Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Květen/červen 2007.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Květen/červen 2007."— Transkript prezentace:

1

2

3 OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Květen/červen 2007

4 Novinky pro 2007-2013 (administrativní rámec 1 )  Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o ERDF, EFS a FS  Nařízení Rady (ES) č. 1080/2006 ze dne 5. července 2006 o ERDF  Nařízení Rady (ES) č. 1081/2006 ze dne 5. července 2006 o ESF

5 Novinky pro 2007-2013 (administrativní rámec 2 )  Spolufinancování z národních zdrojů v průměru 15 %  Křížové financování ESF/ERDF –Nákup vybavení (počítače, kancelářská technika) nad 40 000,- Kč, nábytku, automobilů nejsou způsobilými výdaji z ESF - toto lze pouze v rámci křížového financování (ERDF) – nebo formou odpisů  Zvýšení podpory de-minimis na 200 000 EUR

6 Novinky pro 2007-2013 (terminologie ) 2004 – 20062007 – 2013 PrioritaPrioritní osa OpatřeníOblast podpory Grantové schémaGlobální grant Projekt (národní, systémový) Individuální projekt Konečný příjemce/uživatel Příjemce

7  Programové období 2007-2013 –Operační programy v ČR –Novinky v období 2007-2013  OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost  Co bude podporováno  Pro koho je pomoc určena  Realizace programu (implementace)  Podmínky a pravidla realizace  Finanční prostředky  Vyjednávání s EK a časový rámec  Dotazník absorpční kapacity Program

8 Programové období 2007-13  návaznost na zkrácené období 2004-2006  finanční alokace pro ČR z fondů EU  26,6 mld. € (tj. 774 mld. Kč)  hlavní koordinátor: Ministerstvo pro místní rozvoj (www.strukturalni-fondy.cz) www.strukturalni-fondy.cz  koordinace tvorby operačních programů, na jejichž základě bude ČR čerpat finanční pomoc

9 Cíl Konvergence  Tématické operační programy OP Životní prostředí (ERDF + FS) OP Vzdělávání pro konkurenceschopnostOP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF) OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF) OP Podnikání a inovace (ERDF) OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF) OP Doprava (ERDF + FS) Integrovaný operační program (ERDF)  Regionální operační programy ROP NUTS II (7 OP - ERDF)  Technická pomoc (ERDF) Cíl Konkurenceschopnost a regionální zaměstnanost OP Praha Konkurenceschopnost (ERDF) OP Praha Adaptabilita (ESF) Cíl Evropská územní spolupráce 5 OP přeshraniční,regionální a nadnárodní spolupráce (ERDF) Operační programy 2007-2013 v ČR

10 ABY JE TŘEBA… PAK JESTLIŽE

11 Finanční alokace ESF 2007-13 v ČR  celková alokace SF pro ČR na období 2007 – 2013 - 26,6 mld. €, tj. 774 mld. Kč  Z toto více než 14% na ESF:  MŠMT 2007 – 2013 – OP VK 1 828 mil. € (2 151 mil. € včetně SR) (2 151 mil. € včetně SR)  MPSV 2007 – 2013 – OP LZZ1 837 mil. € (2 161 mil. € včetně SR) (2 161 mil. € včetně SR)  Praha 2007 – 2013 – OP PA 108 mil. € (127 mil. € včetně SR) (127 mil. € včetně SR)

12 OPPA OPLZZ ESF 2007 - 2013 OPVK Cíl „Konvergence“ – celá ČR vyjma Prahy Cíl „Konkurenceschopnost a zaměstnanost“ – Praha Cíl „Evropská územní spolupráce“ – vybraná území

13 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)  spolufinancování bude zajištěno z 85% z Evropského sociálního fondu (ESF)  Tvorba: •na principu partnerství •při respektování vyšších programových dokumentů ČR (zejména Národní strategický referenční rámec) •na základě národních a evropských strategických dokumentů a ve vazbě na ostatní operační programy  schválen vládou ČR v listopadu 2006  schvalován Evropskou komisí  realizace: do 31.12. 2013, resp.2015  podrobnější rozpracování aktivit v Prováděcím dokumentu

