Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pracovní porada krajských školských koordinátorů prevence, metodiků prevence a MŠMT.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pracovní porada krajských školských koordinátorů prevence, metodiků prevence a MŠMT."— Transkript prezentace:

1 Pracovní porada krajských školských koordinátorů prevence, metodiků prevence a MŠMT

2 - Novela nařízení vlády č. 75/2005 Sb. - Odměňování - Novela zákona o pedagogických pracovnících

3  § 3odst. 3  snížení týdenního rozsahu přímé pedagogické činnosti učiteli – školnímu metodikovi prevence stejně jako výchovnému poradci

4  Nový odstavec 4  Speciálnímu pedagogovi – metodikovi prevence nebo psychologovi – metodikovi prevence, který v pedagogicko-psychologické poradně zajišťuje prevenci sociálně patologických jevů, realizaci preventivních opatření a koordinaci školních metodiků prevence 4), se snižuje rozsah přímé pedagogické činnosti o 10 hodin týdně.

5 Předpokládaná účinnost – 1. leden 2012

6 V programovém prohlášení vlády ze dne 4. srpna 2010 se vláda zavazuje vytvořit podmínky a nástroje pro dlouhodobou garanci vstupu mladých kvalifikovaných pedagogů do všech druhů škol. Za tímto účelem vláda v roce 2011 a v následujících letech posílí objem platových prostředků pro pedagogické pracovníky resortu o 2,1 mld. Kč. V roce 2012 vláda posílí objem platových prostředků pro pedagogické pracovníky v resortu o další 4 mld. Kč a poté toto navýšení zachová a zmrazí až do roku 2015.

7 Změna zákoníku práce: zákon č. 347/2010 Sb.  v § 123 odst. 5 zákoníku práce se ruší stávající konstrukce platových tarifů  upravuje se zjednodušení podmínek pro zvláštní způsob určení platového tarifu a zároveň se rozšiřuje okruh zaměstnanců, u kterých bude tento způsob určení platových tarifů využíván, v prováděcím nařízení vlády (určení tarifu v rámci rozpětí platových tarifů stanovených pro nejnižší až nejvyšší platový stupeň příslušné platové třídy)

8 Změna zákoníku práce:  Nově se zavádí zmocnění pro vládu stanovit nařízením okruh zaměstnanců, se kterými bude možné sjednat smluvní plat, a to mimo stanovené platové tarify pro platové třídy a platové stupně.  Týká se vysoce specializovaných odborníků zařazených ve 13. a vyšší platové třídě.  ÚSTAVNÍ SOUD

9 V souladu s novelou ZP byly navrženy dvě nové (pětistupňové) platové tabulky pro pedagogické pracovníky s jasnou preferencí vysokoškolsky vzdělaných začínajících (resp. mladších) pedagogů, kteří splňují odbornou kvalifikaci podle zákona č. 563/2004 Sb. Tabulky jsou konstruovány tak, aby žádnému pedagogickému pracovníkovi neklesl platový tarif.

10 Platový stupeň Počet let započitatelné praxe Platová třída 91011121314 1do 6 let20 000 20 100 20 200 20 300 20 500 21 100 2do 12 let20 250 20 450 20 550 21 000 21 250 22 750 3do 19 let20 600 20 900 21 000 21 800 22 800 24 500 4do 27 let21 050 21 450 21 650 22 650 24 550 26 450 5nad 27 let21 600 22 000 22 500 24 400 26 300 28 500 1. TABULKA - návrh stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro pedagogické pracovníky s vysokoškolským vzděláním, kteří splňují odbornou kvalifikaci podle zákona o pedagogických pracovnících

11 Platový stupeň Počet let praxe Platová třída 4567891011121314 1Do 6 let9 350 10 150 11 000 11 950 12 950 14 050 15 250 16 550 17 950 19 450 21 100 2 Do 12 let 10 100 10 950 11 850 12 850 13 950 15 150 16 450 17 800 19 300 20 950 22 700 3 Do 19 let 10 850 11 800 12 750 13 850 15 000 16 300 17 700 19 200 20 800 22 550 24 450 4 Do 27 let 11 700 12 700 13 750 14 950 16 200 17 540 19 050 20 650 22 400 24 300 26 350 5 Nad 27 let 12 600 13 700 14 800 16 100 17 400 18 900 20 550 22 250 24 100 26 150 28 350 2. TABULKA - návrh stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro ostatní pedagogické pracovníky (kvalifikované bez vysokoškolského vzdělání + nekvalifikované).

