Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nástroje pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů (ÚAP)Nástroje pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů (ÚAP) Nová geodata 2012Nová geodata.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nástroje pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů (ÚAP)Nástroje pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů (ÚAP) Nová geodata 2012Nová geodata."— Transkript prezentace:

1 Nástroje pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů (ÚAP)Nástroje pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů (ÚAP) Nová geodata 2012Nová geodata 2012 14. 3. 2013, Brno

2 01 |01 | 01 Integrovaný operační program Geoportál JMK Mapy.kr-jihomoravsky.cz

3 01 | Cíle projektu: Zefektivnění procesů při poskytování údajů o území, zejména údajů v digitální podobě. Vytvoření nástrojů pro ukládání a správu sledovaných jevů a údajů o území, údajů o stavu a vývoji území, hodnotách území, limitech a záměrech na provedení změn v území. Vytvoření nástrojů pro ukládání a správu metadat k sledovaným jevům a údajům o území. Založení systematické správy pasportů údajů o území. Zajištění přímé vazby na projekt DTM a převzetí odpovídajících standardů tohoto projektu. Efektivní a kvalitní zpřístupnění ÚAP obcí (pro správní území ORP) a krajů v rozsahu a způsobem umožňujícím dálkový přístup. Cílové skupiny: úřady územního plánování a krajské úřady, poskytovatelé údajů o území, veřejnost Předpokládané výstupy: Portál ÚAP obsahující mapové kompozice k prohlížení, služby k řízené distribuci a možnost efektivního vyhledávání na základě metadat. Očekávané přínosy: Zefektivnění procesů při poskytování údajů o území, zejména údajů v digitální podobě. Vytvoření a efektivní správa databází informací o území. Vytvoření metadatového systému. Zpřístupnění výstupů ÚAP. Náležitosti žádosti: Studie proveditelnosti. Členění projektu, indikátory: Existence služeb vyhledávacích, prohlížecích a služeb stahování dat (150114 – Nově plně elektrizované agendy místní veřejné správy). 01 | 02 Integrovaný operační program Nástroje pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů (ÚAP)

4 01 |01 | 03 Integrovaný operační program Harmonogram a současný stav | Design, technická specifikace a detailní harmonogram (srpen 2012) | Vývoj (září-listopad 2012) | Instalace a konfigurace (listopad 2012) | Testování (prosinec 2012) | Akceptace (prosinec 2012) HW - TCK: AS - Geoportál stávající řešení bude rozšířen o nové rozhraní pro data ORP UAP AS - Migrační server stávající aplikační migrační server AS - ZIP ukládání, správa a import ZIP souborů AS – GMSC aplikační server pro editačního Smart klienta DB stávající databázový server Nástroje pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů (ÚAP)

5 01 |01 | 04 Integrovaný operační program Použité aplikace – aplikace a procesy GeoMedia WebMap GeoMedia Professional GeoMedia SDI Pro Výdejní modul Metadatový modul Administrátorský modul Modul harmonizace dat Nástroje pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů GeoMedia Smart Client – editační modul pro data ORP ÚAP Migrační linka dat ORP ÚAP (shapefile, dgn, textový dokument - pasport) Datový model Využití stávajícího datového modelu včetně metadat Rozšíření o data ORP ÚAP (model): schémata pro migraci včetně historie pro dvouleté období schémata pro publikaci verzování dat Migrace a validace dat Umožněna registrovaným uživatelům Varianta 1 - nahrání souborů shapefile ve formátu datového modelu nebo dgn, (pasport) ORP ÚAP Zápisy o průběhu importu do logu Varianta 2 - využití editačního modulu GeoMedia Smart Client nad datovým modelem ORP ÚAP Validace dat bude zplatněna vyplněním základních metadatových údajů daného jevu Nástroje pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů (ÚAP)

