Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EU peníze středním školám Název vzdělávacího materiálu: Rytířské řády Číslo vzdělávacího materiálu: ICT 1-10 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EU peníze středním školám Název vzdělávacího materiálu: Rytířské řády Číslo vzdělávacího materiálu: ICT 1-10 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky."— Transkript prezentace:

1 EU peníze středním školám Název vzdělávacího materiálu: Rytířské řády Číslo vzdělávacího materiálu: ICT 1-10 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Název sady vzdělávacích materiálů: ICT1 – D - Dějiny středověku a raného novověku Autor: Marek Brožek Datum vytvoření: 15.7.2013 Garant (kontrola): Markéta Křížková Ročník: 2. ročník čtyřletého gymnázia, seminář Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis Téma: Křesťanství jako nové kulturní a společenské pojítko, křížové výpravy Metodika/anotace: Prezentace obsahuje přehled známých rytířských řádů, které mají původ zpravidla v křížových výpravách: templáři, maltézští rytíři, řád německých rytířů. Na konci je představen český rytířský řád – křižovníci s červenou hvězdou. Informace jsou zaměřené na vznik řádů, jejich působení, problémy, působení do současnosti a jejich stručnou historii v Čechách dodnes. Časový rozvrh: 30 min. Zdroje: na konci prezentace Gymnázium Františka Křižíka a základní škola, s.r.o.

2 Rytířské duchovní řády  křižácká tažení vrcholného středověku vyvolala potřebu permanentních ochránců víry a jako reakce na to papeži povolili vznik mužských řádů s mnichy-rytíři  navzdory naší představě těchto řádů bylo okolo dvou desítek a některé působí dodnes  známé: templáři, johanité, němečtí rytíři  méně známé: řád svatého Lazara, křižovníci s červenou hvězdou, řád mečových rytířů, řád svatojakubských rytířů  dělí se obvykle podle oblasti, kde působili – respektive kde museli křižáci bojovat: Pobaltí, Svatá země, Pyrenejský poloostrov

3 Templáři obr. 1

4 Templáři  název: Pauperes commilitones Christi templique Salomonici (chudí rytíři Krista a Šalamounova chrámu) templ - chrám  vznik: v Palestině 1120 po 1. křížové výpravě za účelem ochrany poutníků  1129 uznáni na koncilu v Troyes, zásluhu na tom mám cisterciácký opat Bernard z Clairvaux, který jim sepsal řeholi, do řádu vstupují hlavně Francouzi, ve Francii mají nejvíce kontaktů a zázemí  řehole a organizace:  chudoba (majetek připadl řádu), vstupovalo se doživotně nebo na určitou dobu, celibát, povinnost nosit bílý plášť (demonstrující čistotu), prostý a nezdobený oděv, povinnost sdílet jednu misku ve dvojici s jiným řádovým bratrem, jíst v mlčenlivosti, činit každý pátek pokání, vstávat s rozbřeskem, zákaz, dodržovat hierarchii v řádu, vyhýbat se kejklířům, hercům a pěvcům, povinnost nosit krátce střižené vlasy atd.  přísná bojová disciplína (ústup jen při značném oslabení, řád nevyplácí výkupné za zajaté rytíře)  hierarchické uspořádání: velmistr řádu, rytíři (šlechtici na koních) mají služebnictvo, seržanti a zbrojnoši (lehčí výzbroj), kněží – jiným se nezpovídali

5 aktivity: ochrana poutníků, ekonomické aktivity – obchod s Blízkým východem, poskytování směnek a jiných bankovních služeb. To jim umožnilo bohatnutí, stali se feudálními pány. zánik: ve 13. století jsou muslimové stále úspěšnější a templáři ztrácí pozice ve Svaté zemi. Proto přesidlují na Kypr a zakládají „temply“ a základny po celé Evropě, kde získávají finance na boj a nové rekruty. Zánik jim však nepřipravili muslimové, ale francouzský král mapa: zelené body jsou řádové domy okolo 1300 obr. 2

6  zánik:  v roce 1307 francouzský král Filip IV. Sličný vystupuje proti řádu, snaží se jej zdiskreditovat – jsou obviněni z kacířství, uctívání ďábla a sodomie.  13. října 1307 v pátek (pátek třináctého!) jsou zatčeni na králův příkaz francouzští templáři – od tohoto data ve Francii 5000. ( v jiných státech navzdory nařízení papeže v klidu existují). Následují výslechy s mučením a soud.  1310 upáleno 54 templářů v Paříži. Postupně další.  1312 je řád papežem zrušen (nikoli za potvrzení kacířství, ale pro nevěrohodnost)  1314 odsouzen velmistr řádu Jacques de Molay k doživotí  řád nebyl nikdy obnoven, majetek přešel do rukou maltézských rytířů, ovšem po zaplacení obrovského odškodného francouzskému králi.

