Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Název projektu Komunitní plánování jako nástroj pro posilování sociální soudržnosti a podpora sociálního začleňování a předcházení sociálnímu vyloučení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Název projektu Komunitní plánování jako nástroj pro posilování sociální soudržnosti a podpora sociálního začleňování a předcházení sociálnímu vyloučení."— Transkript prezentace:

1 1 Název projektu Komunitní plánování jako nástroj pro posilování sociální soudržnosti a podpora sociálního začleňování a předcházení sociálnímu vyloučení znevýhodněných osob na trhu práce Název rozvojového partnerství Evropský dům - Europa House Nositel projektu: Centrum komunitní práce Ústí nad labem Zdroj podpory projektu: iniciativa společenství EQUAL Realizace projektu: Etapy projektu: AKCE II a III probíhá od 7. 9. 2005 do 30. 6. 2008

2 2 Legenda o logu: Logo EQUAL ve své jednoduché a jednoznačné symbolice zobrazuje základní a nutný prvek, bez kterého by tento projekt nemohl fungovat a tím je: KOMUNIKACE Profily hlav a jejich mimika jasně vyjadřují proces komunikace, i když se jedná o pasivní obrázek. Mimika jednoznačně vyjadřuje další nosný prvek úspěšného jednání: POZITIVNÍ EMOCE Zvolenou barevností poukazujeme na mnohotvárnost a členitost, která je přijímána a tolerována, lidé jsou barevní a mají různé názory: SVOBODNÉ MYŠLENÍ Tři hlavy mluví s jednou: bílá hlava uživatele mluví se žlutou hlavou poskytovatele, za kterým stojí zadavatel a zaměstnavatel, tři silní pomáhají slabšímu: POMOC POTŘEBNÝM Sdělnost loga je podtržena vyjmenováním všech čtyř skupin, logo je používáno pouze v této formě, s uvedením webové adresy, která jednoznačně informuje o co se jedná: www.KOMUNITNIPLANOVANI.com

3 3 Systém komunitního plánování je zajímavý tím, že v sobě integruje manažerský přístup, z komerční sféry s psychologickými, sociologickými a psychoterapeutickými přístupy v práci s komunitou či skupinou. Bez propojení obou přístupů nemůže proces komunitního plánování efektivně fungovat a naplňovat principy z kterých vychází. Komunitní plánování se tak stává moderní manažerskou metodou, která je využívána v sociální ekonomice. Včasným plánováním přiměřených programů, projektů a sociálních služeb, s propojováním spolupráce zadavatelů, zaměstnavatelů, poskytovatelů a uživatelů, můžeme prostřednictvím této metody předcházet sociálnímu vyloučení znevýhodněných osob na trhu práce a ze společnosti, rozvíjet sociální služby dle místních potřeb a posilovat kapacity sociální ekonomiky. Kouzlo komunitního plánování je především v procesu kterým se uskutečňuje, v síle lidí, kteří proces realizují, v jejich komunikaci a pozitivním myšlení. Kouzlo je pak vždy umocněno profesionálními dovednostmi z oblasti projektového řízení, managementu a marketingu.

4 4 Zapojení uživatelů Proč se uživatelé mají zapojit ? poskytují informace, zajišťují zpětné vazby ve všech fázích procesu, přispívají k realističtějším náhledům na řešení problémů, formulují potřeby své a skupiny, kterou zastupují. v procesech komunitního plánování je zapojení uživatelů principem, který je nutné dodržovat ve všech krocích a nespokojit se pouze s tím, že v čele procesů stojí tři lidé tzv. triáda – uživatel, zadavatel, poskytovatel. V první fázi zapojení uživatelů musíme získat jejich důvěru, že to co vytváříme je smysluplné, a že je k tomu potřebujeme.

