Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Asociace knihoven vysokých škol ČR Zpráva Komise pro otázky elektronického zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací Iva Horová, Jarmila Krkošková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Asociace knihoven vysokých škol ČR Zpráva Komise pro otázky elektronického zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací Iva Horová, Jarmila Krkošková."— Transkript prezentace:

1 1 Asociace knihoven vysokých škol ČR Zpráva Komise pro otázky elektronického zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací Iva Horová, Jarmila Krkošková CPVŠK, Praha 10. 11. 2005

2 2 Osnova 1. Poslání a dlouhodobé cíle Komise 2. Členové komise, pracovní týmy 3. Stav řešení dílčích úkolů 4. Co bude dál 5. Závěrem

3 3 Poslání a řízení Komise podnět k založení: CPVŠK 2003 oficiální založení: výroční konference AKVŠ v dubnu 2004 základní poslání: platforma pro koordinaci a systematickou spolupráci v oblasti VŠKP v ČR (jako součásti systému „šedé literatury“)

4 4 Členové komise a pracovní týmy členové: 24 registrovaných členů (19 v r.2004) instituce: 13 VŠ v ČR (10 v r. 2004), dále 1 člen z STK, 1 člen z ÚISK FF UK Praha pracovní týmy pro:  popisná metadata  formální strukturu a úpravu  workflow  legislativní záležitosti (AutZ, Zákon o VŠ)  interní předpisy pro eVŠKP  webové stránky, e-konference

5 5 Dlouhodobé cíle Komise eVŠKP monitorovat IS eVŠKP v zahraničí + napomáhat zavádění těchto zkušeností do praxe v ČR iniciovat a podporovat vznik dalších lokálních otevřených e-archivů VŠKP a jejich integraci na národní i mezinárodní úrovni podporovat přípravu národních standardů eVŠKP přispívat k informování a vzdělávání profesionálů pro eVŠKP

6 6 Cíle Komise eVŠKP – pokrač. iniciovat a rozvíjet spolupráci profesionálů VŠK s dalšími subjekty škol podporovat vyšší formy počítačové a informační gramotnosti autorů VŠKP podílet se na řešení otázek autorskoprávní ochrany zpřístupňování plných textů eVŠKP v ČR souladu s řešeními v evropském a světovém kontextu

7 7 Specifikace návrhu národního standardu pro popis metadat – dosavadní výsledky projednány 4 pracovní verze, verze 0 národního standardu připravena k široké diskusi v rámci knihovnické komunity návrh obsahuje:  soubor metadatových prvků (sémantická úroveň)  způsoby reprezentace metadat (syntax)  schémata kódování

8 8 Specifikace návrhu národního standardu pro popis metadat – rozpracované úkoly seznamy/číselníky (=přílohy):  jmenné autority a rejstříky  předmětový rejstřík  rejstřík institucí přidělujících hodnost  přehled studijních programů a oborů  typologie eVŠKP  formát práce  jazyk  práva k využívání apod.

9 9 Model toku eVŠKP (workflow) – dosavadní výsledky posouzeny zkušenosti s organizací procesu shromažďování, zpracování a zpřístupňování prací v elektronické podobě v lokálních systémech eVŠKP v ČR navržen obecný model toku eVŠKP pro prostředí českých VŠ (popis systému a jeho řízení, procesy a úlohy, účastníci workflow, el. dokumenty, metadata) navržen způsob budování „národního registru eVŠKP“ (prozatím export metadat z lokálních systémů do centrální databáze, výhledové i plných textů)

10 10 Model toku eVŠKP (workflow) – rozpracované úkoly vytipování kroků, které bude vhodné řešit:  centrálně ve spolupráci více institucí  v lokálním prostředí vypracování interního návrhu pro proces sběru dat (harvesting) z lokálních systémů do „národního registru eVŠKP“ vypracování vzorového doporučení obsahu vnitřních předpisů VŠ, upravujících proces shromažďování, uchovávání a zpřístupňování eVŠKP na lokální úrovni navržení vzoru licenční smlouvy pro zpřístupňování prací

11 11 Formální úprava různých typů eVŠKP – dosavadní výsledky provedena vstupní analýza konkrétních IS eVŠKP (provozovaných, popř. projektovaných v ČR) pro prostředí konkrétního lokálního systému vytvořena formální šablona s předdefinovanými parametry (formáty rtf, doc)

12 12 Formální úprava různých typů eVŠKP – rozpracované úkoly: soustavné sledování vývoje předpisů pro formální úpravu eVŠKP na VŠ v ČR vytvoření návrhu optimální formální úpravy úvodních stránek prací, popř. dalších preliminárií (s cílem sjednocení praxe v lokálních prostředích)