7 Symbolika  pečeť s dvěma jezdci na jednom koni (symbol chudoby?)  červený kříž na bílém či černém poli, nebo černobílém obr. 5 obr. 4 obr. 3

8 Templáři v Čechách  Řád se poprvé objevil v Čechách v roce 1232. Jeho sídlem byl kostel sv. Vavřince na pražském Starém Městě. Mimo Prahu působil také v Uhříněvsi, v moravských Čejkovicích, které byly od počátku 90. let centrem řádu v Čechách, na Moravě a v Rakousku, Jamolicích (hrad Templštejn). Řádu krátce patřil také Vsetín s okolní krajinou, kterou řád začal kolonizovat a vystavěl si nedaleko jednoduchý hrad Frenundsberk.  na tradici moravských templářů je postavena obchodní značka vína z templářských sklepů v Čejkovicích: Templštejn obr. 7 obr. 6

9 Řád německých rytířů obr. 8

10 vznik: 1198 oddělením německy mluvících rytířů od johanitů – tehdy založili špitál v obléhaném Akkonu při 3. křížové výpravě. Pak byli pověřeni bojovými úkoly. Sídlo měli v Akkonu. v průběhu 13. století jsou nuceni se ze Svaté země stáhnout kvůli úspěchům muslimů a hledají působnost ve střední Evropě a Pobaltí. Pobaltí – zde bojují proti pruským pohanům, litevským pohanům, katolickým Polákům a pravoslavným Rusům. Postupně za pomoci evropských rytířů vytváří feudální stát s velkou rozlohou. Došlo ke spojení s Řádem mečových rytířů. V roce 1410 však postihla řád katastrofální porážka od polsko- litevského vojska u Grunwaldu. Stát stále oslaboval a ztrácel území. v roce 1525 se poslední velmistr prohlásil vlivem přijetí luteránské víry za světského vládce a stát se stává světským Pruským knížectvím a lénem polského krále. Někteří členové odcházejí do Německa. Řádoví rytíři bojují u Vídně 1683 proti Turkům. Má však málo členů, v 18. a 19. století ztrácí majetek. V 19. století je pod ochranou Habsburků, ale po nové řeholi 1839 se věnuje jen špitální činnosti – tak je tomu dodnes.

11 Němečtí rytíři v Čechách do Čech přišli už po roce 1200 a Přemysl Otakar I. jim udělil řadu práv (osvobození od daní a poddaných od roboty), postupně založili několik komend, přičemž pozemky či nemovitosti dostali darované – německá osada u Starého Města v Praze, Drobovice u Kutné Hory, Hradec Králové, Německý Brod, Plzeň. většina komend zničena husitskými válkami v novověku málo majetku, ale např. hrad Bouzov, panství Bruntál za 2. světové války byl majetek nacisty zkonfiskován a část členů popravena po válce majetek zkonfiskován a během komunismu zde nejsou po sametové revoluci obnova činnosti – centrum v Opavě

12 symbolika: černý kříž na stříbrném poli obr. 11 obr. 10obr. 9

13 Johanité Johanité neboli řád svatého Jana v Jeruzalémě Nebo Maltézští rytíři j obr. 12

14 vznikl na počátku 12. století po 1. křížové výpravě ze staršího špitálního řádu benediktínů. Cílem byla ochrana poutníků a špitální činnost. Řád měl podobně jako templáři velký význam, zakládal komendy a hrady. Nejznámější je asi Krak de Chevaliers. na konci 13. musí opustit Akkon, přes Kypr se dostávají na Rhodos, který se stává jejich základnou. Ovšem 1522 po půlročním obléhání Turky odcházejí na Maltu, kterou dostávají jako léno (odtud název maltézští rytíři) na Maltě vedou dále boj proti muslimům a pirátům, jejich lodě se účastní boje u Lepanta 1571 proti Turkům 1798 převzal vládu na Maltě Napoleon, po Napoleonovi Angličané, v podstatě přestal existovat Roku 1879 byl řád papežem Lvem XIII. znovu obnoven a má od té doby sídlo v Římě. Řád se dnes mezinárodně dělí do velkopřevorství, převorství a podpřevorství. Jeho dnešní činnost je převážně charitativního charakteru.

15 Johanité v Čechách Do Čech se johanité dostali s Vladislavem II. po jeho návratu z křížové výpravy, kolem 1160, usadili se u Juditina mostu. Ve 13. století vznikly kromě dalších komendy i ve Strakonicích a Horažďovicích, v Manětíně, Kadani, v Mladé Boleslavi (1255 - komenda a farnost), Světlé pod Ještědem (1260 - 1300 - komenda) a v Českém Dubu (1250 - komenda s tvrzí, farnost) atd. 1420 pražskou komendu dali zničit pražští hejtmané, podobně dopadla i Mladá Boleslav a Český dub r. 1421, strakoniční poraženi u Sudoměře. symbol: Řád používal bílý kříž, nošený na červeném, černém nebo šedém pokladu. V 16. století se původně normální kříž mění na osmihrotý (maltézský). obr. 13

16 Řád křižovníků s červenou hvězdou sídlo – kostel sv. Františka na Křižovnickém náměstí v Praze obr. 15 obr. 14

