Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projektové řízení – příprava projektů na Krajském úřadě Zlínského kraje 26. 4. 2012, Zlín Inovace výuky regionálního rozvoje CZ.1.07/2.2.00/28.0012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projektové řízení – příprava projektů na Krajském úřadě Zlínského kraje 26. 4. 2012, Zlín Inovace výuky regionálního rozvoje CZ.1.07/2.2.00/28.0012."— Transkript prezentace:

1 Projektové řízení – příprava projektů na Krajském úřadě Zlínského kraje 26. 4. 2012, Zlín Inovace výuky regionálního rozvoje CZ.1.07/2.2.00/28.0012

2 Obsah prezentace: Stručně o odboru strategického rozvoje kraje Projekt – projektové řízení Obecné informace o ROP NUTS II SM Projektová žádost Benefit Popis přípravy, schválení a realizace projektů Prezentace projektu Zlínského kraje Dotazy, diskuse Inovace výuky regionálního rozvoje CZ.1.07/2.2.00/28.0012

3 Oddělení absorpční kapacity Celkem 10 zaměstnanců Náplní činnosti Oddělení absorpční kapacity je především: Zajišťuje přípravu a realizaci strategicky významných projektů kraje Je garantem Statutu Programového fondu a metodických pokynů s tímto Statutem souvisejících Provádí roční hodnocení čerpání finančních prostředků z EU a jejich přínosů pro kraj včetně mezikrajského benchmarkingu Navrhuje, zpracovává a realizuje projekty a aktivity na podporu absorpční kapacity v kraji ve vztahu k využití dotačních programů v ČR i v zahraničí Provádí posouzení investičních záměrů organizací zřizovaných krajem, kdy posoudí možnost financování z mimokrajských finančních zdrojů a navrhne nejvhodnější způsob financování Iniciuje, metodicky podporuje a posuzuje možnosti čerpání externích zdrojů, vznik projektových záměrů a projektů u odvětvových odborů Koordinuje projektovou přípravu v rámci kraje Zajišťuje činnost Výboru pro cestovní ruch a informace zastupitelstva Inovace výuky regionálního rozvoje CZ.1.07/2.2.00/28.0012

4 Oddělení koncepcí a analýz Celkem 5 zaměstnanců Náplní činnosti Oddělení koncepcí a analýz je především: Zpracování analýz a programových dokumentů regionu soudržnosti Střední Morava a Zlínského kraje Poskytování metodické podpory při zpracování sektorových koncepcí odborům úřadu Odpovídá za vypracování a aktualizaci Programu rozvoje územního obvodu Zlínského kraje včetně jeho prováděcího dokumentu ve formě plánů rozvoje Odpovídá za vypracování a aktualizaci Strategie rozvoje Zlínského kraje Odpovídá za vypracování a aktualizaci Regionální inovační strategie Zlínského kraje Analýza a hodnocení úrovně rozvoje územního obvodu a jeho částí včetně stavu rozvoje a rozmístění jednotlivých sektorů a odvětví, vyhodnocuje územní disparity hospodářského a sociálního rozvoje kraje Výkon ostatních činností spojených se strategickým rozvojem kraje Inovace výuky regionálního rozvoje CZ.1.07/2.2.00/28.0012

