Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

BIVŠ. - Souhrn všech nástrojů kterými se stát snaží ovlivnit strukturu ekonomiky - S růstem ekonomiky dochází neustále ke změně struktury! - Co je na.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "BIVŠ. - Souhrn všech nástrojů kterými se stát snaží ovlivnit strukturu ekonomiky - S růstem ekonomiky dochází neustále ke změně struktury! - Co je na."— Transkript prezentace:

1 BIVŠ

2 - Souhrn všech nástrojů kterými se stát snaží ovlivnit strukturu ekonomiky - S růstem ekonomiky dochází neustále ke změně struktury! - Co je na MAE úrovni nezbytné, přináší náklady do MIE sféry (U,úpadek odvětví) - Struktura ekonomiky se popisuje: a) Dle sektorů (primární, sekundární, terciární) b) Dle předmětu činnosti (OKEČ) c) Dle velikosti podniků d) Dle regionů

3 1) VNITŘNÍ – a) ze strany poptávky (spotřebitelské preference, demografické změny, změna disponibilního důchodu, změna životní úrovně aj.) b)ze strany nabídky (inovace) 2) VNĚJŠÍ - změna ER, změna cen surovin na světových trzích, politická rozhodnutí

4 1) Liberální 2) Intervencionistická Praktická HP: vždy kompromisem mezi tlakem zájmových skupin, deklarovanou orientací vládní HP, dostatkem finančních prostředků => Většinou orientace na velké podniky s významnou váhou v ekonomice

5 1) PODPORA PORAŽENÝCH - Strukturální změny => sociální napětí - Rozložení změn do delšího časového období - Paradox: zpomalení změn - Náročné na VF 2) VYBÍRÁNÍ VÍTĚZŮ - Podpora odvětví v rozvoji - Překonání bariér růst - V&V - Koho podporovat a koho už ne??? 3) NOVÁ STRATEGIE - Součástí prorůstové politiky, systémová opatření na podporu konkurenceschopnosti ekonomiky

6  Zemědělská politika – CAP  Průmyslová  Regionální – strukturální fondy  Dopravní – navazuje na regionální politiku  Podpora MSP Nástroje: daňová zvýhodnění, státní zakázky, dotace, lepší přístup k úvěrům, regulace cen specializované fondy aj.

7  Aktivizace zájmových skupin - Boj o dotace a riziko zvyšování korupce  Efektivita politik - Za jakou cenu bylo dosaženo stanovených cílů? (if vůbec dosaženo…)  Podpora poražených - Vysoké náklady na rozpočet a neefektivita  Informační asymetrie mezi poskytovateli a příjemci - Vyhledávání renty

8  Snaha zajistit rovnoměrný hospodářský a společenský rozvoj všech členských států a regionů  Cílem zmírnit rozdíly mezi nejbohatšími a nejchudšími regiony/zeměmi EU a zároveň schopnost čelit novým výzvám 21.století  Finance od bohatších k chudým  Čistý plátci/čistý příjemci  Cca 1/3 rozpočtu EU  Hlavním nástroj: Fondy EU (ERDF, ESF, CF)  ČR v rámci fin.rámce 2007-2013 může čerpat téměř 27 mld €

9

10

11  Konvergence (HDP/obyv v PPS do 75% průměru EU v NUTS 2 nebo HND země do 90% průměru EU)  Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (NUTS 2 nebo NUTS 1 přesahující limitní ukazatele pro bod 1)  Evropská územní spolupráce (přeshraniční spolupráce regionů)

12

13 1) Programování 2) Koncentrace 3) Adicionalita 4) Partnerství

14 Objective 'Regional Competitiveness and Employment' Convergence objective Regions > 75% in EU25) Convergence objective statistically affected regions Objective 'Regional Competitiveness and Employment' Phasing-in regions, "naturally" above 75%

15  Kohezní fond Pro země, u nichž HDP< 90% průměru EU (+Řecko,Port., Špan.) Velké investiční projekty  Evropský fond regionálního rozvoje MSP, tvorna pracovních míst, region.aktivity  Evropský sociální fond Proti soc.vyloučení, návrat lidí do prac.činnosti

16 <50 50 – 75 75-90 90-100 100-125 Nad 125

17 < 1.48 HU = 1995-2001 1.48 – 2.18 2.18 – 2.75 2.75 – 3.62 >= 3.62 no data EUR-27 = 2.25

