Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

4. Zásady provádění komínů Ing. Miloslava Popenková, CSc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "4. Zásady provádění komínů Ing. Miloslava Popenková, CSc."— Transkript prezentace:

1

2 4. Zásady provádění komínů Ing. Miloslava Popenková, CSc.

3 2 Obsah 1. Jednovrstvé 2. Vícevrstvé 3. Přetlakové 4. Společné

4 3 4.1 Jednovrstvé komíny (1/6)  základ komína musí odpovídat výšce komína, základovým poměrům aj. (viz PD), plocha základu musí být ve vodorovné rovině, očištěna a navlhčena;  plášť komína bez ochranného pouzdra nesmí být vyzděn z cihel dutinových ani děrovaných, tl. pláště min. 140 mm, u komínových průduchů o ploše  0,04m 2 má mít komínový plášť tl. min. 300 mm event. 250 mm;  při vyzdívání pláště je nutno dodržovat požadavky na vazbu zdiva – převázka o čtvrt cihly;

5 4 4.1 Jednovrstvé komíny (2/6) zděný plášť musí mít všechny ložné i styčné spáry zcela vyplněny maltou, tl. spár 10 mm, povrch zděného průduchu komína musí mít zatřené spáry, musí být omítnut (zdění do šablony), nebo obložen nehořlavým materiálem; stěny komínového průduchu vč. jejich povrchu musí být hladké a rovné, uhýbání průduchu komína má být vytvořeno plynulou křivkou o poloměru min. 300 mm, v místě uhýbání se musí používat pouze plné cihly nebo speciální tvarovky;

6 5 4.1 Jednovrstvé komíny (3/6) Zakřivení komínového zdiva Průchod komínu kcí

7 6 4.1 Jednovrstvé komíny (4/6) v komínovém zdivu nemají být žádné kapsy ani rýhy (vyjímečně lze provádět se zděním komína – zdivo mezi rýhou a komínovým průduchem tl. min. 100 mm). Rýha musí být po uložení instalace dodatečně zazděna nebo vyplněna maltou. Instalační vedení musí být od komínového zdiva dilatačně odděleno; do vnějšího povrchu komínového pláště nesmí být zapuštěno svislé instalační vedení; vzdálenost povrchu komínového pláště od stavebních dílů z hořlavých materiálů musí být min.  50 mm;

8 7 4.1 Jednovrstvé komíny (5/6) při montáži komína z dílců musí být spáry mezi dílci utěsněny (zamezeno pronikání spalin nebo přisávání vzduchu), ložná spára mezi dílci musí být mimo konstrukci stropu (nutná kontrola těsnosti spár); monolitický betonový komín má mít tl. pláště min. 140 mm a dále viz komín zděný;

9 8 4.1 Jednovrstvé komíny (6/6) komínové zdivo s ochranným pouzdrem, osazuje se zároveň při vyzdívání, realizuje – li se však pouze v části komínové konstrukce musí být symetricky vytaženo min. o 150 mm více než je tloušťka konstrukce, kterou toto pouzdro prochází. Přepážky mezi komínovými průduchy musí být min. 80 mm. Spáry mezi prvky ochranného pouzdra vyplněny maltou nebo tmelem. Spára mezi pouzdrem a pláštěm vyplněna maltou event. minerálně vláknitým provazcem. Doplňkové konstrukce se osazují v průběhu realizace komínového zdiva

10 9 4.2. Vícevrstvé komíny (1/2) návrhem a realizací musí být zaručeno tepelné a dilatační oddělení komínové vložky od komínového pláště zděný nebo montovaný komín z jednotlivých dílců musí být sestaven tak, aby vodorovné spáry komínového pláště a komínových vložek byly vzájemně výškově posunuty (vyloučeny teplené mosty) pro veškeré otvory do komínové vložky musí osazené příslušné tvarovky zajistit těsnost otvoru v komínové vložce a zároveň umožnit dilataci mezi komínovou vložkou a pláštěm

11 10 4.2. Vícevrstvé komíny (2/2) dle použitého materiálu se člení: a) komíny s keramickými komínovými vložkami b) komíny s kovovými komínovými vložkami c) komíny s vložkami z jiných materiálů

12 11 A1) komíny s keramickými komínovými vložkami BEZ ODVĚTRÁNÍ Zároveň s vyzdíváním pláště se osazují komínové vložky, přičemž jejich poloha je fixována skelným provazcem. Vložky se osazují do speciálního tmelu, spáry těchto vložek jsou cca v polovině výšky tvárnice komínového pláště, tloušťka těchto spár je max. 7 mm. Zámkový spoj vložek musí být orientován tzv. po vodě. Tvárnice se kladou do vápenocementového maltového lože (malta ze spár nesmí doléhat na komínovou vložku - vložka musí volně dilatovat). Dilataci komínové vložky je též nutno zabezpečit i při osazení krycí desky komína. Dilatovat musí i keramický plášť ke stropní kci (mezera 30 mm je vyplněna nehořlavou izolací). Postup montáže komínového tělesa je patrný z obr.

