Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Varování a vyrozumění. Varování,tísňové informování a vyrozumění Jejich společnou podstatou jsou informace Hrozící nebo vzniklá MU Přenos informací Orgány.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Varování a vyrozumění. Varování,tísňové informování a vyrozumění Jejich společnou podstatou jsou informace Hrozící nebo vzniklá MU Přenos informací Orgány."— Transkript prezentace:

1 Varování a vyrozumění

2 Varování,tísňové informování a vyrozumění Jejich společnou podstatou jsou informace Hrozící nebo vzniklá MU Přenos informací Orgány KŘ Další orgány KŘ obyvatelstvo Varování TI vyrozu mění

3 Varování,tísňové informování a vyrozumění Zákon č.239/2000 Sb., o IZS  ukládá MV (GŘ HZS ČR) zajišťovat a provozovat jednotný systém varování a vyrozumění (JSVV)  stanoví technické, provozní a organizační zabezpečení jednotného systému varování a vyrozumění (prováděcí právní předpis – vyhláška č.380/2002 Sb.,)

4 Varování,tísňové informování a vyrozumění JSVV je technicky, provozně a organizačně zabezpečen : Vyrozumívacími centry Telekomunikačními sítěmi Koncovými prvky varování a vyrozumění Základní technologickou infrastrukturu JSVV tvoří systém selektivního rádiového návěštění

5 SSRN je plně digitální a umožňuje dálkové selektivní ovládání poplachových sirén, či jiných varovacích zařízení a vysílání krátkých textových zpráv osobám vybaveným osobními přijímači (pagery). je budován a provozován na krajské úrovni. v současné době je provozováno celkem 11 krajských subsystémů, které zahrnují 156 základnových stanic (vysílačů rádiového signálu)

6 SSRN Síť základnových stanic krajského subsystému je koncipována tak, že tvoří uzavřený kruh. V jedné síti může pracovat až 32 stanic. Jedna ze stanic plní funkci hlavní základnové stanice, která generuje informaci a označujeme ji jako MASTER. Tato stanice je umístěna na řídícím pracovišti systému (vesměs krajská ředitelství HZS krajů). Ostatní stanice pouze předávají informaci, kterou obdržely – jsou podřízené (SLAVE).

7 Varování,tísňové informování a vyrozumění Vyrozumívací centrum GŘ I.úroveň Vyrozumívací centra Kraj-II.úroveň Vyrozumívací centra –ÚO III.úroveň Vyrozumívací Centra – PO a PFO IV.úroveň Linkové datové a rádiové sítě Koncové prvky varování A vyrozumění

8 Vyrozumívací centra Jsou místa pro technické, organizační a provozní zabezpečení varování, vyrozumění a předání tísňových informací, zajišťují také sběr, uložení a zobrazení diagnostických dat a dat získaných od koncových prvků varování (stav KPV)

9 Telekomunikační sítě Linková datová síť – propojuje zadávací terminály (zařízení pro spuštění varovných signálů nebo odeslání zpráv) umístěné na vyrozumívacích centrech Radiové sítě, jsou na krajích a umožňují dálkově ovládat koncové prvky VaV (cca 180 vysílačů)

10

11 Varování je komplexní souhrn organizačních, technických a provozních opatření zabezpečujících včasné předání varovné informace o : - reálně hrozící nebo - již vzniklé mimořádné události vyžadující realizaci opatření na ochranu obyvatelstva

12 Varování Zahrnuje zejména varovný signál, po jehož provedení je neprodleně realizováno informování obyvatelstva o povaze nebezpečí a o opatřeních k ochraně života, zdraví a majetku Varovný signál - je stanovený způsob akustické aktivace koncových prvků varování obyvatelstva

13 Varování Tísňová informace - Informace pro obyvatelstvo, kterou se sdělují údaje o bezprostředním nebezpečí vzniku nebo již nastalé mimořádné události a nutných opatřeních k ochraně života, zdraví a majetku obyvatelstva

