Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zákon č.86/2002 Sb., o ochraně ovzduší Ústí nad Labem 9/2007 Ing. Jaromír Vachta.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zákon č.86/2002 Sb., o ochraně ovzduší Ústí nad Labem 9/2007 Ing. Jaromír Vachta."— Transkript prezentace:

1 Zákon č.86/2002 Sb., o ochraně ovzduší Ústí nad Labem 9/2007 Ing. Jaromír Vachta

2 Předmět a působnost zákona Zákon zaměřen zejména na: - práva a povinnosti při ochraně vnějšího ovzduší - ochrana a zacházení s regulovanými látkami poškozujícími ozonovou vrstvu - podmínky snižování vypouštěných znečišťujících látek - nástroje ke snižování množství látek ovlivňující klimatický systém země - působnost správních orgánů při ochraně ovzduší

3 Vývoj legislativy k ochraně ovzduší Zákon č. 521/2002 Sb. (novela) vymezení k zákonu o „integrované prevenci“ Zákon č. 385/2005 Sb. (novela) legislativně technický charakter, definice těkavých organických látek Zákon č. 212/2006 Sb. (novela zákona č. 695/2004 Sb.) o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů údaje o obsahu síry v palivech, hodnoty cílových emisních limitů, pachová problematika, podmínky autorizace osob

4 Vývoj legislativy EU Směrnice Rady 96/62/ES –o posuzování a řízení kvality vnějšího ovzduší (Rámcová směrnice) Směrnice Rady 84/360/ES –o boji proti znečišťování ovzduší plyny průmyslovými zařízeními (změna 91/692/EHS) 88/1031 Montrealský protokol o látkách, které poškozují ozónovou vrstvu –omezení při výrobě, používání a uvádění látek poškozující ozonovou vrstvu Směrnice Rady 1999/13 ES, 2004/42/ES –omezování emisí těkavých sloučenin v rozpouštědlech (VOC) Nařízení EP a Rady 2037/2000/ES, 29/2006/ES –o látkách poškozující ozónovou vrstvu Rozhodnutí Rady 2002/529/ES –schválení Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu a o plnění závazků z něj vyplývajících

5 Základní pojmy I Vnější ovzduší – ovzduší v troposféře Znečišťující látka (ZL) – vnesená nebo druhotně vznikající Znečišťování ovzduší – vnesení ZL lidskou činností (hm.j/čas) Emise – vnášení ZL do ŽP Emisní limit – nejvyšší přípustné množství ze zdrojů znečištění Emisní strop – přípustný úhrnné emise/rok Úroveň znečištěni ovzduší – hm. konc./plocha/čas Imisní limit – v hm. j./objem

6 Základní pojmy II Pachová látka – způsobují pachový vjem Těkavá organická látka (VOC) - b.v do 250 °C Nejlepší dostupná technika – viz z. č.76/2002 Sb. Zacházení s regulovanými látkami – též recyklace, zneškodňování Klimatický systém Země – atmo, hydro, bio, a geosféra Změna klimatu – vázána přímo nebo nepřímo na lidskou činnost Látky ovlivňující klimatický systém – CO2, CH4, N2O, SF6 a fluorované uhlovodíky

7 Povinnosti plynoucí ze zákona Omezovat a předcházet znečištění Výrobky s VOC podle stanovených předpisů Spalování látek, které nejsou palivy je zakázáno Na otevřených ohništích jen dřevo, dřevěné uhlí a suché rostlinné materiály Nové zdroje znečištění jen s nejlepší dostupnou technikou Benzin a motorové nafty od 1.1.2007 jen s biopalivem Bioetanol – výkup přes SHR

8 Zdroje znečištění Rozdělení stacionárních zdrojů - zvlášť velké: 50 MW a více - velké: 5 – 50 MW - střední: 0,2 – 5 MW včetně - malé: pod 0,2 MW Sčítání tepelných příkonů/výkonů spalovacích zdrojů Spalování odpadů - spalovna nebezpečného odpadu nad 10 t/den - zvlášť velký zdroj - spalovna komunálního odpadu nad 3 t/hod. – zvlášť velký zdroj - jiné spalovny nad 50 t/den – zvlášť velký zdroj Povinnost zařazení zdrojů do příslušných kategorií (provozovatel, Inspekce, MŽP)

9 Programy snižování emisí Programy snižování emisí – MŽP, schvaluje vláda NV, aktualizace po 5 letech Obsah programů snižování emisí v příloze č. 2 zákona - vztah ke Státní energetické politice, Státní politice ŽP, k programu obnovitelných zdrojů apod. - technická a technologická opatření - finanční zajištění - termíny a způsob kontrol –Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší – zóna s nejméně 350 tis. obyvatel – aktualizace programů po 3 letech (příloha č. 3 zákona) –Smogová situace – překročení zvláštního imisního limitu, vyhlášení dle regulačního řádu, povinnost omezení stacionárních zdrojů znečištění

10 Povinnosti provozovatelů stacionárních zdrojů U zvlášť velkých, velkých a středních zdrojů: - dodržovat emisní limity - kontinuálně měřit množství ZL - zpracovat regulační a provozní řády - zpřístupnit informace veřejnosti - plnit programy snižování emisí Provozovatelé malých zdrojů - umožnit přístup inspekci - dodržovat přípustnou tmavost kouře a neobtěžovat kouřem a zápachem okolí - měření účinnosti a kontrolu spalinových cest Evidence zdrojů znečištění – souhrnná provozní evidence do 15.2.