17 založeni Anežkou českou 1233 jediný řád českého původu, se vyvinul z laického špitálního bratrstva, založeného roku 1233 sv. Anežkou Přemyslovnou (1211 - 1282) u kostela sv. Haštala v Praze. Roku 1237 povýšil papež Řehoř IX. bratrstvo na řád s řeholními pravidly. Po kratším pobytu u kostela sv. Petra na Poříčí se roku 1252 Křižovníci trvale usidlují u Juditina mostu, kde byl záhy vybudován klášter, špitál Svatého Ducha s kostelem sv. Františka. Z výhodné polohy konventu při důležité obchodní trase vyplývaly řeholníkům i jisté povinnosti (opevňovací práce, údržba mostu aj.). obr. 16

18 Pražský konvent se stal hlavním sídlem nejvyššího představeného. Po svém vzniku se řád rychle rozšířil na území Moravy, Slezska, Polska i Uher. komendy vznikaly i mimo Prahu (Tachov, Litoměřice, Vídeň) za komunistů jako ostatní řády perzekuováni a obnova po roce 1989 velmi pomalá

19 Zdroje http://www.valka.cz/clanek_11869.html http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_ryt%C3%AD%C5%99sk%C3%BDch_%C5%99%C3%A1d%C5%AF http://www.krizovnici.eu/ http://www.johanite.cz/CS/historie-radu http://fu-frl.hyperlink.cz/krizovnici2.html http://www.farnost-unhost.cz/clanky/historie-kostela/unhost-a-krizovnici.html http://www.amonlisa.mysteria.cz/rytiritemplu.htm obr.1 http://irimeknight.blog.cz/0711/templari-strucna-historiehttp://irimeknight.blog.cz/0711/templari-strucna-historie obr. 2 http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Templerorden_in_Europa_1300.pnghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Templerorden_in_Europa_1300.png obr. 3http://sacramentumscientiam.mypage.cz/menu/galerie/krizehttp://sacramentumscientiam.mypage.cz/menu/galerie/krize obr. 4http://tajemstvihistorie.blogspot.cz/2007/10/zrod-templ-i.htmlhttp://tajemstvihistorie.blogspot.cz/2007/10/zrod-templ-i.html obr. 5http://www.muzeumvalassko.cz/vystavy/archiv/templarske-slavnosti/http://www.muzeumvalassko.cz/vystavy/archiv/templarske-slavnosti/ obr. 6http://www.darkovasluzba.eu/ticha-vina/82-chardonnay-2007-pozdni-sber-templarske-sklepy- cejkovice.htmlhttp://www.darkovasluzba.eu/ticha-vina/82-chardonnay-2007-pozdni-sber-templarske-sklepy- cejkovice.html obr. 7http://pechacpetr.blog.cz/0709/hrad-templstejnhttp://pechacpetr.blog.cz/0709/hrad-templstejn obr. 8 a 11 http://www.moje-nazory.estranky.cz/clanky/z-regionu/nekdejsi-pusobeni-radu-nemeckych-rytiru-na- bruntalsku--prichod-po-bile-hore--perzekuce-za-nacistu-i-minulym-rezimem..htmlhttp://www.moje-nazory.estranky.cz/clanky/z-regionu/nekdejsi-pusobeni-radu-nemeckych-rytiru-na- bruntalsku--prichod-po-bile-hore--perzekuce-za-nacistu-i-minulym-rezimem..html obr. 9http://historika.fabulator.cz/N%C3%A1bo%C5%BEensk%C3%A9_v%C3%A1lky.htmlhttp://historika.fabulator.cz/N%C3%A1bo%C5%BEensk%C3%A9_v%C3%A1lky.html obr. 10http://www.billeytel.com/TeutonicOrder.htmlhttp://www.billeytel.com/TeutonicOrder.html obr. 12http://www.e-stredovek.cz/view.php?cisloclanku=2005082306http://www.e-stredovek.cz/view.php?cisloclanku=2005082306 obr. 13http://cs.wikipedia.org/wiki/Komenda_Sv%C3%A1dovhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Komenda_Sv%C3%A1dov obr. 14http://gothicpraha.blogspot.cz/2011/01/kostel-svateho-frantiska-serafinskeho.htmlhttp://gothicpraha.blogspot.cz/2011/01/kostel-svateho-frantiska-serafinskeho.html obr. 15 http://www.farnost-unhost.cz/clanky/historie-kostela/unhost-a-krizovnici.htmlhttp://www.farnost-unhost.cz/clanky/historie-kostela/unhost-a-krizovnici.html obr. 16http://fu-frl.hyperlink.cz/krizovnici2.htmlhttp://fu-frl.hyperlink.cz/krizovnici2.html


Stáhnout ppt "EU peníze středním školám Název vzdělávacího materiálu: Rytířské řády Číslo vzdělávacího materiálu: ICT 1-10 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky."

Podobné prezentace


Reklamy Google