13 12 Komíny s keramickými komínovými vložkami – montáž (1/6)

14 13 Komíny s keramickými komínovými vložkami – montáž (2/6)

15 14 Komíny s keramickými komínovými vložkami – montáž (3/6)

16 15 Komíny s keramickými komínovými vložkami – montáž (4/6)

17 16 Komíny s keramickými komínovými vložkami – montáž (5/6)

18 17 Komíny s keramickými komínovými vložkami – montáž (6/6)

19 18 A2) komíny s keramickými komínovými vložkami S ODVĚTRÁNÍM Komínový plášť je vyzděn z vylehčených betonových tvárnic výšky 330 mm, dodává se v provedení pro jeden komínový průduch s ventilačním průduchem, pro dva komínové průduchy o stejné velikosti s nebo bez ventilačního průduchu, pro dva a více komínových průduchů o rozdílné velikosti. Tepelně izolační vrstva z minerální plsti o tloušťce 40 mm se dodává v délce 330 mm. Schéma a postup montáže komínového tělesa je patrný z obr.

20 19 A3) komíny s keramickými komínovými vložkami OBEZDĚNÉ Z důvodu vyšší pracnosti, konstrukčních a montážních chyb se provádí poměrně zřídka. Komínové těleso se realizuje z komínového pláště vyzdívaného z cihel, tepelné vláknité izolace a komínové vložky.

21 20 B) Komíny s kovovými vložkami Realizují se jako vícevrstvé komínové systémy s kovovou komínovou vložkou izolovanou vláknitou izolací a kovovým ochranným pláštěm. Kovové komínové vložky se vyrábějí z hliníkového nebo nerezového plechu. Vláknitá izolace z minerální vlny se používá v tloušťce 40 mm – 50 mm. Plášť se provádí z hliníkového, nerezového nebo měděného plechu.

22 21 B1) Třívrstvá komínová tělesa vyráběná KLEMPÍŘSKÝM ZPŮSOBEM Komínové těleso je složeno z komínové vložky z hliníkového nebo nerezového plechu vláknité izolace a pláště z hliníkového plechu, nerezového nebo měděného plechu. Po délce jsou spojovány dvojitým podélným na konci jištěným švem a cca ve vzdálenosti 80 mm od kraje jsou opatřeny na jednom konci vnějším a na druhém konci vnitřním návalkem, který vložky vyztužuje a zároveň vymezuje délku spojovaného přesahu vložek. Plášť tělesa je ve spojích zajištěn jednostrannými nýty (materiálově musí odpovídat plášti). Komín se kotví k objektu pomocí kovových objímek, nad poslední objímkou však může komínové těleso přesahovat max. 3 m.

23 22 B2) Třívrstvá komínová tělesa s NEREZOVOU KOMÍNOVOU VLOŽKOU po délce svařovanou Komínové těleso je složeno z nerezové vložky podélně spojené plazmovým svařování, vláknité izolace a kovového pláště. Tyto prvky jsou obvykle navzájem spojeny na horní straně komínové vložky a zajištěny pomocí spony. (event. spojeny pomocí bajonetového uzávěru a zajištěny svěrací sponou.). Spojovací část prvků zároveň umožňuje teplotní dilataci vnitřní komínové vložky každého jednotlivého prvku komínového tělesa (bez vlivu na zatížení vnějšího pláště).

24 23 B1) Třívrstvá komínová tělesa vyráběná KLEMPÍŘSKÝM ZPŮSOBEM

25 24 B2) Třívrstvá komínová tělesa s NEREZOVOU KOMÍNOVOU VLOŽKOU po délce svařovanou

26 25 C) Komíny s vložkami z jiných materiálů Komíny s vložkami z jiných materiálu (např.z lehkého betonu s kamenivem z islandské lávy) se používají zejména v zahraničí. Použité materiály musí být nehořlavé, musí odolávat účinkům spalin, vykazovat nízkou nasákavost a mrazuvzdornost. Realizace (obvykle třívrstvé komínové systémy) je obdobná jako v předcházejících případech.

27 26 4.3 Přetlakové komíny Princip přetlakového komínu je založen na odvádění spalin v části od sopouchu do ústí komínu pod přetlakem. Členění: Přetlakové komíny z plastů Přetlakové komíny kovové

28 27 A) Přetlakové komíny Z PLASTŮ Komínová vložka je provedena z ohebného materiálu Zásady: vnitřní průřez komínového pláště musí být roven min. vnějšímu rozměru flex. vložky + 30 mm, centrování a kotvení flex vložky realizovat cca po 3 m tzv. vystřeďovacími objímkami, v místech změny směru komínového tělesa osadit vystřeďovací objímky, nejnižší hrdlo flex vložky upevnit kotevní objímkou do zdiva, spojení ohebné a pevné vložky zabezpečit pomocí napojovacích tvarovek, pro napojení kouřovodu osadit přechodku, která je upevněna do zdiva kotevní objímkou, vodorovný kouřovod instalovat se sklonem min.10 % směrem ke spotřebiči, v místě průchodu flex vložky krycím plechem šachty osadit a utáhnout kovovou manžetu. Spojení pevných dílů a vložek se provádí svařováním na tupo.

