Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aktuální vztah školy a rodiny Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními zpracovala: PhDr. Sylva Hönigová Tato prezentace je spolufinancována Evropským.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aktuální vztah školy a rodiny Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními zpracovala: PhDr. Sylva Hönigová Tato prezentace je spolufinancována Evropským."— Transkript prezentace:

1 Aktuální vztah školy a rodiny Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními zpracovala: PhDr. Sylva Hönigová Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Metodická zpráva č. 6

2 Používané zkratky ŠPP - školní poradenské pracoviště ŠP – školní psycholog ŠPZ – školské poradenské zařízení  PPP – pedagogicko-psychologická poradna  SPC – speciálně pedagogické centrum Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

3 Část 1: Aktuální vztah rodiny a školy Spolupráce s rodiči Vztahová síť školy ve vztahu ke komunikaci o dítěti s rodiči Příklady přenosu negativních kompetencí Smlouvy s rodiči Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

4 Spolupráce s rodiči nejčastější formy spolupráce ŠPP s rodiči netradiční formy spolupráce typické skupiny problémových rodičů Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

5 Nejčastější formy spolupráce ŠPP s rodiči nejčastěji kombinace všech forem preference osobních setkání – nedaří se však vždy rozdíl v práci velké školy s „anonymním prostředím“ a malé školy (např. ZŠP) rozdíl v práci na ZŠ a SŠ rozdíl v práci na gymnáziích a SOŠ a SOU Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

6 osobní setkání tel. rozhovory el. korespondence písemná korespondence  korespondence – ojediněle  komunikace přes ŽK, student. průkazy, deníčky  převážně pouze dojednání dalšího kontaktu Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

7 využívání běžných informační kanálů  nástěnky  web. stránky školy (internetová poradna)  školní časopis Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

8 Od září 2010 nově zapojené školy do projektu systém spolupráce ŠPP s rodiči se teprve vytváří – hledá se funkční model Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

9 Osobní setkání účast ŠP na dnech otevřených dveří besedy, přednášky pro rodiče zápis dětí do 1. roč. ZŠ při příležitosti skupinové práce s dětmi Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

10 třídní schůzky  běžné malá návštěvnost chybí cílová skupina rodičů možnost přítomnosti pouze v některých třídách  preference 1. roč.  svolané ad hoc např. info ke kariérovému poradenství schůzky rodičů žáků 1. roč. po adaptačním kurzu k řešení nějakého problému ve třídě Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

11 setkání rodičů se ŠP  za přítomnosti dítěte  za přítomnosti třídního učitele setkání rodičů s dalšími pracovníky ŠPP setkání rodičů s ŠP a vedením školy setkání rodičů s institucemi mimo školu za přítomnosti ŠP Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

12 důraz na široké možnosti kontaktu rodičů se ŠPP  kontakt je možný prakticky kdykoliv, nejlépe po předcházející domluvě  často při příležitosti doprovodu dětí do/ze školy  v malých místech – snaha rodičů o kontakt mimo školu při náhodných setkáních mediace, facilitace rozhovoru škola – rodiče specifikum ve stř. vzdělávání – pobyt na internátu Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

13 Iniciátorem setkání ŠP třídní učitel další učitelé vedení školy rodiče dítě Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

14 řešení na úrovni tř. uč.- rod. předchází nebo ne podle potřeby školy se liší v míře, v jaké je třeba setkání s rodiči iniciovat (míra aktivity na straně školy a na straně rodičů) Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

15 Obsah setkání informační setkání konzultace o dítěti práce s rodinou výchovné komise  ojediněle za přítomnosti OSPODu, policie… individuální vzdělávací plány zprostředkování informací od jiných institucí (ŠPZ, lékař apod.) zprostředkování péče ŠPZ Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

16 Frekvence schůzek konzultační hodiny schůzky předem domluvené – převažují převažují jednorázové, realizují se však i pravidelné po delší dobu Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