14 Prostředky používané k varování Koncové prvky varování: - rotační sirény - elektronické sirény -obecní rozhlasy (MIS) Další prostředky: - mobilní rozhlašovací prostředky (ruční megafony, vozidla s rozhlasovým zařízením) - osobní vyhlášení (hlídkami policie,hasičů) - rozhlas, televize - mobilní telefon, internet

15 Koncové prvky varování Jsou technická zařízení schopné vydávat varovný signál Tvoří je sirény a místní informační systémy

16 Koncové prvky varování Jejich význam pro varování obyvatelstva spočívá v tom, že: Varovný signál aktuálně přináší informaci o ohrožení obyvatelstva v celém okruhu akustického pokrytí zabezpečovaného území Jsou trvale v pohotovosti (24 hodin denně) a jejich použití je plně k dispozici uživatelům (Orgány KŘ,OPIS,..)

17 Elektromechanická siréna(ROT) = „ rotační, motorová, elektrická “ nejpočetnější (nahrazují se elektronickými) zvuk vzniká rozkmitáním vzduchové masy rotací akustické části poháněné elektrickým motorem napájeným napětím 400 V (jsou závislé na elektřině) jsou ovládány prostřednictvím přijímačů dálkového ovládání JSVV-SSRN (rádiové sítě)

18 Elektronická siréna (ENS) Elektronická jednotka Akustická jednotka Umožňuje kromě vysílání varovného signálu: -reprodukci verbálních informací z paměti -vysílání z externího zdroje (rozhlasu) -sdělování informací vestavěným mikrofonem Signál je elektronicky generován v tónovém generátoru řídící jednotky, nebo je reprodukován z audiopaměti, zesílen výkonovými zesilovači a na zvuk přeměněn v elektroakustických měničích. = „ mluvící “

19 Místní informační systém (MIS) na bázi místního (obecního) rozhlasu nebo kabelové televize umožňuje nejen hlášení běžných zpráv, ale i vysílání varovného signálu urychluje, zkvalitňuje, zpřesňuje, rozšiřuje informování obyvatelstva výhoda (ovládání z více míst – HZS, PČR, a vstupů – telefon, sms)

20 Požadavky na koncové prvky varování GŘ HZS stanoví podmínky pro zapojení koncových prvků varování pro JSVV „Technické požadavky na koncové prvky varování připojované do JSVV“ (SIAŘ GŘ) – hlavní body (6): Koncové prvky varování musí: 1. generovat minimálně 4 signály a splňovat časový průběh a kmitočtové charakteristiky

21 Technické požadavky na koncové prvky 2. Signály musí být odbavitelné: Místně - z ovládacího panelu koncového prvku nebo ovládacím tlačítkem Dálkově - ovládané z vysílacího centra prostřednictvím přijímačů JSVV

22 Technické požadavky na koncové prvky 3. Musí umožnit reprodukci tísňových informací (mimo rotační sirény): Prostřednictvím vlastního mikrofonu Z vlastního zdroje modulace – digitální paměti verbálních informací v řídící skříni Připojením externího zdroje modulace veřejnoprávního rozhlasu nebo modulace jiných provozovatelů rozhlasu

23 Technické požadavky na koncové prvky 4. Vybavení pamětí, kde je možné uložit až 16 různých verbálních informací o délce 20 sekund 5. Musí být schopen „tiché kontroly“ provozuschopnosti (bez akustického efektu)

24 Technické požadavky na koncové prvky 6. Elektronické sirény musí být provozuchopné i v případě přerušení dodávky elektrické energie z elektrorozvodné sítě. Je požadováno toto zajištění po dobu 72 hodin.

