Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Závislost na alkoholu a její léčba na Psychiatrickém odd. K.N.Liberec a.s. Tomáš Neumann 22. Září 2011 Malá Skála.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Závislost na alkoholu a její léčba na Psychiatrickém odd. K.N.Liberec a.s. Tomáš Neumann 22. Září 2011 Malá Skála."— Transkript prezentace:

1 Závislost na alkoholu a její léčba na Psychiatrickém odd. K.N.Liberec a.s. Tomáš Neumann 22. Září 2011 Malá Skála

2 Historie alkoholu Odvozeno od arabského: “al- kahal“ neboli jemná substance Víno se objevuje mezi egyptskými obrázkovými znaky kolem roku 4 000 př.n.l. (Egypťané vyráběli minimálně 17 typů piva a nejméně 24 druhů vína) Čína:vinné nádoby z Jiahu datované do doby 7000 let př.n.l. Indie: Alkoholické nápoje se v okolí řeky Indus objevily u civilizace žijící v místním údolí kolem doby 3000 - 2000 př.n.l. Babylón: Mezi Babylóňany bylo nejvíce oblíbeným alkoholickým nápojem pivo, a to již kolem let 2 700 př.n.l.

3 Historie alkoholu Čistý destilovaný alkohol byl poprvé produkován muslimskými chemiky v islámském světě během 8-9. století našeho letopočtu Již Al-Kindi (801-873 n.l.) jednoznačně definoval destilaci vína a použití alkoholu v medicíně

4 Alkohol a medicína Hippokrates (460-370 př.n.l.) a Ibn Sína (980- 1037 n.l.) zmínky o blahodárných účincích alkoholu Alkoholové obklady tlumící bolest, dezinfekční účinky

5 Historie alkoholismu ve světě Rok 1784 USA: alkoholismus poprvé označen za chorobu (zakladatel americké psychiatrie Rush: alkoholismus=rozbouření vůle vedoucí k bídě a zločinům, terapie varováním a studenou sprchou) Nadměrná konzumace alkoholu = alkoholismus označil švédský lékař Magnus Huss (r. 1849) První pol. 19. stol.: rozšiřování medicínského zájmu, popis závislostí, hledání příčin Polovina 19. stol.:otevírání léčeben pro alkoholiky Rok 1919 USA:uzákoněna prohibice, zrušena v roce 1935. 30. léta USA: formují se anonymní alkoholici Alkoholismus jako medicínský problém dle WHO v r. 1951

6 Historie protialkoholní léčby v Čechách První protialkoholní poradny vznikaly na území dnešní České republiky od roku 1900 ( V Brně založen první abstinenční spolek). Rok 1910: 1. léčebna ve Velkých Kunčicích pod Radhoštěm Prvním specializovaným lůžkovým zařízením pro léčbu závislostí bylo mužské oddělení pro léčbu alkoholizmu, založené v roce 1948 doc. MUDr. Jaroslavem Skálou, CSc., při psychiatrické klinice VFN v Praze u Apolináře. Postupem času zde byl vytvořen celý komplex služeb včetně ambulance, záchytné stanice, terapeutické komunity, střediska pro děti, mládež a rodinu,svépomocných aktivit,režimových aktivit a skupinové psychoterapie Od roku 1956 byly protialkoholní poradny začleněny do psychiatrických poliklinik V roce 1971 bylo v rámci Apolináře založeno Středisko drogových závislostí (na počátku devadesátých let z něj vzniklo středisko Drop-In). Od roku 1981 je AT specializace jako nástavbová specializace v psychiatrii

7 AT poradny Od konce padesátých let 20. století až do r. 1981 tzv. protialkoholní poradny. Od r.1981 evidovány pod názvem AT ordinace, poskytující péči nejen uživatelům alkoholu, ale také uživatelům ostatních psychoaktivních látek Zdroj:ÚZIS

8 Terminologie Návyková látka- každá chemická látka, která mění psychický stav a na kterou se může vytvořit návyk či závislost. Intoxikace – látka je užita v dostatečně vysoké dávce, že způsobuje poruchy vědomí, kognitivních funkcí, vnímání, afektivní poruchy či poruchy chování. Abusus – užívání látky déle než 1 měsíc nebo opakovaně v delším časovém odstupu, kdy užívání způsobuje tělesné nebo duševní poškození. Abstinenční příznaky – objeví se po vysazení látky, na které je pacient závislý ( u látek vyvolávajících fyzickou závislost)

9 Závislost na alkoholu Závislost na psychoaktivních látkách je komplexní, multifaktoriální onemocnění, které je dáno souhrou genetických predispozic a faktorů vnějšího prostředí Je charakterizována silnou touhou po látce, sníženou schopností kontrolovat užívání látky, při vysazení se objeví abstinenční příznaky, tolerance vyšších dávek, užívání i přes neg. následky, zanedbání ostatních činností (zájmů) Bio-psycho-sociální model vzniku

10 Závislost na alkoholu Faktory somatické Objeveny vztahy mezi závislostí a geny pro COMT, MAO- B,IL6,IL2,GABA-A. Šerý O a kol, Čes a slov. Psych, 2009 American Journal of Human Genetics: Vol 74, 2004 Faktory enviromentální Místo, kulturální vlivy, vliv rodiny, tradice, zvyky Psychologické faktory a teorie Psychoanalytická, hlubinná a behaviorální teorie. Váchová E, et al, Psychiatrie pro praxi, 2009

