Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Program na podporu přeshraniční spolupráce 2007 - 2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko v rámci Cíle „Evropská územní spolupráce“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Program na podporu přeshraniční spolupráce 2007 - 2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko v rámci Cíle „Evropská územní spolupráce“"— Transkript prezentace:

1 1 Program na podporu přeshraniční spolupráce 2007 - 2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko v rámci Cíle „Evropská územní spolupráce“

2 2 Zahájení programu Program byl zahájen v červenci 2008 podepsáním Realizačního dokumentu. Řídícím orgánem je Saské ministerstvo hospodářství V ČR – MMR – Odbor evropské územní spolupráce Hodnotícími subjekty jsou: Jednotný technický sekretariát v Drážďanech – Saská rozvojová banka Ústecký kraj Liberecký kraj Karlovarský kraj

3 3 Příjem žádostí Výzva k podávání žádostí o dotaci – od 31.7.2008 průběžně. Žádosti lze podávat kdykoli na příslušný krajský úřad (tj. Liberecký, Ústecký nebo Karlovarský) nebo na JTS do Drážďan.

4 4 Plánovaná jednání Monitorovacího výboru v roce 2011 22.2.2011 19.4.2011 21.6.2011 6.9.2011 8.11.2011 Žádost je třeba odevzdat cca 4 měsíce předem, aby se dostala na jednání MV

5 5 Konzultační dny probíhají na jednotlivých krajských úřadech. Na KÚÚK – zpravidla každé 4. pondělí v měsíci, na KÚLK – každý 3. pátek v měsíci termíny jsou zveřejněny na webových stránkách V Ústeckém kraji: 24. 1. 2011 21. 2. 2011 21. 3. 2011 V Libereckém kraji: 20. 1. 2011 18. 2. 2011 18. 3. 2011 http://www.ziel3-cil3.eu/cs/termine/tschechien/index.html

6 6 Nutné podmínky projektu: Splnit alespoň 2 ze 4 podmínek -Společné plánování projektu -Společná realizace projektu -Společné financování projektu -Společný personál

7 7 Předtím než začnete vyplňovat žádost o dotaci Jsem vhodný příjemce dotace nebo kooperační partner Je projekt financovatelný z programu, v jakých prioritních osách (zapadá tematicky a územně) Jak dlouhá má být doba realizace projektu Existují nějaká omezení týkající se finanční velikosti projektu Jaké přílohy je třeba předložit zároveň s projektovou žádostí Odpovědi na tyto a jiné otázky naleznete v Příručce pro české kooperační partnery – podávání žádostí, verze z 6.5.2010 nutné sledovat aktuální verze – vše na webových stránkách programu

8 8 Postup při žádosti o dotaci Vyplnit žádost – v programu Benefit 7 – žádost je třeba vyplnit elektronicky https://bfit.ziel3-cil3.eu tuto adresu naleznete na www.ziel3- cil3.eu ve složce „formuláře“ https://bfit.ziel3-cil3.euwww.ziel3- cil3.eu

9 9 Postup při žádosti o dotaci na webových stránkách programu naleznete: Příručku pro vyplňování projektové žádosti pomocí webové aplikace BENEFIT 7 - technický popis jak zadat projektovou žádost do datového systému

10 10 Vypracování projektové žádosti Součástí formuláře žádosti jsou: Všeobecné údaje o projektu Údaje o žadateli a o projektových partnerech Detailní popis projektu Koncept realizace projektu Plán výdajů a financování projektu Seznam příloh Podpis žádosti (lead partner)

11 11 Vypracování projektové žádosti Detailní popis projektu (textová pole) Obsah projektu Výchozí situace a potřebnost Popis projektu Inovace a přidaná hodnota Výsledky a cílové skupiny Příspěvek projektu k dosažení cílů projektu Specifické cíle programu (programový dokument) Kvantitativní výsledky projektu Informační a propagační opatření

12 12 Vypracování projektové žádosti Koncept realizace projektu (součást žádosti) Definování pracovních celků Definování úkolů v jednotlivých pracovních celcích Definování výsledků projektu Určení odpovědnosti za jednotlivé úkoly (obsahově, časově, personálně a finančně) Podíl všech partnerů na realizaci projektu by měl být vyvážený.

13 13 Povinné přílohy k žádosti požadovaný seznam příloh k projektové žádosti – jaké přílohy musí být předloženy k žádosti, řada příloh je zpracovaná formou formuláře formuláře pro české a saské kooperační partnery (Smlouva o spolupráci, prohlášení atd.)

14 14 Seznam příloh Přílohy Lead partnera – 3 vyhotovení (2 originály + 1 kopie) -Smlouva o spolupráci (formulář) -Prohlášení kooperačních partnerů (formulář) -Ověření identity LP (formulář)

15 15 Seznam příloh Přílohy, které předkládají němečtí kooperační partneři Přílohy, které předkládají čeští kooperační partneři – předkládají se pouze v češtině – 1x originál a 2x kopie Všechny přílohy opatřeny podpisem oprávněné osoby Doporučeno – řadit přílohy dle seznamu příloh

16 16 Seznam příloh Doklad o právní identitě – podle subjektu – ne starší 3 měsíců Doklad jednatelského oprávnění – na základě čeho může osoba jednat za organizaci Čestné prohlášení – formuláře (o bezdlužnosti, o neziskovosti projektu,..) Podklady pro posouzení finančního zdraví – ukazatel dluhové služby (výpočet – formulář), účetnictvím – u ostatních Doklad o zajištění předfinancování celkových výdajů Podrobný rozpočet

