Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Petr Prášek Veřejné zakázky v OP VK Veřejné zakázky v OP VK.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Petr Prášek Veřejné zakázky v OP VK Veřejné zakázky v OP VK."— Transkript prezentace:

1 Petr Prášek Veřejné zakázky v OP VK Veřejné zakázky v OP VK

2 Úvod – proč se v OP VK dělají veřejné zakázky Část 1 – základní instituty Část 2 – veřejné zakázky dle PPP v.3 Část 3 – veřejné zakázky podle zákona Program

3 Nutnost ekonomického a transparentního nakládání s veřejnými prostředky Vazba příjemců na rozpočty ES a ČR Úvod

4 Směrnice ES (2004/18/ES) Zákon a nařízení vlády Národní pravidla NOK Manuál OP VK a příručky Právní předpisy dopadající na zadávání veřejných zakázek v OP VK

5 Zakázka "Veřejné zakázky" jsou úplatné smlouvy uzavřené písemnou formou mezi jedním nebo více hospodářskými subjekty a jedním nebo více veřejnými zadavateli, jejichž předmětem je provedení stavebních prací, dodání výrobků nebo poskytnutí služeb ve smyslu této směrnice. Zadavatel "Veřejnými zadavateli" se rozumí stát, regionální nebo místní orgány, veřejnoprávní subjekty, sdružení tvořená jedním či více takovými orgány nebo jedním či více veřejnoprávními subjekty. Národní definice: § 2 zákona 137/2006 Sb. - podrobnější Výběrové/zadávací řízení Uchazeč Základní instituty a pojmy

6 Veřejný zadavatel Definice v § 2, odst. 2 zákona Dotovaný zadavatel Definice v § 2, odst. 3 zákona Sektorový zadavatel Definice v § 2, odst. 6 zákona „Soukromý zadavatel“ Osoby, na které se nevztahuje zákon, postupují pouze podle pravidel stanovených v Příručce pro příjemce finanční podpory z OP VK. Rozdělení zadavatelů

7 Veřejná zakázka na dodávky je zakázka, jejímž předmětem je pořízení věci („zboží“) formou koupě, koupě zboží na splátky nebo nájmu zboží. Dále za zakázku na dodávky lze považovat poskytnutí služby spočívající v umístění, montáži či uvedení zboží (viz předchozí věta) do provozu, pokud tyto činnosti nejsou základním účelem zakázky, avšak jsou nezbytné ke splnění zakázky na dodávky Veřejná zakázka na stavební práce Veřejná zakázka na služby je zakázka, která není zakázkou na dodávky nebo stavební práce Rozdělení zakázek

8 Obecné zásady obsažené ve smlouvě o založení ES Volný pohyb zboží a služeb, právo usazování, rovné zacházení, zákaz diskriminace, transparentnost, proporcionalita, vzájemné uznávání osvědčení § 6 zákona Transparentnost, rovné zacházení, zákaz diskriminace Ostatní Vnitřní předpisy příjemců Obecné zásady pro zadávání VZ

9 Zadavatelem zakázky v OP VK může být příjemce dotace nebo jeho partner Partner může zadávat veřejné zakázky v rámci projektu pouze pokud je k tomu pověřen ve smlouvě o partnerství Za správný postup při zadání veřejné zakázky je poskytovateli vždy odpovědný příjemce Je v zájmu příjemce, aby v partnerské smlouvě definoval odpovědnost partnera ve vztahu k příjemci tak, aby v případě, kdy ŘO konstatuje v zakázce prováděné partnerem nesrovnalost a postihne příjemce odvodem za porušení rozpočtové kázně, partner příjemci nahradil vzniklou škodu (odvod a případné penále) Vztah příjemce a partnera při zadávání zakázek

10 Věcná souvislost Je všechny poptávané produkty schopen běžně dodat jeden dodavatel? Místní souvislost Je ve všech místech plnění schopen běžně plnit jeden dodavatel? Časová souvislost Na jak dlouhou dobu lze relevantně stanovit předmět plnění? Problémy při stanovení předmětu Hardware Software Specifické produkty Stanovení předmětu zakázky

11 Principy Průzkum trhu, odhad na základě zkušenosti, ceníky Využití předpokládané hodnoty - na základě předpokládané hodnoty zakázky jsou určena pravidla, podle kterých probíhá výběrové/zadávací řízení - Předpokládaná cena stanovená v zakázce je relevantní i v případě, kdy výsledná vysoutěžená cena je vyšší Předpokládaná x Maximální hodnota Zadavatel není oprávněn vyloučit uchazeče z důvodu překročení předpokládané ceny Stanovení předpokládané hodnoty zakázky

12 V zásadě se nedělí (tak abychom se dostali pod limit Dělení dle věci Dělení dle místa Dělení dle času Dělení dle subjektu Neočekávané situace + nová potřeba Dělení bez vlivu na limit Dělení zakázek