5 5 Nejlepším řešením při prvopočátečním zapojení uživatelů je naplánování pravidelných setkání, a to v jejich přirozeném prostředí, V rámci těchto setkání deklarujeme snahu o změnu, podporu politické reprezentace a důležitost jejich účasti. Uživatelům nabízíme kde všude se mohou v procesech zapojit. Vysvětlujeme, že jejich názory a zkušenosti jsou rovné zkušenostem odborníků (poskytovatelům služeb). Nejdůležitějším prvkem je vysvětlit uživatelům funkčnost trvale udržitelné organizační struktury komunitního plánování. Uživatel musí vědět kde je jeho místo a kde se pohybuje. Již v počátku se musíme vyvarovat vystavování uživatelů nepříjemným situacím,

6 6 V rámci komunitního plánování můžeme jako doprovodné programy připravit různé vzdělávací aktivity pro uživatele. V rámci těchto programů můžeme postupně získat vzdělané a motivované uživatele, kteří se zapojí přímo do organizační struktury. Při zapojení uživatelů do procesů komunitního plánování musíme brát v úvahu, že existují různé skupiny uživatelů. V počátku procesů komunitního plánování jsme vlastně uživatele rozdělili do určitých skupin již tím, že jsme vytvořili koordinační či pracovní skupiny dle jednotlivých oblastí poskytované péče. V této fázi si též musíme říci jaké máme možnosti pro přímé zapojení uživatelů do práce koordinačních (pracovních) skupin.

7 7 Formy zapojení uživatelů jednotlivec zařízení-kluby důchodců uživatelské skupiny rady např. seniorů Koordinační skupiny Pracovní skupiny Dobrovolné skupiny Rodičovské skupiny

8 8 Možnosti zapojení uživatelů dojednotlivých kroků komunitního plánování KROK 1 Zapojení uživatelů při přípravě prostředí pro procesy komunitního plánování iniciační tým který by měl připravit základní představu o tom jak bude proces komunitního plánování v daném místě probíhat. Při výběru a hledání uživatelů pro účast v iniciační skupině můžeme oslovit uživatele, kteří aktivně pracují např. ve svépomocných skupinách, Radě seniorů, či jsou aktivní při činnostech samotných poskytovatelů např. rodiče pečující o zdravotně postižené dítě nebo zdravotně postižený občan, který vede dílčí aktivity u poskytovatele.

9 9 KROK 2 Zapojení uživatelů do organizační struktury Do této organizační struktury se od samotného začátku snažíme zapojit uživatele. Vycházíme ze své znalosti prostředí nebo zjistíme jaké skupiny uživatelů ve svém místě máme k dispozici. V první fázi vyjednáme schůzky se všemi „organizovanými“ uživateli, vysvětlíme o co nám jde, co nabízíme a kde jsou naše cíle. Nabídneme účast v koordinačních skupinách, jednotlivým zástupcům. Při těchto jednáních máme možnost k diskusím o „samotné“ organizační struktuře, např. jak budou rozděleny koordinační skupiny, co bude naším cílem, jak nám mohou skupiny uživatelů pomoci při sběru dat, jak si uživatelé představují, že budou dále o procesech informování atd.

10 10 Uživatelé musí dostat jména a spojení na kontaktní osoby, které jim mohou zodpovědět jakékoliv otázky kolem procesů komunitního plánování. V některých cílových skupinách budeme mít problémy se získáváním uživatelů, nemusíme mít ihned uživatele ve všech skupinách, ale musíme ctít princip triády a o zapojení uživatelů se cíleně snažit po celou dobu. Uživatelům při prvních jednáních koordinačních skupin bychom měli dát více prostoru pro svá vyjádření. Místa a časy setkávání koordinačních skupin bychom měli upravit k možnostem uživatelů – handicap, zaměstnání atd.) Uživatel - ne pouze své zájmy. Zde je nutné říci, že dosažení tohoto stavu si vyžaduje delší časové období.

11 11 Individuální práce manažera nebo jiné pověřené osoby s uživateli zastoupenými přímo v koordinační skupině je velmi důležitá a v mnoha městech České republiky, které se vydaly cestou komunitního plánování podceněná. zajistit další vzdělávání uživatelů vedoucí k lepšímu pochopení úlohy uživatelů Pokud individuálně s uživateli nepracujeme nevydrží v koordinační skupině dlouho, většinou odcházejí se slovy, „že by rádi pracovali, ale tomuto nerozumí, je to složité, oni Evropským fondům nerozumí, ti politici stejně sociálno nechtějí, atd.“

12 12 3 a 4 KROK Zapojení uživatelů v rámci analýzy potřeb uživatelů a vytváření regionálního informačního systému sociálních a komunitních služeb V rámci analýz jsou účelově zapojovány uživatelé a to převážně prostřednictvím „řízených“ sociologických průzkumů. S uživateli můžeme však spolupracovat i při získávání informací v rámci průzkumů – např. strukturované dotazníky, jejichž sběr může provádět např. proškolený uživatel, který využije svého přirozeného prostředí Dobrou praxí jsou diskuse, sběr dat a kulaté stoly přímo na akcích uživatelů – rekondiční pobyty, akce volného času atd.

