Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

HORIZONTÁLNÍ PRIORITY STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ 120 00 Praha 2 Tel/Fax +420 222 074 109 gsm +420 603 227 066 Projekt.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "HORIZONTÁLNÍ PRIORITY STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ 120 00 Praha 2 Tel/Fax +420 222 074 109 gsm +420 603 227 066 Projekt."— Transkript prezentace:

1 HORIZONTÁLNÍ PRIORITY STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ 120 00 Praha 2 Tel/Fax +420 222 074 109 gsm +420 603 227 066 www.evasco.cz Projekt technické pomoci dle opatření 5.2. „Technická pomoc CSF“ SROP Vzdělávací seminář pro předkladatele projektů Dr.Marie Kaufmann Evasco, s.r.o. marie.kaufmann@evasco.cz Tel. 222 074 109, 603 227066

2 Obecný úvod do problematiky HP HP a spojení se strukturálními fondy v současném programovém období Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ 120 00 Praha 2 Tel/Fax +420 222 074 109 gsm +420 603 227 066 www.evasco.cz Horizontální priority (HP) jsou průřezová témata prostupující napříč všemi programy a politikami Evropské unie; Prioritní postavení horizontálních témat dokumentuje jejich začlenění mezi základní cíle Evropských společenství v rámci Amsterdamské smlouvy Vysoká úroveň zaměstnanosti, sociální ochrana a zvyšování životní úrovně a kvality života v cílech stanovených EK na programové období 2000-2006, vedle podpory konkurenceschopnosti a ekonomické a sociální soudržnosti, mají zásadní zapojení zásadní oblasti, kterými se každý projekt předkládaný k podpoře ze SF musí zabývat již od fáze přípravy.

3 Obecný úvod do problematiky HP HP a spojení se strukturálními fondy v současném programovém období Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ 120 00 Praha 2 Tel/Fax +420 222 074 109 gsm +420 603 227 066 www.evasco.cz Zvláštní důraz kladen na rovné příležitosti mužů a žen udržitelnost životního prostředí rozvoj informačních technologií (zvláště v souvislosti s Lisabonskou strategií) Národní a reg. orgány specifikují další průřezové tematické oblasti: sociální začlenění místní rozvoj podpora malého a středního podnikání zvyšování institucionální a administrativní kapacity HP nemají vlastní finanční alokace, jsou naplňovány prostřednictvím rozličných programových opatření

4 Obecný úvod do problematiky HP HP a spojení se strukturálními fondy v současném programovém období Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ 120 00 Praha 2 Tel/Fax +420 222 074 109 gsm +420 603 227 066 www.evasco.cz Politika týkající se rovných příležitostí, životního prostředí a informační společnosti tvoří značnou část diskusí o reformě strukturálních fondů v roce 1999 i nyní, v přípravě na další programové období 2007-2013. Nejrozvinutější jsou diskuse ohledně rovných příležitostí a genderového mainstreamingu. Spojovány s programy Cíle 3. Životní prostředí je HP ve většině programů, zvláště Cíle 2 (mimo programů sektorových, např. IS, RLZ) Ohledně životního prostředí zůstává zodpovědnost na GŘ pro životní prostředí.

5 Obecný úvod do problematiky HP Evropská unie a horizontální prioritní témata Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ 120 00 Praha 2 Tel/Fax +420 222 074 109 gsm +420 603 227 066 www.evasco.cz Většina summitů EU od roku 1999 se o HP nezmiňovala, ani ve svých stěžejních zprávách. Teprve směrnice Evropské komise Vademekum pro SF a programové dokumenty, WP1 2000- 2006 (EK 1999), Směrnice k programům SF 2000-2006 (EK 1999) a Směrnice Mainstreaming rovných příležitostí mužů a žen (EK 1999) položily základ ke dvěma HP, které musí být zapojeny do všech programů SF: - rovné příležitosti - vztah k životnímu prostředí

