Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MONITOROVACÍ INDIKÁTORY UDRŽITELNOST RISA MANAGING 10. ledna 2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MONITOROVACÍ INDIKÁTORY UDRŽITELNOST RISA MANAGING 10. ledna 2012."— Transkript prezentace:

1 MONITOROVACÍ INDIKÁTORY UDRŽITELNOST RISA MANAGING 10. ledna 2012

2 MONITOROVACÍ INDIKÁTORY (oblasti podpory 1.1, 1.2, 1.3)

3 Monitorovací indikátory Úprava  Metodikou monitorovacích indikátorů OP VK,  Příručkou pro žadatele,  Příručkou pro příjemce,  Smlouvou o realizaci grantového projektu  Prováděcím dokumentem,  Pravidly monitorování realizace projektu a zpracování monitorovacích zpráv

4 Monitorovací indikátory Vykazování a evidence indikátorů  vykazují se v rámci elektronické MZ v Benefitu 7  Kumulativní - za celý dosavadní průběh projektu (od začátku realizace až do konce sledovaného období)  průkazná evidence musí být vedena příjemcem/partnery

5 Monitorovací indikátory PODPOŘENÉ OSOBY DĚTI/ŽÁCI, DĚTI/ŽÁCI S SVP, RODIČE, PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ – dle oblasti podpory VYKAZOVÁNÍ:  V okamžiku, kdy se osoba poprvé začne vzdělávat v rámci projektu (např. zúčastní se vzdělávacího kurzu, stáže, odborné konzultace, školení, odborné praxe, výcviku…), tzn. je to i osoba, která kurz nedokončí  V případě tématicky odlišných, vzájemně nenavazujících kurzů (př. kurz AJ a ICT) lze započítat podpořenou (a také úspěšně podpořenou) osobu vícekrát  Povinnost vykazovat dle přílohy XXIII Nařízení Komise (ES) 1828/2006 (pohlaví, věk, postavení na trhu práce, zranitelné skupiny, dosažené vzdělání)přílohy XXIII Nařízení Komise (ES) 1828/2006

6 Monitorovací indikátory PODPOŘENÉ OSOBY PRŮKAZNÁ EVIDENCE:  prezenční listiny s podpisy podpořených osob (stvrzené lektorem) -výjimka: u dětí předškolního věku, u žáků z 1. a 2. tříd nebo u dětí a žáků postiženým je možné dokládat jmenné seznamy s podpisem lektora a třídního učitele -určení organizace, ze které jsou účastnící se osoby -viditelné oddělení cílové skupiny, realizačního týmu, lektorů,…  vykazované hodnoty dle přílohy XXIII Nařízení Komise (ES) 1828/2006 jsou ZS dokladovány čestným prohlášením realizátora projektu (výjimka: pohlaví – patrné z prezenčních listin/seznamů), povinnost realizátora uchovat evidenci pro případ kontroly na místě  Upozornění: nutnost dodržování zákona o ochraně osobních údajů (např. zajištění souhlasu evidovaných osob nebo zákonných zástupců s využitím osobních údajů, informování o způsobu využití apod. – kap. 10.4, str. 133 Příručky pro příjemce)

7 Ukázka prezenční listiny

8 Monitorovací indikátory PODPOŘENÉ OSOBY PŘÍLOHA XXIII NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) 1828/2006 – zdroje informací/evidence  vstupní dotazník  prezenční listina  jiné: -žáci: školní matrika, jiné vnitřní dokumenty školy (aktivní x neaktivní osoby, věk, migranti, menšiny, vzdělání), vyjádření školského poradenského zařízení (zdravotní znevýhodnění), příp. ředitele (ostatní znevýhodnění), -Pracovníci škol a školských zařízení: personální údaje nebo pracovní smlouva -Pozn.: Údaje o menšinách na základě dobrovolnosti, u pracovníků škol a školských zařízení i údaje o zdravotním znevýhodnění

9 Monitorovací indikátory PODPOŘENÉ OSOBY PŘÍLOHA XXIII NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) 1828/2006 – doporučení ZS k evidenci  pokud je realizátorem škola/školské zařízení, které má přímý přístup k údajům o podpořených osobách – lze využívat matriku, personální údaje apod.  pokud je realizátorem jiná organizace, k potřebným informacím zřejmě nebude mít přístup, evidence u realizátora složitá – nutnost získat údaje např. dotazníkem, v prezenční listině