18 < 55 60 - 65 65 - 70 70 - 75 >= 75 55 - 60 no data EUR-27 = 62.5

19  V gesci MMR => NOK  Rozvoj regionů zaměřený na jejich soudržnost a zvyšování konkurenceschopnosti  Nástroj: Strategie regionálního rozvoje 2007- 2013  Regionální politika součástí politiky koheze EU!!!  Regiony se dělí dle: a) Regiony soudržnosti (NUTS 2) b) Vyšší samosprávní celky (NUTS 3)

20

21  Prohlubování regionálních disparit  Ústecký a Moravskoslezský kraj x Praha  Venkov x město (podnikání a demografie)  Špatné napojení okrajových regionů na centrum  Špatné životní prostředí 1) Rozvíjející se regiony: Praha a Středočeský kraj, Plzeňský kraj a Jihomoravský kraj 2) Průměrná dynamika rozvoje: Jihočeský, Královehradecký, Pardubický, Vysočina, Zlínský a Liberecký kraj 3) Zaostávající regiony: Karlovarský, Olomoucký, Ústecký a Moravskoslezský kraj.

22 Silné stránky Slabé stránky  Průmysl  Kvalifikovaná a levná pracovní síla  Nižší úroveň nezam  Vzdělanost  Hustota silniční a železniční sítě  Kulturní dědictví  Praha  Regionální disproporce  Málo fin. prostředků VF  Nízká mobilita prac.síly  Vysídlování venkova  Dopravní obslužnost  Dopravní infrastruktura  Životní prostředí

23 Příležitosti Ohrožení  Zapojení soukromých zdrojů  Využití divers.regionů  Zlepšení koordinace aktivit veřejné správy  Podpora využití železniční sítě k zlepšení ŽP  Nezvládnutí reg.struktur pro přijímání pomoci z EU  Prohlubování reg.disparit  Pokračující nárůst tranzitní dopravy  Vysídlování venkova  Narůstající deficit ve financování  Nedořešené staré eko zátěže

24 Aktivní, ekonomicky výkonnou a konkurenceschopnou zemí s kvalitním životním prostředím, která v souladu s principy udržitelného rozvoje dosahuje ve všech základních kritériích standardů Evropské unie a zabezpečuje zvyšování kvality života svých obyvatel  Přičemž se sníží regionální disparity  Bude zajištěn rozvojový potenciál ve všech mikroregionech  Zvýší se podíl aktivní a inovativní populace ve všech regionech

25  Nejvíce fin.prostředků lze získat v rámci politiky soudržnosti  Nutné institucionální zabezpečení pro čerpání z fondů EU  Národní strategický referenční rámec (NSRR) => s ohledem na cíle politiky koheze si každá členská země vypracovává své vlastní globální cíle a priority a definuje způsob řízení a koordinace politiky soudržnosti na svém území => operační programy

26 Celkem 26 OP:  8 tématických (ŽP, Lidské zdroje, Doprava, Podnikání a Inovace, VaV aj.)  7 regionálních  2 pro Prahu (Konkurenceschopnost a Adaptabilita)  9 Evropská územní spolupráce www.strukturalni-fondy.cz

27 Národní orgán pro koordinaci (NOK) - v rámci MMR - Vede jednání s EK, připravuje NSRR - Vyhodnocuje průběh čerpání, zpracovává metodiky a manuály Monitorovací výbor NSRR (v rámci MMR) Platební a certifikační orgán (v rámci MF) - Zajišťuje tok prostředků mezi EK a ČR Auditní orgán (v rámci MF) - Odpovídá za provádění auditů dle pravidel EU

28  Řídící orgán - Řídí OP, provádí výběr projektů - ministerstva, regionální rady  Zprostředkující subjekt - ŘO deleguje část svých činností - Přímý kontakt s realizátory projektů  Monitorovací výbor - Dohled nad realizací OP  Platební a certifikační orgán - Projekty předfinancovány z rozpočtu - Certifikace OP => žádost o peníze na EK  Auditní orgán


Stáhnout ppt "BIVŠ. - Souhrn všech nástrojů kterými se stát snaží ovlivnit strukturu ekonomiky - S růstem ekonomiky dochází neustále ke změně struktury! - Co je na."

Podobné prezentace


Reklamy Google