6 Obecný úvod do problematiky HP Evropská unie a horizontální prioritní témata Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ 120 00 Praha 2 Tel/Fax +420 222 074 109 gsm +420 603 227 066 www.evasco.cz Rovné příležitosti povinnost začlenění do všech politik, celkový mainstreamingový přístup. znamená to podpořit jak rovné příležitosti, tak specifická opatření napomoci ženám a mobilizovat všechny všeobecné politiky k zohledňování speciální situace žen; Vztah k životnímu prostředí soulad s komunitární enviromentální legislativou a ochranou přírody musí být zakomponován do všech definic a implementací opatření podporovaných SF

7 Obecný úvod do problematiky HP Evropská unie a horizontální prioritní témata Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ 120 00 Praha 2 Tel/Fax +420 222 074 109 gsm +420 603 227 066 www.evasco.cz Informační společnost nebyla začleněna jako HP, ale jako tematická priorita a podmínka růstu a zaměstnanosti, zvláště v oblasti telekomunikací. tyto intervence byly zarámovány konsistentně v prioritách SF více než jako HP „The Structural Funds and their coordination with the Cohesion Fund- Guidelines for programmes in the period 2000-2006, COM 1999 (344)“ - EK identifikovala IS jako klíčovou prioritu pro intervence SF, s důrazem na služby a aplikace IS http://europa.eu.int/comm/regional_policy/themes/infotech_en.htm

8 Obecný úvod do problematiky HP Evropská unie a horizontální prioritní témata Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ 120 00 Praha 2 Tel/Fax +420 222 074 109 gsm +420 603 227 066 www.evasco.cz Vyrovnaný rozvoj regionů Rozšíření EU o trasnformující se ekonomiky a společnosti přináší dopady na celé území EU, zvláště na vnitřní a vnější hranice území EU. Tyto účinky budou vyžadovat stále větší důraz na vyrovnaný rozvoj regionů, se speciálním zaměřením na – transnacionální politické a administrativní systémy, – možné geografické polarizace, – nevypočitatelný rozvoj technické infrastruktury, – důraz na životní prostředí a – účinky veřejného sektoru.

9 Obecný úvod do problematiky HP Evropská unie a horizontální prioritní témata Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ 120 00 Praha 2 Tel/Fax +420 222 074 109 gsm +420 603 227 066 www.evasco.cz Rozdílné jsou i politické přístupy k jednotlivým HP: gender a rovné příležitosti jsou více založeny na pozitivních akcích a mainstreamingu, životní prostředí na legislativní shodě Informační technologie jsou podporovány směrnicí

10 Obecný úvod do problematiky HP  Legislativní základ EU a v ČR Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ 120 00 Praha 2 Tel/Fax +420 222 074 109 gsm +420 603 227 066 www.evasco.cz Povinnost monitorovat HP vyplývá České republice z z nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o strukturálních fondech a nařízení Komise (ES) č. 438/2001, k prováděcím předpisům v souvislosti se správními a kontrolními mechanismy SF „Při sledování těchto cílů Společenství přispívá k harmonickému, vyváženému a udržitelnému rozvoji hospodářských činností, rozvoji zaměstnanosti a lidských zdrojů, ochraně a zlepšování životního prostředí a odstraňování nerovností a prosazování rovnoprávnosti mezi muži a ženami.“

11 Obecný úvod do problematiky HP  Legislativní základ EU a v ČR Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ 120 00 Praha 2 Tel/Fax +420 222 074 109 gsm +420 603 227 066 www.evasco.cz Informační společnosti, je určena EK jako klíčová priorita pro intervence SF v obecných zásadách pro programy v období 2000 – 2006 (Nařízení č. 344/ 1999/ EK) Prioritní postavení čtyř témat dokumentuje jejich začlenění mezi základní cíle Evropských společenství v rámci Amsterdamské smlouvy. Vysoká úroveň zaměstnanosti, sociální ochrana a zvyšování životní úrovně a kvality života jsou základní úkoly Evropských společenství, které lze dosáhnout pouze v souladu s horizontálními prioritami. SF představují jeden z nástrojů, kterým je naplnění úkolů Společenství podporováno.

