Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Modlitba a chvály Brno 9.9.2009 Emauské kurzy – Křesťanský život.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Modlitba a chvály Brno 9.9.2009 Emauské kurzy – Křesťanský život."— Transkript prezentace:

1 Modlitba a chvály Brno 9.9.2009 Emauské kurzy – Křesťanský život

2 1.Důsledky znovuzrození 2.Spasení je jisté. 3.Spasení platí navždy. 4.Vítězství nad pokušením. 5.Život křesťana. 6.Pohřbeni v křtu. 7.Který sbor si vybrat. 8.Chci konat Boží vůli. 9.Modlitby a chvály. 10.Jak svědčit a získávat druhé. 11.Zkoumat Písmo. 12.Život, který stojí za to.

3 Modlitba a chvály 1.Proč se modlit? 2.Jak často? 3.V jaké poloze? 4.Za co? 5.Jaké jsou podmínky pro vyslyšení modlitby? 6.Jaká jsou při modlitbě nebezpečí? 7.Jiné podněty.

4 Modlitba a chvály 1.Proč se modlit? Protože nám to říká Bible. „… v modlitbách neustávejte. Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás.“ 1.Tesalonickým 5,17.18 „Chci tedy, aby se muži všude ve shromáždění modlili, pozvedajíce ruce v čistotě, bez hněvu a hádek.“ 1.Timoteovi 2,8 „V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry i za mne,…“ Efezským 6,18

5 Modlitba a chvály 2. Jak často? Měli bychom se modlit několikrát denně a také mezi tím. Je dobré se pravidelně modlit, když ráno vstáváme, a večer, než jdeme spát. A pak bychom měli během dne vzhlížet k Pánu, když vyvstávají problémy, když potřebujeme pomoc, nebo když mu za něco chceme poděkovat. Jistě, každý křesťan by měl sklonit hlavu a poděkovat před jídlem, ať je to na veřejnosti, nebo doma.

6 Modlitba a chvály 3. V jaké poloze? Daniel při modlitbě klečel: „Když se Daniel dověděl, že byl podepsán přípis, vešel do svého domu, kde měl v horní pokoji otevřená okna s měrem k Jeruzalému. Třikrát za den klekal na kolena, modlil se a vzdával čest svému Bohu, jako to činíval dříve.“ Daniel 6,11 Stejně tak Pán Ježíš: „Pak se od nich vzdálil, co by kamenem dohodil, klekl a modlil se:…“ Lukáš 22,41 Naopak Nehemjáš se modlil, když stál před králem: „Král mi na to řekl: "Co si tedy přeješ?" Pomodlil jsem se k Bohu nebes…“ Nehemiáš 2,4

7 Modlitba a chvály 4. Za co? „Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu.“ Filipským 4,6 „Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi, za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti. To je dobré a vítané u našeho Spasitele Boha, který chce, aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu.“ 1.Timoteovi 2,1-4 „Proste proto Pána žně ať vyšle dělníky na svou žeň!“ Matouš 9,38

8 Modlitba a chvály 5. Jaké jsou podmínky pro vyslyšení modlitby? a.Pokud zůstáváme v Kristu, naše prosby se dočkají odpovědi. „Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve vás, proste, oč chcete, a stane se vám.“ Jan 15,7 b.Naše modlitby by měly být podle Boží vůle. „Máme v něho pevnou důvěru, že nás slyší, kdykoliv o něco požádáme ve shodě s jeho vůlí.“ 1.Janův 5,14 c.Měli bychom se modlit ve jménu Pána Ježíše. „A začkoli budete prosit ve jménu mém, učiním to, aby byl Otec oslaven v Synu.“ Jan 14,13 d.Naše motivy musí být čisté. „Prosíte sice, ale nedostáváte, protože prosíte nedobře: jde vám o vaše vášně.“ Jakub 4,3

9 Modlitba a chvály 6. Jaká jsou při modlitbě nebezpečí? a.Nemodli se proto, aby tě bylo vidět. „A když se modlíte, nebuďte jako pokrytci: ti se s oblibou modlí v synagógách a na nárožích, aby byli lidem na očích; amen pravím vám, už mají svou odměnu. Když se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou dveře a modli se k svému Otci, který zůstává skryt; a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí.“ Matouš 6,5-6 b.Nepros Boha, aby udělal něco, co můžeš udělat sám. c.Nepros za něco, o čem víš, že bys to neměl mít. „On jim splnil jejich prosbu, ale stihl je pak úbytěmi.“ Žalm 106,15

10 Modlitba a chvály 7. Jiné podněty. a.Když se ti při modlitbě na kolenou začnou myšlenky toulat, zkus se modlit nahlas. To ti velmi pomůže se soustředit.. b.Nezmalomyslni, když odpověď nepřijde okamžitě. Boží odpovědi nejsou nikdy příliš rychlé, protože bychom přišli o požehnání při očekávání na Něho, a také nepřijdou nikdy pozdě, abychom si nemysleli, že jsme mu důvěřovali zbytečně. c.Když Boží odpověď není přesně taková, jak jsi prosil, uvědom si, že Bůh si vyhrazuje právo dát nám něco lepšího, než zač prosíme. Nevíme, co je pro nás nejlepší, ale On to ví, a tak nám dává víc, než jsme schopni vůbec pomyslet nebo o to prosit.

11 Modlitba a chvály 1.Proč se modlit? 2.Jak často? 3.V jaké poloze? 4.Za co? 5.Jaké jsou podmínky pro vyslyšení modlitby? 6.Jaká jsou při modlitbě nebezpečí? 7.Jiné podněty.

12 Emauské kurzy – Křesťanský život 1.Důsledky znovuzrození 2.Spasení je jisté. 3.Spasení platí navždy. 4.Vítězství nad pokušením. 5.Život křesťana. 6.Pohřbeni v křtu. 7.Který sbor si vybrat. 8.Chci konat Boží vůli. 9.Modlitby a chvály. 10.Jak svědčit a získávat druhé. 11.Zkoumat Písmo. 12.Život, který stojí za to.


Stáhnout ppt "Modlitba a chvály Brno 9.9.2009 Emauské kurzy – Křesťanský život."

Podobné prezentace


Reklamy Google