Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Veřejné zakázky v rámci OP VK pro GP administrované Ústeckým krajem.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Veřejné zakázky v rámci OP VK pro GP administrované Ústeckým krajem."— Transkript prezentace:

1 Veřejné zakázky v rámci OP VK pro GP administrované Ústeckým krajem

2 Proces zadávacího řízení dle závazných postupů OP VK Identifikace metodiky postupu ZŘ dle typu zadavatele Identifikace a specifikace předmětu zakázky Forma / typ výběrového řízení Výzva / Zadávací dokumentace Hodnocení nabídek Smlouva o dílo Administrace a kontroly Závěrečná doporučení

3 Identifikace metodiky postupu ZŘ dle typu zadavatele (viz PpP OP VK ver.4 bod. 7.3) Příjemci, kteří JSOU zadavateli veřejných zakázek dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách  školy  příspěvkové org.  rozpočtové org.  města, obce Příjemci, kteří NEJSOU zadavateli veřejných zakázek dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách  NNO  právnické osoby  sdružení  ostatní

4 Zadavatelé vázaní zákonem 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (viz PpP OP VK ver.4 bod. 7.3.1) Zákon je vždy nadřazen všem závazným pokynům/postupům a jiným prováděcím dokumentům! Od 1.1.2010 „malá novela“ zákona! Další „velká“ novela v roce 2011 ? Zadavatel může uzavírat smlouvy jen s dodavateli vybranými v zadávacích řízeních s výjimkou případů mimo režim zákona => Závazné pokyny pro ZŘ OP VK Zadavatel musí sledovat aktuální znění závazných postupů v čase realizace ZŘ !!!

5 Zadavatelé mimo režim zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (viz PpP OP VK ver.4 bod. 7.3.2 a 7.4) Jsou povinni se řídit Závaznými postupy pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK. Zadavatel musí sledovat aktuální znění závazných postupů v čase realizace ZŘ !!!

6 Identifikace a specifikace předmětu zakázky (viz PpP OP VK ver.4 bod. 7.4.1) Zakázka na dodávky  Pořízení věcí „zboží“ formou koupě vč. splátek Zakázka na stavební práce  Provedení stavebních prací (i vč. související PČ a IČ)  Stavební nebo montážní práce (i vč. související PČ a IČ), jejichž výsledkem je stavba, která je jako celek schopna plnit samostatnou ekonomickou nebo technickou funkci Zakázka na služby  Zakázka která není dodávkou nebo stavebními pracemi

7 Stanovení předmětu zakázky Předmětem zakázky jsou: všechna obdobná a spolu související plnění, která zadavatel zamýšlí zadat v průběhu jednoho účetního období, nebo Všechna plnění, která spolu místně, věcně a časově souvisí, nebo jejichž předměty plnění tvoří jeden funkční celek. POLOŽKU V ROZPOČTU PROJEKTU ZADAVATELE NELZE POVAŽOVAT ZA VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY! ZADAVATEL NESMÍ PŘEDMĚT JEDNÉ ZAKÁZKY ROZDĚLIT!

8 Stanovení předpokládané hodnoty zakázky Zadavatel je povinen určit předpokládanou výši peněžitého závazku vyplývající z plnění zakázky v ceně bez DPH a to i v případě, že sám zadavatel je neplátce DPH. Zadavatel může jako doplňující informaci pro uchazeče uvést maximální cenu (i vč. DPH) přípustnou pro realizaci zakázky s ohledem na rozpočtové možnosti projektu zadavatele. Pro určení ceny zakázky musí zadavatel vycházet z celkové ceny plnění zakázky, nikoliv jen pouze z části, která bude vstupovat do způsobilých výdajů projektu.