12 Obecný úvod do problematiky HP  Rámec podpory Společenství, MMR ČR  a stanovisko k HP Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ 120 00 Praha 2 Tel/Fax +420 222 074 109 gsm +420 603 227 066 www.evasco.cz „ Růstově orientovanou strategii RPS bude zároveň doprovázet několik horizontálních cílů, aby bylo možno dosáhnout udržitelného a vyváženého vlivu růstově orientovaných investic: Udržitelný rozvoj směřující k ekologickým standardům EU; Rovné příležitosti mužů a žen a pro skupiny ohrožené vyloučením ze společnosti; Vyvážený rozvoj regionů; Informační společnost pro rozvoj nových pracovních příležitostí, se zvláštním zaměřením na venkovské a vzdálené regiony a skupiny ohrožené sociálním vyloučením.

13 Obecný úvod do problematiky HP  Rámec podpory Společenství, MMR ČR  a stanovisko k HP Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ 120 00 Praha 2 Tel/Fax +420 222 074 109 gsm +420 603 227 066 www.evasco.cz „Tyto horizontální cíle musí být respektovány a popsány každým programem, prioritou a jednotlivým opatřením. Příspěvek priorit a opatření těmto čtyřem horizontálním cílům bude vyznačen na příslušných místech ve všech programech“…….. RPS uvádí – Definice horizontálních cílů – Ukazatelé horizontálních cílů

14 Obecný úvod do problematiky HP  Manuál horizontálních priorit  Rámce podpory Společenství Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ 120 00 Praha 2 Tel/Fax +420 222 074 109 gsm +420 603 227 066 www.evasco.cz Účel - představit horizontální témata po stránce věcné i legislativní. Představuje metodickou pomůcku pro klasifikaci projektů s ohledem na HP a zároveň předkládá nástroje pro dodržování a vykazování horizontálních principů v průběhu realizace projektů. Slouží řídícímu orgánu/zprostředkujícímu subjektu jako nástroj pro posouzení slučitelnosti projektu s HP. Jednotlivým prioritám je věnovaná vždy jedna kapitola manuálu. V ní je obsaženo věcné vymezení pojmů a zajištění implementace horizontálního cíle a ukazatele pro jeho vyhodnocení.

15 Obecný úvod do problematiky HP  Manuál horizontálních priorit  Rámce podpory Společenství Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ 120 00 Praha 2 Tel/Fax +420 222 074 109 gsm +420 603 227 066 www.evasco.cz Horizontální priority jsou jako průřezové téma součástí všech operačních programů. Manuál shrnuje, která specifická opatření operačních programů staví horizontální otázky přímo do centra svého zájmu. Je na řídících orgánech, aby každému opatření přiřadily bodovací kritéria, která odrážejí relevanci priority pro dané opatření.

16 Obecný úvod do problematiky HP  Manuál horizontálních priorit  Rámce podpory Společenství Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ 120 00 Praha 2 Tel/Fax +420 222 074 109 gsm +420 603 227 066 www.evasco.cz Všechny předložené projekty musí obsahovat vysvětlení, jak budou přispívat k naplnění čtyř horizontálních priorit. Součástí všech projektů bude samostatná část zabývající se horizontálními prioritami. U těch opatření operačních programů, u nichž je horizontální priorita klíčová, budou požadavky na její zpracování podrobnější než u projektů z dalších opatření. Na základě kapitoly projektu bude možné stanovit klasifikaci projektů jako cílené, pozitivní a neutrální.