5 Strategické plánování rozvoje kraje Inovace výuky regionálního rozvoje CZ.1.07/2.2.00/28.0012 Strategie rozvoje Zlínského kraje 2009-2020 v jednotlivých oblastech krajské působnosti je specifikována v koncepčních dokumentech Zlínského kraje, jejichž prostřednictvím kraj definuje klíčové rozvojové problémy a nedostatky a hlavní směry rozvoje v jednotlivých sektorech ve střednědobém až dlouhodobém horizontu, a záměry, které přispějí ke změně a zlepšení současného stavu. Program rozvoje územního obvodu Zlínského kraje 2010 - 2012 (= střednědobý strategický dokument) V prosinci 2010 schválen Zastupitelstvem Zlínského kraje S TRATEGIE ROZVOJE Z LÍNSKÉHO KRAJE 2009 - 2020 Základní strategické rozvojové dokumenty (zpracované na základě zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje): P ROGRAM ROZVOJE ÚZEMNÍHO OBVODU Z LÍNSKÉHO KRAJE 2010-2012 (PRÚOZK) Základní strategické rozvojové dokumenty (zpracované na základě zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje): P ROGRAM ROZVOJE ÚZEMNÍHO OBVODU Z LÍNSKÉHO KRAJE 2010-2012 (PRÚOZK) Hlavní pilíře Strategie rozvoje ZL 2009- 2020 a PRÚOZK: I.Konkurenceschopná ekonomika II.Úspěšná společnost III.Efektivní infrastruktura a rozvoj venkova IV.Atraktivní region Hlavní pilíře Strategie rozvoje ZL 2009- 2020 a PRÚOZK: I.Konkurenceschopná ekonomika II.Úspěšná společnost III.Efektivní infrastruktura a rozvoj venkova IV.Atraktivní region Sektorové rozvojové koncepce Zlínského kraje (v působnosti věcně příslušných odborů krajského úřadu): NAPŘ. SEKTOROVÉ STRATEGIE 2010/2011: STRATEGIE ROZVOJE VENKOVA VE ZK VČ. SEA, GENEREL DOPRAVY ZK, STRATEGIE VYUŽITÍ BROWNFIELDS VE ZK VČ. SEA, INFORMAČNÍ VYROZUMÍVACÍ A VAROVNÝ SYSTÉM ZLÍNSKÉHO KRAJE Sektorové rozvojové koncepce Zlínského kraje (v působnosti věcně příslušných odborů krajského úřadu): NAPŘ. SEKTOROVÉ STRATEGIE 2010/2011: STRATEGIE ROZVOJE VENKOVA VE ZK VČ. SEA, GENEREL DOPRAVY ZK, STRATEGIE VYUŽITÍ BROWNFIELDS VE ZK VČ. SEA, INFORMAČNÍ VYROZUMÍVACÍ A VAROVNÝ SYSTÉM ZLÍNSKÉHO KRAJE

6 Významné realizované projekty odborem strategického rozvoje kraje (projekty v částce přes 1, 2 mld. Kč) 1.Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007 – 2013 – II. etapa Pořádání kurzů, seminářů, školení, workshopy a konference Vydávání brožur a publikací Propagační aktivity – kampaň ve sdělovacích prostředcích, propagace na tuzemských a zahraničních veletrzích, webové stránky projektu Aktivity koncepčního charakteru - zpracování koncepcí a analýz směřujících k rozvoji Zlínského kraje Servisní pracovníci – metodická a konzultační pomoc s přípravou a následnou realizaci projektů financovaných z EU, především pak z ROP NUTS II SM Regionální inovační systémy - nástroj podpory spolupráce firem a výzkumně- vývojových organizací 2. Integrované plány rozvoje území Horního Vsacka, Luhačovicka a Rožnovska Koordinace, řízení přípravy a realizace IPRÚ formou metodické a konzultační činnosti Každá oblast má svého projektového manažera, který metodicky pomáhá příjemcům a potenciálním žadatelům z ROP NUTS II SM Analýzy a vyhodnocení plnění cílů Integrovaných plánů rozvoje území. Na základě analýzy a vyhodnocení IRPÚ byly následně zpracovány aktualizace všech IPRÚ. Inovace výuky regionálního rozvoje CZ.1.07/2.2.00/28.0012

7 3. Soutěž „Inovační firma Zlínského kraje“ V roce 2011 byl vyhlášen třetí ročník soutěže „Inovační firma Zlínského kraje“, jejímž smyslem je ocenit a zviditelnit podnikatelské subjekty, které dosahují v oblasti inovací dobrých výsledků a tímto je motivovat k dalšímu rozvoji. Zároveň jde také o prezentaci Zlínského kraje jako inovačního regionu a obecně zvýšení povědomí o inovačních aktivitách mezi širokou veřejností 4. Krajské kulturní a vzdělávací centrum (2 projekty) – 14_15 Baťův institut Vybudování „Krajského kulturního a vzdělávacího centra“ revitalizací budov č. 14 a 15 bývalého továrního areálu firmy Baťa je jednou z nejvýznamnějších investičních akcí Zlínského kraje (ve výši 900 mil. Kč). Realizace projektu je spojena s dotací z ROP NUTS II SM Projekt řeší vybudování kulturních, vzdělávacích a dopravně dobře dostupných prostor pro umístění Krajské knihovny Františka Bartoše, Krajské galerie výtvarných umění ve Zlíně a Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně do dvou budov v areálu bývalých Baťových závodů s čísly 14. a 15 5. Informační vyrozumívací a varovný systém Zlínského kraje Vybudování krajské datové infrastruktury nutné pro systém IVVS, napojení současných prvků VVS v obcích s rozšířenou působností (dále ORP) na tuto infrastrukturu Vybavení VVS v ORP tak, aby se zajistila maximální ochrana obyvatelstva, vytvoření pracoviště krizového štábu ZK a jeho napojení na krizovou infrastrukturu Napojení dalších složek integrovaného záchranného systému na komunikační infrastrukturu a tím i do systému IVVS Inovace výuky regionálního rozvoje CZ.1.07/2.2.00/28.0012