6 01 |01 | 05 Integrovaný operační program

7 01 |01 | 06 Integrovaný operační program Garantem řešení projektu je Jihomoravský kraj, Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj a ČÚZK. Cíle projektu: Aktualizovat digitální vektorové mapové dílo ÚKM, na kterém je KM vedena na plastové fólii. Cílové skupiny: Kraje, obce, zřizované a zakládané organizace kraje a obcí, veřejnost. Předpokládané výstupy: ÚKM na území kraje, na kterém dosud není DKM, KMD nebo KM-D. Začleňování aktualizovaných souborů vektorizovaného obrazu KM, vedené na plastové fólii (analogové mapy), do doby dokončení RUIAN. Zároveň bude vytvořena navazující efektivní technologie zapracování změn polohopisu KM do vektorové orientační mapy parcel, která zajistí průběžnou aktualizaci ÚKM a jenž bude součástí RUIAN. Tato technologie pokryje požadavky krajů a bude zajištěn soulad se spuštěním ZR a DMVS. Pořízení PK stavu jako volitelného doplňku ÚKM v případě, že na území byla již ÚKM vytvořena, přičemž PK stav není součástí datového fondu ÚKM ani předání z Kraje do rezortu ČÚZK. Očekávané přínosy: Je podkladem pro vytvoření díla s obsahem KM jako součásti DMVS jako jednotného referenčního podkladu, využitelného pro agendy veřejné správy, nad kterou se budou zobrazovat územní prvky a územně evidenční jednotky z RUIAN. Díky ÚKM, která spolu s ostatními mapovými složkami DMVS zajistí pokrytí celého území kraje lze uplatňovat standardní metody a postupy, přičemž jedině o kompletní datové sady lze opírat rozhodování. V rámci naplnění DMVS se jedná o jednotný referenční podklad. Je impulsem pro rozvoj řešení založených na principech GIS. Náležitosti žádosti: Studie proveditelnosti včetně detailní analýzy dostupných DKM, KMD a digitalizovaných KM obcí. Členění projektu, indikátory: Vybudované datové úložiště ÚKM naplněné Účelovou katastrální mapou pokrývající celé území kraje (150117 - Podíl registrů místní veřejné správy napojených na centrální registry). Uzavřený smluvní vztah na aktualizaci ÚKM. Aktualizovaná ÚKM do okamžiku spuštění RUIAN. Účelová katastrální mapa

8 01 | | Ortofoto 2012 - základní velikost výsledného pixelu ortofotomapy bude pro celé území kraje maximálně 12,5 cm - Barevné a infračervené snímkování území bude provedeno současně - Při snímkování budou ukládány souřadnice středu snímkování (dGPSú a budou registrovány hodnoty úhlů vnější orientace (IMS) - Střední kvadratická chyba analytické aerotriangulace (AAT) v poloze a výšce bude do 15 cm - Dílo bude v souřadnicovém systému S-JTSK | DTM 2012 - zpracováno s výškovou přesností v rovinách: 1 – 3 m a s výškovou přesností v členitém terénu: 5 – 7 m - doplněno o povinné charakteristické hrany (hřbetnice, údolnice…) - doplněno o zaměření povinných hran inženýrskotechnických staveb | Využití krajiny z analýzy ortofotomapy 2012 (LandUse) členěno na 20 tematických kategorií, zpracovatel Geodis Brno, spol. s r.o. | Šikmé snímkování 2012 Tento datový sklad obsahuje referenční (podkladové) i tematické datové sady. 01 | 07 Informační systém Jihomoravského kraje Další datové sady pořizované JMK

9 01 |01 | 08 Informační systém Jihomoravského kraje Využití krajiny tématická kategorie Jehličnatý les Listnatý les Paseka Řídký les, křoviny, park Liniové stromové porosty Otevřená plocha, zemědělská plocha Sad Zahrádkářská kolonie Vesnická zástavba Městská zástavba Hustá městská zástavba Velmi hustá městská zástavba Panelové sídliště Velká budova Průmyslový areál Nepropustný povrch Most Lom, výsypka, písek Skála Vodní plocha, tok

10 01 |01 | 09 Informační systém Jihomoravského kraje

11 01 |01 | 10 Informační systém Jihomoravského kraje Ortofoto 2009 - 2012


Stáhnout ppt "Nástroje pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů (ÚAP)Nástroje pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů (ÚAP) Nová geodata 2012Nová geodata."

Podobné prezentace


Reklamy Google