Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Simona Kašpárková INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Globální granty kraje Vysočina jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Simona Kašpárková INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Globální granty kraje Vysočina jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České."— Transkript prezentace:

1 Simona Kašpárková INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Globální granty kraje Vysočina jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

2 Simona Kašpárková INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 27. září 2016 Monitorovací zpráva (MZ): 1.nejdůležitější nástroj pro sledování a kontrolu průběhu realizace projektů z hlediska dosahování sledovaných cílů; 2.umožňuje včas rozpoznat rizika a předejít chybám při realizaci projektových aktivit a nesrovnalostem při čerpání prostředků. Typy monitorovacích zpráv:  průběžné MZ (za každé 3 měsíce; po vyčerpání 80% prostředků);  závěrečná MZ (do 2 měsíců od ukončení realizace GP);  MZ o udržitelnosti (každoročně od ukončení realizace GP po dobu 5ti let).

3 Simona Kašpárková INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 27. září 2016 I. Zdroje informací a tipy pro vyplňování MZ  Příručka pro příjemce finanční podpory z OP VK (verze 2; z 15. 4. 2009), kap. 8. Pravidla monitorování realizace projektu a zpracování monitorovacích zpráv (s. 103-108);  Čl. VII Smlouvy o realizaci grantového projektu (povin. předkládat MZ);  Monitorovací zpráva (dále „MZ“) se vyplňuje do předepsaného formuláře viz www.vysocina-finance.cz → sekce Finanční zdroje z EUwww.vysocina-finance.cz → OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost → Příručky a návody;  Součástí MZ jsou přílohy – jejich výčet je uveden v části D monitorovací zprávy – dodávají se pouze relevantní přílohy (pro danou MZ);  Důležitá je i správná volba barevné/černobílé varianty formuláře MZ (barevnou verzi MZ netisknout černobíle → porušení pravidel publicity);  MZ vč. příloh se odevzdává v listinné podobě a na CD-R / on-line v aplikaci Benefit 7 (vyplní se on-line na www.eu-zadost.cz na záložce Konto projektu).

4 Simona Kašpárková INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 27. září 2016  originál MZ (se všemi přílohami) podepisuje statutární zástupce/oprávněná osoba a následně ji projektový manažer předloží osobně/zašle poštou v zalepené obálce na adresu:  V předním levém rohu musí být obálka označena: Jméno projektového/finančního manažera Krajský úřad kraje Vysočina Odbor regionálního rozvoje Oddělení grantových programů Žižkova 57, 587 33 Jihlava ORR …./2008 Registrační číslo GP „Název GP“ "Neotvírat - Monitorovací zpráva"

5 Simona Kašpárková INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 27. září 2016  Pokud MZ vykazuje jakýkoliv nedostatek nelze proplatit vykázané výdaje ze žádosti o platbu dokud nebude MZ doplněna/nedostatek odstraněn;  Projektový manažer ZS je oprávněn požadovat po příjemci chybějící nebo doplňující informace k dodané MZ → o nedostatcích MZ informuje příjemce písemnou výzvou (dopisem nebo prostřednictvím el. pošty);  Příjemce se zavazuje bezodkladně MZ doplnit nebo opravit ve lhůtě stanovené ve výzvě (nejpozději do 15 pracovních dnů od obdržení výzvy);  Řádně předložená či opravená MZ (včetně žádosti o platbu) je považována za schválenou v případě, že příjemce, neobdrží do 20 pracovních dnů od jejího doručení poskytovateli žádné připomínky;  do 30 kalendářních dnů od schválení MZ je ze strany ZS poskytnuta platba ve výši rovnající se součtu způsobilých výdajů uvedených v žádosti o platbu předložené spolu s MZ.

6 Simona Kašpárková INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 27. září 2016 II. Nejčastější chyby při vyplňování MZ 1.Údaje o projektu a Monitorovací zprávě Celková výše finanční podpory [Kč] → maximálně ve výši celkových způsobilých výdajů GP schválených zastupitelstvem Křížové financování [Kč] → dle aktuální verze rozpočtu (zohlednit přesuny provedené podstatnou změnou) Monitorované období → musí vždy navazovat na předchozí monitorované období – období počítat ode dne začátku realizace projektu nebo v souladu s kalendářními měsíci (pozor zejm. při předkládání mimořádné MZ) Datum vypracování zprávy → často opomíjená část – nutné vyplnit v souladu s datem předložení MZ