17 Nejčastěji řešené problémy prospěch chování domácí příprava na školu fungování v třídním kolektivu vztahy mezi spolužáky individuální vzdělávací plán zralost pro školu kariérové poradenství Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

18 zakázky na straně rodičů, které se netýkají školy  partnerské problémy  mezigenerační vztahy Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

19 Netradiční formy spolupráce ŠPP s rodiči hodně různé pojetí v různých zprávách rozpaky nad označením „netradiční“ v naprosté většině škol nerealizují Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

20 Snad lze považovat za netradiční  „odchytávání rodičů“  klub určený pro sociálně znevýhodněné děti (Charita) – návštěvy v rodině  spíše nový typ schůzek s rodiči – v souvislosti s povinnou kontrolu IVP  nápravné programy (HYPO)  zprávy ze screeningů v 1. a 2. roč.  edukativně stimulační skupiny Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

21  skupinová práce: rodič – dítě  mediační setkání: rodiče – děti  rodinná sezení  nabídka na spolupráci již u předškolních dětí  spolupráce při přípravě a účast rodičů na adaptačních kurzů  program pro děti vstupující do 1. roč.  návštěvy v rodinách  dotazník - jak vidí chování dítěte rodiče  spolupráce s rom. asistentem  svépomocné skupiny rodičů Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

22 Typické skupiny problémových rodičů mnoho různých typologií velmi bohatá reakce existují „neproblémové“ skupiny rodičů? jako rodiče bychom si přáli? problémové chování x problémoví rodiče Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

23 Všem společné  nespolupracující rodiče  agresivní  rodiče s nízkou výchovnou kompetencí  rodiče s negativním vztahem ke škole  rozpadlé, znovu konstituované rodiny  velmi bohatí – spíš „mocní“ rodiče  rodiče s nízkou sociokulturní úrovní????  rodiče zastírající problémy typicky omlouvání neomluvených absencí Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

24 Skupiny děti v péči jiných zákon. zástupců, než rodičů děti v péči jiných osob než zákonných zástupců velmi zaměstnaní rodiče „exteriorizující“ - popírají jakékoliv potíže s dětmi nezralí osamělé (často sociálně slabé) matky uzavřené rodiny - nedůvěřují jakýmkoliv zásahům zvenčí navenek spolupracující, ale ve skutečnosti kryjí problémy Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

25 neobjektivní k možnostem dítěte výchovný styl matky a otce se výrazně liší omezená rodičovská kompetence rozvádějící se rodiče rozvedení rodiče rodiče s dětmi ve střídavé péči závislí rodiče rodiče - cizinci, který neumí jazyk nekomunikující rodič rodič komunikující až moc Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

26 Vztahová síť školy ve vztahu ke komunikaci o dítěti s rodiči formy a způsoby komunikace uvnitř školy případy, kdy se o problémech dítěte dovídá ŠPP až jako poslední Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

27 Formy a způsoby komunikace uvnitř školy nejčastěji formou rozhovoru formální (ped. rady, schůzky ŠPP) a neformální (cílená nebo příležitostná setkání)  v některých školách – formál. příležitosti nejsou dostatečně vytvářeny Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

28 rozbor dokumentace a školních výkonů přítomnost ve třídách krizové intervence rozbor zpráv z odborných vyšetření příprava jednání s rodiči sešit poznámek, kam se píší události dne sešity poznámek k jednotlivým žákům dokumenty v katalogových listech, systém Bakalář zprávy z odborných vyšetření Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

29 zúčastnění podle povahy problému někdy prostřednictvím vedení školy, jinde přímo ŠP:  třídní učitel  učitelé dalších předmětů  VP, ŠMP, příp. další členové ŠPP  asistent pedagoga  vedení školy  vychovatel Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

30 učitel – učitel učitel – vedení školy učitel - ŠPP učitel – vychovatel Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