12 Specializační příplatek podle § 133 zákoníku práce (1 000 až 2 000 Kč měsíčně) X 13. platová třída TENDENCE MPSV (potlačení platových stupňů)

13 § 6 Zvláštní způsob určení platového tarifu některým zaměstnancům Zaměstnavatel může zaměstnanci, s výjimkou zaměstnance, který je pedagogickým pracovníkem, určit platový tarif v rámci rozpětí platových tarifů stanovených pro nejnižší až nejvyšší platový stupeň příslušné platové třídy.“ Bude možno využít pouze u trenérů a „umělců“.

14 § 6 Zvláštní způsob určení platového tarifu Na rozdíl od předchozí právní úpravy neukládá nařízení vlády zaměstnavateli povinnost vymezit okruh zaměstnanců, kterých ZZUPT uplatní, ani stanovit (nebo sjednat) pravidla, podle kterých bude zaměstnancům platový tarif určovat. NUTNO DBÁT NA ROVNÉ ZACHÁZENÍ (čl. 28 Listiny + § 16 zákoníku práce)

15 § 6a Smluvní plat Se zaměstnancem zařazeným do třinácté a vyšší platové třídy může zaměstnavatel sjednat smluvní plat. Vedle smluvního platu nelze zaměstnanci poskytnout žádné složky platu s výjimkou odměn.

16 § 6a Smluvní plat Smlouvu nařízení vlády nevymezuje – musí jít o dohodu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem (individuální dohodu – nemůže být předmětem ujednání v kolektivní smlouvě) - smluvní plat může být sjednán v pracovní smlouvě nebo v tzv. nepojmenované smlouvě podle § 51 občanského zákoníku

17 - odborná kvalifikace - přespočetné hodiny - DVPP (zpřesnění doplnění)

18  VŠ magisterský studijní program zaměřený na - přípravu učitelů prvního stupně ZŠ - pedagogiku předškolního věku + BC nebo CŽV(R) - přípravu učitelů druhého stupně + BC nebo CŽV(R) - speciální pedagogiku pro učitele  speciální pedagogika (odst. 2)

19  VŠ magisterský studijní program zaměřený na - přípravu učitelů prvního stupně ZŠ - pedagogiku předškolního věku + BC nebo CŽV - přípravu učitelů VVP druhého stupně + BC nebo CŽV(R) nebo zkrácené studium (R) v rámci DVPP - speciální pedagogiku pro učitele - podle § 12 jen pro výuku cizího jazyka + CŽV - oborová didaktika - přípravu učitelů VVP druhého stupně nebo SŠ + 10 let praxe

20  VŠ magisterský stud. program zaměřený na - přípravu učitelů VVP druhého stupně - přípravu učitelů VVP druhého stupně a střední školy - přípravu učitelů VVP střední školy - nepedagog. obor + DPS (BC nebo CŽV) - přípravu učitelů prvního stupně + BC nebo CŽV(R) - cizí jazyk - § 12 (učitelství CJ nebo neped. CJ + DPS)  speciální pedagogika (odst. 2)

21  VŠ magisterský stud. program zaměřený na - přípravu učitelů VVP druhého stupně - přípravu učitelů VVP druhého stupně a SŠ - přípravu učitelů VVP střední školy - nepedagog. obor + DPS i pro SŠ (BC nebo CŽV) - přípravu učitelů prvního stupně + BC nebo CŽV(R) nebo zkrácené studium (R) nebo 10 let praxe na druhém stupni ZŠ - speciální pedagogiku pro učitele + BC nebo CŽV(R) - cizí jazyk - § 12

