Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DEKONTAMINACE Mgr. Bohumír MARTÍNEK, Ph. D.. Obsah 1. Legislativa 2. Kontaminace prostředí 3. Dekontaminace 4. Zařízení pro dekontaminaci 5. Činnost při.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DEKONTAMINACE Mgr. Bohumír MARTÍNEK, Ph. D.. Obsah 1. Legislativa 2. Kontaminace prostředí 3. Dekontaminace 4. Zařízení pro dekontaminaci 5. Činnost při."— Transkript prezentace:

1 DEKONTAMINACE Mgr. Bohumír MARTÍNEK, Ph. D.

2 Obsah 1. Legislativa 2. Kontaminace prostředí 3. Dekontaminace 4. Zařízení pro dekontaminaci 5. Činnost při dekontaminaci

3 1.Legislativa Zákon č.239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému : §10,odst.5,písm,e)- HZS kraje organizuje provádění dekontaminace Vyhláška č.328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení IZS, příloha č.2 ukládá zpracovat Plán dekontaminace jako součást vnějšího havarijního plánu

4 2. Kontaminace prostředí Kontaminace prostředí může být způsobena: chemickými radioaktivními a biologickými látkami - po použití zbraní hromadného ničení nebo při provozních haváriích spojených s únikem nebezpečných látek. Rovnocenným výrazem k pojmu kontaminace je zamoření.

5 2. Kontaminace prostředí Chemické látky Jedná se o nejčastější druh kontaminace. Chemické látky se mohou vyskytovat ve všech skupenstvích tj. ve formě plynu, kapaliny nebo tuhé látky Vysoká toxicita některých chemikálií může už ve velmi nízkých koncentracích způsobit zdravotní problémy nebo i smrt zasažených osob

6 2. Kontaminace prostředí Radioaktivní látky Jsou to izotopy prvků nebo jejich sloučenin a směsí obsahující radionuklidy, které se samovolně přeměňují (rozpadají) Rozpad radionuklidů je provázen uvolněním energie a záření alfa, beta a gama

7 2. Kontaminace prostředí Biologické látky méně častý druh kontaminace zařazujeme zde hlavně mikroorganismy (bakterie, plísně, viry, ricketsie) nebo jejich toxické produkty (toxiny) Tyto látky mohou vyvolat u lidí nebo zvířat různá infekční onemocnění. Působení těchto látek na člověka se neprojeví ihned, ale teprve po uplynutí latentní doby Stálost některých biologických látek může trvat i několik let (např. spory) Nákazy se šíří biologickým aerosolem (např. kapénková infekce) a rozšiřováním infikovaných přenašečů nákaz (hlodavci, různé druhy hmyzu a klíšťat).

8 2. Kontaminace prostředí Formy kontaminace: Vnější – povrch předmětu nebo těla Vnitřní - do vnitřních vrstev materiálů (dřevo, tkaniny,..)- vsáknutím kapaliny, difuzí, rozpuštěním.. Vnitřní - dovnitř těla  vdechnutím prachových či aerosolových částic,  proniknutím látky kůží,  přes poranění,  požitím kontaminované vody či potravin

9 2. Kontaminace prostředí Vnitřní kontaminace – vážné nebezpečí pro člověka (předejít se dá prevencí, použitím prostředků individuální ochrany a dodržováním zásad hygieny) Problémem je především, že vnější kontaminace může za určitých podmínek přejít ve vnitřní Zabránit tomu jde především dekontaminací

10 3. Dekontaminace je to soubor metod, prostředků a postupů k účinnému odstranění kontaminantů z prostředí, případně snížení jeho škodlivého účinku na bezpečnou úroveň nutnost dekontaminace je dána i tím, že pokud není kontaminant odstraněn, působí jak na kontaminovaný povrch, tak i na jeho bezprostřední okolí. pojmu dekontaminace odpovídá termín speciální očista.

11 3. Dekontaminace Hlavním úkolem dekontaminace je: Odstranit z kontaminovaných povrchů a materiálů chemické látky, zejména bojové chemické látky a radioaktivní látky, nebezpečné škodliviny, biologické agens a toxiny, Pokud je to možné tyto látky zničit, rozložit nebo jinak převést na méně škodlivé nebo neškodné produkty

12 Cíl dekontaminace Cílem dekontaminace je: snížení zdravotního poškození osob, zkrácení doby nezbytného používání prostředků individuální ochrany nebo improvizovaných prostředků vytvoření podmínek pro obnovu normálního života v kontaminovaných oblastech a pro zabezpečení záchranných a likvidačních prací

13 Druhy dekontaminace Podle druhu kontaminantu se jedná o: DETOXIKACI – chemické látky DEZAKTIVACI – radioaktivní látky DEZINFEKCI – biologické látky

14 Detoxikace (odmořování) Jde o: rozklad chemických (toxických=jedovatých) látek (škodlivin) nebo jejich odstranění z povrchů nebo jejich převedení na látky neškodné (chemickou reakcí)