25 od 1.11.2001 jeden varovný signál „Všeobecná výstraha“ Kolísavý tón po dobu 140 sekund, který se může 3x po sobě opakovat po cca 3 minutových intervalech

26 ROTAČNÍ SIRÉNA

27 ELEKTRONICKÁ SIRÉNA elektronické sirény jsou doplněny verbální informací: - všeobecná výstraha - nebezpečí zátopové vlny - chemická havárie - radiační havárie - konec poplachu

28 Zkouška sirén Zpravidla každou první středu v měsíci ve 12:00 se provádí zkouška funkčnosti systému varování a vyrozumění. Krajové odlišnosti (Olomoucký kraj – 12:10) Zkouška sirén spuštěna přes OPIS HZS Neprovádění zkoušky sirén (státní svátky,…)

29 Požární poplach Elektronická siréna doplnění verbální informací „Požární poplach“ Elektrická siréna Není varovný signál !!! Slouží pouze pro svolání jednotek PO !!!

30 Tísňové informování Jsou opatření, která zabezpečují bezprostředně po zaznění varovného signálu předání verbálních informací o zdrojích, povaze a rozsahu nebezpečí a nutných opatřeních k ochraně života, zdraví a majetku Zabezpečuje orgán, který nařídil varování daného území Využití ENS, MIS, dále: ČT1 a ČT2, Český rozhlas pro velký rozsah, regionální média Příklad: Pozor - mimořádná zpráva! Pozor - mimořádná zpráva! Signál sirény ohlásil únik škodlivin při chemické havárii. Únik (název nebezpečné látky) z chemického závodu … zasahuje všechny přítomné v obci/ích, (v obvodu/ech, městských částech).........., atp. Občané v těchto místech! 1. Okamžitě vyhledejte uzavřený prostor budovy. 2. Zavřete dveře a okna. 3. Zapněte rádio nebo televizi. Dále … (doporučená chování, opatření, nařízení).

31 Verbální informace Asi 20-sekundová slovní sdělení Reprodukovány bezprostředně po zaznění varovného signálu Mohou být reprodukovány i samostatně (např. v průběhu řešení MU)

32 Po varovn é m sign á lu n á sleduje Verb á ln í informace č. 2 V š eobecn á výstraha, v š eobecn á výstraha, v š eobecn á výstraha. Sledujte vys í l á n í česk é ho rozhlasu, televize a region á ln í ch rozhlasů. V š eobecn á výstraha, v š eobecn á výstraha, v š eobecn á výstraha.

33 Verb á ln í informace č. 3 Nebezpeč í z á topov é vlny, nebezpeč í z á topov é vlny. Ohrožen í z á topovou vlnou. Sledujte vys í l á n í česk é ho rozhlasu, televize a region á ln í ch rozhlasů. Nebezpečí z á topov é vlny, nebezpeč í z á topov é vlny.

34 Verb á ln í informace č. 4 Chemick á hav á rie, chemick á hav á rie, chemick á hav á rie. Ohrožen í ú nikem š kodlivin. Sledujte vys í l á n í česk é ho rozhlasu, televize a region á ln í ch rozhlasů. Chemick á hav á rie, chemick á hav á rie, chemick á hav á rie.

35 Verb á ln í informace č. 5 Radiačn í hav á rie, radiačn í hav á rie, radiačn í hav á rie. Ohrožen í ú nikem radioaktivn í ch l á tek. Sledujte vys í l á n í česk é ho rozhlasu, televize a region á ln í ch rozhlasů. Radiačn í hav á rie, radiačn í hav á rie, radiačn í hav á rie.

36 Verb á ln í informace č. 6 Konec poplachu, konec poplachu, konec poplachu. Sledujte vys í l á n í česk é ho rozhlasu, televize a region á ln í ch rozhlasů. Konec poplachu, konec poplachu, konec poplachu.

37 Zkušební tón Zkušební tón je vyhlašován nekolísavým tónem po dobu 140 vteřin. Je určen k ověřování provozuschopnosti koncového prvku varování.

38 Verbální informace č. 1 Zkouška sirén, zkouška sirén, zkouška sirén. Právě proběhla zkouška sirén. Zkouška sirén, zkouška sirén, zkouška sirén.

39 Verb á ln í informace č. 7 Pož á rn í poplach, pož á rn í poplach, pož á rn í poplach. Svol á n í hasičů, svol á n í hasičů. Byl vyhl áš en pož á rn í poplach, pož á rn í poplach.