8 6. „Partnerství pro rozvoj spolupráce Zlínského kraje (PERSPEKTIVA)“ Tvorba portálu spolupráce akademického, podnikatelského a veřejného sektoru, workshopy podnikatelského sektoru na UTB ve Zlíně, stáže studentů v inovačních firmách Zlínského kraje 7. Komplexní odbavovací, řídící a informační systém veřejné dopravy ve Zlínském kraji Vybudování přehledného informačního systému pro cestující a fungujícího dispečerského systému řízení provozu veřejné hromadné dopravy, který bude zajišťovat operativní řešení provozních problémů a garantovat zajištění přestupů z jednoho dopravního prostředku na jiný. Jeho základními stavebními prvky jsou: 1. Centrální dispečink, 2. Vozidlové odbavovací, řídící a informační systémy, 3. Stacionární informační systémy. Projekt KORIS pokrývá celé území ZK, vyjma území MHD Zlín Otrokovice (pro toto území bude společností DSZO s.r.o. podobný systém řešen samostatným individuálním projektem do výzvy na podoblast podpory 1.2.4). 8. Projekt technické asistence ROP – Kohezní politika 2014+ Realizovaná spolupráce se sdělovacími prostředky a komunikace s veřejností, počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů a konferencí, počet účastníků školení, seminářů, workshopů a konferencí, počet vypracovaných analýz a studií (strategických materiálů) Inovace výuky regionálního rozvoje CZ.1.07/2.2.00/28.0012

9 9. Strategická průmyslová zóna Holešov Řadí se k největším realizovaným rozvojovým plochám v České republice s rozlohou 360 ha Pro investory jsou připraveny pozemky o rozloze od 0,5 ha Dokončena základní technická a dopravní infrastruktura V současnosti probíhá obsazování zóny investory Svůj investiční záměr realizuje, nebo realizaci plánuje 10 investorů V současnosti probíhá výstavba Technologického parku Progress 10. Regionální letiště Přerov Společný projekt Zlínského kraje, Olomouckého kraje a statutárního města Přerov Letiště se smíšeným vojensko-civilním provozem Činí se kroky potřebné pro zavedení pravidelného civilního provozu na letišti Letiště získalo statut neveřejného mezinárodního letiště a licenci civilního provozovatele letiště 11. Regionální inovační strategie Projekt Inovační vouchery ve Zlínském kraji - podpora transferu technologií mezi univerzitami a průmyslovou praxí. Podpořeno bude celkem 33 firem a částka, kterou dostanou v rozmezí 67.500,- Kč do 149.999,- Kč Soutěž Inovační firma Zlínského kraje Provozování podnikatelského inkubátoru pro začínající podnikatele s inovačními záměry Provozování vědeckotechnického parku a Podnikatelského inovačního centra Zlín Inovace výuky regionálního rozvoje CZ.1.07/2.2.00/28.0012

10 Projekt – projektové řízení Projekt je jedinečný proces: s jasně stanovenými cíli (vlastnosti cíle: jasný/konkrétní, měřitelný, ověřitelný, stimulující, reálný/dosažitelný); omezený časem, náklady a zdroji (tzv. trojimperativ); na realizaci se podílí tým - zástupci několika stran (organizačních složek, specialistů/odborníků, externích subjektů,…); řízený jednou osobou, zodpovědnou za dosažení definovaného cíle projektu v určeném čase, rozpočtu a kvalitě; doprovázený riziky, která je nutno poznat a eliminovat Základní parametry projektu, které se vážou k rozsahu, času a financím. V některých případech bývá mezi parametry trojimperativu zařazována kvalita, která je rozsahem, časem a náklady vydefinována. Inovace výuky regionálního rozvoje CZ.1.07/2.2.00/28.0012

