Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

JUDr. Jana Tká č iková, Ph. D. PRÁVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRÁVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - úvod do problematiky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "JUDr. Jana Tká č iková, Ph. D. PRÁVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRÁVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - úvod do problematiky."— Transkript prezentace:

1 JUDr. Jana Tká č iková, Ph. D. PRÁVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRÁVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - úvod do problematiky

2 Základní pojmy Životní prost ř edí Problém jednozna č né definice prostor s p ř edpoklady (vlastnostmi) umož ň ujícími život (nejen č lov ě ka) systém složek p ř írodních, um ě lých a sociálních ve vzájemné interakci Legální definice (§ 2 zákona č. 17/1992 Sb., o životním prost ř edí) vše, co vytvá ř í p ř irozené podmínky existence organism ů v č etn ě č lov ě ka a je p ř edpokladem jejich dalšího vývoje. Jeho složkami jsou zejména ovzduší, voda, horniny, p ů da, organismy, ekosystémy a energie. Pl. ÚS 15/96 " Pro ve ř ejné statky je typické, že prosp ě ch z nich je ned ě litelný a lidé nemohou být vylou č eni z jeho požívání. P ř íklady ve ř ejných statk ů jsou národní bezpe č nost, ve ř ejný po ř ádek, zdravé životní prost ř edí. Ve ř ejným statkem se tudíž ur č itý aspekt lidské existence stává za podmínky, kdy není možno jej pojmov ě, v ě cn ě i právn ě rozložit na č ásti a tyto p ř i ř adit jednotlivc ů m jako podíly. Pro základní práva a svobody je, na rozdíl od ve ř ejných statk ů, typická jejich distributivnost. “ Související pojmy Ekosystém P ř íroda Životní podmínky

3 Ochrana životního prostředí Č innosti, jimiž se p ř edchází zne č iš ť ování nebo poškozování životního prost ř edí, nebo se toto zne č iš ť ování nebo poškozování omezuje a odstra ň uje. Ochrana jednotlivých složek, jejich vzájemných vazeb, životního prost ř edí jako celku.

4 ZVLÁŠTNOSTI životního prostředí Životní prost ř edí p ř edpokladem jakékoli formy života p ř i udržení ur č ité kvality Nezrušitelná jednota a propojení živých organism ů a životního prost ř edí Stav životního prost ř edí výsledkem spolup ů sobení mnoha r ů zných faktor ů s č asov ě rozdílnými d ů sledky Nezvratnost nebo velká nákladnost odstran ě ní nep ř íznivých d ů sledk ů P ů sobení p ř írodních zákon ů Zájem jednotlivce i zájem ve ř ejnosti na ochran ě životního prost ř edí

5 PRÁVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Právo jako nep ř ímý prost ř edek k ochran ě životního prost ř edí skrze ovliv ň ování jednání fyzických a právnických osob P ř edm ě t regulace spole č enské vztahy související s ochranou životního prost ř edí ochrana životního prost ř edí Č innosti, jimiž se p ř edchází zne č iš ť ování nebo poškozování životního prost ř edí, nebo se toto zne č iš ť ování nebo poškozování omezuje a odstra ň uje. Ochrana jednotlivých složek, jejich vzájemných vazeb, životního prost ř edí jako celku.

6 Vývoj práva životního prostředí Do roku 1989 ad hoc ř ešení environmentálních problém ů Po roce 1989 právo na p ř íznivé životní prost ř edí jedno ze základních lidských práv z ř ízení Ministerstva životního prost ř edí postupn ě koncep č ní p ř ístup Vstup do Evropské unie Harmonizace – 2004 – Transpozice, aplikace, implementace

7 METODA PRÁVNÍ REGULACE = právní prost ř edky k regulaci spole č enských vztah ů kombinace ve ř ejnoprávních (p ř evaha) a soukromoprávních Druhy prost ř edk ů R ů zná d ě lení  Administrativn ě -právní  p ř ímé p ů sobení  nap ř. ukládání povinností, stanovování standard ů, kategorizace objekt ů ochrany, kontrola a dozor, ř ízení a jiné postupy, právní odpov ě dnost  Koncep č ní  nap ř. plánování, vytvá ř ení koncepcí, program ů  Institucionální  Ekonomické  nep ř ímé p ů sobení, funkce motiva č ní, fiskální, kompenza č ní  nap ř. poplatky, dan ě, da ň ová zvýhodn ě ní, dotace, p ů j č ky, obchodovatelné emisní povolenky  Informa č ní  Soukromoprávní  odpov ě dnost za škodu, náhrady