29 28 Přetlakové komíny Z PLASTŮ

30 29 B) Přetlakové komíny KOVOVÉ Realizují se z ocelových trubek z nerezového plechu podélně plazmaticky svařované v ochranné atmosféře s oboustranně provedeným návalkem. Ve spojích se trubky zasouvají do sebe a spoje se těsní páskou, která se vkládá pod spojovací sponu. Vystředění potrubí v průduchu komínového pláště se zabezpečuje pomocí středící spony s křidélky.

31 30 Přetlakové komíny KOVOVÉ

32 31 4.4 Společné komíny Do komínového tělesa lze připojit více spotřebičů. Společný komín s keramickou komínovou vložkou – detail ukončení hlavice

33 32 A) Společné komíny s keramickou komínovou vložkou Dodává např. firma Schiedel v systému QUADRO, který umožňuje provoz spotřebičů nezávisle na vzduchu v místnosti. Základním prvkem komínového systému je šamotová vložka Schiedel UNI o světlosti 140 mm – 300 mm, která se osazuje do tvárnic z lehkého betonu. V rozích těchto tvárnic jsou armovací kanálky sloužící k vložení výztuže (tzv. sepnutí komína). Spojování vložek se provádí spárovací hmotou event. speciálním tmelem). Spoj se realizuje osazením – střídavě - nerezových vystřeďovacích dílů a nerezových těsnících objímek.

34 33 B) Společné komíny kovové Realizují se nejčastěji z komínových tvarovek, které mají svařovaný komínový průduch umístěn koncentricky uprostřed vzduchového průduchu, event. vzduchový průduch oddělený nebo samostatný přívod vzduchu z venkovního prostoru.

35 34 6. Kontrola jakosti komínů (1/2) Zkoušení komínů, kouřových cest a připojených spotřebičů se provádí pouze na vyžádání (obvykle požaduje stavební úřad ke kolaudaci objektu, objednatel stavebních prací po zhotoviteli). Zpravidla se provádí tyto úkony: zkouška těsnosti komínu dle ČSN 73 4201, zkouška průchodnosti komínového průduchu, zkouška těsnosti na přetlak (natlakováním na přetlak 200 Pa nebo 5 000 Pa a následným měřením úniku plynu), napojení spotřebičů dle PD (počet, způsob napojení), příp. stanovení výskytu oxidu uhelnatého (detekčním přístrojem, analytickým měřícím přístrojem), měření komínového tahu, měření povrchové teploty komínového pláště aj. Výsledky provedených zkoušek a měření jsou obsahem revizních zpráv.

36 35 6. Kontrola jakosti komínů (2/2)  ČSN 73 4201 Navrhování komínů a kouřovodů  ČSN EN 1996-2 Provádění zděných konstrukcí  ČSN 73 3610 Klempířské práce stavební  Montážní návody příslušného komínového systému

37 36 7. BOZP – pokyny (1/2) Do provozu je nutné komínové těleso uvádět postupným zvyšování teploty spalin a v průběhu zkušebního provozu sledovat, zda komínový systém nevykazuje závady (keramické jednovrstvé komíny zprovoznit až po zatvrdnutí spojovací malty – při uvádění do provozu nesmí teplota spalin u vstupu do komínového průduchu být větší než 120 o C, dále je nutno střídat vytápění s větráním komínového průduchu, v příp. vloženého ochranného pouzdra je zapotřebí zkontrolovat, zda nejsou narušeny spoje pouzdra. U vícevrstvých komínových systémů se navíc provádí v ústí komínu kontrola oddilatování komínové vložky od pláště).

38 37 7. BOZP – legislativa (2/2)  Zákony – č.50/76 Sb.  Stavební zákon č.22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky vč.nařízení vlády č.178/97 o obecných požadavcích na stavební výrobky  č.309/91 Sb. o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkama  č.203/94 Sb. o požární ochraně a vyhlášky č. 137/98 Sb. o obecných požadavcích na výstavbu aj. Komíny musí zabezpečit statické požadavky – stabilitu a pevnost konstrukce, bezpečný odvod spalin, požární bezpečnost komína i celého objektu a bezpečnost uživatelů připojených spotřebičů paliv


Stáhnout ppt "4. Zásady provádění komínů Ing. Miloslava Popenková, CSc."

Podobné prezentace


Reklamy Google