11 Principy projektového řízení: Systematický přístup Strukturování problémů Strukturování v čase Týmová práce Přiměřené prostředky Systémový přístup (uvažování věcí a dějů ve vzájemných souvislostech) Počítačová podpora Integrace Systémová integrace: Jeden z hlavních prvků projektového řízení Uspořádat a řídit aktivity, snahy, zájmy a výsledky tak, aby byl projekt úspěšný Účinná integrace je výsledkem především: Sestavení plánu projektu Operativního řízení Řízení změn projektu Vedení manažerem, který by měl být výraznou vůdčí osobností Inovace výuky regionálního rozvoje CZ.1.07/2.2.00/28.0012

12 Životní cyklus projektu: Posloupný sled fází, kterými projekt projde od zahájení až po jeho ukončení; následující období (využívání výsledků projektu) není součástí tohoto cyklu. Životní cyklus projektu se dělí na následující fáze: Zahájení Plánování Realizace Ukončování – vyhodnocování nebo životní fáze projektu: Předprojektová fáze (strategické úvahy, analýzy a studie) Projektová fáze: (zahájení – iniciace) – „start-up“ plánování (analýza – struktura projektu), syntéza (vazby), optimalizace kompletace (smlouvy, dokumentace) implementace (realizace) ukončení – „close-out“ Poprojektová fáze rozbor po ukončení Inovace výuky regionálního rozvoje CZ.1.07/2.2.00/28.0012

13 Nejdůležitější body projektu: Název Zaměření projektu Zdůvodnění projektu (proč chceme projekt realizovat, co nám realizace přinese) Umístění projektu (převažují dopad projektu) Období realizace Předkladatel (žadatel) Cíl projektu (cíl projektu by měl být vždy jeden, jasný, stručný, výstižný) Specifické cíle projektu (těch může být několik) Přehled cílových skupin (kdo se bude na realizaci projektu podílet, pro koho je projekt určen) Aktivity projektu (aktivitou je chápana dílčí část projektu) Harmonogram (naplánování jednotlivých aktivit v čase) Celkový rozpočet projektu (způsob financování) Indikátory (plánované výstupy a výsledky) Udržitelnost projektu (jak projekt a jeho výstupy využijeme v provozní fázi) Inovace výuky regionálního rozvoje CZ.1.07/2.2.00/28.0012

14 Regionální operační program NUTS II Střední Morava Prioritní osa č. 1: Doprava 1.1 Regionální dopravní infrastruktura 1.2 Veřejná doprava 1.3 Bezmotorová doprava Prioritní osa č. 2: Integrovaný rozvoj a obnova regionu 2.1 Rozvoj regionálních center 2.2 Rozvoj měst 2.3 Rozvoj venkova 2.4 Podpora podnikání Prioritní osa č. 3: Cestovní ruch 3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu 3.2 Veřejná infrastruktura a služby 3.3 Podnikatelská infrastruktura a služby 3.4 Propagace a řízení Prioritní osa č. 4: Technická pomoc 4.1 Podpora řídících, implementačních a kontrolních úkolů řídícího orgánu 4.2 Podpora zvyšování absorpční kapacity regionu Inovace výuky regionálního rozvoje CZ.1.07/2.2.00/28.0012

15 Celková alokace Inovace výuky regionálního rozvoje CZ.1.07/2.2.00/28.0012 ROP NUTS II Střední Morava 3 657,39 mil. € z EU (2,46 % všech prostředků z fondů EU určených pro ČR) 116,01 mil. € ze zdrojů ČR + 773,4 mil. € = cca 19,3 mld. Kč z toho: 8,9 mld. Kč vyplaceno příjemcům 7,8 mld. Kč zazávazkované projekty 2,6 mld. Kč zůstatek (pro ZK i OK) z toho 1,1 mld. Kč již v letošním roce vyhlášené výzvy, zbytek do konce roku 2012

16 Inovace výuky regionálního rozvoje CZ.1.07/2.2.00/28.0012 Úřad Regionální rady provedl v roce 2010 analýzu všech dosud vyhlášených a administrovaných výzev Východiskem pro návrh nového modelu administrace jsou zkušenosti získané z první fáze realizace programu, nově je uplatněn dvoukolový systém předkládání projektů Hlavním cílem je snížení administrativní i finanční zátěže žadatele v první etapě hodnocení a posouzení potřebnosti projektu v závislosti na strategických rozvojových cílech krajů (např. PRÚOZK) V dalších etapách je umožněna žadateli aktivnější komunikace s ÚRR a tím by mělo být docíleno snížení chybovosti a podpoření kvalitních projektových záměrů V zaměření strategie výzvy, podporovatelných aktivitách a nezbytných podmínkách pro realizaci projektů se budou promítat východiska a záměry obou krajů, tedy strategické potřeby samospráv V rámci výzvy je potřeba specifikovat „potřebnost“ projektů na základě stávajících vnitřních a vnějších faktorů působících na jednotlivé oblasti intervence Výzva musí také reflektovat princip vyváženého rozvoje území, kde vlivem intervencí programu nesmí vznikat uvnitř území nové disparity Výzva musí reflektovat aktuální potřeby jednotlivých krajů, které jsou definovány např. v odvětvových koncepcích a směřují k rozvoji obou krajů Optimalizace čerpání prostředků ROP NUTS II SM a další podpůrné nástroje