14 Finanční alokace OP VK  1 828,7 mil. € z Evropského sociálního fondu pro léta 2007-13 (tj. 85%) – tj. cca 51,204 mld. Kč  Celkem se spolufinancováním (15%) ze státního rozpočtu: 2.151,4 mil. €, tj. cca 6 0, 240 mld. Kč

15 Finanční alokace na Prioritní osy

16  Předložení OP VK Evropské komisi – 7.3.2007  Vyjednávání OP VK – od května 2007  Předpoklad dokončení vyjednávání –o OP VK – červen, max. září  Vyhlášení OP VK a prvních výzev – září/říjen 2007 Postup vyjednávání s Evropskou komisí

17 Struktura OP VK •Analýza současné ekonomické a sociální situace v oblasti vzdělávání, včetně SWOT •Strategie OP VK •Prioritní osy a indikátory •Implementace programu •Finanční ustanovení

18 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Globální cíl Rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve VaV Specifický cíl 1 Rozvoj a zkvalitňování systému počátečního vzdělávání s důrazem na zlepšení klíčových kompetencí absolventů Specifický cíl 2 Inovace systému terciárního vzdělávání směrem k propojení s výzkumnou a vývojovou činností Specifický cíl 3 Posílení adaptability a flexibility lidských zdrojů jako základního faktoru konkurenceschopnosti ekonomiky a udržitelného rozvoje ČR Prioritní osa 1 Počáteční vzdělávání Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 3 Další vzdělávání Prioritní osa 4 Systémový rámec celoživotního učení Specifický cíl 4 Prostřednictvím rozvoje systému celoživotního učení vytvoření kvalitního systému počátečního vzdělávání podporujícího naplňování cílů prioritní osy 1, v oblasti terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje realizovat inovace vzdělávání směrem k propojení s výzkumnou a vývojovou činností a dále k vytvoření systému, který by umožňoval vytvoření komplexního a efektivního systému podporujícího inovační proces jako celek a v oblasti DV vytvoření základních systémových opatření pro existenci fungujícího systému dalšího vzdělávání jakožto nedílné součásti celož. učení.

19 Prioritní osa 1 Počáteční vzdělávání Oblasti podpory: 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

20  …  OP - OBLAST PODPORY  PD – OBLAST PODPORY  VÝZVA K PODÁVÁNÍ PROJEKTŮ  PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE  PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE  …

21 Příklady projektů 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání  Spolupráce institucí počátečního vzdělávání a partnerů na rozvoji obcí (zapojení škol do komunitního rozvoje, otevření školy)  Rozvoj klíčových kompetencí na školách (jazyky, ICT) 1.2 Rovné příležitosti žáků, včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami  Zlepšování organizačních metod výuky a vyučovacích metod podporujících rovný přístup  Budování „záchytné sítě“ pro osoby ohrožené předčasným odchodem ze škol či osoby, které již systém opustily  Prevence rasismu a xenofobie prostřednictvím podpory multikulturní výchovy  Podpora individuálního přístupu k talentovaným žákům při jejich integraci v rámci třídy

22 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení  Vytváření vzdělávacích programů a jejich realizace v oblasti odborných, pedagogických, manažerských dovedností  Vzdělávání pedagogů v oblasti kurikulární reformy, jazykových dovedností, využívání ICT ve výuce

23 Příjemci podpory v Prioritní ose 1  Ústřední orgány státní správy  Přímo řízené organizace ústředních orgánů státní správy  Kraje, města a obce  Školy a školská zařízení  Vysoké školy zřízené na základě zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách  Nestátní neziskové organizace  Profesní organizace zaměstnavatelů  Profesní organizace odborové, zaměstnanecké, zaměstnavatelské a oborové  Zaměstnavatelé  Organizace působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství  Organizace působící v oblasti volného času dětí a mládeže

24 Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Oblasti podpory: 2.1 Vyšší odborné vzdělávání 2.2 Vysokoškolské vzdělávání 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji 2.4 Partnerství a sítě

25 Příklady projektů 2.1 Vyšší odborné vzdělávání  Zapojení lokálních a sociálních partnerů do tvorby vzdělávacích programů při zohlednění vývojových trendů na trhu práce 2.2 Vysokoškolské vzdělávání  Inovace studijních programů  Modernizace kombinované a distanční formy studia  Rozšíření výuky cizích jazyků, výchova k podnikatelství  Praxe a stáže studentů u zaměstnavatelů