17 Obecný úvod do problematiky HP  Zkušenosti s implementací HP v současném programovém období Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ 120 00 Praha 2 Tel/Fax +420 222 074 109 gsm +420 603 227 066 www.evasco.cz DG Regio je zodpovědné za posouzení proběhlých střednědobých hodnocení 190 programů Cíle 1 nebo 2 a 138 hodnocení programu INTERREG a URBAN. Zapotřebí spojit hodnocení programů SF s hodnocením národních či regionálních programů Hodně zkušeností s rovnými příležitostmi jako HP v programovém období 1995-1999. Málo zkušeností s HP místní rozvoj a HP informační společnost. Dodatečné úsilí zpracovat metodologii.

18 Obecný úvod do problematiky HP  Zkušenosti s implementací HP v současném programovém období Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ 120 00 Praha 2 Tel/Fax +420 222 074 109 gsm +420 603 227 066 www.evasco.cz Závěry ze střednědobých hodnocení Řídící orgány často neidentifikovaly specifické otázky ani nepožadovaly užití zvláštních metodologií Jenom někdy vyžadovaly ŘO hlubší analýzy, kterými pak bylo hodnocení dopadu na životní prostředí a rovné příležitosti, dále hodnocení kvality řízení programu, a to zvláště u teritoriálních integrovaných projektů Malá kontinuita v účasti na hodnotícím procesu. Proto se požadavky na hodnocení jednotlivých individuálních subjektů netýkaly programu jako celku. Dokonce pozornost zaměřená na horizontální témata byla často výsledkem osobního zájmu, než jednotným hlediskem programu a jeho implementace.

19 Obecný úvod do problematiky HP  Zkušenosti s implementací HP v současném programovém období Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ 120 00 Praha 2 Tel/Fax +420 222 074 109 gsm +420 603 227 066 www.evasco.cz Doporučení Zavedení databanky dobré praxe v oblasti programování a hodnocení. Cílem je šíření praxe hodnocení, která se řídícím orgánům osvědčila Pokračování v monitorování a učení se z případových studií směřuje k všeobecnému užívání nejlepší praxe Sdílení zkušeností ze střednědobé evaluace Více soutěživý systém výběru projektů a začlenit HP jako výběrová kritéria Důsledně sbírat data členěná podle pohlaví Systematická analýza následků, které projekt má ve vztahu k rovným příležitostem. Popisy rovných příležitosti u větších projektů by měly být sledovány a hodnoceny ( Švédsko,Vastra, Obj2 )

20 Obecný úvod do problematiky HP  Zkušenosti s implementací HP v současném programovém období Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ 120 00 Praha 2 Tel/Fax +420 222 074 109 gsm +420 603 227 066 www.evasco.cz Ve snaze zavádět horizontální témata do všech programů financovaných SF ustanovila implementační agentura ve Skotsku (Eastern Scotland European Partnership, www.esep.co.uk) koncem roku 2002 pozice národního poradce pro rovné příležitosti a poradce pro udržitelný rozvoj. Oba poradci mají rozdílné role a jiné oblasti politiky, přesto stále více spolupracují. To dokazuje, že existuje podobnost ve způsobu, jakým jsou jednotlivé HP pojaty a v designu vhodných řešení a v jejich provádění.www.esep.co.uk Zavádění HP do jednotlivých opatření má různé účinky. Existují oblasti, kde budou zapotřebí extra cílené aktivity.

21 Obecný úvod do problematiky HP  Literatura Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ 120 00 Praha 2 Tel/Fax +420 222 074 109 gsm +420 603 227 066 www.evasco.cz Manuál horizontálních priorit zpracovaný odborem RPS MMR, který představuje HP po stránce věcné i legislativní. Přehled„Horizontální priority v programech strukturálních fondů, Praxe a zkušenosti z hodnocení“ - nezabývá se podrobným popisem horizontálních priorit jako takových, ale zaměřuje se primárně na jejich hodnocení. The Guide, www.evalsed.info Mid-term evaluace operačních programů, DG Regio Souhrnné závěry z mid term evaluací ve vztahu k HP, DG Regio Jednotlivé směrnice EK k oblasti SF, evaluace, monitoringu, analýzy apod. 3.kohezní zpráva – Summary, 3.část Review of Relevance of NDP/CSF Horizontal Principles to OP Measures