13 Postup řízení Náležitosti formulářů Kvalifikace a hodnocení Ukončení VZ Dělení zakázek dle PPP Výjimky a nestandardní případy Zakázky dle PPP (obsah)

14 Proces Náležitosti výzvy/ ZD Identifikační údaje: Název, popis plnění, předpokládaná hodnota, informaci o tom, zda se jedná o VZ dle zákona Povinná publicita: logolink, odkaz na financování z ESF Kontaktní údaje: kontaktní osoba, poskytnutí ZD, Další údaje: jazyk, hodnotící kritéria Přesné požadavky obsahuje Příručka pro příjemce (např. verze 3 - s. 92, 93) Zahájení VZ

15 Povinné lhůty Lhůta pro podání nabídek Lhůty stanovené zadavatelem Lhůty pro hodnocení Lhůta pro podpis smlouvy …a další Poskytování informací uchazečům Nutnost poskytnout informaci prokazatelně všem uchazečům V souvislosti s doplněním informací o ZD je nutné přiměřeně upravit lhůtu pro podání nabídek. Diskriminace Lhůty a jejich stanovení

16 Komise/ pověřená osoba Mohou být zaměstnanci zadavatele Mohou zastávat i roli komise pro otevírání obálek Postup + dokladování Hodnoceny jsou pouze úplné nabídky Nabídky předložené po uplynutí lhůty nejsou hodnoceny Nabídky, které nesplňují další podmínky výzvy a kvalifikační kritéria nejsou hodnoceny O hodnocení je vždy nutné pořídit protokol – povinné náležitosti v PPP Střet zájmů Hodnocení nabídek

17 Kvalifikační kritéria Podmínka, kterou musí uchazeč splnit, aby jeho nabídka byla hodnocena Nevhodně nastavená kvalifikační kritéria mohou diskriminovat uchazeče Hodnotící kritéria Parametr, podle kterého se hodnotí kvalita nabídek Nesmí být shodné s kvalifikačními kritérii Hodnotící kritéria - druhy Cena (může být i jediným kritériem) – nejnižší cena vítězí Jiná kvantitativní kritéria – dle nastavení vítězí nejvyšší, nebo nejnižší Kvalitativní kritéria – hodnoceno subjektivně komisí Práce s hodnotícími kritérii Nutno postupovat transparentně, zejména v případě subjektivních kritérií Kvalifikační/Hodnotící kritéria

18 Uzavření smlouvy – postup a možnosti Zadavatel je oprávněn uzavřít smlouvu pouze s uchazečem, který podal vítěznou nabídky – pokud odmítne, pak s druhým Uzavřená smlouva musí odpovídat podmínkám stanoveným v zadávací dokumentaci Náležitosti smlouvy dle PPP Střet zájmů – zaměstnanci, realizační tým, osoby, které se podílely na přípravě veřejné zakázky Zrušení VZ – možnosti a důsledky Nutnost informovat všechny uchazeče Zakázku lze zrušit pouze pokud jsou splněny podmínky dle PPP Zadavatel přeformuluje podmínky a zadává znovu Zadavatel je povinen o důvodech zrušení informovat poskytovatele Ukončení VZ

19 Nemusí být prováděno výběrové řízení a je dostačující zaslat přímo objednávku jednomu vhodnému dodavateli S vybraným dodavatelem nemusí být nutně uzavřena písemná smlouva V případě nákupu drobných položek v obchodě stačí doložit paragon Zakázky dle příručky do 200k

20 Zadavatel je povinen písemně vyzvat k podání nabídky alespoň 3 dodavatele. Lhůta pro podání nabídek musí trvat minimálně 9 kalendářních dní ode dne odeslání výzvy Hodnocení nabídek nemusí být prováděno hodnotící komisí, stačí, když jej provede pověřená osoba zadavatele Písemná smlouva Kvalifikační kritéria dle § 54 zákona Zakázky dle příručky 200k – 800k

21 Zadavatel je povinen písemně oslovit alespoň 5 dodavatelů Povinnost zveřejnit výzvu na stránkách MŠMT nebo ZS Lhůta pro podání nabídek činí alespoň 10 dnů Hodnotící komise je alespoň tříčlenná Písemná smlouva (musí být již součástí nabídky) Kvalifikační kritéria dle § 53 a §54 zákona Postup pro zakázky dle příručky nad 2M se uplatní pouze pro uchazeče, kteří se neřídí zákonem Zakázky dle příručky 800k – 2M

22 Veřejná zakázka před realizací projektu Musí být v souladu s pravidly OP VK (případně se zákonem) Administrace není způsobilý výdaj Dlouhodobě nasmlouvané služby Alespoň 6 měsíců před začátkem realizace Podmínky využívání služby nesmí být měněny Plnění poskytované zdarma Výjimky a nestandardní případy

23 Systematika zákona Obecná ustanovení Standardní průběh VZ Zvláštní instituty a výjimky Ochrana proti nesprávnému postupu zadavatele Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (obsah) Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (obsah)

