Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR."— Transkript prezentace:

1 OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

2 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)  spolufinancování bude zajištěno z 85% z Evropského sociálního fondu (ESF)  Tvorba: na principu partnerstvína principu partnerství při respektování vyšších programových dokumentů ČR (zejména Národní strategický referenční rámec)při respektování vyšších programových dokumentů ČR (zejména Národní strategický referenční rámec) na základě národních a evropských strategických dokumentů a ve vazbě na ostatní operační programyna základě národních a evropských strategických dokumentů a ve vazbě na ostatní operační programy  schválen vládou ČR v listopadu 2006  schválen Evropskou komisí 12. října 2007  realizace: do , resp.2015

3 Provázanost s dalšími OP  OP Výzkum a vývoj pro inovace Doplňuje OP VK o prostředky ERDF na podporu investic tak, aby mohly být oba typy projektů kombinovány  OP Podnikání a inovace OP VK bude vytvářet prostor pro efektivnější vzdělávání pracovníků ve firmách (při nastavení systémového rámce DV)  OP Lidské zdroje a zaměstnanost Synergie obou programů, kdy je kvalita vzdělávacího systému a absolventů tohoto systému slaďována s potřebami a požadavky trhu práce V oblasti budování systému DV je pak v OP LZZ podpora zaměřená na zvyšování zaměstnatelnosti a získávání a prohlubování způsobilosti pro výkon určeného povolání  OP Životní prostředí Doplňuje OP VK o prostředky ERDF na podporu rozvoje infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu  OP Praha Adaptabilita Doplňuje OP VK o aktivity pro vzdělávání realizované v Praze

4 Finanční alokace OP VK  1 828,7 mil. € z Evropského sociálního fondu pro léta (tj. 85%) – tj. cca 51,204 mld. Kč Celkem se spolufinancováním (15%) ze státního rozpočtu: 2.151,4 mil. €, tj. cca 6 0, 240 mld. Kč

5 Finanční alokace na Prioritní osy

6 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Globální cíl Rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve VaV Specifický cíl 1 Rozvoj a zkvalitňování počátečního vzdělávání s důrazem na zlepšení klíčových kompetencí absolventů pro zvýšení jejich uplatnitelnosti na trhu práce a zvýšení motivace k dalšímu vzdělávání. Specifický cíl 2 Inovace v oblasti terciárního vzdělávání směrem k propojení s výzkumnou a vývojovou činností, větší flexibilitě a kreativitě absolventů uplatnitelných ve znalostní ekonomice, zatraktivnění podmínek pro výzkum a vývoj a k vytvoření komplexních a efektivních nástrojů, které by podporovaly inovační proces jako celek. Specifický cíl 3 Posílení adaptability a flexibility lidských zdrojů jako základního faktoru konkurenceschopnosti ekonomiky a udržitelného rozvoje ČR prostřednictvím podpory dalšího vzdělávání jak na straně nabídky, tak poptávky. Prioritní osa 1 Počáteční vzdělávání Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 3 Další vzdělávání Prioritní osa 4 Systémový rámec celoživotního učení Specifický cíl 4 Vytvoření moderního, kvalitního a efektivního systému celoživotního učení prostřednictvím rozvoje systému počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání včetně propojení těchto jednotlivých částí systému celoživotního učení.

7 Prioritní osa 1 Počáteční vzdělávání Oblasti podpory: 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Příjemci podpory (např.): Přímo řízené organizace ústředních orgánů státní správy Kraje, města a obce Školy a školská zařízení Vysoké školy Nestátní neziskové organizace Odborové organizace a organizace zaměstnavatelů, profesní a oborová sdružení Organizace působící v oblasti volného času dětí a mládeže

8 Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Oblasti podpory: 2.1 Vyšší odborné vzdělávání 2.2 Vysokoškolské vzdělávání 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji 2.4 Partnerství a sítě Příjemci podpory (např.): Vysoké školy (všechny typy)Vysoké školy (všechny typy) Vyšší odborné školyVyšší odborné školy Instituce vědy a výzkumuInstituce vědy a výzkumu Vývojová a inovační centraVývojová a inovační centra Přímo řízené organizace ústředních orgánů státní správyPřímo řízené organizace ústředních orgánů státní správy Kraje, města a obceKraje, města a obce Školy a školská zařízeníŠkoly a školská zařízení Zdravotnická zařízeníZdravotnická zařízení Nestátní neziskové organizaceNestátní neziskové organizace