31 problém s důvěrností informací a diskrétností - rozlišit poskytování informací v případě, že rodiče k tomu ŠP delegují různá míra důvěry, které se ŠP v různých školách těší Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

32 obecně rozdíl:  mezi malými a velkými školami  v efektivitě přenosu informací  v toku informací směrem od vedení školy a k vedení školy  v úsilí, které je věnováno vytváření prostoru ke komunikaci o žácích ze strany vedení  v času, který učitelé ve škole tráví  v míře strukturovanosti předávání informací (jasně vymezené schůzky nebo setkání ad hoc, případně pouze náhodná) rezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

33 Případy, kdy se o problémech dítěte dovídá ŠPP až jako poslední v neg. smyslu k tomu dochází zřídka – spíš pouze ve školách, kde ŠP letos začal pracovat  není dosud jasně stanovena kompetence ŠP  není nastavena ze strany vedení školy Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

34 ve škole neprobíhá dobře komunikace učitel si není jistý svou kompetencí a brání se možnosti odhalení nekompetence učitel je zvyklý řešit situace ve spolupráci se ŠPZ Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

35 pokud k tomu dochází souvisí většinou  s dobou, kdy ŠP je ve škole přítomen  s mírou důvěry, kterou si zatím získal  rodiče nevyjádřili generální souhlas s aktivitami ŠP ve škole  s problémem ve vymezení kompetencí jednotlivých pracovníků ŠPP  situaci řeší rovnou vedení školy  k situaci došlo mimo školu  škola nevidí problém, který vidí rodiče a řeší jinou cestou  učitel, který s ŠP spolupracovat z nějakého důvodu nechce Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

36 Příklady přenosu negativních kompetencí situace, kdy škol. psych./spec. ped. je delegován, aby zastupoval jednu ze stran zúčastněných v konfliktu Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

37 v naprosté většině případů ŠP uvádějí, že k těmto případům nedochází jako zakázku je odmítají je otázka, zda tuto zakázku vždy dobře mohou „přečíst“ mnohdy nemusí nutně jít o přenos neg. kompetencí, ale o mediaci často zaměňováno za zakázky typu: „udělejte s tím dítěte, rodiči, učitelem… něco“ Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

38 příklady:  špatná komunikace rod. – učitel  rodiče jsou nespokojení s učitelem  rodiče jsou v konfliktu  přijetí či nepřijetí velmi problémového žáka do školy  přesun kompetencí k trestům  požadavek na získání informací získaných v poradenském vztahu  urovnat spor mezi učiteli a vedením školy  omluvení absencí ve škole  sdělení nepříjemných informací Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

39  řešení nespokojenosti vedení školy s prací učitele  podpora požadavků učitelů k vedení školy  sdělení nepopulárního opatření vedení školy učitelům  přesunutí jednání s agresivními či jinak obtížnými rodiči Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

40 Smlouvy s rodiči uplatňují se ve škole? co je jejich obsahem a k čemu směřují? jaká je jejich smysluplnost Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

41 Využívání smluv s rodiči většinou uvedeno, že smlouvy s rodiči ve školách využívány nejsou pokud ano, tak většinou ve smyslu IVP, méně často individuální souhlas rodičů s aktivitami ŠP Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

42 Případy jiné než ojedinělé plán osobního rozvoje dítěte záznam o jednání s rodiči, jeho součástí je dohoda na dalším postupu s vymezením odpovědností dohody o pravidelných kontrolách plnění školních povinností rodiči Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

43 pouze 1x  Smlouvy s rodiči jsou ve škole velmi častou formou řešení různých problémů. Jsou výsledkem diskuse mezi rodičem, učitelem, případně psycholožkou, v některých případech je smluvní stranou i vedení školy. Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

44 Co je jejich obsahem a k čemu směřují IVP – úprava vzdělávacích podmínek školní řád jako výsledek smlouvy zápis z jednání (např. výchovné komise) smlouvy jako výsledek poradenské práce ŠP Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