22 Úkoly pracovníků implementační struktury operačního programu ve vztahu k HP Zapracování HP do programových dokumentů Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ 120 00 Praha 2 Tel/Fax +420 222 074 109 gsm +420 603 227 066 www.evasco.cz Vztah programových cílů a HP Vztah priorit programu a HP - jak efektivně je HP začleněna? Vztah/ úroveň opatření a HP – jak je opatření relevantní k dané HP a jaké má na ni dopady? – jaké kroky mohou být vykonány k lepší integraci HP do designu a implementace programu? – identifikace relevantních záležitostí podstatných pro podávání zpráv – indikátory HP – struktura zprávy (roční implementační zprávy apod.)

23 Úkoly pracovníků implementační struktury operačního programu ve vztahu k HP Zapracování HP do programových dokumentů / implementace HP Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ 120 00 Praha 2 Tel/Fax +420 222 074 109 gsm +420 603 227 066 www.evasco.cz Programový dodatek – začlenění HP V popisu opatření musí být relevantní HP integrována Výběr projektů – relevantní HP začleněna i v procesu výběru projektů - Uvedení indikátoru měření HP - Stanovení cílového stavu je záležitostí případ od případu Implementace HP je poměrně experimentální záležitost co do designu i do řízení, což vede k otázce jak tyto HP mají být vyhodnocovány, hodnoceny a zkoumány. Adekvátní pro hodnocení HP v rámci průběžného hodnocení se ukázaly být procesy a dopady.

24 Úkoly pracovníků implementační struktury operačního programu ve vztahu k HP Implementace HP Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ 120 00 Praha 2 Tel/Fax +420 222 074 109 gsm +420 603 227 066 www.evasco.cz Mechanismy k práci s průřezovými tématy: Ustanovení „Task groups“ – za účelem objasnit cíle a vhodné oblasti HP Ustanovené týmu na každé průřezové téma v rámci např. ŘO Řada nástrojů ke komentování projektových návrhů a podnikatelských plánů Poskytování poradenství, vedení a kontrolní list pro zpracovatele projektů Využití zastřešujících organizací k širšímu publikování témat

25 Úkoly pracovníků implementační struktury operačního programu ve vztahu k HP Implementace HP Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ 120 00 Praha 2 Tel/Fax +420 222 074 109 gsm +420 603 227 066 www.evasco.cz Úkoly týmů v oblasti průřezových témat Revise témat (HP) a ustanovení operačního rámce na úrovni implementace programu a projektu. Bylo identifikováno šest témat (HP) Zpracování akčního plánu každého průřezového tématu Příprava indikátorů k monitorování Nastavení a zlepšení komunikace mezi manažery na úrovni priorit a na úrovni projektů Podpora při bodování a hodnocení projektů

26 Úkoly pracovníků implementační struktury operačního programu ve vztahu k HP Implementace HP Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ 120 00 Praha 2 Tel/Fax +420 222 074 109 gsm +420 603 227 066 www.evasco.cz Zkoumané otázky ve vztahu k výsledkům a dopadům: počet a poměr projektů k jednotlivým HP relevance HP k programovému dokumentu účinek HP na budoucí design projektů účinek HP na organizaci Komparativní analýza s ostatními evaluacemi Cíle 1 dospěla k následujícím závěrům: existují rozdílné HP existují omezené údaje o dopadech HP na projekt HP nebyly prioritou OP existuje různá a většinou omezená kapacita monitorovacího systému směrem k HP do jaké míry rozumíte průřezovým tématům ? (otázka v v dotazníkovém šetření)