22 Učitel přípravné třídy základní školy získává odbornou kvalifikaci vzděláním podle § 6 nebo § 7, tj. stejně jako - učitel MŠ - učitel prvního stupně ZŠ

23 Učitel přípravného stupně základní školy speciální získává odbornou kvalifikaci vzděláním podle § 6 odst. 2 nebo § 7 odst. 2, tj. stejně jako - učitel „speciální“ MŠ - učitel prvního stupně „speciální“ ZŠ

24  Všeobecně vzdělávací předměty a odborné předměty - VŠ magisterský studijní program  speciální pedagogika

25 Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů  VŠ magisterský stud. program zaměřený na - přípravu učitelů VVP střední školy - přípravu učitelů VVP SŠ a druhého stupně ZŠ - nepedagog. obor + DPS (BC nebo CŽV) - přípravu učitelů VVP 2. stupně ZŠ + Bc nebo CŽV(R) - cizí jazyk podle § 12

26 Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů  VŠ magisterský stud. program zaměřený na - přípravu učitelů VVP střední školy - přípravu učitelů VVP SŠ a druhého stupně ZŠ - nepedagog. obor + DPS (BC nebo CŽV) - přípravu učitelů VVP 2. stupně ZŠ + Bc nebo CŽV(R) nebo zkrácené studium (R) - přípravu učitelů VVP druhého stupně ZŠ jen pro výuku na nižším stupni víceletého gymnázia - cizí jazyk podle § 12

27 Učitel praktického vyučování střední školy  VŠ (obor) + DPS (BC nebo CŽV nebo P22)  VO (obor) + DPS (BC nebo CŽV nebo P22)  SŠ s maturitou + DPS (BC nebo CŽV nebo P22 s praxí v délce nejméně 3 let)  speciální pedagogika  u zdravotnických studijních oborů – způsobilost k výkonu zdravotnického povolání (zákon č. 95 a 96/2004)

28 Učitel odborného výcviku střední školy  VŠ  VO DPS + vyučení v oboru  SŠ s maturitou - u zdravotnických oborů vzdělání se nevyžaduje vyučení  speciální pedagogika

29 Učitel odborného výcviku střední školy  VŠ  VO + DPS  SŠ s maturitou  SŠ s výučním listem  speciální pedagogika

30 Učitel praktické školy jednoleté a praktické školy dvouleté, získává odbornou kvalifikaci vzděláním  VŠ magisterský studijní program – speciální pedagogika pro učitele  stanoveným pro učitele střední školy podle odstavců 1 až 5 + BC speciální pedagogika nebo CŽV speciální pedagogika

31  VŠ magisterský studijní program zaměřený - na přípravu učitelů jazyků - na cizí jazyky (nepedagogický) + DPS (BC nebo CŽV nebo P22)

32  VŠ magisterský studijní program zaměřený - na přípravu učitelů jazyků - na cizí jazyky (nepedagogický) + DPS (BC nebo CŽV nebo P22) - jiný + DPS + jazyková zkouška C1

33  VŠ (vychovatelství nebo sociální pedagogika)  VŠ (učitelské podle § 7 až 12 kromě § 11)  VO (vychovatelství nebo sociální pedagogika)  VO (jiné) + DPS – BC nebo CŽV nebo P22)  SŠ s maturitou (příprava vychovatelů)  SŠ s maturitou + DPS (CŽV)  speciální pedagogika (VŠ sociální pedagogika)

34  VŠ (v oblasti pedagogických věd – vychovatelství, sociální a speciální pedagogika, učitelství)  VŠ jiné + DPS (BC nebo CŽV nebo P22)  VO (vychovatelství nebo sociální pedagogika)  VO (jiné) + DPS (BC nebo CŽV nebo P22  ST s maturitou (příprava vychovatelů)  ST s maturitou (příprava učitelů MŠ) + § 113 ŠZ  ST s maturitou + DPS (CŽV)