7 Simona Kašpárková INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 27. září 2016 2. Údaje o příjemci a zhotoviteli zprávy Identifikace příjemce vč. uvedení statutárního zástupce → musí být v souladu s údaji uvedenými v projektové žádosti/uzavřené Smlouvě a v případě jejich změny nutné neprodleně ohlásit (dle pravidel oznam. nepodstatné změny) Pravidla oznamování nepodstatné formální změny:  kontaktních údajů (adresy, telefonního čísla) a sídla příjemce  neprodleně;  kontaktní osoby projektu a manažera projektu  neprodleně;  názvu subjektu příjemce  příjemce předem informuje poskytovatele dotace (poskytovatel dotace řeší změnu názvu dodatkem ke Smlouvě);  statutárního zástupce  příjemce je povinen do 5 pracovních dnů zaslat oznámení o změně statutára spolu s podklady, které tuto změnu prokazují (poskytovatel dotace řeší změnu statutára dodatkem ke Smlouvě);

8 Simona Kašpárková INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 27. září 2016 3. Realizované klíčové aktivity (KA) Číslo a název KA → musí odpovídat číselnému pořadí a názvu uvedenému v projektu Období realizace KA → dle skutečné realizace aktivity v rámci monitorovaného období Pozor na soulad realizovaných KA s plánovaným harmonogramem! Pokud není období realizace KA v souladu s harmonogramem, musí příjemce dodat přepracovaný harmonogram na celé období realizace GP (nestačí pouze aktuální rok)! Podrobný popis realizace KA → z popisu jednotlivých klíčových aktivit musí být zřejmé, že jsou naplňovány cíle projektu dle projektové žádosti, resp. smlouvy o realizaci GP Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity → musí být vždy v souladu s výstupy klíčových aktivit (plánovanými v projektu)

9 Simona Kašpárková INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 27. září 2016 4. Další informace o realizaci projektu → prostor pro popis aktivit projektu přímo nesouvisejících s KA schůzky realizačního týmu; → role a zapojení partnerů do realizace projektu, → informace o doplňkových/návazných aktivitách projektu spolufinancovaného z jiného OP 5. Plánované klíčové aktivity projektu Období realizace klíčové aktivity → 2 možné způsoby vymezení: 1) Termíny realizace KA plánované v období následujícím po aktuálně monitorovaném období až do konce realizace projektu; 2) Termín plánované realizace KA pouze v navazujícím monitorovaném období. JE NUTNÉ VYBRAT SI JEDEN ZE ZPŮSOBŮ UVÁDĚNÍ OBDOBÍ REALIZACE PLÁNOVANÉ KA A POTÉ JEJ JEDNOTNĚ POUŽÍVAT U VŠECH AKTIVIT!

10 Simona Kašpárková INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 27. září 2016 6. Publicita projektu  Popis použitých nástrojů a opatření realizovaných na zajištění publicity se musí odvíjet od aktivit uvedených v projektové žádosti (vše, co si žadatel uvedl v projektové žádosti, musí naplnit); viz Příručka pro příjemce – kap. 11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit. 7. Zadávací řízení  Stručný popis zadávacích řízení vyhlášených a uzavřených v rámci monitorovacího období;  Kompletní přehled ZŘ uzavřených v rámci monitorovacího období se uvádí v příloze č. 2 MZ;  Nutné dodržet všechny závazné postupy pro zadávání zakázek financovaných z OP VK viz Příručka pro příjemce – kapitola 7. Pravidla výběru dodavatelů.

11 Simona Kašpárková INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 27. září 2016 Požadované podklady k ZŘ:  text oznámení o zahájení výběrového řízení, resp. výzva k podávání nabídek vč. dokladů prokazujících jejich odeslání;  doklad o uveřejnění výzvy k podávání nabídek a doklad o uveřejnění výsledku výzvy k podávání nabídek (printscreen internetové stránky);  kopie nabídek podaných oslovenými uchazeči;  zápis o posouzení a hodnocení podaných nabídek;  kopie smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem;  text oznámení o výsledku výběrového řízení zaslaný všem uchazečům, kteří podali nabídku vč. dokladů prokazujících jejich odeslání.

12 Simona Kašpárková INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 27. září 2016 8. Veřejná podpora  Popis a kalkulace veřejné podpory / podpory de minimis poskytované příjemci a popis postupu při poskytování veřejné podpory/podpory de minimis. NEVYPLŇOVAT → v rámci prioritní osy 1 OP VK (OP 1.1, 1.2 a 1.3) nerelevantní! 9. Kontrola na místě  Popis průběhu a výsledků kontroly na místě vč. identifikace kontrolující osoby. Popsat zjištěné nedostatky včetně způsobu a termínu jejich odstranění.

