Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Řešení situací s agresivními pacienty CELOSTÁTNÍ KONFERENCE MANAŽEREK DOMÁCÍ PÉČE Kralupy nad Vltavou 2016 Mgr. Jaromíra Novotná.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Řešení situací s agresivními pacienty CELOSTÁTNÍ KONFERENCE MANAŽEREK DOMÁCÍ PÉČE Kralupy nad Vltavou 2016 Mgr. Jaromíra Novotná."— Transkript prezentace:

1 Řešení situací s agresivními pacienty CELOSTÁTNÍ KONFERENCE MANAŽEREK DOMÁCÍ PÉČE Kralupy nad Vltavou 2016 Mgr. Jaromíra Novotná

2 Motto: V agresivní společnosti jsou i agresivní pacienti S agresivitou pacientů se setkává téměř 90% zdravotnického personálu na kterémkoli oddělení nebo ambulanci zdravotnického zařízení. Agresivní pacient vyvolává zpravidla negativní emoce, pocity strachu, ohrožení, ale také zlosti, odporu. Je vnímán jako potenciální nebezpečí pro ně samotné, ale i pro ostatních pacienty. 2 Hartmann akademie Mgr. Jaromíra Novotná

3 Agrese je i u civilizovaného člověka považována za přirozené chování, spjaté s pudem sebezáchovy. Neseme ji v sobě už z historické doby, naši předkové by bez ní nepřežili, když bojovali o přežití, teritorium, potravu a podobně. Agrese se sice tlumí, ale neodstraní. 3 Hartmann akademie Mgr. Jaromíra Novotná

4 Pojem agrese Chování se záměrem ublížit osobě nebo věci, záměrné působení při kterém dochází k narušování daných norem Může být zaměřena vůči jedné osobě, celé společnosti anebo proti určité skupině. Agresivní postoj může mít i sociálně žádoucí efekt, např. v případě překonávání překážek k vytčenému cíli. 4 Hartmann akademie Mgr. Jaromíra Novotná

5 Druhy agrese Rozeznáváme více typů agrese: myšlenková; verbální, fyzická; afektivní, instrumentální; zaměřená proti osobám, věcem, na jiný objekt, než který byl spouštěčem; přesunutá, zadržovaná; Hartmann akademie Mgr. Jaromíra Novotná 5

6 Verbální agrese jde o slovní agresi s chladným, ironickými či hostilním způsobem komunikace, pliváním potravy či léků, křikem, nadávkami. Cílem je většinou zastrašit protějšek, vybít napětí, prosadit svoje přání, demonstrovat moc nad situací či lidmi, aby bylo dosaženo domnělého či skutečného práva, aby došlo k odčinění křivdy. Hartmann akademie Mgr. Jaromíra Novotná 6

7 Agrese vůči předmětům jde o závažnější projevy agrese, kde se agresivní chování přenáší na násilí vůči věcem, dochází ke shazování předmětů, rozbíjení věcí, házení předmětů, bouchání dveřmi či kopání do skřínek. Zpravidla slouží k vybití, ale může signalizovat budoucí blížící se agresi vůči lidem. Hartmann akademie Mgr. Jaromíra Novotná 7

8 Fyzická agrese vůči lidem jde o nejzávažnějšími projevy násilí namířené vůči druhým lidem. Útok může být veden holýma rukama nebo s pomocí předmětů, nástrojů nebo zbraně. Ohrožen může být sám pacient, zdravotní personál, rodinní příslušníci. Hartmann akademie Mgr. Jaromíra Novotná 8

9 Sebepoškozování (automutilace) jde o násilí obrácené proti sobě. Od mírných projevů, kam patří vytrhávání vlasů, škrábání se, přes údery pěstí nebo hlavou do zdi, řezání se, pálení cigaretou, až po nejzávažnější formu, kterou je suicidium. Tyto projevy se mohou objevit v extrémním stresu nebo u některých poruch osobnosti u psychotických pacientů, v těžké depresi, u lidí s mentální retardací. Hartmann akademie Mgr. Jaromíra Novotná 9

10 Spouštěcím podnětem k agresi Obava z bolestivého zákroku, z fatálního vývoje nemoci, mnohá znevýhodnění a omezení, která nemoc přináší a narůstající úzkost. Vliv psychotropních látek, drog a alkoholu, které ruší zábrany a schopnost sebekontroly. Přibývá i pacientů, kteří agresí reagují na ztrátu zaměstnání a na dlouhodobý stres z existenčních starostí. 10 Hartmann akademie Mgr. Jaromíra Novotná