13 13 V této části nesmíme zapomínat na „veřejnost“, tedy občany, kteří služby nevyužívají Zapojení veřejnosti – kulaté stoly, nebo veřejná slyšení. Pro procesy komunitního plánování se jedná o důležitý prvek, kde se snažíme zjistit názory lidí, kteří nejsou zasaženy „prozatím“, žádným využíváním sociálních služeb. Pro tuto aktivitu potřebujeme dobrého moderátora, příjemné prostředí, významného představitele od zadavatele a systém pro zaznamenávání názorů, nápadů jednotlivých občanů, kteří na setkání přijdou. Zde je dobré připomenout, že je nutné volit přiměřený počet setkání s veřejností a přiměřený čas, v kterém bude setkávání uskutečňováno. Čas v celkové časové ose celého procesu komunitního plánování. Častým jevem je dlouhá série kulatých stolů, která nemá ve finále vágní výsledek

14 14 5 KROK Zapojení uživatelů při tvorbě Návrhu komunitního plánu – práce v koordinačních skupinách sociálních služeb Při tvorbě návrhu komunitního plánu sociálních služeb jsou zapojeni uživatelé, kteří pracují v koordinačních skupinách Pokud máme málo uživatelů nebo žádné v Koordinačních skupinách, je nutné vždy u uživatelů hledat oponenturu našeho návrhu, návrhu odborníků z té či oné koordinační skupiny. Samotná tvorba návrhu vyžaduje od manažerů jednotlivých skupin značné nároky hlavně v oblasti řízení a práce se skupinou. Uživatelé ve skupině jsou většinou v menšině a je pro ně problematické prosazení svých návrhů. Manažer skupiny musí vytvářet volný prostor pro uživatele při jednáních. Vhodným doplněním jsou individuální setkání manažera s uživateli sloužící k vyjasnění a pochopení situace.

15 15 6 KROK Zapojení uživatelů v rámci procesu konzultací Proces konzultací s uživateli byl měl probíhat na osobních setkáních a diskusích. Pouze malé procento uživatelů bude návrh připomínkovat prostřednictvím internetu či vyplněním připomínkovacího dotazníku po přečtení návrhu v knihovně či na Úřadu práce. Osoba zodpovědná za proces konzultací, společně s manažerským týmem by měla připravit časový harmonogram pro cílený proces konzultací s uživateli. Harmonogram by měl obsahovat: - skupiny uživatelů s kterými bude návrh konzultován - osobu, která konzultaci povede - datum, čas kdy bude konzultace probíhat

16 16 Proces konzultací se skupinou uživatelů např. Rada uživatelů Domova důchodců je veden formou krátkého představení komunitního plánování, představením Návrhu cílů a Opatření a co nám přináší proces konzultací, v našem příkladě, za oblast seniorů. Pro představení je vhodné využít techniku promítání a ne strohé předčítání. Pokud nemáme vybavení můžeme použít překopírování jednotlivých Cílů a Opatření na větší formáty, které vyvěsíme. Zde nemůžeme očekávat, že se uživatelé budou vyjadřovat např. k celkové ceně opatření či odkud půjdou finanční prostředky na opatření, hlavní je zda je správně postavený cíl a opatření, která ho naplňují. V naprosté většině případů se nám objevují v rámci procesu konzultací s uživateli nové nápady či doporučení, která v návrhu nejsou a některá mají k sociálním službám daleko např.: zastávka MHD je daleko od zařízení, chodník není v zimě uklizen atd. Tyto situace řešíme tak, že si návrhy poznamenáme a předáme je na patřičná místa, dle kompetencí. Tuto informaci sdělíme uživatelům již v začátku.

