Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava Požadavky na předkládání žádostí a kritéria pro výběr projektů Ing. Zdeněk Bogoč.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava Požadavky na předkládání žádostí a kritéria pro výběr projektů Ing. Zdeněk Bogoč."— Transkript prezentace:

1 Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava Požadavky na předkládání žádostí a kritéria pro výběr projektů Ing. Zdeněk Bogoč

2 1.Marketingová analýza projektu Význam a přínos marketingu, resp. marketingové analýzy spočívá v tom, že:  pomáhá určit, poznat a charakterizovat trh, na kterém budou výsledné služby či výrobky nabízeny,  definuje konečné uživatele produktů a služeb,  zkoumá současnou a odhaduje budoucí poptávku po produktech a službách,  je schopná identifikovat vlivy, které budou působit na poptávku,  analyzuje konkurenční produkty a služby v daném tržním prostředí,  definuje nástroje, díky nimž bude udržována a zajišťována poptávka po produktech a službách. Osnova marketingové analýzy je popsána v Metodickém pokynu Analýza a popis proveditelnosti projektu.

3 2.Finanční a ekonomická analýza projektu, hodnocení finančního zdraví a kapitálové přiměřenosti žadatele Při zpracování finanční a ekonomické analýzy projektu musí být splněny následující eliminační podmínky:  u projektu, který nezakládá veřejnou podporu:  FNPV (Finanční čistá současná hodnota) < 0 a FRR (Finanční vnitřní výnosová míra) < diskontní sazba  ENPV (Ekonomická čistá současná hodnota) > 0 a ERR (Ekonomické vnitřní výnosové procento) > společenská diskontní sazba  u projektu, který zakládá veřejnou podporu:  ENPV > 0 a ERR > společenská diskontní sazba Diskontní sazba je 5% Společenská diskontní sazba je 5,5%

4 2.Finanční a ekonomická analýza projektu, hodnocení finančního zdraví a kapitálové přiměřenosti žadatele Finanční zdraví žadatele z veřejného sektoru bude vyplňováno automaticky a finanční zdraví žadatele z podnikatelského sektoru s hodnotou E,F bude eliminační, V rámci aplikace je dále hodnocena kapitálová přiměřenost žadatele a to u projektových žádostí předložených veřejným subjektem, podnikatelským subjektem či ostatními subjekty (tj. nestátní neziskovou organizací, sdružením právnických osob, atd.). Dále je výstupem webové aplikace hodnocení finančního zdraví žadatele. Finanční zdraví je posuzováno ve fázi kontroly přijatelnosti, příp. formálních náležitostí projektové žádosti. Záměrem je snížení rizika poskytování dotace nesolventním subjektům.

5 3.Popis Investičního záměru Popis investičního záměru musí přesně specifikovat předmětný projekt a sjednocuje žadatelem předkládané informace. Žadatel tedy předkládá přesný slovní popis projektu a aktivit. Dále žadatel předkládá rozpočet projektu v požadované struktuře, která umožní formalizovat – sjednotit - rozpočet do jednotné struktury a částečného detailu - tato struktura musí být zachována i v rámci dopracování projektu, dokumentů předkládaných před podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace (či do 6 měsíců po jejím uzavření) a dále i v průběhu realizace projektu.

6 4.Úprava dokladů o zajištění financování projektu Žadatel v rámci 1. etapy doloží společně s projektovou žádostí i popis, jakým způsobem bude zajištěno financování realizace a udržitelnosti projektu a to např. formou úvěrového/bankovního příslibu. Následně v rámci etapy 2. – Dopracování projektu žadatel doloží úvěrovou smlouvu související s financováním projektu, v případě kdy nebude uzavřena smlouva, tak doloží závazný úvěrový/bankovní příslib a to tak, aby byl platný až do okamžiku uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace. V případě financování projektu vlastními zdroji či jinou osobou doloží žadatel čestné prohlášení o složení depozitu ve výši vlastního podílu do podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace. V případě veřejných subjektů bude doloženo usnesení zastupitelstva, kterým bude potvrzen závazek financování realizace, ale i udržitelnosti projektu.