10 Monitorovací indikátory PODPOŘENÉ OSOBY PŘÍLOHA XXIII NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) 1828/2006 – doporučení ZS k evidenci dětí/žáků -pohlaví: je zřejmé ze seznamu účastníků -neaktivní osoby celkem: přehled žáků vyplněný a stvrzený odpovědnou osobou školy, kde relevantní -neaktivní osoby ve vzdělávání či odborné přípravě: přehled žáků vyplněný a stvrzený odpovědnou osobou školy, kde relevantní -mladí lidé 15-24 let: přehled žáků vyplněný a stvrzený odpovědnou osobou školy, kde relevantní -menšiny: na základě dobrovolnosti -migranti: přehled žáků vyplněný a stvrzený odpovědnou osobou školy -zdravotně znevýhodnění: přehled žáků vyplněný a stvrzený odpovědnou osobou školy -ostatní znevýhodněné skupiny (zejména sociálně znevýhodnění): přehled žáků vyplněný a stvrzený odpovědnou osobou školy -úroveň vzdělání (rozdělení do ISCED kategorií): přehled žáků vyplněný a stvrzený odpovědnou osobou školy, kde relevantní

11 Monitorovací indikátory PODPOŘENÉ OSOBY PŘÍLOHA XXIII NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) 1828/2006 – doporučení ZS k evidenci pracovníků škol a školských zařízení -pohlaví: je zřejmé ze seznamu účastníků -zaměstnaní: hodnota by se měla shodovat s MI 07.41.65 (oprávněnost CS), dokládání např. uvedením organizace v přihlášce, dotazníku, prezenční listině -mladí lidé 15-24 let: uvedení v přihlášce, dotazníku, prezenční listině -starší pracovníci 55-64: uvedení v přihlášce, dotazníku, prezenční listině -menšiny: na základě dobrovolnosti -migranti: uvedení v přihlášce, dotazníku, prezenční listině -zdravotně znevýhodnění (držitelé ZTP, ZTP-P) : na základě dobrovolnosti -ostatní znevýhodněné skupiny: uvedení v přihlášce, dotazníku, prezenční listině -úroveň vzdělání (rozdělení do ISCED kategorií): uvedení v přihlášce, dotazníku, prezenční listině

12 Monitorovací indikátory PODPOŘENÉ OSOBY DÍTĚ/ŽÁK SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI – 1.2 VYKAZOVÁNÍ:  07.41.14 - P očet podpořených osob v počátečním vzdělávání celkem - dětí, žáků -děti/žáci bez SVP v případě projektu zaměřeného na inkluzi -děti/žáci se SVP navštěvující speciální školu  06.12.00 - Počet žáků se SVP začleněných do integrovaných tříd -děti/žáci se SVP navštěvující speciální třídu v běžné škole (např. školy praktické)  06.12.10 - Počet žáků se SVP začleněných do běžných tříd -děti/žáci se SVP navštěvující běžnou třídu v běžné škole PRŮKAZNÁ EVIDENCE:  sociální znevýhodnění - lze čestným prohlášením ředitele (definovat důvody, pro zařazení do cílové skupiny se sociokulturním znevýhodněním; důvody musí být min. 2)  ostatní speciální vzdělávací potřeby - nutnost mít pro kontrolu na místě k dispozici diagnostiku ze SPC či PPP (ZS stačí doložit prohlášení, u kterých žáků je diagnostika k dispozici)  žák navštěvující speciální školu nemusí prokazovat zdravotní postižení či znevýhodnění

13 Monitorovací indikátory PODPOŘENÉ OSOBY Rodiče - 1.2 VYKAZOVÁNÍ:  započítáváni v rámci indikátoru Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání – dětí, žáků (07.41.14) PRŮKAZNÁ EVIDENCE:  prezenční listiny s podpisy podpořených osob (stvrzené lektorem)

14 Monitorovací indikátory ÚSPĚŠNĚ PODPOŘENÉ OSOBY VYKAZOVÁNÍ:  až po splnění kritéria úspěšnosti definovaného projektové žádosti, MZ (např. úspěšné složení zkoušky, absolvování minimálního podílu kurzu, získání certifikátu o absolvování…). PRŮKAZNÁ EVIDENCE:  certifikáty, účastnické listy, osvědčení (dle projektové žádosti)

15 Monitorovací indikátory POSKYTOVATELÉ SLUŽEB VYKAZOVÁNÍ:  každý poskytovatel se počítá pouze 1x  Vzdělavatelé, lektoři, školitelé, pedagogové volného času -v okamžiku, kdy začnou vzdělávat cílovou skupinu nebo poskytovat navazující služby cílové skupině (kariérové poradenství, individuální konzultace,...) Metodici -po dokončení výukového materiálu nebo -po uzavření pracovněprávního vztahu  Poskytovatel služeb nesmí poskytovat služby na základě dodávky přes instituci PRŮKAZNÁ EVIDENCE:  Smlouva, DPP, DPČ + výkazy práce