13 Simona Kašpárková INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 27. září 2016 10. Podstatné a nepodstatné změny Podstatné změny v projektu  Mění charakter a obsah projektu oproti schválené žádosti; V případě pochybností, je změna vždy považována za podstatnou změnu!  Navrhovaná podstatná změna projektu musí mít těsnou vazbu na charakter a hlavní cíle projektu; musí být odsouhlaseny partnery příjemce;  Žádost o schválení podstatné změny zaslat doporučeným dopisem na ZS nejpozději 60 kalendářních dnů před termínem ukončení projektu.  Zakládají povinnost upravit nebo doplnit Smlouvu o realizaci GP (dodatkem, který schvalují orgány kraje);  Změna nesmí být provedena před jejím schválením poskytovatelem podpory a před provedením úpravy nebo doplněním Smlouvy. Výčet podstatných změn → Příručka pro příjemce finanční podpory z OP VK str. 23

14 Simona Kašpárková INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 27. září 2016 Nepodstatné změny projektu  Nemají vliv na dosažení cílů projektu a nedotknou se povinností plynoucích z právního aktu (naplnění monitorovacích indikátorů);  Příjemce je oprávněn projekt upravit nebo pozměnit bez předchozího souhlasu poskytovatele. O změně musí následně písemně informovat v nejbližší průběžné monitorovací zprávě; A.Formální změny → změny kontaktních údajů a osob, názvu příjemce či statutárního zástupce (pravidla oznamování viz slide č. 7); B.Věcné změny → např. změna v harmonogramu realizace KA; C.Změny v rozpočtu → pouze slovní popis a zdůvodnění změn; přehled změn v vyplnit do Přepracovaného rozpočtu projektu (Př. č. 9 MZ). Výčet nepodstatných změn → viz Příručka pro příjemce podpory str. 22

15 Simona Kašpárková INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 27. září 2016 11. Monitorovací indikátory Zdroje dat pro monitorovací indikátory (MI) a komentář  vypsat všechny MI dle přílohy č. 1 MZ (v souladu s projektovou žádostí);  hodnota MI se uvádí kumulativně za všechna předchozí monitorovací období;  je nutné sledovat i naplňování dílčích MI - muže/ženy či chlapce/dívky (i v případě, že tyto MI si příjemce nezvolil v rámci MI v projektové žádosti)  ke každému MI v komentáři popsat, jakým způsobem byl naplněn: Příklad: vytvořena metodika „Interaktivní výuka přírodovědných předmětů“ nebo podpořeno 100 žáků při pilotní výuce s využitím interaktivní tabule → pro zabezpečení správného pojetí vykazovaného MI může ZS požadovat doložení ukázek jednotlivých produktů v průběhu realizace projektu.

16 Simona Kašpárková INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 27. září 2016 III. Správné pojetí monitorovacích indikátorů Počet podpořených osob (v počátečním/dalším vzdělávání/klientů služeb) - fyzické osoby se do hodnoty MI načítají, pokud se žák/pedagog/rodič/klient služby účastnil několika kurzů/modulů různého zaměření (např. kurz ICT a anglického jazyka) popř. kurzů, které na sebe nenavazují; - úspěšně podpořená osoba musí splnit podmínky/kritéria stanovená v projektové žádosti (předepsaný způsob ukončení kurzu/programu). Počet osob poskytujících služby - fyzické osoby se do hodnoty MI započítají pouze 1x - pouze osoby poskytující vzdělávací služby nebo služby, které se vzděláváním souvisejí (poradenství, konzultace, metodickou podporu - do MI se nezahrnují členové realizačního týmu, zajišťujícípouze administraci (projektový/finanční manažer, administrativní asistent apod.).

17 Simona Kašpárková INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 27. září 2016 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů - nově vzniklé/inovované produkty určené pro cílovou skupinu (její vzdělávání, metodickou podporu, praktický rozvoj dovedností apod.); → do hodnoty MI nelze zahrnout tyto výstupy : výsledky práce žáků, které dále neslouží ke vzdělávání cílové skupiny (např. výkresy žáků, ročníkové práce), DVD a webové prezentace, které slouží k dokumentaci projektových aktivit (publicita); - 1 produkt je logicky nedělitelný celek – např. soubor pracovních listů k inovovanému vzdělávacímu předmětu, inovované ŠVP pro konkrétní ročník školy, metodika pro určitou vzdělávací oblast → Příklad: pokud je v rámci inovace výuky přírodovědných předmětů vytvořeno 6 prezentací a 50 pracovních listů o vesmíru mohou se započítat pouze 2 produkty - v průběhu realizace projektu se produkt započítává pouze 1x bez ohledu na dobu či opakované využití produktu (1 nebo 2 školní roky).