11 K měření emisí a imisí ZL, pachů K měření účinnosti spalovacích zdrojů K dohledu nad provozem spaloven odpadů K ověřování skleníkových plynů Žádost o autorizaci (fyzická i právnická osoba) - rozsah látek - přístrojové vybavení, seznam metod, postupů odběrů - příručka jakosti - mezilaboratorní porovnání zkoušek - další požadavky pro autorizaci na spalovny odpadů (zaplacení poplatků, evidence odpadů, popis zařízení apod.) - požadavky na měření skleníkových plynů (ověření o akreditaci, kategorie zařízení apod.) - ověření znalosti metod a předpisů Rozhodnutí vydává MŽP na dobu 5 let Povinnosti autorizované osoby (kontrola Inspekcí) Rozhodnutí o autorizaci

12 Poplatky za znečištění U zvlášť velkých a velkých zdrojů – rozhoduje kraj, příjmem SFŽP U středních a malých zdrojů – rozhodují obecní úřady (u středních s rozšířenou pravomocí), příjmem SFŽP resp. obce ZL podléhající zpoplatnění a výše poplatků podle přílohy č. 1 zákona - ZL: tuhé látky, sloučeniny S, N, těžké kovy, CO, NH3, CH4, VOC, azbest, benzen, Be, CS2, H2S, F,Cl, Br – sloučeniny - sazby poplatků – tuhé látky 3000 Kč/t, VOC 2000 Kč/t, SO2 1000 Kč/t, těžké kovy 20 000 Kč/t, CO 600 Kč/t - poplatky za malé zdroje: 50 – 100 MW a nad 100 MW Odklad a prominutí poplatků – motivační systém

13 Ochrana ozonové vrstvy Zajišťuje ustanovení předpisů ES pro regulované látky – Nařízení EP a Rady č. 2037/2000 Použití hydrochlorfluoruhlovodíků - povoluje jen MŽP Povinnost jejich recyklace, regenerace nebo zneškodnění na základě povolení MŽP, regulované látky jsou nebezpečným odpadem Označování výrobků s regulovanými látkami – „Nebezpečné ozónu nebo „Dangerous to the ozone layer“ Evidence, vykazování a registr regulovaných látek – do 28.2. množství s kterým bylo zacházeno, odhad emisí Poplatky za regulované látky – 400 Kč/kg do SFŽP

14 Ochrana klimatického systému Národní redukční cíle pro látky ovlivňující klimatický systém Provozovatel zvlášť velkého a velkého zdroje musí plnit podmínky ochrany klimatického systému Země – předávat údaje o množství Obchodování s povolenkami na emise látek ovlivňující klimatický systém Země – Zákon č. 695/2004 Sb. o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů Příloha č. 10 – kódy a popisy vybraných látek ovlivňující klimatický systém Země (skleníkové plyny) – SF6 a fluorované uhlovodíky např. HFC – 134 (C2H2F4)

15 Sankce 20 tis. Kč – 10 mil. Kč - Inspekce (nekvalitní paliva, nesprávné nakládání s VOC, bez povolení zdroje znečištění) 2 – 10 mil. Kč – Inspekce (nedodržení povinností při provozování zvlášť velkých a velkých zdrojů) 1 – 5 mil. Kč - Inspekce (nedodržení povinností při provozování středních zdrojů) 500 – 150 tis. Kč – Obecní úřad (nedodržení povinností při provozování malých zdrojů) 2500 – 2 mil. Kč- Inspekce (nedodržení podmínek zacházení s regulovanými látkami) Do 5 mil. Kč – ČOI (nezajištění podílu biopaliv v pohonných hmotách) Pokuty uložené Inspekcí z 50 % příjmem SFŽP, z 50 % příjmem obce Řízení do 1 roku od zjištění přestupku, nejpozději 3 let zpět

16 Výkon správní činnosti MŽP – ústřední orgán, vrchní státní dozor, sleduje kvalitu ovzduší, inventarizace emisí, rozhoduje o odvolání proti Inspekci MZDr – návrhy na zpřísnění imisních limitů, sleduje zdravotní stav, měření ovzduší z hlediska ochrany veřejného zdraví ČIŽP – dodržování předpisů k ochraně ovzduší, provádí měření, ověřuje evidenci, ukládá pokuty ČOI – kontroluje kvalitu paliv, prodej regulovaných látek, ukládá pokuty Kraje – rozhodují o vyměření poplatků, vypracovává programy ke zlepšení kvality ovzduší, ukládá pokuty Obecní úřady – rozhodují o poplatcích u středních a malých zdrojů, ukládají pokuty, programy ke zlepšení kvality ovzduší, vyhlašují signály upozornění Celní úřady – provádí kontrola dovozů a vývozů