9 Prioritní osa 3 Další vzdělávání Oblasti podpory: 3.1 Individuální další vzdělávání 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání Příjemci podpory (např.): Vzdělávací instituce Školy a školská zařízení Vysoké školy Nestátní neziskové organizace Ústřední orgány státní správy

10 Prioritní osa 4 Systémový rámec celoživotního učení Oblasti podpory: 4.1 Systémový rámec počátečního vzdělávání 4.2 Systémový rámec terciárního vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji 4.3 Systémový rámec dalšího vzdělávání Příjemci podpory: Ústřední orgány státní správy

11 Typy projektů Individuální projekty (v Prioritní ose 1, 2, 3, 4)  Národní – připravuje MŠMT na celonárodní úrovni  Ostatní – připravují a realizují jiné instituce na regionální nebo nadregionální úrovni Globální granty (v Prioritní ose 1 a 3) -vyhlašovatelem a správcem GG je kraj -kraj je zodpovědný za dodržení podmínek dohodnutých s MŠMT

12 Podmínky a pravidla pro realizaci programu  Výzvy k předkládání projektů  Příručka pro žadatele OP VK  Příručka pro příjemce

13 Praktické informace pro žadatele - grantové a individuální projekty  Projektová přihláška –formulář „Žádost o přidělení finanční podpory z OP VK“, který bude k dispozici on-line (v systému Benefit7) –předkládá se elektronicky (on-line vyplnění a potvrzení žádosti) a 1x v listinné podobě a 1x na CD ve formátu *.pdf (na adresu uvedenou ve výzvě). –na internetové adrese https://benefit7.mssf.cz je možné nahlédnout na testovací verzi webové žádostihttps://benefit7.mssf.cz

14  Oprávněnost žadatele –Žadateli oprávněnými předkládat návrhy projektů v rámci OP VK mohou být právnické osoby splňující následující podmínky: –mít sídlo v České republice (v případě, že žadatel má sídlo v regionu Praha, musí prokázat, že projekt je zaměřen na cílový region v rámci OP VK, tedy celá ČR kromě Prahy) –být přímo zodpovědný za přípravu a řízení projektu, nesmí působit jako prostředník

15  Partnerství v projektu –partneři jsou uvedeni v projektové žádosti –partner je právnická osoba splňující stejná kritéria oprávněnosti jako žadatel –žadatel je příjemce dotace –žadatel i partner musí při realizaci projektu uskutečnit 51% všech aktivit (resp. 51% z celkového rozpočtu)

16 Partner  společná příprava a realizace projektu za předem sjednaných podmínek  role je do podrobností vymezena v žádosti a ve smlouvě  bez jeho přispění nemůže být projekt realizován (nenahraditelnost)  jeho role má neziskový charakter  bez přímého finančního plnění (vzájemně si s žadatelem neúčtují a neposkytují peníze)Dodavatel  role v projektu je pouze podpůrná  výběr se řídí zákonem č.137/06 Sb., o veřejných zakázkách  poskytuje žadateli službu

17  Kraje a obce – výjimka –zákon 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, 128/2000 Sb., o obcích, 129/2000 Sb., o krajích –kraj či obec mohou mít partnery s finančním plněním (školy, školská zařízení…)

18  Finanční limity pro jednotlivé projekty –grantové projekty (Prioritní osa 1 a 3) Minimální částka pro jeden projekt je KčMinimální částka pro jeden projekt je Kč Maximální částka je KčMaximální částka je Kč –individuální projekty (Prioritní osa 1, 3 a 4) Minimální i max. částka pro jeden projekt bude stanovena ve výzvěMinimální i max. částka pro jeden projekt bude stanovena ve výzvě –individuální projekty (Prioritní osa 2) Oblast podpory 2.1, 2.2 a min. částka Kč - max. částka bude uvedena ve výzvě - max. částka bude uvedena ve výzvě Oblast podpory min. částka Kč - max. částka bude uvedena ve výzvě