18 Simona Kašpárková INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 27. září 2016 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů s komponentou ŽP - nově vytvořené/inovované produkty, ve kterých je problematice ŽP věnován tématický celek v rozsahu minimálně 15% výuky → měřeno podílem vyučovacích hodin, rozsahem stran v rámci metodiky apod. Počet nově vytvořených/inovovaných produktů s komponentou ICT - nově vytvořené/inovované produkty, ve kterých je problematice ICT věnován tématický celek v rozsahu minimálně 40 vyučovacích hodin → KOMPONENTA ICT ZNAMENÁ, ŽE DANÝ PRODUKT ROZVÍJÍ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ KOMPETENCE U CÍLOVÉ SKUPINY! NELZE ZAPOČÍTAT PRODUKT, KTERÝ JE ZAMĚŘEN NAPŘ. NA ROZVOJ KOMPETENCÍ V AJ A JE VYUČOVÁN FORMOU E-LEARNINGU – ZDE JE ICT POUZE NÁSTROJEM VZDĚLÁVÁNÍ. Počet nově vytvořených/inovovaných produktů výhradně zaměřených na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami - v rámci MZ se SVP dokládá čestným prohlášením ředitele školy (při kontrole na místě ověříme prohlášení ředitele vyžádáním diagnostiky z PPP či SPC)

19 Simona Kašpárková INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 27. září 2016 IV. Zdroje monitorování - plnění MI musí být ověřitelné, vykazované ukazatele se musí opírat o průkaznou evidenci vedenou příjemcem (nebo partnerem) Evidence a dokladování podpořených osob  dokladování podpořených žáků → třídní knihy, v případě starších žáků prezenční listiny (vhodné pro exkurze) + jmenné seznamy žáků  podpoření pedagogové → prezenční listiny + jmenné seznamy  podpoření poskytovatelé služeb → doložením mzdových výdajů/faktur za služby Dokladování vytvořených produktů → v průběžných MZ postačí popis uvedený ve zdrojích dat pro MI (případně na vyžádání ukázka konkrétního MI); → spolu se závěrečnou MZ na konci projektu nutné předložit všechny vytvořené výstupy v tištěné/elektronické podobě (na CD) dle charakteru MI.

20 Simona Kašpárková INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 27. září 2016 Příloha č. 1 MZ - Monitorovací indikátory → uvést všechny MI dle schválené proj. žádosti/dodatku ke Smlouvě Název výzvy: dle identifikace výzvy uvedené na proj. Žádosti Stav ke dni: poslední den monitorovacího období, k němuž se MZ vztahuje Měrná jednotka: uvádí se počet osob/ks (původně se zde vykazovala plánovaná hodnota) Dosažená hodnota: uvádí se průběžně dosažená kumulativní hodnota za všechna předchozí monitorovací období (vč. období prokazovaného v MZ)

21 Simona Kašpárková INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 27. září 2016 Příloha č. 2 MZ - Přehled uzavřených zadávacích řízení Pořadové číslo zadávacího řízení → číslo ve tvaru: číslo zadávacího řízení/rok jeho vyhlášení, např. 02/2008 Typ zadávacího řízení → nejčastější typ: A - nad 100 000 Kč nebo B - nad 500 000 Kč Datum podpisu smlouvy s dodavatelem → uvést dle data podpisu smlouvy oběma smluvními stranami se určí datum uzavření zadávacího řízení Příloha č. 12 MZ – Pracovní výkaz Role v projektu → uvést v souladu s názvem pozice uvedené v popisu realizačního týmu Popis vykonaných aktivit → konkrétně specifikovat vykonanou činnost v souladu s náplní práce a doloženými výstupy projektu (např. příprava metodiky k projektové výuce „Můj region“)

22 Simona Kašpárková INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 27. září 2016 KONTAKT: Krajský úřad kraje Vysočina, Odbor regionálního rozvoje, Oddělení grantových programů, Žižkova 16, Jihlava www.vysocina-finance.cz Vendula Hanzalová → hanzalova.v@kr-vysocina.cz; tel. 564 602 552hanzalova.v@kr-vysocina.cz Michala Pechová → pechova.m@kr-vysocina.cz; tel. 564 602 547pechova.m@kr-vysocina.cz Jana Zikánová → zikanova.j@kr-vysocina.cz; tel. 564 602 548zikanova.j@kr-vysocina.cz Simona Kašpárková → kasparkova.s@kr-vysocina.cz; tel. 564 602 539kasparkova.s@kr-vysocina.cz ? PROSTOR PRO VAŠE DOTAZY ? DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "Simona Kašpárková INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Globální granty kraje Vysočina jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České."

Podobné prezentace


Reklamy Google