13 13 Webové stránky Komise pracovní (zabezpečená) a veřejná část členové a instituce akce bibliografie registr systémů v ČR http://www2.fss.muni.cz/evskp/ nebo prostřednictvím stránek AKVŠ www.akvs.czhttp://www2.fss.muni.cz/evskp/ www.akvs.cz

14 14 Registr IS systémů eVŠKP v ČR - dosažené výsledky navržen jednotný WWW formulář pro evidenci provozovaných či projektovaných systémů formulář vystaven v průběhu r. 2005 v zabezpečené části WWW stránek Komise připravuje se zveřejnění registru na volně přístupných stránkách Komise eVŠKP

15 15 Proces připomínkování novely tzv. autorského zákona soustavně sledována problematika AutZ s ohledem na zpřístupňování školních děl na VŠ v ČR podán návrh VV AKVŠ na formulaci změn, které by:  umožňovaly i zpřístupňování prací v elektronické podobě pro vnitřní potřebu školy – „pokud žák nebo student užití nezapoví písemnou výhradou“  zjednodušily nakládání s eVŠKP návrhy nebyly přijaty s ohledem na soulad s právem Evropských společenství (… „nelze s tímto dílem nakládat bez svolení autora“ výsledek: zůstává cesta zpřístupňování eVŠKP prostřednictvím licencí (zatím)

16 16 AZ – neřešené problémové okruhy způsoby zamezení přístupu k vybraným VŠKP (které jsou součástí obchodního tajemství apod.) AutZ se nevztahuje na práce vznikající a obhajované v rámci rigorózních nebo habilitačních řízení (jejich účastníci nemají statut studenta) AutZ versus schválená novela VŠ zákona (§47b) o nevýdělečném zveřejňování závěrečných prací včetně oponentských posudků

17 17 Spolupráce institucí pro ŠL v ČR udržovány kontakty s dalšími VŠ, které nemají zastoupení v Komisi, ale projektují nebo provozují systémy eVŠKP navázány kontakty se zástupci uvažovaného „národního centra šedé literatury v ČR“ (viz závěry schůzky k otázkám podchycení ŠL ze dne 28. 6. 2005)

18 18 Co bude dál Priority a nejbližší cíle Dílčí a pokračující úkoly Dlouhodobé plány Závěrem

19 19 Metadata Předložit „Národní standard …“ jako doporučení AKVŠ pro VŠ, s obsahem:  popisu syntaxe  specifikací prvků  základních číselníků široká diskuze, sebrání připomínek a zapracování uspořádat pracovní seminář (leden 2006) zajistit vhodný způsob vystavení a stahování (doména?) vypracovat číselníky

20 20 Workflow Návrh modelu „životního cyklu“ VŠKP  využito zkušeností více škol  vytipování obecného  předložit opět formou doporučení AKVŠ

21 21 Formální úprava přetrvávající různorodost praxe vypracovat a předložit návrhy:  vzorová šablona pro titulní list  pro další preliminária eVŠKP  vzorová šablona pro text - výhledově  doporučené formáty otázka různých typů prací

22 22 Předpisy, směrnice využít zkušeností z UHK, OU apod. vypracovat a předložit návrhy vzorových interních předpisů pro tvorbu, ukládání, uchovávání a zpřístupňování eVŠKP  vzorová šablona licenční smlouvy ??

23 23 Pokračující úkoly Registr IS – průběžná aktualizace rozvíjet resp. se aktivně účastnit spolupráce s institucí pro ŠL provoz webových stránek Komise nadále sledovat vývoj v oblasti ZVŠ a AutZ a dále i ArchZ

24 24 Shrnutí vytvořit „Soubor opatření“ pro usnadnění budování lokáních systémů registrace a zpřístupňování eVŠKP na českých univerzitách (nyní již bude společenská objednávka) prezentovat jeho jádro na VK AKVŠ v dubnu 2006 prostřednictvím AKVŠ jej předkládat školám jako doporučující materiály

25 25 Nové úkoly - dlouhodobé cíle postupně rozšiřovat „SO“ o potřebné prvky (textové šablony apod.) vyřešit otázku zpřístupnění doporučujících materiálů navrhnout standard pro předávání metadat do centrálního serveru národního registru eVŠKP řešit otázku vhodného SW pro národní archiv prací

26 26 Závěrem podrobnosti k jednotlivým okruhům „SO“ následují v příspěvcích výzva k diskuzi poděkování členům Komise výzva k další spolupráci

27 27 Děkujeme za pozornost kontakty: PhDr. Iva Horová Mgr. Jarmila Krkošková Knihovna AMUÚK OU iva.horova@amu.cz jarmila.krkoskova@ou.cz


Stáhnout ppt "1 Asociace knihoven vysokých škol ČR Zpráva Komise pro otázky elektronického zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací Iva Horová, Jarmila Krkošková."

Podobné prezentace


Reklamy Google