Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Příprava Smlouvy o poskytnutí dotace, podmínky uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace, včetně povinných dokumentů 10. 1. 2008 Olomouc 11. 1. 2008 Zlín 15.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Příprava Smlouvy o poskytnutí dotace, podmínky uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace, včetně povinných dokumentů 10. 1. 2008 Olomouc 11. 1. 2008 Zlín 15."— Transkript prezentace:

1 Příprava Smlouvy o poskytnutí dotace, podmínky uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace, včetně povinných dokumentů 10. 1. 2008 Olomouc 11. 1. 2008 Zlín 15. 1. 2008 Uherské Hradiště 18. 1. 2008 Velké Losiny

2 Cílem kontroly, kterou provádí pracovníci OKP před uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace (dále jen Smlouva) je posouzení efektivity, hospodárnosti a přiměřenosti jednotlivých výdajových položek navrhovaného projektu. Kontrola projektu – ověření skutečného stavu v porovnání se stavem deklarovaným v projektové žádosti.

3 Druhy kontrol projektu: 1.Předběžná kontrola (ex-ante) – kontrola prováděná do uzavření Smlouvy 2.Průběžná kontrola (interim) – kontrola prováděná v průběhu realizace projektu 3.Následná kontrola (ex-post) – kontrola prováděná v době udržitelnosti projektu, tj. v době následující po věcném a finančním ukončení realizace projektu, zpravidla se jedná o dobu 5 let (u MSP jsou to 3 roky) Charakteristika kontroly – administrativní, kontrola na místě

4 Oznámení o poskytnutí dotace – v tomto dopise obdrží žadatel tyto informace: -Oznámení žadateli, že jeho projektová žádost byla VRR vybrána k uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace. -Informace o tom, které další povinné dokumenty musí žadatel předložit pracovníkům OKP před uzavřením Smlouvy. -Tyto povinné dokumenty je žadatel povinen doložit nejpozději do 66 pracovních dnů od doručení oznamovacího dopisu.

5 -Nedoložení těchto povinných dokumentů bude mít za následek, že se žadatelem nebude uzavřena Smlouva.

6 Povinné přílohy předkládané před uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace –Územní rozhodnutí a jeho možné nahrazení a povinná dokumentace pro vydání územního rozhodnutí –Stavební povolení a jeho možné nahrazení a povinná projektová dokumentace –Rozpočet projektu –Doklad o posouzení vlivu projektu na životní prostředí (EIA a NATURA 2000) –Doklad o partnerství

7 1. Územní rozhodnutí a jeho možné nahrazení a povinná dokumentace Územní rozhodnutí Rozhodnutí o vydání územního rozhodnutí spojeného se stavebním povolením Územní rozhodnutí na základě zjednodušeného územního řízení Územní souhlas Veřejnoprávní smlouva

8 2. Stavební povolení a jeho možné nahrazení a povinná projektová dokumentace Stavební povolení Oznámení stavby na základě zkráceného stavebního řízení Ohlášení Veřejnoprávní smlouva Rozhodnutí o vydání územního rozhodnutí spojeného se stavebním povolením

9 3. Rozpočet projektu K rozpočtu, který bude zhotoven dle rozsahu a obsahu stavební projektové dokumentace bude připojen dle druhu povolení, které vydal příslušný stavební úřad: –Krycí list rozpočtu –Položkový rozpočet –Položkový výkaz výměr –Rekapitulaci rozpočtu

10 4. Doklad o posouzení vlivu projektu na životní prostředí (EIA a NATURA 2000) Příloha se skládá z těchto dokumentů: –Posudek podle ust. § 10 zákona č. 100/2001 Sb. nebo –Stanovisko příslušného správního orgánu podle ust. § 4 zákona č. 100/2001 Sb. –Stanovisko příslušného úřadu (orgánu ochrany přírody) podle zvláštního předpisu (ust. § 86 stavebního zákona) Výčet podmínek, za kterých jsou žadatelé povinni předložit tento druh přílohy je blíže specifikován v Příloze č. 2 Příručky pro žadatele.

11 5. Doklad o partnerství –Písemná partnerská smlouva –Jiná písemná dohoda o spolupráci partnerů Vztah mezi žadatelem a partnery projektu nesmí být založen na základě dodavatelsko–odběratelských vztahů. Tato příloha je vyžadována pouze tehdy, je-li do projektu zapojen partner, a musí být předložena nejpozději před uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace.

12 Nepovinné přílohy Žadatel má možnost doložit přílohy nad rámec požadovaných dokumentů, pokud to považuje za nutné v návaznosti na projekt.