45 Smysluplnost pro obě strany oficiálním dokumentem a závaznou smlouvou stanoví odpovědnosti rodiče a školy sjednocení přístupu školy a rodiny dává domluvě vážnost žák i rodiče mohou být více organizováni kdykoliv dohledat a znovu se k nim vrátit, kontrolovat, jak se plní Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

46 vyjasní pozdější nedorozumění posílení zodpovědnost rodičů zlepšení komunikace mezi školou a rodiči doba platnosti a čas a způsob vyhodnocení Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

47 Část 2: Spolupráce ŠPP se ŠPZ Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

48 Bezproblémová konzultace vzájem. informace doplnění anamnestických údajů předávání dílčích výsledků vyšetření vyhodnocování plnění IVP zapůjčení testů rozdělení kompetencí pravidelné návštěvy PPP/SPC ve škole kvalitní zpráv Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

49 přispívá délka spolupráce a stabilizovanost obou pracovišť často i personální propojení (současné nebo minulé) vzájemná znalost, dobrá představa o práci často pracovníci ŠPZ metodiky ŠP Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

50 Zmiňované problémy dlouhé lhůty pro vyšetření a zaslání zprávy některá vyjádření (např. IVP), jsou vyhrazena ŠPZ, ŠP je nemůže vydávat vítán by byl opravdu sjednocený, propojený a spolupracující systém a síť žádoucí by bylo větší propojení PPP se školou, více osobních návštěv SPC při škole – vytížené péčí o děti z jiných škol Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

51 možnost reálné aplikace všech doporučení ve zprávách ve zprávách se pouze odkazují k zákonu nebo opatření shrnou pod pojem „individuální přístup“ nejasná diagnostika (např. výrazy „prvky…, rysy…, hraniční…“), příliš obecná doporučení pro školu zprávy mnohdy zbytečně rozsáhlé zprávy pro laiky, a to i pro většinu učitelů, nesrozumitelné Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

52 doporučení, která se používají již zcela běžně – zapojení všech smyslů, problémové úkoly, skupinová výuka, opakování instrukcí, pohybové uvolnění,názorný materiál, individuální tempo, procvičení jevů předem x opatření, která nelze v daném počtu, podmínkách a složení tříd uskutečnit – individuální rozvoj percepčních funkcí, když přetrvávají obtíže přes opakovaný nácvik v rámci třídy Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

53 sladit potřeby žáků prospěchově slabých, nadaných, s poruchami koncentrace, hyperaktivitou, poruchami učení, úzkostných a agresivních, často z neuspokojivého rodinného zázemí a mnohdy také v předškolním věku příliš liberálně vedených, a to bez účinných výchovných prostředků a podpory rodičovské veřejnosti není v lidských silách Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

54 PPP poskytne pouze metodické informace nikoliv přímou intervenci (šikana) z minulosti se táhne problém velmi rozšířené diagnózy SVPU s doporučením k zařazení do speciálního vzdělávání formou individuální integrace rodiče někdy nepředají zprávu ze ŠPZ škole pokud se rodiče od ŠPZ nedostaví, nedostane škola zprávu Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

55 ŠPP spolupracuje s ŠPZ jen velmi okrajově, nepředávají si vzájemně klienty - řeší se buď na půdě školy, nebo rodiče spontánně oslovují přímo ŠPZ akcent práce PPP na ZŠ, méně na SŠ Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

56 Máte to za sebou, děkuji velmi za pozornost. Analýza 87 velmi různě zpracovaných zpráv z velmi různých pracovišť není jednoduchá a nelze ji jednoduše ani prezentovat. honigova.sylva@gmail.com Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Stáhnout ppt "Aktuální vztah školy a rodiny Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními zpracovala: PhDr. Sylva Hönigová Tato prezentace je spolufinancována Evropským."

Podobné prezentace


Reklamy Google