepelně izolační výplň spáry vyplňuje celou šířku spáry B – vnitřní uzávěr spáry difuzní odpor 10x vyšší než A kontinuální přizpůsobivý tvaru ostění a šířce spáry

18 POVINNÉ INFORMACE PŘI DODÁVCE 18 skladování a manipulace podmínky montáže a pracovní postup: - řešení připojovací spáry - schéma kotvení a vhodné kotvící prostředky - příprava stavebního otvoru - limitní teplota a vlhkost údržba a čištění: - ochrana před dokončením stavby - běžná údržba - eliminace vzniku plísní uživatelský návod: - užívání vnitřních prostor, větrání, limitní hodnoty vnitřního prostředí

19 PŘI DODRŽENÍ POŽADAVKŮ ČSN EN 14 351-1+A1 ČSN 13 830 TNI 74 6077 ČSN 73 0540-2 (max. U w ) NELZE ZPOCHYBNIT VHODNOST VÝROBKU A ZPŮSOB MONTÁŽE 19

20 20 VŠECHNY POTŘEBNÉ INFORMACE NALEZNETE V AKTUÁLNÍ ROČENCE ČK LOP 2012 DĚKUJI ZA POZORNOST Ing. Roman Šnajdr snajdr@cklop.cz


Stáhnout ppt "1 LEGISLATIVNÍ A NORMOVÉ POŽADAVKY NA DODÁVKU OKEN vše co je třeba znát a respektovat při nabízení, dodávání a montáži výplní otvorů Ing. Roman Šnajdr."

Podobné prezentace


Reklamy Google