40 Vlastnosti varování a tísňové informace Včasnost Rychlost šíření Důvěryhodnost Stručnost a srozumitelnost Opakování informací Ověření průniku a pochopení informace Připravené texty

41 Činnost obyvatelstva při varování Ukrýt se do nejbližší budovy Zavřít a utěsnit okna a dveře, vypnout ventilaci Zapnout rozhlas, televizi

42 Odpovědnost za varování v obci Obecní úřad zajišťuje varování Starosta obce zajišťuje varování osob nacházejících se na území obce (zákon č.239/2000 Sb., zákon č. 240/2000 Sb.) Jednotky požární ochrany se při zásahu podílí na varování obyvatel (vyhláška č. 247/2001 Sb.)

43 O varování obyvatelstva je oprávněn rozhodnout: OPIS IZS - při nebezpečí z prodlení - varování obyvatelstva na ohroženém území pomocí dálkově ovládaných koncových prvků varování a vyrozumění, starosta obce, popř. hejtman kraje - cestou OPIS,přímým spuštěním koncových prvků, využitím MIS nebo TV nebo jednotky, obecní policie nebo dobrovolníků, megafonem nebo vozidlovým rozhlasovým zařízením, pochůzkovou činností a osobním kontaktem, SMS apod., VZ – při nebezpečí z prodlení cestou OPIS nebo přímým spuštěním koncových prvků, megafonem nebo vozidlovým rozhlasovým zařízením, pochůzkovou činností, osobním kontaktem jemu podřízených sil apod.

44 Jednotka a varování Hasiči v jednotce pro zajištění varování v obci nebo podniku musí znát: způsob a místo, odkud se standardním způsobem provádí varování a informování obyvatelstva (KPV-siréna,MIS..) náhradní způsob varování obyvatelstva, předávání informací o hrozícím nebezpečí a následném způsobu chování obyvatelstva přímo na místě události nebo v jeho okolí,

45 Jednotka a varování Velitel nebo jím určený hasič v jednotce musí znát: obsluhu koncových prvků a pokrytí obce nebo podniku varovným signálem, způsob přímého vstupu do koncových prvků prostřednictvím radiostanice, mobilního telefonu, nebo zadávacího místa systému varování, způsob zprovoznění varovacího systému obce, podniku při dlouhodobém výpadku elektřiny (např. využitím mobilního energetického zdroje.

46 K zabezpečení varování a předání dalších informací provede JSDH následující činnosti –převezme pokyny k varování a informování obyvatelstva od orgánu, který rozhodl o provedení varování, které obsahují: informace o vzniku MU a hrozícím nebezpečí, vymezení oblastí ohrožení a varování pro obyvatelstvo způsob provedení varování a informování, informace a pokyny k chování obyvatelstva nebo zaměstnanců (stručné, srozumitelná, zpravidla písemné ), způsob ověření průniku varovného signálu, –zahájí činnost v určených částech obce nebo podniku, při tom využívá dostupné technické prostředky (rozhlasové vybavení vozidel jednotky, megafony, pochůzkovou činnost), –případně provádí opakování varování a informování, –provádí ověřování průniku a pochopení informací

47 Zvláštnosti činnosti jednotek při varování –nedostatek SaP pro zajištění varování a informování, –časová tíseň, –neuposlechnutí pokynů občany po vyhlášení signálu a předávaných informací, vznik paniky. –možné ohrožení členů JSDH MU(povodeň,šíření NL), –nedostatečná slyšitelnost a srozumitelnost varování a informování např. rychlou jízdou vozidla, ze kterého se provádí varování, –imobilní, sluchově a jinak postižené osoby se zdravotním postižením, cizinci,


Stáhnout ppt "Varování a vyrozumění. Varování,tísňové informování a vyrozumění Jejich společnou podstatou jsou informace Hrozící nebo vzniklá MU Přenos informací Orgány."

Podobné prezentace


Reklamy Google