9 Forma / způsob uveřejnění výběrového řízení Zakázky malého rozsahu – mimo režim zákona č.137/2006 Sb. typ A) nedosahujici 200.000,- Kč bez DPH  objednávka, popřípadě výzva k podání cenové nabídky typ B) 200.000,- Kč do 800.000,- Kč bez DPH  písemná výzva k podání nabídek alespoň 3 dodavatelů typ C) 800.000,- Kč do 2.000.000,- Kč bez DPH  písemná výzva k podání nabídek alespoň 5 dodavatelů  + uveřejnění oznámení o zahájení VŘ na stránkách zprostředkujícího subjektu

10 Forma / způsob uveřejnění výběrového řízení Zakázky s vyšší hodnotou – v režimu zákona č.137/2006 Sb. typ D) 2.000.000,- Kč do 6.000.000,- Kč bez DPH  písemná výzva k podání nabídek alespoň 5 dodavatelů  + uveřejnění oznámení o zahájení VŘ na stránkách zprostředkujícího subjektu  + veřejný zadavatel u nadlimitní zakázky „centrální adresa“ typ E) 6.000.000,- a vyšší  písemná výzva k podání nabídek alespoň 9 dodavatelů  + uveřejnění oznámení o zahájení VŘ na stránkách zprostředkujícího subjektu  + veřejný zadavatel u nadlimitní zakázky „centrální adresa“

11 Zakázky malého rozsahu Typ A) nedosahující 200.000,- Kč bez DPH Objednávka (a případná výzva k podání cenové nabídky) musí být zaslána dopisem nebo elektronicky a potvrzena dodavatelem. S vybraným dodavatelem nemusí být nutně uzavřena písemná smlouva. V případě nákupu drobných položek v obchodě (cena nepřesáhne 10 000 Kč bez DPH) stačí doložit paragon z obchodu, tj. stvrzenku o nákupu.

12 Zakázky malého rozsahu Typ B) 200.000,- Kč do 800.000,- Kč bez DPH Lhůta pro podání nabídek musí trvat minimálně 9 kalendářních dní ode dne odeslání výzvy (prokázat např. podacím lístkem k poštovní zásilce). Hodnocení nabídek nemusí být prováděno hodnotící komisí, stačí, když jej provede pověřená osoba zadavatele. S vybraným dodavatelem musí být uzavřena písemná smlouva viz PpP bod 7.4.7. Zadavatel musí požadovat splnění kvalifikačních předpokladů (minimálně VOR či jiný adekvátní doklad uvedený v § 54 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.)

13 Zakázky malého rozsahu Typ C) 800.000,- Kč do 2.000.000,- Kč bez DPH Lhůta pro podání nabídek musí trvat minimálně 10 kalendářních dní ode dne odeslání výzvy nebo uveřejnění oznámení. Hodnocení nabídek musí být prováděno minimálně 3 člennou hodnotící komisí. S vybraným dodavatelem musí být uzavřena písemná smlouva viz PpP bod 7.4.7. Zadavatel je povinen požadovat splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů dodavatele daných v § 53 a §54, přičemž postačuje předložení čestného prohlášení. Součástí ZD musí být návrh smlouvy, nebo výzva musí obsahovat požadavek na předložení návrhu smlouvy uchazečem.

14 Zakázky s vyšší hodnotou Typ D) 2.000.000,- Kč do 6.000.000,- Kč bez DPH Lhůta pro podání nabídek musí trvat minimálně 15 kalendářních dní. Hodnocení nabídek musí být prováděno minimálně 3 člennou hodnotící komisí. S vybraným dodavatelem musí být uzavřena písemná smlouva viz PpP bod 7.4.7. Zadavatel je povinen požadovat splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů dodavatele daných v § 53 a §54 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Součástí ZD musí být návrh smlouvy, nebo výzva musí obsahovat požadavek na předložení návrhu smlouvy uchazečem.

15 Zakázky s vyšší hodnotou Typ E) 6.000.000,- Kč bez DPH a vyšší Lhůta pro podání nabídek musí trvat minimálně 35 kalendářních dní. Hodnocení nabídek musí být prováděno minimálně 5 člennou hodnotící komisí. S vybraným dodavatelem musí být uzavřena písemná smlouva viz PpP bod 7.4.7. Zadavatel je povinen požadovat splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů dodavatele daných v § 53 a §54 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Součástí ZD musí být návrh smlouvy, nebo výzva musí obsahovat požadavek na předložení návrhu smlouvy uchazečem.