35  VŠ  VO  SŠ s maturitou + DPS (BC nebo CŽV nebo P22)

36 Zmírnění požadavků na odbornou kvalifikaci: VŠ, VO, STMZ s pedagogickým zaměřením VŠ, VO, STMZ jiné + DPS (CŽV nebo BC nebo P22)  středním vzděláním s výučním listem získaným ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání a vzděláním v programu celoživotního vzdělávání v oblasti pedagogických věd uskutečňovaném vysokou školou, nebo studiem pedagogiky  studium pedagogiky zkráceno na 40 vyučovacích hodin

37  VŠ magisterský studijní program – zaměřený na speciální pedagogiku

38 Magisterský studijní program zaměřený na  speciální pedagogiku,  přípravu učitelů MŠ, ZŠ (prvního i druhého stupně) nebo SŠ + CŽV zaměřené na speciální pedagogiku, nebo  vychovatelství + CŽV zaměřené na speciální pedagogiku

39  VŠ magisterský studijní program psychologie (jednonoborová psychologie)

40  VŠ v oblasti pedagogických věd  VO (příprava asistentů nebo soc. pedagogika)  SŠ s maturitou (příprava asistentů)  SŠ s výučním listem + P22  Z vzdělání + akreditovaný program pro asistenty

41 Asistent pedagoga, který vykonává přímou pedagogickou činnost ve třídě nebo škole zřízené pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami nebo ve škole zajišťující vzdělávání dětí a žáků formou individuální integrace  VŠ v oblasti pedagogických věd  VŠ jiné + DPS (CŽV nebo P22)  VO s pedagogickým zaměřením  VO jiné + DPS (CŽV nebo P22)  ST s maturitou (příprava asistentů, učitelů MŠ, vychovatelů)  ST s maturitou jiné + DPS (CŽV nebo P22)

42 Asistent pedagoga, který vykonává pomocné výchovné práce ve škole nebo školském výchovném a ubytovacím zařízení nebo ve školském zřízení podle zákona č. 109/2002 Sb.  podle odstavce 1  ST s VL + DPS (P22)  ST zaměřené na přípravu asistentů  ST + DPS (P22)  Z + kurz pro asistenty

43  Nové pravidlo - odst. 4 Splňuje-li pedagogický pracovník předpoklad odborné kvalifikace pro výkon přímé pedagogické činnosti v nadpoloviční části ředitelem stanoveného týdenního rozsahu přímé pedagogické činnosti, považuje se pro pracovněprávní účely předpoklad odborné kvalifikace za splněný

44  Za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah se považuje vykonaná přímá pedagogická činnost i v případě, že pedagogický pracovník nesplnil ředitelem stanovený týdenní rozsah hodin přímé pedagogické činnosti vyplývající z týdenního rozvrhu přímé pedagogické činnosti, protože v době, která se posuzuje jako výkon práce (348 ZP), přímou pedagogickou činnost nevykonával, nebo místo výkonu přímé pedagogické činnosti vykonával práce související s přímou pedagogickou činností.

45  U PP s kratší pracovní dobou je přímou pedagogickou činností nad stanovený rozsah přímá pedagogická činnost přesahující týdenní rozsah hodin přímé pedagogické činnosti odpovídající stanovené týdenní pracovní době

46 změna – „nové pojetí“ - přespočetnou hodinou bude hodina skutečně vykonané přímé pedagogické činnosti pouze v případě, že pedagog splnil celý ředitelem stanovený týdenní rozsah („týdenní inventura“ – např. u učitelů SŠ to bude 22. a každá další skutečně odučená hodina)


Stáhnout ppt "Pracovní porada krajských školských koordinátorů prevence, metodiků prevence a MŠMT."

Podobné prezentace


Reklamy Google