26 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji  Další vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje  Vytváření kvalitních týmů  Podpora zapojení do mezinárodních projektů a podpora mobility pracovníků 2.4 Partnerství a sítě  Spolupráce institucí terciárního, soukromého a veřejného sektoru na tvorbě a realizaci studijních programů  Spolupráce se zahraničními vzdělávacími institucemi  Stáže studentů, pedagogických a vědeckých pracovníků v soukromém i veřejném sektoru

27 Příjemci podpory v Prioritní ose 2  Vysoké školy (všechny typy)  Vyšší odborné školy  Instituce vědy a výzkumu  Vývojová a inovační centra  Přímo řízené organizace ústředních orgánů státní správy  Kraje, města a obce  Školy a školská zařízení  Zdravotnická zařízení  Nestátní neziskové organizace  Odborové, zaměstnanecké a oborové profesní organizace  Profesní organizace zaměstnavatelů, zaměstnavatelé  Organizace působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství

28 Prioritní osa 3 Další vzdělávání Oblasti podpory: 3.1 Individuální další vzdělávání 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

29 Příklady projektů 3.1 Individuální další vzdělávání  Národní a regionální podpůrné programy na stimulaci poptávky po individuálním vzdělávání, včetně informačních a poradenských služeb  Schéma financování jazykového a ICT vzdělávání pro všechny 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání  Vytváření vzdělávacích modulů provazujících počáteční a další vzdělávání  Rozvoj sítí a partnerství institucí v oblasti dalšího vzdělávání  Poradenství při zavádění moderních a inovativních vzdělávacích technologií a metod

30 Příjemci podpory v Prioritní ose 3  Ústřední orgány státní správy  Přímo řízené organizace ústředních orgánů státní správy  Kraje, města a obce  Školy a školská zařízení  Instituce terciárního vzdělávání  Nestátní neziskové organizace  Zaměstnavatelé, profesní organizace zaměstnavatelů a zaměstnanců, podnikatelů  Organizace působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství

31 Prioritní osa 4 Systémový rámec celoživotního učení Oblasti podpory: 4.1 Systémový rámec počátečního vzdělávání 4.2 Systémový rámec terciárního vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji 4.3 Systémový rámec dalšího vzdělávání

32 Příklady projektů 4.1 Systémový rámec počátečního vzdělávání  Tvorba zavádění systému řízení kvality a metod evaluace a autoevaluace 4.2 Systémový rámec terciárního vzdělávání  Návrh a implementace optimálního systému financování terciárního vzdělávání 4.3 Systémový rámec dalšího vzdělávání  Realizace systému hodnocení kvality dalšího vzdělávání  Vytváření systému uznávání výsledků předchozího učení

33 Příjemce podpory v Prioritní ose 4  Ústřední orgány státní správy

34 Typy projektů Individuální projekty (v Prioritní ose 1, 2, 3, 4)  Národní – připravuje MŠMT na celonárodní úrovni  Ostatní – připravují a realizují jiné instituce na regionální nebo nadregionální úrovni Globální granty (v Prioritní ose 1 a 3) -vyhlašovatelem a správcem GG je kraj -kraj je zodpovědný za dodržení podmínek dohodnutých s MŠMT

35 Schéma předkládání a schvalování individuálních projektů Řídící orgán MŠMT Zprostředkující subjekt CERA Žadatel

36 Schéma předkládání a schvalování grantových projektů Zprostředkující subjekt Krajský úřad Žadatel

37

38 Podmínky a pravidla pro realizaci programu  Výzvy k předkládání projektů (2.pol.2007)  Příručka pro žadatele OP VK  Příručka pro příjemce

39 Praktické informace pro žadatele - grantové a individuální projekty  Projektová přihláška - formulář „Žádost o přidělení finanční podpory z OP VK“, který bude k dispozici on-line (v systému Benefit 7+). - předkládá se elektronicky (on-line vyplnění a odeslání žádosti) a 1x v listinné podobě (na adresu ZS).