17 17 Seznam příloh Přílohy, které se přikládají, k projektové žádosti, jsou-li pro projekt relevantní: -Zajištění udržitelnosti projektu -Projekt nemá negativní vliv na ŽP -Prohlášení o obdržených podporách de minimis Další podklady u stavebních opatření: -Povolení vydané stavebním úřadem (min. platné územní rozhodnutí s vyznačením právní moci) -Projektová dokumentace -Doklad prokazující vlastnické právo partnera k nemovitostem na kterých budou stavební práce prováděny

18 18 Postup při žádosti o dotaci vyplněná dvojjazyčná žádost v elektronické podobě (www.ziel3-cil3.eu), dvakrát vytištěná a podepsaná lead partnerem Smlouva o spolupráci (vzor na www.ziel3-cil3.eu) podepsaná všemi projektovými partnery (doplňuje se název projektu – přesný, sídlo místně příslušného soudu – podle LP) další přílohy pro lead partnera a projektové partnery v národních jazycích Podání kdykoli JTS nebo KÚ (podle LP)

19 19 Postup při žádosti o dotaci  Probíhá hodnocení žádosti – za české partnery hodnocení provádí příslušný KÚ, za německé JTS a příslušné ministerstvo

20 20 Hodnocení žádosti  V případě požadavku hodnotícího subjektu – doplnění žádosti, tj. znovuotevření žádosti, doplnění textu, finální uzavření žádosti, podepsání statutárním zástupcem, odevzdání na JTS nebo KÚ  V případě negativního stanoviska – hodnocení končí, informace žadateli o negativním stanovisku  V případě pozitivního stanoviska – předkládá se projekt ke schválení Monitorovacímu výboru

21 21 Hodnocení žádosti Probíhá ve 3 fázích Fáze 1 – Odborná kvalita – hodnotí se kvalita podaného projektu, jak zapadá do oborových a regionálních rozvojových strategií, zda vynaložené náklady jsou efektivní a přiměřené, zda je projekt zajištěn personálně V této fázi může projekt získat max. 40 bodů

22 22 Hodnocení žádosti Fáze 2 – Přeshraniční spolupráce - Hodnotí se zejména podíl partnerů na realizaci projektu, zda je vyvážený, zda je do realizace projektu zapojený společný personál, do jaké míry je projekt společně financován. V této fázi může projekt získat až 20 bodů

23 23 Hodnocení projektu Fáze 3 – Přeshraniční dopad -V této fázi je hodnoceno, do jaké míry realizace projektu ovlivní životní podmínky lidí na druhé straně hranice – týká se např. vyrovnání životních podmínek, zlepšení identifikace obyvatel se společným územím, odstraňování infrastrukturních, sociokulturních překážek a bariér. V jaké míře budou mít z projektu užitek obě strany hranice? Projekt zde může získat až 40 bodů

24 24 Postup při žádosti o dotaci Způsobilé náklady projektu jsou od data registrace projektu na JTS – o registraci dostane LP písemné oznámení, oficiální registraci provádí v datovém systému JTS datem registrace začíná uznatelnost způsobilosti výdajů (před tímto datem jsou způsobilé pouze výdaje na přípravu projektu do max. 5% způsobilých výdajů) poskytnutí dotace pouze po schválení Monitorovacím výborem

25 25 Postup při žádosti o dotaci Zpracování a hodnocení žádosti posouzení odborné způsobilosti oficiální registrace projektové žádosti hodnocení odborné a přeshraniční kvality příprava rozhodnutí o projektové žádosti usnesení o projektové žádosti sdělení usnesení

26 26 Postup při žádosti o dotaci Monitorovací výbor Schválení: Zamítnutí: Odložení : Nabídka k uzavření soukromoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Zamítnutí s konečnou platností k pozdějšímu rozhodnutí soukromoprávní smlouva o poskytnutí dotace

27 27 Realizace projektu Veškeré náklady je třeba nejdříve uhradit, pak žádat o platbu (průběžné financování) Žádat lze 4 x ročně Žádá vždy LP za všechny partnery Českým partnerům způsobilost nákladů potvrzuje Centrum pro regionální rozvoj (Chomutov, Liberec)

28 28 Zkušenosti z realizace projektů - žádost 1.Příliš obecně stanovené cíle projektu 2.Nepřesně definované cílové skupiny 3.Chybně definované pracovní celky 4.Chyby v časovém harmonogramu realizace projektu 5.Chyby v překladu, český a německý text musí být identické

29 29 Zkušenosti z realizace - žádost 6.Nedostatečně podrobný rozpočet 7.Chybné jednotky u rozpočtu 8.Nadhodnocené ceny 9.Nadhodnocené mzdy 10.Stanovená veřejná podpora na některé aktivity (podpora de minimis) Výsledkem je třeba přepracovat žádost! Doporučujeme konzultovat!!!

30 30 Internetové stránky www.strukturalni-fondy.cz www.strukturalni-fondy.cz www.strukturalni-fondy.cz www.ziel3-cíl3.eu www.ziel3-cíl3.eu www.ziel3-cíl3.eu www.kr-ustecky.cz www.kr-ustecky.cz www.kr-ustecky.cz www.kr-libercky.cz www.kr-libercky.cz www.kr-libercky.cz

31 31 Děkuji vám za pozornost. Ing. Marcela Holečková, CSc. Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor regionálního rozvoje odbor regionálního rozvoje telefon: 475 657 566 telefon: 475 657 566 holeckova.m@kr-ustecky.cz holeckova.m@kr-ustecky.czholeckova.m@kr-ustecky.cz www.kr-ustecky.cz


Stáhnout ppt "1 Program na podporu přeshraniční spolupráce 2007 - 2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko v rámci Cíle „Evropská územní spolupráce“"

Podobné prezentace


Reklamy Google