27 Úkoly pracovníků implementační struktury operačního programu ve vztahu k HP Monitorování a monitorovací systém Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ 120 00 Praha 2 Tel/Fax +420 222 074 109 gsm +420 603 227 066 www.evasco.cz Monitorování je činnost, která metodicky upravuje a systematicky se zabývá sběrem, tříděním, agregováním a ukládáním relevantních informací pro potřeby kontroly řízených procesů Monitorovací systém je proces zahrnující metodiku a informační systém pro monitorování a pravidla, zásady a postupy, jak monitorování provádět

28 Úkoly pracovníků implementační struktury operačního programu ve vztahu k HP Monitorování HP Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ 120 00 Praha 2 Tel/Fax +420 222 074 109 gsm +420 603 227 066 www.evasco.cz Monitorování a hodnocení HP je součástí celkových uspořádání platných pro RPS i jednotlivé OP. Platí, že ŘO má – celkovou odpovědnost za monitorování programu – správný, efektivní, systematický a včasný monitoring v průběhu implementace programu – sběr dat a zadávání do monitorovacího systému – informování EK o průběhu a výsledcích programu Monitorovací výbor má dohlížecí roli Monitorovací systém SF má poskytovat relevantní data HP Většinou existuje omezená kapacita MS vzhledem k HP Existují omezené údaje o dopadech HP na projekt

29 Úkoly pracovníků implementační struktury operačního programu ve vztahu k HP Monitorování HP a ukazatele Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ 120 00 Praha 2 Tel/Fax +420 222 074 109 gsm +420 603 227 066 www.evasco.cz ŘO OP – odpovídá za ukazatele pro horizontální témata ŘO RPS – odpovídá za komunikaci k HP, metodicky řídí a koordinuje přístupy k jejich naplňování Ukazatele, které umožňují pohled na plnění horizontálních témat, jsou součástí společného jádra ukazatelů (core indicators) „Ukazatele pro monitorování a hodnocení: Indikativní metodika, MMR ČR, metodické listy č.7“

30 Úkoly pracovníků implementační struktury operačního programu ve vztahu k HP Hodnocení Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ 120 00 Praha 2 Tel/Fax +420 222 074 109 gsm +420 603 227 066 www.evasco.cz Povinnost hodnotit horizontální priority v souvislosti s příjmem pomoci ze strukturálních fondů a to jak na úrovni Rámce podpory Společenství, tak na úrovni operačních programů. Hodnocení HP zkoumá, zda váha, kterou jim Evropská komise přiřazuje, je odpovídajícím způsobem zohledněna ve všech programových dokumentech a následně, zda strukturální fondy přispívají k naplňování těchto priorit. evaluace HP výrazně přispívá ke zlepšení, příp. doplnění v přípravě na další programovací období.

31 Úkoly pracovníků implementační struktury operačního programu ve vztahu k HP Hodnocení Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ 120 00 Praha 2 Tel/Fax +420 222 074 109 gsm +420 603 227 066 www.evasco.cz Povinností řídících orgánů je hodnotit aktivity podniknuté v rámci OP z hlediska horizontálních priorit a analyzovaná data začlenit v rámci zvláštní kapitoly do výroční a hodnotící zprávy adresované Monitorovacímu výboru RPS. Kvantitativní data (počet projektů zacílených, pozitivních nebo neutrálních k horizontálním tématům) bude možné získat z MSSF Central. Kvalitativním zdrojem dat pro zprávy Monitorovacímu výboru RPS budou řídícím orgánům výše zmíněné kapitoly projektů týkající se horizontálních priorit.