11 Závislost na alkoholu Systém odměn NAc Ventr. Tegment. Area Prefrontál. kortex Paměť Stresové systémy, emoce D Glu Upraveno podle Váchová, Racková, Janů: Čes.a slov.Psychiat, 105, 2009

12 Závislost na alkoholu dle MKN-10 Syndrom závislosti (podle MKN-10) alespoň 3 nebo více kritérií silná touha nebo pocit puzení pít alkohol (craving) potíže v kontrole pití, pokud jde o začátek a ukončení nebo o množství somatický odvykací stav po odnětí alkoholu průkazně se zvyšuje tolerance k alkoholu, což se projevuje postupným zvyšováním dávek redukce jiných potěšení a zájmů ve prospěch konzumace alkoholu trvalé pití i přes jasný důkaz zjevně škodlivých následků Pokud během posledního roku došlo ke třem nebo více z uvedených jevů, jedná se o syndrom závislosti na alkoholu.

13 Stádia vzniku závislosti I. Stádium (počáteční):alkohol používán k redukci nepříjemných pocitů nebo dosažený pocitů libých, zvyšuje se tolerance II. Stádium (varovné):podobné I.stádiu, zvyšuje se tolerance, častěji se vyskytuje opilost, pití je častější III. Stádium (rozhodné):pití je v centru pozornosti, častá opilost, okénka, změna kontroly pití, abstinence je možná jen na urč.dobu, ale je nemožné s mírou konzumovat alkohol IV. Stádium (konečné):pití alkoholu je nepostradatelné, tolerance se snižuje, alkoholové „tahy“, ranní doušky

14 Terapie závislosti na alkoholu. Ambulantní Ústavní Soudně nařízená

15 Terapie závislosti na alkoholu Ambulantní forma Psychoterapie Léky proti bažení (cravingu): ReVia, Campral Ústavní forma Úvodem většinou detoxifikační léčba Poté 3 měsíční režimová léčba Použití PST, ergoterapie, arteterapie, biblioteralie, racionální terapie. Farmakoterapie:Antabus, ReVia, Campral, vitamíny, hepatoprotektiva. Alkohol-antabusová reakce

16 Odvykací stav Symtomy: třes, pocení, nausea, zvracení, tachykardie, neklid, hypertenze, křečové stavy Rizika: rozvoj deliriozního stavu Léčba:dostatečná hydratace, suplementace iontů, medikace: Clomethiazol:max. denní dávka 4800mg, nebo BZD do 60mg diazepamu/den, Tiaprid do dávky 600- 800mg/den,vitaminy, hepatoprotektiva

17 Protialkoholní stanice K.N.Liberec a.s. Vznik lůžkového odd. v r. 1955 s 12 lůžky v rámci PO 16.10.1986 zřízeno samostatné lůžkové odd. AT s 20 lůžky. Ve stejné budově se nacházela i záchytná stanice a AT ordinace Od 1.1.1994 AT lůžka opět v rámci psychiatrického odd. s 10 lůžky. V témže roce záchytná stanice do péče MěÚ Liberec, následně zrušena a do dneška neobnovena

18 Protialkoholní stanice K.N.Liberec a.s. - současnost Koedukované odd., kapacita 2x 5 lůžek. Určen výhradně pro motivované pacienty a jejich dobrovolnou léčbu. Léčba trvá 3 měsíce (kratší stabilizační pobyty u abstinujících pacientů po léčbě a pobyty pro AAR při zavádění ambulantní léčby antabusem) Režimová léčba s psychoterapeutickým programem, pracovní terapií, s relaxačními a nácvikovými technikami.

19 Podmínky přijetí Motivace k léčbě (motivační dopis) Doporučení od lékaře Absence abstinenčních příznaků (absolvování detoxifikační léčby) Terapeutická smlouva

20 Poskytovaná terapie Režimově resocializační léčba s PST technikami. Alkohol-antabusová reakce Kulturní akce ve spolupráci s dobrovolnickým centrem při KNL Výuka PC

21 Terapeutický tým Lékař Psycholog Sesterský tým AT (5 zdravotních sester, kde 3 s PST výcvikem další 2 ve výcviku) Ergoterapeut Sociální pracovník

22 Protialkoholní stanice K.N.Liberec a.s.

23

24 Malé K.A.A: každou poslední středu v měsíci, realizovány na AT odd. KNL. Velké K.A.A: jednou ročně, mimo oddělení PO KNL 2x v měsíci doléčovací skupina pro pacienty, kteří ukončili ústavní PAL

25 Protialkoholní stanice K.N.Liberec a.s.

26

27

28 Alkohol ve světle citátů Člověk se může dát na pití, protože má pocit, že selhal. Ale pak selže ještě víc, protože se dal na pití. George Orwell Naprostá abstinence nebo alkoholismus. Je to jako těhotenství. Dovedete si představit ženu, která by byla jen trochu těhotná? doc. Jaroslav Skála

29 Děkuji za pozornost MUDr. Tomáš Neumann Psychiatrické oddělení K.N. Liberec a.s. tomas.neumann@nemlib.cz


Stáhnout ppt "Závislost na alkoholu a její léčba na Psychiatrickém odd. K.N.Liberec a.s. Tomáš Neumann 22. Září 2011 Malá Skála."

Podobné prezentace


Reklamy Google