13 Základní požadavky na náležitosti a termíny předkládání povinných příloh před uzavřením Smlouvy Shrnutí: Přílohy, které se předkládají před uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace musí být předloženy nejpozději do 66 pracovních dnů od doručení oznamovacího dopisu. Přílohy se předkládají vždy ve 2 paré (originál + kopie). Je třeba dodržovat formální úpravu danou přílohou PPŽ - Povinné přílohy.

14 Přehled kontrolních činností před uzavřením Smlouvy Období před uzavřením Smlouvy můžeme charakterizovat takto: - jedná se o časový úsek (období) od zaslání dopisu „Oznámení o poskytnutí dotace“ žadateli do okamžiku uzavření Smlouvy oběma smluvními stranami - toto období je ze strany pracovníků OKP, mimo jiné, charakteristické prováděním standardních kontrolních kroků

15 1.Administrativní kontrola – kontrola zahrnuje činnosti: - převzetí povinných dokumentů od žadatele, kontrola jejich úplnosti, kompletnosti - porovnání údajů v předložené dokumentaci s údaji obsaženými v projektové žádosti včetně příloh Výstupem této kontroly je písemný protokol.

16 2. Výběr vzorku operací – výsledkem tohoto je: - analýza, při které je zjišťována rizikovost projektu - výběr projektových žádostí, u kterých bude provedena kontrola na místě Výstupem je písemný protokol.

17 3. Kontrola na místě u žadatele -Ověření všech rizikových oblastí, které byly identifikovány na základě analýzy při výběru vzorku operací, a to jejich kontrolou na místě u žadatele Výstupem je písemný protokol.

18 V případě, že žadatel doložil všechny povinné dokumenty a předběžnou administrativní kontrolou, resp. kontrolou na místě nebyly shledány další nedostatky – potom následuje poslední fáze, a to: administrativní PŘÍPRAVA a uzavření SMLOUVY

19 V případě, že kontrolou byly zjištěny nedostatky nebo nedoložení některého z povinných dokumentů, potom průběh předběžné kontroly se přeruší a žadatel je pracovníky OKP písemně vyzván ke sjednání nápravy. Nedojde-li k odstranění nedostatků, nebo jsou nedostatky odstraněny po lhůtě k tomu stanovené, potom pracovníci OKP připraví písemný materiál pro VRR. Výsledkem rozhodnutí VRR může být revize rozhodnutí VRR o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace.

20 4. Podmínky uzavření Smlouvy -Základní podmínkou ze strany žadatele je předání všech požadovaných projektových dokumentů a jejich schválení a převzetí pracovníky OKP -Administraci Smlouvy zajišťují pracovníci OKP -Smlouva je vytištěna ve 3 vyhotoveních 1x obdrží žadatel 2x obdrží poskytovatel (ÚRR) -Žadatel je pracovníky OKP vyzván k podpisu Smlouvy za žadatele podepisuje statutární orgán za poskytovatele podepisuje předseda RR

21 Doporučuje se věnovat maximální pozornost všem požadovaným povinným údajům (jejich specifikace, formulace, hodnotové vyjádření, atd.), a to již v okamžiku zpracování projektové žádosti a jejich příloh. Doporučuje se věnovat maximální pozornost všem těmto požadovaným údajům, protože budou převzaty do Smlouvy o poskytnutí dotace nebo jejích příloh.

22 Po schválení projektové žádosti VRR se všechny údaje stávají závaznými, a to po celou dobu realizace a dobu udržitelnosti projektu, a budou ze strany kontrolních orgánů průběžně, systematicky prověřovány a porovnávány se skutečným stavem.

23 Smlouva o poskytnutí dotace je pro žadatele, budoucího příjemce velmi důležitým a závažným dokumentem. Závazné údaje: -výši a strukturu poskytovaných prostředků -monitorovací indikátory-příloha Smlouvy -harmonogram realizace projektu -povinnosti příjemce a poskytovatele -finanční a kontrolní procesy, porušení smluvních podmínek, sankce

24 Smlouva o poskytnutí dotace, příloha č.1: -název a popis projektu, -předpokládané celkové výdaje projektu -předpokládané celkové způsobilé výdaje projektu, -předpokládané celkové příjmy, -monitorovací indikátory

25 Děkuji za pozornost Ing. Karel Švec Územní pracoviště Úřadu Regionální rady Olomouc Tel.: 587 333 325 E-mail: karel.svec@rr-strednimorava.czkarel.svec@rr-strednimorava.cz www.rr-strednimorava.cz


Stáhnout ppt "Příprava Smlouvy o poskytnutí dotace, podmínky uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace, včetně povinných dokumentů 10. 1. 2008 Olomouc 11. 1. 2008 Zlín 15."

Podobné prezentace


Reklamy Google