8 SYSTÉM PRÁVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Systém (r ů zné č len ě ní) Obecná č ást Ústavní základy Institucionální zabezpe č ení Odpov ě dnost Pr ůř ezové nástroje právo na informace, ú č ast ve ř ejnosti, posuzování vliv ů na životního prost ř edí, územní plánování, integrované povolování Zvláštní č ást Ochrana složek ŽP P ř íroda a krajiny, ovzduší, voda, les, p ů da Ochrana ŽP p ř ed zdroji ohrožování Odpady, chemické látky, hluk, vibrace,… Ochrana ŽP p ř i č innostech Zem ě d ě lství, hornictví,…

9 PRAMENY PRÁVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Prameny Mezinárodní Úmluvy, protokoly Evropské (komunitární) Na ř ízení, sm ě rnice, rozhodnutí Vnitrostátní Ústavní zákony Zákony Obecn ě závazné vyhlášky Provád ě cí právní p ř edpisy

10 ÚSTAVNÍ ZÁKLADY Ústava č l. 7 „stát dbá o šetrné využívání p ř írodních zdroj ů a ochranu p ř írodního bohatství“ č l. 10 Listina základních práva a svobod č l. 35 – ekologický č lánek  odst. 1 – právo na p ř íznivé životní prost ř edí  odst. 2 – právo na v č asné a úplné informace o stavu životního prost ř edí  odst. 3 – zákaz ohrožování nebo poškozování životního prost ř edí nad míru stanovenou zákonem !! č l. 41 – možnost dovolávat se v mezích zákon ů !! Související č l. 6 – právo na život č l. 31 – právo na ochranu zdraví č l. 11 – vlastnictví a ochrana životního prost ř edí č l. 13 a 14 – omezení nedotknutelnosti obydlí a svobody pohybu a pobytu a další… Zákon o bezpe č nosti Č eské republiky Omezení základních lidských práv a svobod v souvislosti s mimo ř ádnými událostmi (živelní pohromy, havárie,…)

11 Právo na příznivé životní prostředí a postavení právnických osob III. ÚS 70/97 „skutečnost, že životní prostředí je veřejným statkem (hodnotou) ve smyslu preambule Ústavy a Listiny a čl. 7 Ústavy, nevylučuje existenci subjektivního práva na příznivé životní prostředí (čl. 35 odst. 1 Listiny), jakož i práva v zákonem stanoveném rozsahu se jej domáhat (čl. 41 Listiny)“ Je tomu tak proto, že v demokratickém právním státě je životní prostředí hodnotou, jejíž ochrana má být realizována za aktivní participace všech složek občanské společnosti, včetně občanských sdružení a nevládních organizací, které mají povahu právnických osob. Diskurs v rámci otevřené společnosti, realizovaný případně též právními prostředky a v řízení před soudy, je pak účinnou zárukou ochrany přírodního bohatství státu (čl. 7 Ústavy ČR). VS 6 A 95/94, I.ÚS 282/97 "Právo na příznivé životní prostředí" (čl. 35 odst. 1 Listiny základních práv a svobod) je subjektivním hmotněprávním oprávněním, které může příslušet fyzickým osobám jako biologickým organismům. Jeho nositeli však nemohou být osoby právnické.“ NSS 7 A 139/2001 „Žalobce může účinně namítat jen tu nezákonnost rozhodnutí, kterou byl zkrácen na svých právech, přičemž zkrácením na právech je pak nutno rozumět nejen zkrácení na právech hmotných, ale i na právech procesních (§ 65 s. ř. s.). Protože žalobce je občanským sdružením, které se zabývá ochranou jednotlivých složek životního prostředí, a není nositelem práv a povinností vyplývajících z práva hmotného, o kterých bylo v tomto správním řízení o udělení souhlasu podle § 22 odst. 1 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, rozhodováno, mohl v žalobě namítat jen porušení procesních práv.“

12 PRINCIPY PRÁVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Princip ochrany životního prost ř edí jako nejvyšší hodnoty ( č l. 11 odst. 3 a 35 odst. 3 LZPS) Princip vysoké úrovn ě ochrany Princip trvale udržitelného rozvoje (§ 6 ZŽP) Princip komplexní a integrované ochrany ŽP Princip únosného zatížení území (§ 5 ZŽP) Princip p ř ípustné míry zne č iš ť ování (§ 12 ZŽP) Princip prevence (§ 17 a 18 ZŽP) Princip p ř edb ě žné opatrnosti (§ 13 ZŽP) Princip odpov ě dnosti p ů vodce V užším ekonomickém pojetí princip zne č iš ť ovatel platí Princip informovanosti a ú č asti ve ř ejnosti Princip ochrany životního prost ř edí jako všeobecné povinnosti Princip odpov ě dnosti státu


Stáhnout ppt "JUDr. Jana Tká č iková, Ph. D. PRÁVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRÁVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - úvod do problematiky."

Podobné prezentace


Reklamy Google