32 Úkoly pracovníků implementační struktury operačního programu ve vztahu k HP Hodnocení Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ 120 00 Praha 2 Tel/Fax +420 222 074 109 gsm +420 603 227 066 www.evasco.cz Popis možného způsobu hodnocení HP 1.vyčlenění problematiky horizontálních priorit a jejich zpracování specializovanou tématickou hodnotící studií 2.posuzování horizontálních priorit jako součást hlavních hodnotících aktivit (tento přístup doporučuje EK ve svém dokumentu „WP 8“, což většina států udělala) Současný proces střednědobých hodnocení OP a začlenění požadavku na hodnocení HP. Cílem evaluace je zjištění dosaženého pokroku v implementaci programu, jeho relevance ve vztahu k dosažení cílů, zkoumání efektivnosti implementačního systému, monitorování, finančního řízení a úspěšnosti začlenění horizontálních témat do programu

33 Úkoly pracovníků implementační struktury operačního programu ve vztahu k HP Reporting – podávání zpráv Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ 120 00 Praha 2 Tel/Fax +420 222 074 109 gsm +420 603 227 066 www.evasco.cz – ŘO podává zprávu o implementaci každého opatření. Součástí by měla být data a zpráva o horizontálních indikátorech –Otázka šablony/templatu, ŘO a relevantní NNO, shody reportingu s ostatními opatřeními a OP –Roční implementační zprávy a informace o HP (např. může i obsahovat data generovaná, data sociální inkluze, data regionálního charakteru) – Některé HP se překrývají (sociální inkluze/rozvoj venkova; gender/široké pojetí rovnosti), proto zvolený indikátor pro jeden HP může být relevantní i pro další – Zpráva o HP by měla být podávána v souladu s ostatními existujícími procedurami. Poskytuje ji implementační oddělení, komentuje ji ŘO a předkládá MV. Následně zprávy o HP, doplněné o připomínky z MV, budou předkládány Řídícím orgánem dále…..

34 Úkoly pracovníků implementační struktury operačního programu ve vztahu k HP Závěry střednědobých hodnocení ukázaly tyto největší obtíže ve vztahu k HP Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ 120 00 Praha 2 Tel/Fax +420 222 074 109 gsm +420 603 227 066 www.evasco.cz Nedostatek porozumění celkových cílů HP a jak by mohly být začleněny do implementace programu Nízká kvalita a nejasná ex-ante analýza relevance HP principů vzhledem k opatřením v programových doplňkách Absence indikátorů nebo jiných dat k zachycení pokroku ve vztahu k HP Nízká kvalita reportování, často pouze opakování formulací z Program. dodatku Nedostatek vedení či podpory implementačních orgánů Švédsko, Finsko, VB – velký důraz na HP, zvláště životní prostředí (požadavek analýzy HP, positivního dopadu na životní prostředí)

35 Úkoly pracovníků implementační struktury operačního programu ve vztahu k HP Zkušenosti s implementací HP v současném programovém období Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ 120 00 Praha 2 Tel/Fax +420 222 074 109 gsm +420 603 227 066 www.evasco.cz Příklad z UK Ve snaze zavádět horizontální témata do všech programů financovaných SF ustanovila implementační agentura ve Skotsku (Eastern Scotland European partnership, www.esep.co.uk) koncem roku 2002 pozice národního poradce pro rovné příležitosti a poradce pro udržitelný rozvoj. Oba poradci mají rozdílné role a jiné oblasti politiky, přesto stále více spolupracují. To dokazuje, že existuje podobnost ve způsobu, jakým jsou jednotlivé HP pojaty a v designu vhodných řešení a v jejich provádění. Zavádění HP do jednotlivých opatření má různé účinky. Existují oblasti, kde budou zapotřebí extra cílené aktivitywww.esep.co.uk

36 Úkoly pracovníků implementační struktury operačního programu ve vztahu k HP Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ 120 00 Praha 2 Tel/Fax +420 222 074 109 gsm +420 603 227 066 www.evasco.cz Děkuji za pozornost Dr. Marie Kaufmann marie.kaufmann@evasco.cz Tel. 222 074 109, 603 22 70 66


Stáhnout ppt "HORIZONTÁLNÍ PRIORITY STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ 120 00 Praha 2 Tel/Fax +420 222 074 109 gsm +420 603 227 066 Projekt."

Podobné prezentace


Reklamy Google