17 Inovace výuky regionálního rozvoje CZ.1.07/2.2.00/28.0012 Vyhlášení výzvy Projektová žádost - Benefit, marketingová analýza (potřebnost, relevantnost a přínosy projektu), investiční záměr (technický popis a kalkulace), základní část analýzy socioekonomických přínosů, finanční a ekonomická analýza Předběžné schválení projektové žádosti k dopracování Dopracování projektové žádosti – Ekonomika, personální a organizační zajištění, soulad s legislativou EU, popis řešení, položkový rozpočet, udržitelnost, harmonogram atd. (projekt nemůže být zásadně měněn) Schválení dopracované projektové žádosti Podpis smlouvy 1. fáze 2. fáze 3. fáze Schéma nového modelu hodnocení projektů  

18 Projektová žádost - Benefit Musí obsahovat: Identifikace operačního programu (z jakého programu chcete finanční prostředky čerpat) Projekt (základní údaje) Stručný obsah projektu (čeho se projekt týká, pro koho je určen, co nám realizace projektu přinese…) Žadatel (základní identifikační údaje) Dopady a místa realizace (na jakém území se bude projekt realizovat, převažující dopad) Popis projektu: Zdůvodnění potřebnosti a popis výchozího stavu (proč) Cíl projektu (jasný, srozumitelný, výstižný) Soulad s cíli programu, prioritní osy a oblastí podpory Popis aktivit v přípravné fázi (co budeme dělat, jakou dokumentaci bude nutné zpracovat) Popis aktivit v realizační fázi (popis jednotlivých aktivit) Připravenost projektu k realizaci (co vše už máme splněno) Vazba na jiné aktivity a projekty (popsat projekty, které jsme již realizovali a mají vazbu na náš projekt) Personální zajištění (kdo všechno se bude na realizaci projektu podílet) Zkušenosti žadatele Partner projektu (pokud budeme mít partnera v projektu, popsat na čem se bude podílet) Inovace výuky regionálního rozvoje CZ.1.07/2.2.00/28.0012

19 Projektová žádost - Benefit Harmonogram projektu (podrobný popis aktivit a jejich časové plnění) Podpory ve vazbě na projekt (veřejná podpora, de minimis) Hodnoty indikátorů (neboli povinné monitorovací indikátory – výstupů, výsledků a dopadů) Udržitelný rozvoj (environmentální kriteria) Rozpočet projektu (dle položek, investice/neinvestice, způsobilé výdaje/nezpůsobilé) Přehled financování projektu (celkový rozpočet, z jakých zdrojů, % vyjádření) Finanční plán (datum žádostí o platbu a částky o které budeme žádat) Prioritní témata (do jaké oblasti je projekt zaměřen – např. veřejná správa, školství….) Výběrová řízení (veřejné zakázky, které budeme v projektu realizovat) Horizontální témata (udržitelný rozvoj a rovné příležitosti) Rovné příležitosti (nediskriminační přístup – projekt bude sloužit všem cílovým skupinám) Publicita (jakou formou zajistíte publicitu projektu – letáky, tiskové zprávy, loga, vlajky….) Přílohy projektu Inovace výuky regionálního rozvoje CZ.1.07/2.2.00/28.0012

20 Předpokládaný rozsah příloh pro Etapu 1: Webová žádost Benefit (beze změn) Doklady o právní subjektivitě žadatele (beze změn) Marketingová analýza (rozšířená kapitola původní Studie proveditelnosti) Podklady pro hodnocení efektivity (zjednodušená současná příloha - původní CBA) Podklady pro hodnocení hospodárnosti projektu (zjednodušená současná příloha) Podklad pro hodnocení indikátorů - informace ke zvoleným indikátorům a jejich vazbě na Benefit, socioekonomické přínosy a marketingovou strategii (rozšířená kapitola z původní Studie proveditelnosti) Čestné prohlášení (beze změn) Žadatel nebude dokládat Studii proveditelnosti jako dosud, ale pouze omezený jasně daný rozsah informací.