17 Prováděcí předpisy k zákonu I NV č. 117/2005 Sb. o některých opatřeních zabezpečujících ochranu ozónové vrstvy NV č. 66/2005 Sb. o minimálním množství biopaliv nebo jiných paliv z obnovitelných zdrojů v sortimentu motorových benzinů a motorové nafty na trhu ČR Vyhláška č. 355/2002 Sb. ((509/2005 Sb.) – kterou se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionární zdrojů znečišťování vzduší emitujících těkavé organické látky z procesů aplikujících organická rozpouštědla a ze skladování a distribuce benzínu Vyhláška č. 356/2002 Sb. ((509/2005 Sb.) – kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity pachů, podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence Vyhláška 357/2002 Sb., kterou se stanoví požadavky na kvalitu paliv z hlediska ochrany ovzduší

18 Prováděcí předpisy k zákonu II NV č. 354/2002 Sb. (206/2006 Sb.), kterým se stanoví emisní limity a další podmínky pro spalování odpadu NV č. 353/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší NV č. 352/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší NV č. 351/2002 Sb. (417/2003 Sb.), kterým se stanoví závazné emisní stropy pro některé látky znečišťující ovzduší NV č. 350 (429/2005 Sb.), kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší

19 Vyhláška č. 355/2002 Sb. (509/2005 Sb.) - I Definuje kategorie organických těkavých látek (VOC) – podle podobných účinků na zdraví a ŽP celkem 3 kategorie (R45, 46, 49, 60 a 61, resp. halogenovaných látek R40 a samostatně benzín) Stanovuje emisní limity VOC ze zdrojů aplikující organická rozpouštědla, definuje zvlášť velké zdroje znečištění – dle projektované spotřeby 150 kg/hod. nebo 200 t/rok Zásady a náležitosti evidence a bilancování spotřeby VOC (rozpouštědel) Požadavky na omezování emisí VOC a fugitivních emisí,TOC v rozpouštědlech, emise TZL Fugitivní emise – nelze přesně změřit uvolňované VOC

20 Vyhláška č. 355/2002 Sb. (509/2005 Sb.) - II Produkt s rozpouštědlem při koncentraci nad 3 %, jejich značení (VOC, TOC) Definice organického rozpouštědla Stanovuje obsah VOC od 1.1.2007 a 1.1.2010 v nátěrových hmotách, požadavky na postupné snižování, od 31.12.2006 štítky s prahovou hodnotou těkavých látek a max. obsah těkavých složek

21 Prahové spotřeby a emisní limity (příloha č. 2) Pro konkrétní činnosti – v polygrafii, odmašťování, výroba a aplikace nátěrových hmot apod. Příklad: Činnost Prahová spotřeba Limitní měrná výrobní rozpouštědlaemise VOC nanášení nátěrových hmot do 5 t/rok60 g/m2 Emisní limit Emisní limit Emisní limit TOC fungicidních emisí TZL 50 mg/m3 20 % 3 mg/m3 (proti hmotnosti vstupních rozpouštědel) Prahové hodnoty VOC pro barvy a laky (g/l) – etapy do 1.1.2007 a do 1.1.2010 (50/450 resp. 30/350 g/l)

22 Zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů Směrnice EP a Rady 2003/87/ES (2004/101/ES – ETS – cílem zajistit závazky z Kjótského protokolu Povinné limity u hlavních znečišťovatelů (energetika, zpracování kovů, chemie) Zahájení od roku 2005 na CO2, od roku 2008 definitivní postup, systém povolenek rovnající se cíli v dosažení emisí Rozdělení povolenek dle Národního alokačního plánu (97,6 mil. tun/rok), do roku 2012 snížení o 8 % Veřejně přístupný registr obchodování s povolenkami

23 NV č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci Stanoví rizikové faktory pracovních podmínek Hygienické limity, hygienické požadavky na pracovní prostředí Opatření k ochraně zdravotních rizik Ochrana před chemickými karcinogeny a mutageny Příloha č. 2 Přípustné expoziční limity (PEL) a nejvyšší přípustné koncentrace (NPK-P) v mg/m3 LátkaCASPEL NPK-P NH37664-41-71436 Aceton7664-41-78001500 AsH37784-42-10,10,2 Benzen71-43-2310 C2H5OH64-17-510003000 HF7664-39-31,52,5

24 Směrnice Komise 2000/39/ES o stanovení prvního seznamu směrných limitních hodnot expozice na pracovišti Provedení směrnice Rady 98/24/ES o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používaný i při práci Limitní expoziční hodnoty na pracovišti v mg/m3 LátkaCAS8hodin Krátkodobá doba NH37664-41-71436 Aceton7664-41-71210- HF7664-39-31,52,5


Stáhnout ppt "Zákon č.86/2002 Sb., o ochraně ovzduší Ústí nad Labem 9/2007 Ing. Jaromír Vachta."

Podobné prezentace


Reklamy Google