16 Výzva / Zadávací dokumentace Minimální rozsah Výzvy / Oznámení a Zadávací dokumentace je stanoven PpP viz bod 7.4.4 Jedná se o první dokument, který vezme jakákoliv kontrola do ruky! Není dostačující použít jako Výzvu / Oznámení formulář pro uveřejnění Oznámení o zahájení výběrového řízení na stránky ZS! Specifikace předmětu ZŘ, věcné a časové vymezení bývá nejslabším článkem každého ZŘ.  NE obchodní názvy a značky! Ani „Intel, Windows, AMD, VIA“ apod.!  Specifikujte omezení, minimální a maximální kritéria popřípadě nezbytnou kompatibilitu. Uvádějte informaci o tom, že se nejedná o ZŘ ve smyslu zákona 137/2006 Sb. Pokud není ZD, musí podmínky ZD splňovat Výzva k podání nabídek.

17 Výzva / Zadávací dokumentace Další nezbytné náležitosti Výzvy / Oznámení a ZD Lhůta pro podání nabídek  Uvádějte ji přesně a striktně ji dodržujte! Hodnotící kritéria a podkritéria musí být přesně specifikována a vyjádřena % vahou  Zbytečně kriteria nekomplikujte! Vymezení způsobu a metodiky hodnocení  Uchazeč musí být srozuměn s tím, jak bude kritérium posuzováno.  Doporučení uvádí PpP v bodě 7.4.6

18 Hodnocení nabídek Evidence přijatých nabídek je povinností zadavatele. Zadavatel musí písemně jmenovat pověřenou osobu k hodnocení nebo komise: Komisi pro otvírání obálek  Kontroluje úplnost předložených nabídek Hodnotící komisi  Hodnotí nabídky, které nebyly vyřazeny dle hodnotících kritérií Zadavatel může stanovit, že roli komise pro otvírání obálek bude současně plnit hodnotící komise O jednání komisí musí být vždy vyhotoven písemný protokol/zápis jehož minimální rozsah specifikuje PpP

19 Nejčastější chyby při hodnocení nabídek Nedůslednost při kontrole formálních náležitostí nabídek Nedostatečné zdůvodnění vyřazení nabídek Nedůsledné propočty bodového hodnocení číselných kritérií Nedostatečné zdůvodnění hodnocení nečíselných kritérií Slepé použití některých formulářů pro vyhotovování písemností bez jejich logické a obsahové kontroly ve vztahu k povinnostem uloženým zadavateli Závaznými postupy PpP

20 Smlouva o dílo Smlouva musí mít písemnou formu v rozsahu stanoveným PpP v bodě 7.4.7. U ZŘ v režimu zákona 137/2006 Sb. zadavatel přistupuje k podpisu smlouvy teprve po uplynutí odvolacích lhůt nebo pokud dříve obdrží vzdání se práva odvolání od všech ostatních uchazečů. Zadavatel je oprávněn uzavřít smlouvu pouze s uchazečem, který podal vítěznou nabídku. Pokud vybraný uchazeč odmítne uzavřít smlouvu se zadavatelem, může zadavatel uzavřít smlouvu s uchazečem, který se umístil jako druhý, následně pak třetí v pořadí.

21 Administrace a kontroly Zadavatel je povinen v případě zakázek vyšší hodnoty typu D) a E) zaslat poskytovateli podpory pozvánku na jednání hodnotící komise. O výsledku výběrového řízení musí být prokazatelně písemně informováni všichni uchazeči, kteří řádně podali nabídku a nebyli vyloučeni. Zadavatel je povinen uchovávat originály všech dokladů k VŘ (včetně např. obálek k nabídkám uchazečů, doručenky apod.). Dokumentace k VŘ je povinen zadavatel / příjemce podpory uchovávat stejně jako veškeré např. účetní doklady související s projektem minimálně do roku 2025.

22 Závěrečná doporučení V případě pochybností se raději dotazujte předem na stanovisko zprostředkujícího subjektu. Buďte důslední, každý projekt projde několika kontrolami. Sledujte při zahajování každého zadávacího řízení, zda používáte aktuální verzi Příručky pro příjemce – aktualizují se!!!

23 Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "Veřejné zakázky v rámci OP VK pro GP administrované Ústeckým krajem."

Podobné prezentace


Reklamy Google