11 Projevy agrese NeverbálníVerbální zčervenání, dýchání zhluboka, zatínání zubů a svírání pěstí, neadekvátní vstupování do naší osobní zóny, větší gestikulace, upřený pohled. Fyzická agrese: škrábance, kopnutí, kousnutí, údery do obličeje, údery předmětem, aj. agresor nás může přímo upozornit na své pocity, vypozorujeme signály, které upozorňují na agresi např. slovní urážky, křik, vyhrožování, vulgární nadávky, zvýšený hlas, požadavky a výhružky, 11 Hartmann akademie Mgr. Jaromíra Novotná

12 Komunikace s agresivním pacientem Pacienta necháme chvíli mluvit, abychom zjistili, jaké jsou příčiny agrese, často se po několika větách sám uklidní. Vždy od pacienta musíme udržet bezpečnou vzdálenost. Pacienta vyzveme, ať se posadí, klidně a pravidelně dýchá. Neprovokujeme k hrubému a vulgárnímu chování. 12 Hartmann akademie Mgr. Jaromíra Novotná

13 Mluvíme klidným hlasem. Upozorníme na důsledky jeho chování. Pokud jsme sami udělali chybu tak se omluvíme, pacienta může naše upřímnost uklidnit. Souhlasíme s každou pravdou, která je v tvrzení pacienta obsažena. Uznáváme všechny argumenty, na nichž by mohlo něco být. Pacient postupně ztrácí energii na hledání dalších argumentů. Neprovádíme rychlá gesta a nepřistupujeme náhle k pacientovi, pokud ho nechceme zklidnit fyzicky. 13 Hartmann akademie Mgr. Jaromíra Novotná

14 Pro dosažení dobré spolupráce je vhodné pacienta seznámit, jak bude probíhat další postup. Psychologicky působí lépe, když pacient ví, co ho čeká. Velmi důležitá je naše důvěryhodnost. Výhodou je pokud známe komunikační dovednosti (naslouchání, empatie aj.). 14 Hartmann akademie Mgr. Jaromíra Novotná

15 Prevence agresivních stavů Nejdříve se snažíme verbálně, s empatickým přístupem, zvládnout situaci. Standardním postupem je omezení zevních iritačních stimulů, poskytnutí prostoru pacientovi k vyjádření jeho pocitů. Situace ale bývá nepředvídatelná, i když se personál v rámci možností snaží agresivnímu pacientovi vyhovět, může agresivní chování gradovat. 15 Hartmann akademie Mgr. Jaromíra Novotná

16 Typy některých akutních stavů v psychiatrii související s agresí Akutní intoxikace Akutní psychózy mají jako příznaky halucinace, bludy, paranoia, alkoholické delirium Endogenní stavy souvisí se zmateností, typické hlavně u starších osob, kde je nutný sociální kontakt a dohled Sebevražedné jednání 16 Hartmann akademie Mgr. Jaromíra Novotná

17 Duševní zdraví zdravotníka Zdravotník je celoživotně vystaven značnému stresu. Tento stres pramení z obav správného postupu ošetření, nejistoty zda při pochybení nebude vystaven nátlaku médií a v neposlední řadě z kontaktu s problémovými pacienty (agresivní pacienti). Pokud zdravotník nedokáže tolerovat psychický stres své profese, pak dochází i ke změnám v jeho psychice a chování. V této situaci hovoříme o burnout syndromu 17 Hartmann akademie Mgr. Jaromíra Novotná

18 Na rozdíl od pacientů se předpokládá, že by zdravotník měl své chování umět ovládat. Pokud už se ale někdo pro toto povolání rozhodně, měl by se všemi situacemi počítat a umět se v nich orientovat. Existují kurzy sebeobrany, kdy se zdravotník naučí jak se bránit při jeho ohrožení. Považuji to za velmi užitečné, protože než přijede k pomoci přivolaná policie, tak může dojít k nebezpečné situaci, kterou je potřeba řešit ihned! 18 Hartmann akademie Mgr. Jaromíra Novotná

19 Co dělat v případě násilného a agresivního pacienta? Pokuste se převzít kontrolu nad situací, aby se co nejvíce minimalizovaly možné následky: 1. Zůstaňte v klidu, požádejte o pomoc jednoho nebo více kolegů. Udržujte přiměřenou a bezpečnou vzdálenost - vždy mějte na paměti únikovou cestu. 2. Zkuste použít techniky pro de-eskalaci násilí: mluvte s pacientem velmi pečlivě (hlas a tón musí být klidný, ale pevný, používejte neagresivní řeč) vyvarujte se prudkých pohybů 19 Hartmann akademie Mgr. Jaromíra Novotná