40  Oprávněnost žadatele –Žadateli oprávněnými předkládat návrhy projektů v rámci OP VK mohou být právnické osoby splňující následující podmínky: –mít sídlo v České republice (v případě, že žadatel má sídlo v regionu Praha, musí prokázat, že projekt je zaměřen na cílový region v rámci OP VK, tedy celá ČR kromě Prahy) –být přímo zodpovědný za přípravu a řízení projektu, nesmí působit jako prostředník

41  Partnerství –Skupina dvou a více subjektů, které si vybraly jeden druhého za účelem spolupráce při dosahování cílů projektu •A) obecné (podpůrné konzultace před a při přípravě projektu) •B) projektové (na smluvním základě se podílejí na přípravě a realizaci projektu)

42  Projektové partnerství –partneři jsou uvedeni v projektové žádosti –partner je právnická osoba splňující stejná kritéria oprávněnosti jako žadatel –žadatel je příjemce dotace –žadatel i partner musí při realizaci projektu uskutečnit 51% všech aktivit (resp. 51% z celkového rozpočtu)

43 Partner  společná příprava a realizace projektu za předem sjednaných podmínek  role je do podrobností vymezena v žádosti a ve smlouvě  bez jeho přispění nemůže být projekt realizován (nenahraditelnost)  jeho role má neziskový charakter  bez přímého finančního plnění (vzájemně si s žadatelem neúčtují a neposkytují peníze) Dodavatel  role v projektu je pouze podpůrná  výběr se řídí zákonem č.137/06 Sb., o veřejných zakázkách  poskytuje žadateli službu

44  Kraje a obce – výjimka –zákon 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, 128/2000 Sb., o obcích, 129/2000 Sb., o krajích –kraj či obec mohou mít partnery s finančním plněním (školy, školská zařízení…)

45 BUĎME …  INOVATIVNĚ OPTIMISTIČTÍ  REALISTICKY SKEPTIČTÍ

46  Finanční limity pro jednotlivé projekty –grantové projekty (Prioritní osa 1 a 3) •Minimální částka pro jeden projekt bude 400 000 Kč •Maximální částka bude stanovena ve výzvě –individuální projekty (Prioritní osa 1, 3 a 4) •Minimální i max. částka pro jeden projekt bude stanovena ve výzvě –individuální projekty (Prioritní osa 2) Oblast podpory 2.1 - min. částka 1 000 000 Kč - max. částka 12 000 000 Kč - max. částka 12 000 000 Kč Oblast podpory 2.2 - min. částka 1 000 000 Kč - max. částka 15 000 000 Kč – 20 mil. Kč - max. částka 15 000 000 Kč – 20 mil. Kč Oblast podpory 2.3 - min. částka 1 000 000 Kč - max. částka 20 000 000 Kč - max. částka 20 000 000 Kč Oblast podpory 2.4 - min. částka 5 000 000 Kč - max. částka 40 000 000 Kč - max. částka 40 000 000 Kč

47  Kritéria výběru Hlavní kritéria formálního hodnocení •kontrola úplnosti a správnosti údajů v projektu; •dodržení vazeb na příslušné prioritní osy a oblasti podpory programu; •oprávněnost žadatele a činností; •způsobilé výdaje; •přiměřenost a správnost rozpočtu

48 Věcná kritéria 1. Zdůvodnění projektu (zdůvodnění záměru, přínos pro cílovou skupinu) 2. Cílová skupina (přiměřenost cílové skupiny a zapojení cílových skupin) 3. Realizace projektu (klíčové aktivity a stadia realizace, připravenost projektu na možná rizika, předchozí zkušenosti s řízením obdobných projektů, publicita, udržitelnost projektu) 4. Finanční řízení (přiměřenost rozpočtu, vzhledem k cílům a obsahu projektu, provázanost rozpočtu s klíčovými aktivitami, nastavení vnitřního kontrolního systému) 5. Výsledky a výstupy (kvantifikace a zajištění výsledků a výstupů, monitorování projektu) 6. Horizontální témata (rovné příležitosti, udržitelný rozvoj) 7. Specifické požadavky (subkritéria 1-3)