15 Dezaktivace Jde o: odstranění radioaktivních látek z povrchů nelze je zničit, podléhají samovolnému rozpadu ( každá radioaktivní látka má svůj tzv. poločas rozpadu – hodiny až roky )

16 Dezinfekce Jde o: zničení nebo zneškodnění biologických patogenních (choroboplodných) mikroorganismů Blízké dezinfekci jsou ještě: Dezinsekce (hubení hmyzu – přenašeči chorob,původci nemocí, bodavý hmyz) Deratizace (hubení hlodavců – potkani,krysy)

17 METODY DEKONTAMINACE Suché metody: MECHANICKÉ Mokré metody: FYZIKÁLNÍ CHEMICKÉ KOMBINACE RŮZNÝCH METOD

18 METODY DEKONTAMINACE Suché metody: MECHANICKÉ - Odstraňování kontaminantů vyklepáváním, vytřepáváním, kartáčováním, mechanickým otíráním nebo izolace celé kontaminované povrchové vrstvy (zemina, nátěr,..) - Patří zde i překrytí kontaminovaného povrchu izolačním materiálem (zemina, písek, štěrk, panely)

19 METODY DEKONTAMINACE Mokré metody: FYZIKÁLNÍ - spočívají v odstraňování kontaminantů odpařováním, - smýváním pomocí vhodných směsí, vody či rozpouštědel

20 METODY DEKONTAMINACE Mokré metody: CHEMICKÉ - jsou založeny na chemické reakci kontaminantů s vhodným činidlem - při tom dochází:  k úplnému rozložení látky  nebo její přeměně na méně toxický produkt,  popř. přeměně na sloučeninu, jejíž odstranění z povrchu je snadnější

21 METODY DEKONTAMINACE KOMBINACE RŮZNÝCH METOD - Jde o nejúčinnější dekontaminaci Např.: - Dekontaminace tlakovou parou s přídavkem chemikálií - Ohřátí dekontaminačních činidel na vyšší teplotu

22 Suchý způsob dekontaminace Výhody: Jednoduchost Odpadá jímání odpadních produktů Nevýhody: Účinné jen tehdy došlo-li ke kontaminaci za sucha Méně účinné než mokrý způsob

23 Mokrý způsob dekontaminace Výhody: Spolehlivost, účinnost Nevýhody: Velké množství odpadních vod Nepříznivý dopad na dekontaminovanou techniku, materiál a životní prostředí Čas = nezbytná doba na působení činidel

24 Základní dekontaminační činidla Voda Pěny,saponáty Dezinfekční prostředky Chlornan sodný a vápenatý – pro techniku a materiál Mýdlo s desinfekčním účinkem (osoby)

25 Základní dekontaminační činidla K dekontaminaci lze použít např. 10% vodný roztok hydrogenuhličitanu sodného nebo uhličitanu draselného, 5% roztok kyseliny citronové, 5% vodná suspenze chlornanu vápenatého, 5% roztok chlornanu sodného, 0,5% kyselina chlorovodíková, 0,5% Persteril 36%, SAVO atd.).

26 4. Zařízení pro dekontaminaci Dekontaminace se provádí v: stacionárních zařízeních mobilních zařízeních Jejich struktura (organizační uspořádání) je v podstatě shodné Bývají označována jako – místa speciální očisty (obvykle pro osoby i techniku), stálé umývárny (pro osoby),stanice odmořování dopravních prostředků,…

27 4. Zařízení pro dekontaminaci Celý prostor se rozděluje na 3 části: svlékárna (nečistá část) sprchová část (nečistá část) oblékárna (čistá část). Prostor musí být osvětlen,vytápěn, s dostatečným počtem WC a s možností rozdělení dekontaminace pro muže a ženy.

28 4. Zařízení pro dekontaminaci Další možné dělení je na: Nečistá část : - shromaždiště osob, svlékárna, místo pro výplach očí a úst, sklad kontaminovaných oděvů a obuvi, sprchová část Čistá část - shromaždiště osob, oblékárna, sklad náhradních oděvů a obuvi, ručníků, místo pro lékařské prohlídky Nečistá a čistá část musí být viditelně oddělena (šipky, piktogramy) a mezi nečistou a čistou částí je potřebné zabezpečit měření stupně kontaminace.