16 Monitorovací indikátory PRODUKTY VYKAZOVÁNÍ:  v momentě, od kdy je zástupcům cílové skupiny umožněno jej používat.  počtem produktů se nerozumí počet kusů, nýbrž počet druhů nebo souborů PRŮKAZNÁ EVIDENCE:  příjemce je povinen bezplatně všechny nové vytvořené/inovované produkty nebo jejich kopie předat do vlastnictví poskytovatele dle jeho požadavků (nejpozději před odesláním závěrečné zprávy nebo spolu s ní)  vždy v elektronické podobě, pokud existuje i ve fyzické formě, pak doložit obě verze

17 Monitorovací indikátory PRODUKTY Produkty s komponentou ICT  cílová skupina musí být seznamována a zdokonalována ve schopnostech a dovednostech týkajících se ICT v rámci tématického celku, který je realizován min. po dobu 40 hodin (za celou dobu realizace projektu). Vykazování – po realizaci 40 hodin výuky zaměřené na ICT Do 40 hodin se nezapočítává:  příprava vzdělávajícího  opakované uskutečnění programu, kurzu, modulu (nelze sčítat odučené hodiny při opakování programu, kurzu, modulu)  paralelní výuka pro různé cílové skupiny (kurz probíhající ve více třídách) Produkt s komponentou ICT není: 40 hodin e-learningu, pokud není zaměřen na vzdělávání v oblasti ICT

18 Monitorovací indikátory PRODUKTY Produkty s komponentou ŽP  problematice ŽP musí být věnováno 15 – 20 % produktu  nelze zahrnout přípravu vzdělávajícího Produkty výhradně zaměřené na děti/žáky se SVP  je výhradně zaměřen na děti/žáky se SVP  je takový produkt jehož prostřednictvím se zlepšují podmínky, příležitosti, dovednosti, kompetence dětí/žáků se SVP

19 Monitorovací indikátory OBECNÁ PRAVIDLA  V případě ohrožení naplňování MI – nutné řešit s poskytovatelem podpory (může vést ke snížení rozpočtu projektu)  V opodstatněných případech je v průběhu realizace projektu v režimu podstatných změn možné: - hodnotu monitorovacího indikátoru snížit - monitorovací indikátor přidat  Zrušení povinných indikátorů není možné  Překročení hodnoty MI není považováno za podstatnou změnu za předpokladu, že tato změna nesouvisí s podstatnou změnou v rozpočtu

20 Monitorovací indikátory úprava dle Smlouvy o realizaci GP  Sankce za nenaplnění monitorovacích indikátorů (článek X, odstavec 5) a) max. 15 % - sankce ve výši 5 % z proplacených prostředků projektu b) 15 % - 50 % - sankce ve výši 30 % c) přesáhne 50 % - poskytovatel od Smlouvy vždy odstoupí  Autorská práva a obchodní tajemství (článek XI, odstavec 2) - ZS má právo všechny nově vytvořené/inovované produkty uchovávat, využívat a bezplatně šířit v neomezeném rozsahu

21 UDRŽITELNOST

22 Udržitelnost  povinnost NENÍ stanovena

23 Evidenční systém RISA MANAGING

24 RISA MANAGING Povinnosti vyplývající ze Smlouvy o realizaci GP: Článek VII, odstavec 20: Příjemce je povinen vést o projektu informace v evidenčním systému RISA MANAGING, a to v následujícím rozsahu: 1.Základní popis projektu a klíčových aktivit 2.Příjemce projektu 3.Partneři projektu 4.Realizační tým projektu + kontaktní údaje 5.Kalendář aktivit (konference, semináře, kurzy, apod.) 6.AKTUALITY o průběhu realizace projektu (zveřejňovat novinky min. 1x měsíčně)

25 RISA MANAGING Školení (elektronická MZ + RISA managing) 16. ledna 2012 (počítačová učebna, budova KÚ LK) 30. ledna 2012 (počítačová učebna, budova KÚ LK)  od 09:30 do 13.1.2012 budou každému příjemci zaslány emailem identifikační údaje

26 Evidenční systém RISA MANAGING Technická podpora k systému RISA  jméno:Jaroslav Čech tel: 732 557 771 e-mail:jaroslav.cech@icord.czjaroslav.cech@icord.cz  jméno:Martina Malá tel: 220 560 543 e-mail:martina.mala@icord.czmartina.mala@icord.cz

27 DĚKUJI ZA POZORNOST Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Martina Vojtěchová E-mail: martina.vojtechova@kraj-lbc.czmartina.vojtechova@kraj-lbc.cz Tel: 485 226 244


Stáhnout ppt "MONITOROVACÍ INDIKÁTORY UDRŽITELNOST RISA MANAGING 10. ledna 2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google