Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hygienické zabezpečení pitné vody Ing. Michaela Polidarová květen 2016 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hygienické zabezpečení pitné vody Ing. Michaela Polidarová květen 2016 1."— Transkript prezentace:

1 Hygienické zabezpečení pitné vody Ing. Michaela Polidarová m.polidarova@seznam.cz květen 2016 1

2 Dezinfekce vody Zneškodnění choroboplodných zárodků – virů a bakterií Oxidace anorganických i organických látek Ochrana před sekundární kontaminací při akumulaci a dopravě vody Prevence mikrobiologické kontaminace vody při výstavbě a opravách vodovodní sítě 2

3 Oxidační činidla Chlor ve formě kapalného chloru Chlornan sodný 15% vodný roztok Chlorové vápno Chloraminy Ozon Oxid chloričitý Manganistan draselný Peroxid vodíku UV záření 3

4 Účinek dezinfekce Ovlivňují fyzikální, chemické a mikrobiologické vlastnosti vody Ovlivňuje druh a dávka použitého oxidačního činidla Ovlivňuje teplota vody Ovlivňuje soubor technologických procesů UV Ovlivňuje technický stav vodovodní sítě 4

5 Vedlejší produkty dezinfekce Haloformy = THM = Trihalogenmetany = CHX3 (X=CL nebo Br) Vznikají jako produkt vedlejších oxidačních a chloračních reakcí při použití chloru a chlornanu v důsledku nedostatečného rozkladu chloritanu Tvorbu ovlivňuje přítomnost prekursorů, kterými jsou huminové látky a metabolity činnosti organismů Produkce THM roste se zvyšující se dávkou chloru, koncentrací huminových látek, dobou zdržení, pH, T Vznik haloformů objeven r.1974 Limitní koncentrace THM dle vyhl.252/2004 Sb. je 100µg/l (chloroform 30µg/l) 5

6 Vedlejší produkty dezinfekce Chlorfenoly Vznikají chlorací fenolických a humínových látek Halogenoctové kyseliny (HAA) Srovnatelné s THM, nejvíce zastoupené kyseliny s di a trichloroctová Doporučované limitní hodnoty dle WHO jsou 50µg/l pro kyselinu dichloroctovou a 200µg/l pro kyselinu trichloroctovou 6

7 Volba vhodného způsobu dezinfekce Eliminuje vznik haloformů Chloraminací je vznik haloformů z důvodu nižší reaktivnosti minimální UV zářením vedlejší produkty dezinfekce nevznikají Ozonizací vedlejší produkty dezinfekce vznikají omezeně Dezinfekcí oxidem chloričitým vznikají vedlejší produkty dezinfekce omezeně 7

8 Dezinfekce oxidem choričitým Vyrábí se v místě dávkování reakcí - chlornanu sodného s chlorem - chlornanu sodného s kyselinou chlorovodíkovou Vedlejší produkt jsou chloritany Limitní koncentrace pro chloritany je podle vyhl. 252/2004 Sb. 200µg/l Vedlejším produktem při zahájení dávkování je zvýšený zákal a zápach Má vyšší dezinfekční účinky a účinnost není závislá na změnách pH 8

9 Ozonizace Vyrábí se přímo na úpravně v ozonizátorech působením tichého elektrického výboje na vzduch (kyslík) Limitní koncentrace pro pitnou vodu je podle vyhl. 252/2004 Sb. 50µg/l Ozonizací nevznikají vedlejší produkty dezinfekce typu THM Při dochloraci po ozonizaci však mohou vznikat vyšší koncentrace THM z důvodu ozonizačního štěpení makromolekulárních organických látek, které tvoří nový podíl prekurzorů THM Vedlejším produktem ozonizace jsou u bromidových vod bromičnany Limitní koncentrace pro pitnou vodu podle vyhl.252/2004 Sb. je 10µg/l Z dalších vedlejších produktů dezinfekce u ozonizace je formaldehyd a diskutovaný je vznik organických peroxidů 9

10 Ostatní způsoby dezinfekce vody K dezinfekci malých zdrojů podzemní vody se využívá oligodynamické působení některých těžkých kovů Jde o pravděpodobnou schopnost těchto kovů koagulovat bílkoviny uvnitř bakterií – baktericidní účinek Stříbro o Je velmi účinné už v koncentracích řádově µg/l, dle obsahu chloridů ve vodě Měď o Ve srovnání se stříbrem je účinnost nižší Oba kovy jsou účinné algicidní prostředky 10