17 17 Dalším problematickým bodem skupinového připomínkování návrhu komunitního plánu je vyplňování připomínkovacího dotazníku. V tomto případě volíme cestu, že máme dotazníky prázdné sebou, uživatele v začátku s jejich obsahem seznámíme a při postupném probírání návrhů cílů a opatření, po diskusi nad změnou zapíšeme změnu do dotazníku. V závěru setkání všechny zapsané změny přečteme, odsouhlasíme s uživateli a dohodneme se zda je připomínka podána za např. Radu uživatelů či za jednotlivce. Po skončení procesu konzultací je žádoucí dát všem uživatelům, kteří připomínky zaslali, vědět jak jejich připomínka skončila. 7 KROK Zpracování konečné verze plánu

18 18 8 KROK – realizační období plánu Zapojení uživatelů do implementace komunitního plánu V rámci implementace jsou aktivně zapojeni uživatelé, kteří pracují v koordinačních či pracovních skupinách. Manažeři koordinačních (pracovních skupin), kde uživatelé prozatím nejsou by měli při implementaci dále navštěvovat či se pravidelně setkávat s uživateli, s kterými bylo pracováno buď při analýzách či v procesu konzultací Uživatelé by měli být pravidelně informování o obsahu jednotlivých připravovaných projektech, které reagují na naplnění jednotlivých cílů.

19 19 Prostorem pro tyto aktivity jsou pravidelná jednání koordinačních (pracovních) skupin. Pokud se nám v komunitním plánu objevují cíle, které se zabývají přímo uživateli např.: Vznik rodičovské skupiny v oblasti drogových závislostí, Rozvoj aktivit svépomocné skupiny v oblasti duševního zdraví, Vydávání uživatelského časopisu atd. je nutné se na tyto cíle více zaměřit. Vhodné je ustanovení realizační skupiny k naplnění cíle, která může být složena ze zástupců poskytovatele, manažera a uživatelů.

20 20 9 KROK Zapojení uživatelů do hodnocení naplňování komunitního plánu K hodnocení naplňování komunitního plánu máme vytvořeny hodnotící tabulky. Zpráva by měla obsahovat: - jaké nové služby vznikly - jaké nové programy se nabízejí - jak se rozšířily stávající kapacity služeb - kolik finančních prostředků se podařilo zajistit z vnitřních a vnějších zdrojů - kolika uživatelům bylo pomoženo - co se nepodařilo a proč

21 21 10 KROK Finanční náklady zapojení uživatelů ( co kalkulovat) Zde předkládáme pouze výčet položek, které bychom při zapojení uživatelů mohli financovat: lidské zdroje (osoby, které by v procesech komunitního plánování měli na starost zapojení uživatelů, při vytvoření podpůrných skupin uživatelů, např. Rada seniorů bychom měli počítat s osobou zodpovědnou za tyto skupiny) při analýzách a procesu konzultací bychom měli zajistit finanční prostředky pro sběrače dat či rozhovorů v dostatečném množství, stejně tak pro osoby, které by prováděli individuální konzultace Návrhu komunitního plánu s uživateli technické zázemí (telefony, email, poštovné, pronájmy místností, techniky) finanční prostředky pro vzdělávání uživatelů – vzdělávání v procesech komunitního plánování, vzdělávání v procesech hodnocení kvality z pohledu uživatelů finanční prostředky pro zatraktivnění např. webové stránky a propagační materiály

22 22 Postupy a metody práce s uživateli v jednotlivých koordinačních skupinách A/ Koordinační skupina za cílovou skupinu senioři B/ Koordinační skupina za cílovou skupinu dlouhodobě duševně nemocní občané C/ Koordinační skupina za cílovou skupinu děti a mládež D/ Koordinační skupina za cílovou skupinu zdravotně postižení občané E/ Koordinační skupina za cílovou skupinu národností a etnické menšiny F/ Koordinační skupina za cílovou skupinu osoby ohrožené drogou

23 23 G/ Koordinační skupina za cílovou skupinu mentálně postižení občané H/ Koordinační skupina za cílovou skupinu občanů v přechodná sociální krizi a občany společensky nepřizpůsobené

24 24 Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Děkuji vám za pozornost PhDr. Lenka Krbcová Mašínová Ředitelka Centra komunitní práce krbcovamasinova@ckpul.cz Koněvova 18, Ústí nad Labem Tel: 520 10 96 www.ckpul.cz www.komunitniplanovani.com


Stáhnout ppt "1 Název projektu Komunitní plánování jako nástroj pro posilování sociální soudržnosti a podpora sociálního začleňování a předcházení sociálnímu vyloučení."

Podobné prezentace


Reklamy Google