21 Inovace výuky regionálního rozvoje CZ.1.07/2.2.00/28.0012 Marketingová studie – původně ve Studii proveditelnosti Je kladen důraz na následující údaje: Odhad poptávky Definování cílových skupin Analýza „konkurence“ Vazba na finanční plán projektu (příjmy a výdaje) Ekonomická analýza Pokud žadatel nedoloží přílohu Marketingová analýza, jeho projekt bude na základě nesplnění formálních kritérií z dalšího hodnocení vyřazen. Obecné principy Komunikace s žadatelem v Etapě 2 by měla být založena na stejném principu jako je dnešní komunikace před přípravou Smlouvy o poskytnutí dotace Jedná se o princip dopracování projektu v součinnosti se žadatelem

22 Inovace výuky regionálního rozvoje CZ.1.07/2.2.00/28.0012 Projekty do 10 mil. Kč

23 Inovace výuky regionálního rozvoje CZ.1.07/2.2.00/28.0012 Projekty nad 10 mil. Kč

24 Když nám projekt schválí – podpis smlouvy o financování a co dále? Podklady ke studiu: Příručka pro příjemce (před podpisem smlouvy to byla příručka pro žadatele) – zde jsou veškeré informace jak realizovat projekt, co je nutné doložit, jak postupovat, co uchovat pro potřeby kontroly a archivace…. Další příručky a metodické oznámení (např. MP pro zadávání zakázek, publicita, práce s monitorovacími indikátory, projekty vytvářející příjmy, způsobilost výdajů…) Realizace projektu: Harmonogram projektu – Příjemce je povinen při realizaci projektu a čerpání dotace dodržet předběžný finanční harmonogram tak, jak je stanoven v příloze č. 1 Smlouvy. Za porušení předběžného finančního harmonogramu se nepovažuje změna žádosti o platbu do 50% původní hodnoty žádosti o platbu nebo posunutí časového harmonogramu o méně jak 3 měsíce Základní povinnosti příjemce zahájit fyzickou realizaci projektu nejpozději do 6 měsíců ode dne uzavření smlouvy informovat ÚRR o postupu realizace projektu prostřednictvím monitorovacích hlášení umožnit pověřeným subjektům vstup na místo realizace projektu a kontrolu dokumentace a účetnictví projektu Inovace výuky regionálního rozvoje CZ.1.07/2.2.00/28.0012

25 nepřevádět práva a povinnosti vyplývající z projektu na třetí osobu bez předchozího souhlasu poskytovatele a to ani po dobu udržitelnosti projektu nezcizit majetek pořízený v rámci projektu dotace poskytnutá projektu v rámci ROP Střední Morava není slučitelná s dotací poskytnutou na stejné aktivity z jiného dotačního programu/dotačních titulů České republiky, Evropské unie a jiných zahraničních dotačních titulů Změny v realizaci projektu Rozlišujeme tyto typy změn: podstatné změny, nepodstatné změny, vícepráce v rámci realizace projektu Podstatnou změnou je každá změna, která by měla vliv na výběr projektu v době před usnesením VRR o výběru projektů. Příjemce je oprávněn projekt upravit a pozměnit bez předchozího souhlasu poskytovatele pouze v případě, že jde o tzv. nepodstatnou změnu. Nepodstatná změna nesmí ovlivnit dosažení cílů projektu a naplňování schválených monitorovacích indikátorů Oprávněnou víceprací se rozumí jakákoliv práce u zakázky na stavební práce či služby spojené se samotnými stavebními pracemi (nesmí překročit 10 % celkového rozpočtu) Inovace výuky regionálního rozvoje CZ.1.07/2.2.00/28.0012