19  Kritéria výběru Hlavní kritéria hodnocení přijatelnosti kontrola úplnosti a správnosti údajů v projektu; dodržení vazeb na příslušné prioritní osy a oblasti podpory programu; oprávněnost žadatele a činností; způsobilé výdaje; přiměřenost a správnost rozpočtu

20 Věcná kritéria 1. Zdůvodnění projektu (zdůvodnění záměru, přínos pro cílovou skupinu) 2. Cílová skupina (přiměřenost cílové skupiny a zapojení cílových skupin) 3. Realizace projektu (klíčové aktivity a stadia realizace, připravenost projektu na možná rizika, předchozí zkušenosti s řízením obdobných projektů, publicita, udržitelnost projektu) 4. Finanční řízení (přiměřenost rozpočtu, vzhledem k cílům a obsahu projektu, provázanost rozpočtu s klíčovými aktivitami, nastavení vnitřního kontrolního systému) 5. Výsledky a výstupy (kvantifikace a zajištění výsledků a výstupů, monitorování projektu) 6. Horizontální témata (rovné příležitosti, udržitelný rozvoj) 7. Specifické požadavky (subkritéria 1-5)

21 Harmonogram  Schválení OP VK Evropskou komisí (12. října 2007)  Vyhlášení OP VK (včetně dalších schválených programů ESF) v rámci konference k ESF v Praze, v Brně  Vyhlášení prvních výzev (1. čtvrtletí 2008 – dle připravenosti monitorovacího systému)  Nábor a školení hodnotitelů (1. nábor ukončen, od ledna 2008 budou probíhat školení, další nábor na jaře 2008)

22 Způsobilé výdaje: –takové výdaje, které byly vynaloženy za účelem dosažení cíle projektu. Jejich vynaložení musí být prokazatelné (zpravidla výpisem z účtu) –takové výdaje, které byly uskutečněny v průběhu trvání projektu (zpravidla od den vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace) –musí být doložitelné účetními doklady, např. fakturami, pokladními doklady, kupními smlouvami (s povinnými náležitostmi podle Zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví) –pouze výdaje, které splňují principy hospodárnosti a efektivity. Dodržení těchto principů pomohou zajistit limity zejména v oblasti osobních a režijních výdajů a výdajů na nákup zařízení (podrobně budou stanoveny v Příručce pro příjemce) Způsobilé výdaje a tvorba rozpočtu

23 Rozpočet předpokládaných způsobilých výdajů v Rozhodnutí o poskytnutí dotace bude obsahovat: –osobní výdaje související s realizací projektu (zejména mzdové náklady, a to ve výši hrazené zaměstnavatelem – tj. včetně odvodů 26 % na sociální a 9 % na zdravotní pojištění) –cestovní náhrady související s realizací projektu –zařízení související s realizací projektu (dlouhodobý nehmotný majetek, drobný hmotný majetek, nájem, operativní leasing, daňové odpisy) –náklady na provoz kanceláře (režijní výdaje, ostatní výdaje – administrativní výdaje, provoz vozidla) –nákup služeb souvisejících s realizací projektu –přímá podpora (mzdové příspěvky zaměstnavateli pro pracovníka v době jeho účasti na dalším vzdělávání) –DPH, pokud u ní nevzniká nárok na odpočet

24 Křížové financování: –Obecně: Křížové financování umožňuje financovat výdaje, které nejsou způsobilé v programech ESF, ale lze je uskutečnit v rámci pravidel způsobilosti ERDF. –Pro OP VK: Křížové financování může být použito, je-li to účelné, na pořízení nábytku, vybavení, vozidel, infrastruktury, nemovitostí a pozemků, avšak pouze v situaci, kdy si příjemce nemůže uplatnit odpisové náklady ve smyslu čl. 11, odst. 3c Nařízení Rady (ES) 1081/2006 o obecných ustanoveních o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1784/1999.

25 Kontakty a další informace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - Odbor řízení OP VK   možnost registrace na webu – informace o akcích k ESF  (odkaz Evropská unie a ESF)www.msmt.cz/eu/esf

26 Děkuji Vám za pozornost Děkuji Vám za pozornost.


Stáhnout ppt "OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google