7 5.Základní pravidla k eliminaci rizik z přezávazkování / nedočerpání finanční alokace programu Základní východiska: 1)finanční alokace ROP Střední Morava jsou stanoveny a vyúčtovávány v EUR, kde Regionální rada nedokáže predikovat vývoj kurzu CZK/EUR po období realizace projektu, 2)dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů a na ně navazujících prováděcích právních předpisů, nesmí Regionální rada uzavřít Smlouvy o poskytnutí dotace, které nejsou kryty schváleným rozpočtem, 3)Regionální rada nemá žádné další příjmy, které by bylo možné využít na krytí přezávazkování programu, vyjma příjmů uvedených v bodu 1), Cílem Regionální rady je plně vyčerpat veškeré finanční prostředky programu a minimalizovat riziko vrácení finančních prostředků zpět do rozpočtu EU. Proto bylo nutné hledat opatření k eliminaci těchto rizik a tyto jsou zveřejněny v rámci vyhlášených výzev.

8 6.Čestné prohlášení: Žadatel dále v rámci Etapy č. 2 dokládá čestné prohlášení ve kterém prohlašuje, že si je vědom stanovených lhůt pro předkládání povinných příloh a následném možném vyřazení jeho projektu při jejich nedodržení.

9 Kritéria pro výběr projektů

10 Model hodnocení Hodnocená skupina kritérií Kritéria pro výběr projektů Etapa 1Maximální počet bodů 1. Soulad projektu s cíli ROP Střední Morava a s vazbou na vyvážený rozvoj území 20 2. Hodnocení potřebnosti, udržitelnosti, efektivity a hospodárnosti projektu a vazby na monitorovací indikátory ROP Střední Morava (Eliminační kritérium – projekt musí získat minimálně 50% bodového ohodnocení v části A, B a C) A. Potřebnost a udržitelnost projektu B. Efektivita a hospodárnost C. Vazba na monitorovací indikátory ROP Střední Morava D. Kapitálová přiměřenost žadatele CELKEM 30 10 80 CELKEM za Etapu 1100 Etapa 2Splnění kritéria 1. Hodnocení žadateleANO/NE 2. Hodnocení kvality a proveditelnosti projektuANO/NE 3. Hodnocení horizontálních tématANO/NE

11 Hodnocení vyváženého rozvoje regionu soudržnosti Střední Morava  Za účelem podpory vyváženého rozvoje území jsou v rámci tohoto kritéria bodově zvýhodněny projektové žádosti s místem realizace s nižším čerpáním prostředků z ROP Střední Morava na jednoho obyvatele, Ke každé výzvě je prováděna analýza čerpání finančních prostředků dle jednotlivých územních obvodů obcí s rozšířenou působností, na základě které byly identifikovány rozdíly v čerpáním finančních prostředků na obyvatele jednotlivých území,  Žadatel zde může získat maximálně 8 bodů,  Pro přidělování bodů budou výpočtem stanovena rovnoměrná pásma.

12 Hodnocení hospodárnosti  Hodnocení hospodárnosti je předmětem hodnocení v rámci Etapy 1 v části 2B Efektivita a hospodárnost,  Žadatel může získat maximálně 8 bodů a hodnocení probíhá na základě údajů uváděných v Popisu investičního záměru,  Hospodárnost je hodnocena dle hlavních výdajů projektu, které jsou definovány ve Výzvě,  Náklady projektu jsou posouzeny jako hospodárné v místě a čase obvyklé dle stanovených kategorií podle typu aktivit – náklady jsou posuzovány ve vztahu k optimální ceně stanovené na základě standardizovaných ceníků zveřejněných ve Výzvě,  Body jsou přidělovány v rámci rovnoměrných pásem v rozmezí 70% - 130% optimální ceny. Čím nižší jsou náklady ve vztahu k optimální ceně, tím vyšší počet bodů je žádosti přidělen,  Ve výjimečných případech (např. specifická stavba, stavební úprava kulturní památky, projekty na pořízení vybavení) může být zadáno expertní posouzení hospodárnosti projektu.

13 Hodnocení kapitálové přiměřenosti žadatele  Hodnocené kritérium - Záměrem je snížení rizika poskytování dotace nesolventním subjektům a zefektivnění administrace,  Hodnocení v části 2 D Kapitálová přiměřenost žadatele,  Hodnota kapitálové přiměřenosti je výstupem z webové aplikace Finanční a ekonomická analýza projektu,  Kapitálová přiměřenost žadatele může dosáhnout hodnot A – F,  Žadatel zde může získat max. 10 bodů. Hodnota kapitálové přiměřenosti A = 10 bodů, hodnota F = 0 bodů, body za zbývající hodnoty jsou přidělovány rovnoměrně,  Toto kritérium není eliminační.

14 DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST www.rr-strednimorava.cz


Stáhnout ppt "Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava Požadavky na předkládání žádostí a kritéria pro výběr projektů Ing. Zdeněk Bogoč."

Podobné prezentace


Reklamy Google