20 projevte empatii (poslouchejte celým tělem – udržujte oční kontakt; nezvedejte ruce, ale nechte je v dolní polovině těla dlaněmi k pacientovi = přátelský postoj) vyvarujte se náhlých úsudků – prvotní je bezpečí situace zaměřte se na pocity pacienta jako člověka, na jeho vnímání (vyjádřete pocit, že „slyším“, „chápu“ a „oceňuji“). 20 Hartmann akademie Mgr. Jaromíra Novotná

21 Pokud pacient křičí: neodpovídejte hned, snažte se o proniknutí ticha (snižuje napětí), pokuste se klidně dýchat, odpovídejte po úvaze a v krátkých větách, důležité opakujte, nechte pacientovi na odpověď čas (bez pocitu nátlaku, prostor k ventilaci emocí), vyjasňujte zprávy opakováním toho, co jste pochopili (vyjadřujete zájem o člověka a jeho situaci), 21 Hartmann akademie Mgr. Jaromíra Novotná

22 Pokud vše, co jste udělali, není dostatečné a fyzické hrozba se zvyšuje, jste oprávněni: v případě, že již došlo k sevření útočníkem použít takový způsob sebeobrany, abyste se vymanili z jeho sevření, zalarmovat bezpečnostní službu/policii, zavolat na pomoc kolegy. 22 Hartmann akademie Mgr. Jaromíra Novotná

23 Komunikace s fyzicky agresivním pacientem Dbejte vlastního bezpečí. Předměty umožňující násilné použití mají být mimo dosah. Nehovořte s pacientem sami - zajistit dostatek personálu, neuzavírejte se v zavřené místnosti. Mějte vždy po ruce minimálně ošetřovatele. Situace lépe zvládne tým než jeden člověk. K pacientovi se přibližujte ze směru, který pro něj není překvapivý ani ohrožující. Zastavte se mimo jeho dosah, když jej oslovujete. Hartmann akademie Mgr. Jaromíra Novotná 23

24 Pacifikace pacienta proti jeho vůli Výzva vždy alespoň dvakrát nahlas – mít svědky Fyzické zklidnění: 1 osoba na 1 končetinu + jeden, co velí a chrání hlavu a krk, následuje fyzického omezení a či farmakologické zklidnění, o veškerém postupu následně proveďte podrobný zápis, zkontrolovat, zda nedošlo k poškození pacienta. 24 Hartmann akademie Mgr. Jaromíra Novotná

25 25

26 Hartmann akademie Mgr. Jaromíra Novotná 26

27 Hartmann akademie Mgr. Jaromíra Novotná 27

28 Hartmann akademie Mgr. Jaromíra Novotná 28

29 Hartmann akademie Mgr. Jaromíra Novotná 29

30 VAROVÁNÍ! Fyzikální a farmakologické zásahy nejsou bezpečné postupy a je třeba jich užít jako poslední možnost k řešení této mimořádné události, napadení personálu (i verbální násilí) je vždy mimořádná událost, která musí být bezpodmínečně hlášena a dokumentována: Okamžitý zápis do hlášení sester Hlášení o vzniku mimořádné situace 30 Hartmann akademie Mgr. Jaromíra Novotná

31 Vyvarovat se být sám při pacientovy. Vždy je nutná přítomnost dalšího člena týmu při výkonech. Brát vážně jakékoliv halucinace. Rozhovor s pacientem za účasti svědka po výkonu. Podrobně vedena zdravotnická dokumentace. Hartmann akademie Mgr. Jaromíra Novotná 31

32 Obsah hlášení Kde, kdo, čas události, popsat událost chronologicky, uvést svědky, event. fotodokumentaci či policejní protokol. Hlášení předat nadřízenému pracovníkovi 32 Hartmann akademie Mgr. Jaromíra Novotná

33 Personál si po každém takovém incidentu zaslouží psychickou podporu (peer, psycholog, kaplan) a náhradu škody. možnost dovolené popřípadě pracovní neschopnost, především ale možnost debrífingu – vytvoření atmosféry pohody, podpora týmu, s cílem zredukovat nepříznivé psychické následky. 33 Hartmann akademie Mgr. Jaromíra Novotná

34 Abychom se nestali spouštěčem agresivního chování K profesionálnímu chování zdravotnického personálu patří umět ovládat své vlastní emoce. Když sám/a nezvládnu vlastní emoce, nemohu je zvládat ani u jiných. Zachovat si pozitivní myšlení a přístup Chovat se slušně a respektovat odlišnost druhých 34 Hartmann akademie Mgr. Jaromíra Novotná

35 35 D ě kuji za pozornost Jaromíra Novotná


Stáhnout ppt "Řešení situací s agresivními pacienty CELOSTÁTNÍ KONFERENCE MANAŽEREK DOMÁCÍ PÉČE Kralupy nad Vltavou 2016 Mgr. Jaromíra Novotná."

Podobné prezentace


Reklamy Google