49  Proces výběru akce Počet pracovních dnů od ukončení předchozí činnosti Počet kalendářních dnů od konečného termínu pro předkládání Vyhlášení výzvy Ukončení výzvy /uzávěrka příjmu žádostí/ + 30 (6 týdnů) Formální hodnocení (od registrace) - vyzvání žadatelů k doplnění údajů - doručení přepracovaných žádostí od doručení Vyrozumění neúspěšných do 5 pracovních dnů (včetně žadatelů, kteří ve stanovené lhůtě neupravili formální nedostatky) + 10 Ihned po zjištění nedostatků +5 +10 55 Věcné hodnocení (včetně zaslání podkladů hodnotitelům a výběrové komisi) + 3085 Výběrová komise (studium podkladů i výběr) + 20105

50 Pravidla realizace  Monitorovací zprávy  Plnění monitorovacích indikátorů  Průběžné žádosti o platby  Kontroly na místě  Publicita projektu  Archivace (10 let po ukončení programu)

51 Grantové projekty Schválení žádostí orgány kraje (na nejbližším zasedání) Vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace (cca do 30 dnů) Celý proces od vyhlášení výzvy Cca 7 měsíců Individuální projekty Schválení žádostí ŘO Vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace (cca do 30 dnů) Celý proces od vyhlášení výzvy Cca 7 měsíců

52  Způsobilé výdaje –takové výdaje, které byly vynaloženy za účelem dosažení cíle projektu. Jejich vynaložení musí být prokazatelné (zpravidla výpisem z účtu) –takové výdaje, které byly uskutečněny v průběhu trvání projektu (zpravidla od den vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace) –musí být doložitelné účetními doklady, např. fakturami, pokladními doklady, kupními smlouvami (s povinnými náležitostmi podle Zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví) –pouze výdaje, které splňují principy hospodárnosti a efektivity. Dodržení těchto principů pomohou zajistit limity zejména v oblasti osobních a režijních výdajů a výdajů na nákup zařízení (podrobně budou stanoveny v Příručce pro příjemce) –Viz přiložený materiál

53  Rozpočet předpokládaných způsobilých výdajů v Rozhodnutí o poskytnutí dotace bude obsahovat: –osobní výdaje související s realizací projektu (zejména mzdové náklady, a to ve výši hrazené zaměstnavatelem – tj. včetně odvodů 26 % na sociální a 9 % na zdravotní pojištění) –cestovní náhrady související s realizací projektu –zařízení související s realizací projektu (dlouhodobý nehmotný majetek, drobný hmotný majetek, nájem, operativní leasing, daňové odpisy) –náklady na provoz kanceláře (režijní výdaje, ostatní výdaje – administrativní výdaje, provoz vozidla) –nákup služeb souvisejících s realizací projektu –přímá podpora (mzdové příspěvky zaměstnavateli pro pracovníka v době jeho účasti na dalším vzdělávání) –DPH, pokud u ní nevzniká nárok na odpočet

54  Křížové financování –Obecně: •Křížové financování umožňuje financovat výdaje, které nejsou způsobilé v programech ESF, ale lze je uskutečnit v rámci pravidel způsobilosti ERDF. –Pro OP VK: •Křížové financování může být použito, je-li to účelné, na pořízení nábytku, vybavení, vozidel, infrastruktury, nemovitostí a pozemků, avšak pouze v situaci, kdy si příjemce nemůže uplatnit odpisové náklady ve smyslu čl. 11, odst. 3c Nařízení Rady (ES) 1081/2006 o obecných ustanoveních o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1784/1999.

55 EUČR VNITŘNÍ

56 Kontakty a další informace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - Odbor programů ESF opvzdelavani@msmt.cz opvzdelavani@msmt.cz  E-mail: opvzdelavani@msmt.czopvzdelavani@msmt.cz  možnost registrace na webu – informace o akcích k ESF www.msmt.cz/eu/esfwww.msmt.cz/eu/esf  www.msmt.cz/eu/esf (odkaz Evropská unie a ESF)www.msmt.cz/eu/esf

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66 Děkuji za pozornost Ivo Jupa CSR consult ivo@jupa.cz


Stáhnout ppt "OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Květen/červen 2007."

Podobné prezentace


Reklamy Google