29 4. Zařízení pro dekontaminaci Základní vybavení svlékárny a sprchové části: pytle na kontaminovaný materiál obvazy (možná poranění) lavice a židle ručníky voda pro výplach očí a úst měřící přístroje dekontaminační činidla

30 SVLÉKÁRNAUMÝVÁRNAOBLÉKÁRNA MALÁ KOUPACÍ SOUPRAVA ZDROJ VODY (přírodní zdroj, CAS, vodovod) SPRCHOVÁ RŮŽICE ROŠT VSTUP PRŮCHOD VÝSTUP PYTLE PRO ULOŽENÍ KONTAMINOVANÉHO ODĚVU VÝDEJ NÁHRADNÍHO OBLEČENÍ HRANICE NEBEZPEČNÉ ZÓNY NEBEZPEČNÁ ZÓNA TOPIDLO ODTOK KONTAMINOVANÉ VODY A JEJÍ ZÁCHYT MÍSTO SPECIÁLNÍ OČISTY OSOB - SCHÉMA

31 MÍSTA PRO PROVÁDĚNÍ DEKONTAMINACE OSOB využití stanů – mobilní zařízení 1.stan svlékárna 2.stan umývárna 3.stan oblékárna koupací souprava

32 5. Činnost při dekontaminaci Činnost osob při dekontaminaci Svlékárna: - Svléknutí oděvu, obuvi, prádla a vše uložit do igelitových pytlů (2 obaly) - Umytí rukou, vyčištění nosních dutin a uší, výplach úst - Dočasné odevzdání dokladů, cenností k úschově u obsluhy (uložit je obalů-2)

33 Činnost při dekontaminaci - svlékárna

34 Výplach očí,uší,..

35 Činnost osob při dekontaminaci Umývárna vlastní dekontaminace proudem teplé vody (38-40 o C) a mýdlem, spotřeba 30-40 litrů vody na osobu mytí se provádí shora dolů (ruce, obličej;krk,paže; trup,nohy) Na sprchu jsou plánovány 2 osoby (jedna se mydlí, druhá sprchuje) Po osprchování provedení rychlé detekce (návrat pod sprchu) Oblékárna: - Použití jednorázového ručníku, náhradní oblečení

36 Činnost osob při dekontaminaci - umývárna

37 Činnost osob při dekontaminaci – měření mezi umývárnou a oblékárnou

38 Činnost osob při dekontaminaci - oblékárna

39 Činnost JSDH při dekontaminaci (detoxikaci) osob na místě zásahu rozhoduje o provedení hromadné dekontaminace velitel zásahu. současnými prostředky jednotek SDH,lze provést dekontaminace pouze velmi omezeného počtu osob a to od vybraných chemických látek (detoxikaci) Pro desaktivaci a desinfekci se využívají jednotky HZS krajů nebo jednotky AČR

40 Činnost JSDH při dekontaminaci (detoxikaci) osob Jednotky SDH se mohou podílet na některých úkolech:  odběr a uložení kontaminovaného oděvu (2 obaly),  odběr a uložení dokladů a cenností (2 obaly),  poskytování náhradního oblečení,  evidence dekontaminovaných osob.

41 MATERIÁL VE SKLADECH HZS POUŽITELNÝ K DEKONTAMINACI k dekontaminaci OSOB - stany a vnitřní vybavení - MKS (malá koupací souprava) - náhradní oblečení pro postižené obyvatelstvo - nádoby na jímání kontaminované vody k dekontaminaci TECHNIKY - mycí rámy - postřikovač nebo štětky na nanášení roztoku

42 Malá koupací souprava slouží k ohřevu vody v terénu Jde o prostředek k zajištění základní hygieny, které lze použít i pro detoxikaci Hlavní části:  Sprchovací stojan – 4 růžice  Zařízení k ohřevu vody (vytápění dřevem nebo naftou)

43 MALÁ KOUPACÍ SOUPRAVA hadice s ruční sprchou zařízení k ohřevu vody

44 Dekontaminace techniky – mobilní mycí rámy Mobilní mycí rámy používají se na dekontaminaci vozidel na dekontaminační trase jsou postaveny 2 rámy do prvního rámu proudí dekontaminační směs nebo se nanáší postřikovačem (štětkami) na techniku druhým rámem protéká pouze voda dekontaminační trasa se staví na odkanalizované ploše nebo s možností záchytu odpadních vod (záchytné vany) Stacionární : v havarijním plánu kraje mohou být vytipovány tyto plochy ve firmách

45 MYCÍ RÁM plachta pro zachycení kontaminované vody nájezdové lávky přívod vody přívod dekont. činidla

46 ZÁCHYTNÁ VANA (z nastavovacích žebříků) nosná konstrukce se překryje záchytnou plachtou okraje plachty se zahrnou pod nosnou konstrukci

47 ZÁCHYTNÁ VANA (z „B“ hadice) objem vany je cca 800 l lze ji použít i pro zachycení některých NL.

48 ZRUŠENÍ DEKONTAMINAČNÍHO MÍSTA dekontaminace všech osob, které přišly do styku s kontaminantem dekontaminace použitých technických prostředků povolání odborné firmy k izolaci a likvidaci technických prostředků, které nelze dekontaminovat vlastními silami a kontaminovaného odpadů, kapalin atd.


Stáhnout ppt "DEKONTAMINACE Mgr. Bohumír MARTÍNEK, Ph. D.. Obsah 1. Legislativa 2. Kontaminace prostředí 3. Dekontaminace 4. Zařízení pro dekontaminaci 5. Činnost při."

Podobné prezentace


Reklamy Google