24 §1 působnost zákona Věcná, místní, časová Eurokonformní výklad §2 zadavatel veřejné zakázky §6 Zásady postupu dodavatele §7- §16 veřejná zakázka Legální definice, rozdělení – věcné, finanční §17 Vymezení některých dalších pojmů Dodavatel, identifikační údaje, kvalifikace, subdodavatel, zadávací podmínky, zadávání Obecná ustanovení

25 §18 obecné výjimky z působnosti zákona Odst. 1, písm. d) – výzkum a vývoj Odst. 1, písm. g) – nabytí či nájem existujících nemovitostí Odst. 1, písm. h) – programový obsah pro vysílání Odst. 1, písm. j) – poskytování osobou kontrolovanou zadavatelem Odst. 3 – zadávání zakázek malého rozsahu §19 výjimky pro sektorové dodavatele Výjimky §§ 18 a 19

26 Otevřené řízení §27 Užší řízení §28 Jednací řízení s uveřejněním §29 Jednací řízení bez uveřejnění §34 Soutěžní dialog §35 Zjednodušené podlimitní řízení §38 Druhy zadávacího řízení

27 Zahájení – oznámení/výzva §§26 – 38 Lhůty Lhůta pro doručení žádostí Lhůta pro podání nabídky Zadávací lhůta – doba, po kterou je uchazeč vázán svou nabídkou Otevírání obálek Hodnocení nabídek Výběr nejvýhodnější nabídky Uzavření smlouvy Zahájení a postup v zadávacím řízení

28 a)Obchodní podmínky, včetně platebních podmínek b)Technické podmínky (§45) c)Požadavky na varianty nabídek d)Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny e)Podmínky a požadavky na zpracování nabídky f)Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií g)Jiné požadavky zadavatele Další Náležitosti ZD

29 Základní kvalifikační předpoklady §53 Bezúhonnost, nekalá soutěž, úpadek, daňové nedoplatky Profesní kvalifikační předpoklady §54 Výpis z OR, doklad o oprávnění k podnikání, členství v prof. Organizaci, odborná způsobilost Ekonomické předpoklady §55 Pojistná smlouva, účetní rozvaha, celkový obrat Technické kvalifikační předpoklady Významné dodávky, popisy zboží… Prokazování kvalifikace Prokázání subdodavatelem, zahraniční osoby Kvalifikace

30 Obsah nabídek Identifikační údaje, podpisy, dokumenty požadované zákonem Hodnotící komise Složení, střet zájmů Posouzení nabídek Žádost o vysvětlení, mimořádně nízká nabídková cena, hodnotící kritéria Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek Hodnocení

31 Výběr nejvhodnější nabídky Oznámení do 5 pracovních dnů, náležitosti Uzavření smlouvy Smlouva musí odpovídat vysoutěženým podmínkám, oznámení o výsledku ZŘ (§83) Zrušení zadávacího řízení Nebyly doručeny nabídky, všichni uchazeči byli vyřazeni, nebyla uzavřena smlouva … Ukončení zadávacího řízení

32 Náležitosti Uzavřená s jedním nebo více (min. 3) uchazeči Písemná forma Na dobu určitou, nejdéle však na 4 roky Přesně vymezuje podmínky dílčích plnění Předpokládaná hodnota zakázky – součet všech plnění Podrobná úprava §§89 - 92 Možnosti využití Zadavatel nezná přesný rozsah plnění Rámcová smlouva

33 K čemu to je dobré Zadavatel ví, že v budoucnu bude potřebovat navýšit plnění, ale neví kdy a v jaké míře Zjednodušení postupu zadavatele Maximálně 30% z celkové hodnoty zakázky Podmínky využití Předpokládaná cena zakázky – nutno přičíst i opci Opci musí plnit vítěz původní VZ Možnost využít jednací řízení bez uveřejnění Opce

34 Jak na to? Zadavatel může rozdělit VZ na části, pokud to povaha VZ umožňuje Uchazeči podávají nabídku (dle výzvy) na všechny či jen některé části Předpokládaná hodnota zakázky je součtem hodnoty všech částí Kdy použít? V případě, kdy jeden dodavatel není schopen splnit vše V případě, kdy se zadavatel domnívá, že různí dodavatelé splní nejvýhodněji různé části zakázky Zadávání částí VZ

35 Dle zákona Námitku podává neúspěšný uchazeč Námitku je nutné doručit zadavateli do 15 dní od zjištění namítané skutečnosti Námitky jsou podávány písemně Uchazeč se může vzdát práva na podání námitky Dle příručky Neformální způsob řešení Námitky

36 Popis činnosti Vztah k příjemci Vztah ÚOHS x ŘO ÚoHS

37 Druhy Postup řešení Sankce Důsledky pro realizaci projektů Nesrovnalosti ve veřejných zakázkách Nesrovnalosti ve veřejných zakázkách

38 Vaše dotazy prosím Dotazy

39 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Petr Prášek Veřejné zakázky v OP VK Veřejné zakázky v OP VK."

Podobné prezentace


Reklamy Google