11 Dezinfekční prostředky Doporučené koncentrace při údržbě, opravách a výstavbě 11 NázevVodovodní rozvodyVodojemy a další části Peroxid vodíku 150 mg/l15 g/l Manganistan draselný15 mg/lNedoporučuje se Chlornan sodný50 mg/l jako volný chlor5 g/l jako volný chlor Chlornan vápenatý50 mg/l jako volný chlor5 g/l jako volný chlor Oxid chloričitý6 mg/l0,5 g/l

12 Výhody a nevýhody jednotlivých způsobů dezinfekce pitné vody 12 dezinfekční prostředky VýhodyNevýhody NaClO Menší provozní nákladyZávislost účinnosti na pH, vznik THM a senzor.záv.l. chloraminace Menší tvorba THM a senzoricky závadných látek Menší dezinfekční účinnost ve srovnání s Cl2 ClO2 Nezávislost účinnosti na pH, menší tvorba THM Větší provozní náklady, komplikovanější provoz O3 Vysoká oxidační a dezinfekční účinnost Větší provozní náklady, možnost sekundární kont. UV záření Nevznikají hygienicky nezávadné produkty Možnost sekundární kontaminace Kombinace O3,UV,H2O2,příp. Cl2 Vysoká účinnost a reakční rychlost, nevznikají hygienicky závadné látky Větší provozní náklady, možnost sekundární kontaminace

13 Chlornan sodný Roztok 15 hm.% Chemický vzorec NaClO Molární hmotnost 74,44 Látka je klasifikována jako nebezpečná, žíravý efekt je kombinován s efektem uvolněného toxického plynu v žaludku - korozivní pro kovy - může způsobit podráždění dýchacích cest - způsobuje těžké poleptání kůže - vysoce toxický pro vodní organismy 13

14 Chlornan sodný Ochranné pomůcky Dýchací cesty – respirátor, maska s filtrem proti chloru Ruce – ochranné rukavice ( butylkaučuk, PVC ) Oči a obličej - uzavřené brýle Kůže – vhodný ochranný oděv, pracovní obuv 14

15 Chlornan sodný Pokyny první pomoci Vyhledat lékařskou pomoc Při vdechnutí vynést postiženého na čerstvý vzduch Při zástavě dýchání provádět umělé dýchání nebo mechanickou ventilaci Při styku s kůží odstranit kontaminované součásti oděvu a obuvi, zasažené místo omývat velkým množstvím vody Při styku s okem vyplachovat velkým množstvím vody při otevřených očních víčkách 15-20 minut Při požití vypláchnout ústa a vypít velké množství vody, nevyvolávat zvracení – nebezpečí perforace 15

16 Chlornan sodný Opatření v případě náhodného úniku Používat osobní ochranné prostředky, zamezit kontaktu s látkou, nevdechovat výpary Zabránit kontaminaci povrchových a podzemních vod a půdy Uniklou kapalinu pokrýt absorpčním materiálem ( vermikulit, písek, zemina ), shromáždit do krytých kontejnerů a nechat zlikvidovat specializovanou firmou 16

17 Dezinfekční prostředky Plynný chlor a ozon se pro zásahy na síti z bezpečnostních důvodů nepoužívají Při volbě vhodného dezinfekčního prostředku je nutné dbát na jeho snášenlivost s materiálem dezinfikovaného úseku potrubí i na chemické složení vody Dezinfekci určitých úseků nelze řešit zvýšením dávky dezinfekčního přípravku ( např. chloru ) na výstupu z úpravny a většinou ani zvýšením dávky na dochlorovacím místě na distribuční síti Je nutné mít k dispozici mobilní zařízení 17

18 Hygienické zabezpečení pitné vody Literatura Metodické doporučení Národního referenčního centra pro pitnou vodu – SZU 2014 MUDr. F. Kožíšek CSc., RNDr. J. Šašek. Mgr. P. Pumann, MUDr. H. Jelichová Bezpečnostní list - Chlornan sodný roztok 2014 Vedlejší produkty dezinfekce – Prof.V.Janda, 2014 Příručka provozovatele úpravny pitné vody, kolektiv autorů – SOVAK 2005 Související zákony a prováděcí předpisy v platném znění 18

19 Děkuji za pozornost 19


Stáhnout ppt "Hygienické zabezpečení pitné vody Ing. Michaela Polidarová květen 2016 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google