26 Ukončení fyzické realizace projektu Ukončením fyzické realizace projektu se rozumí prokazatelné uzavření všech aktivit projektu, které jsou v souladu se Smlouvou o poskytnutí dotace. Tuto skutečnost je třeba doložit kromě vlastních výstupů projektu též ověřitelnými dokumenty, prokazujícími dosažení cílů projektu např.: předávacími protokoly (tímto dokladem se prokazuje ukončení fyzické realizace projektu), certifikací, prezenční listinou, fotodokumentací, výstupem z kolaudačního procesu, apod. Publicita V souvislosti s realizací projektu má každý příjemce povinnost informovat veřejnost, že jeho projekt byl realizován za finanční spoluúčasti EU. Kontrola Kontrola je prováděna především za účelem zjištění odchylek od žádoucího stavu, nápravy nedostatků, odstranění jejich příčin a prevence před jejich vznikem včetně definování rizik. Příjemce musí uchovávat veškeré doklady, které souvisí s realizací projektu a jeho financováním po dobu 10 let od proplacení závěrečné platby příjemci, tj. odepsání z účtu RR (finančního ukončení projektu), nejméně však do konce roku 2021. Inovace výuky regionálního rozvoje CZ.1.07/2.2.00/28.0012

27 Kdo nás může kontrolovat Poskytovatel dotace, NKÚ, Evropská komise, OLAF (Evropský úřad v boji proti podvodům), Ministerstvo financí, Evropský účetní dvůr, Auditní orgán, Územní finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popřípadě jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle předpisů ČR a ES… Druhy kontrol předběžná (ex-ante) průběžná (interim) následná (ex-post) Porušení rozpočtové kázně Porušením rozpočtové kázně je každé neoprávněné použití nebo zadržení finančních prostředků dotace příjemcem, pokud prostředky byly už proplaceny a pokud bylo porušeno účelové určení finančních prostředků (sankce –může být odebráno i 100 % dotace) Finanční toky Příjemcům je umožněno využívat v rámci realizovaného projektu dva způsoby provádění plateb. model průběžného proplácení skutečně uhrazených způsobilých výdajů (ex-post platby) model průběžného proplácení neuhrazených způsobilých výdajů (modifikované platby) Inovace výuky regionálního rozvoje CZ.1.07/2.2.00/28.0012

28 Podmínky pro předkládání žádostí o platbu žádosti o platbu může příjemce předložit maximálně 4x ročně první žádost o platbu může příjemce předložit nejdříve za 22 pracovních dnů po uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace celkový finanční rozsah průběžných plateb bude poskytnut ve výši 90 % z objemu dotace uvedené ve Smlouvě zbývajících 10 % z objemu dotace uvedené ve Smlouvě bude příjemci vyplaceno až po předložení závěrečné monitorovací zprávy o realizaci následující žádost o platbu není možno předložit dříve, než je schválena (v IS MONIT7+) předchozí žádost o platbu žádost o platbu zasílá příjemce společně s monitorovacím hlášením/zprávou minimální výše žádosti o platbu musí být rovna nebo vyšší než 300.000,- Kč ve vztahu k poskytnuté dotaci. Monitorovací hlášení monitorovací hlášení bez žádosti o platbu monitorovací hlášení s žádostí o platbu závěrečná monitorovací zpráva monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu. Inovace výuky regionálního rozvoje CZ.1.07/2.2.00/28.0012

29 Co je nutné popsat v monitorovacím hlášení Postup při naplňování cílů projektu za sledované období Popis realizace aktivit projektu Informace o plnění harmonogramu (časové a finanční) Další plán a předpokládaný vývoj realizace projektu Realizované způsobilé i nezpůsobilé výdaje (proplacené doklady) a příjmy v průběhu realizace projektu Předpoklad realizovaných výdajů a příjmů projektu Popis plnění monitorovacích indikátorů Zahájení a ukončení výběrových řízení Popis změn v projektu, včetně informací o Dodatku ke Smlouvě Popis problémů, které vznikly v daném monitorovacím období, a přijatá nápravná opatření Přehled kontrol projektu, které proběhly v daném monitorovacím období Popis zajištění publicity a informovanosti o projektu Požadované přílohy (doplňující informace, žádost o platbu, výkaz výdajů vynaložených příjemcem, kopie účetních dokladů včetně doložení účelu a doložení úhrady, kopie dokumentace k výběrovým řízením, kopie uzavřených smluv s dodavateli, doložení vedení samostatné účetní evidence pro projekt, kopie výstupu z kolaudačního řízení …) Inovace výuky regionálního rozvoje CZ.1.07/2.2.00/28.0012

30 Monitorovací indikátory Příjemce se zavazuje naplnit monitorovací indikátory výstupu a výsledku tak, jak budou stanoveny v konkrétní Smlouvě o poskytnutí dotace, která s ním bude uzavřena Závěrečná monitorovací zpráva Závěrečná monitorovací zpráva informuje o výsledcích realizace projektu, podle nichž se provádí hodnocení úspěšnosti projektu. Zpráva obsahuje souhrnnou informaci z realizace celého projektu. Závěrečnou zprávu předkládá příjemce prostřednictvím webové žádosti BENEFIT7 nejpozději do 22 pracovních dnů od ukončení fyzické realizace projektu. Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu je předkládána příjemcem po dobu trvání požadované udržitelnosti projektu, tj. v období 5 let od fyzického ukončení projektu (u malých a středních podniků 3 roky). Příjemce je povinen předložit tuto zprávu vždy do 22 pracovních dnů po uplynutí každého kalendářního roku, počínaje rokem následujícím po roce, kdy byl projekt fyzicky ukončen, a potom dále po dobu trvání požadované udržitelnosti projektu. Inovace výuky regionálního rozvoje CZ.1.07/2.2.00/28.0012

31 Projekt – Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007 – 2013 – II. etapa Inovace výuky regionálního rozvoje CZ.1.07/2.2.00/28.0012 Celkové způsobilé výdaje projektu: 15.555.000,- Kč Celková výše dotace: 13.221.750- Kč (85 %) Období realizace: 1. 7. 2010 – 30. 6. 2012 Aktivity projektu: č. 1)pořádání kurzů, seminářů, školení, workshopy č. 2)vydávání brožur, publikací a dokumentů č. 3)propagační aktivity č. 4)aktivity koncepčního charakteru č. 5)informovanost a poradenství na úrovni obcí „servisní pracovníci“ č. 6) regionální inovační systémy 2

32 Aktivita č. 1 – vzdělávání projektové řízení, veřejné zakázky, veřejná podpora, strategické plánování, nové finanční nástroje, finanční řízení, workshopy v rámci RIS, informační dny pro inovační firmy Aktivita č. 2 – dokumentace vydávání brožur, dokumentů a studijních textů ve vazbě k jednotlivým aktivitám projektu a ve vazbě na programovací období 2007 – 2013 příklady dobré praxe, úspěšné projekty Aktivita č. 3 – publicita a propagační aktivity kampaň ve sdělovacích prostředcích, inzerce, tiskové zprávy propagace na domácích a zahraničních veletrzích webové stránky projektu Aktivita č. 4 – koncepční činnost strategické plánování, koncepce, studie a analýzy související s rozvojem Zlínského kraje, studie v rámci RIS (Analýza absorpční kapacity pro území Kroměříž, Analýza absorpční kapacity pro území Velehrad, Integrovaný vyrozumívací a varovný systém Zlínského kraje, Strategie rozvoje území Bílých Karpat Kopanic, SEA hodnocení ke Strategii rozvoje venkova ve Zlínském kraji..) Inovace výuky regionálního rozvoje CZ.1.07/2.2.00/28.0012

33 Aktivita č. 5 – servisní pracovníci metodická a konzultační pomoc s přípravou a následnou realizací projektů financovaných z EU (především z ROP NUTS II SM) projektový management u projektu „14_15 Baťův institut“ Aktivita č. 6 – regionální inovační systémy nástroj spolupráce firem a výzkumně – vývojových organizací (systém tzv. „inovačních voucherů“) pilotní aktivity pro poradenství v mezinárodních projektech inovační praktikové Povinné monitorovací indikátory projektu počet uskutečněných školení – 15 (22) počet účastníků školení – 450 (588) spolupráce s medii a se sdělovacími prostředky – 10 (47) počet vytvořených metodických a technicko-informačních materiálů – 3 (3) počet vypracovaných studií a analýz – 2 (2) stav k 31. 1. 2012 Inovace výuky regionálního rozvoje CZ.1.07/2.2.00/28.0012

34 Děkuji za pozornost Andrea Trávníčková oddělení absorpční kapacity odbor strategického rozvoje kraje 577 043 418 e-mail: andrea.travnickova@kr-zlinsky.cz Inovace výuky regionálního rozvoje CZ.1.07/2.2.00/28.0012

35 Prezentace vznikla v rámci projektu „Inovace výuky regionálního rozvoje“ OP VK - CZ.1.07/2.2.00/28.0012 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Inovace výuky regionálního rozvoje CZ.1.07/2.2.00/28.0012


Stáhnout ppt "Projektové řízení – příprava projektů na Krajském úřadě Zlínského kraje 26. 4. 2012, Zlín Inovace výuky regionálního rozvoje CZ.1.07/2.2.00/28.0012."

Podobné prezentace


Reklamy Google