Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento."— Transkript prezentace:

1 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 1 GS01 Nauka o krajině Udržitelný rozvoj

2 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 2 GS01 Nauka o krajině Římský klub 1968 - v roce 1972 zpráva týmu vědců z Massachusettského technologického institutu- výsledky počítačově simulovaného vývoje lidské populace a využívání přírodních zdrojů do roku 2100, Z této zprávy bylo patrno, že během 21. století dojde k brutálnímu populačnímu pádu v důsledku znečištění, vyčerpání úrodnosti obdělávatelných půd a nedostupnosti energetických zdrojů (především fosilních paliv). Tato zpráva byla vydána rovněž knižně pod názvem Meze růstu (The Limits to Growth), hlavními autory byli manželé Meadowsovi. V roce 1987 byla stanovena definice trvale udržitelného rozvoje v tzv. Brundtland report Světové komise pro životní prostředí a rozvoj Summit Země v Riu de Janeiru v roce 1992 tento termín přešel do širokého povědomí Hlavně jako politický termín – problematiky se chopili politikové Udržitelný rozvoj

3 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 3 GS01 Nauka o krajině Současný industriální model ekonomiky vznikl historicky v jiných ekonomických, společenských a civilizačních podmínkách, v čase, kdy byl zdánlivě dostatek zdrojů i prostoru pro neomezený růst, jejich neomezenou spotřebu a neomezenou produkci odpadů. V současnosti však již lidstvo naráží a překračuje limity nosné kapacity planety a tento ekonomický systém se stává neudržitelným. Sociální spravedlnost - příležitosti i zodpovědnosti by měly být děleny mezi země, regiony i mezi rozdílné sociální skupiny. Chudoba je ohrožující faktor udržitelného rozvoje; proto je až do jejího odstranění naše odpovědnost společná, ale diferencovaná. Sociálnímu pilíři udržitelného rozvoje se přikládá stále větší význam a udržitelný rozvoj je čím dál častěji chápán jako "Trvalé zlepšování sociálních podmínek v rámci ekologické únosnosti Země." Ekonomika v tomto výkladu hraje roli nástroje k dosažení zlepšení sociálních podmínek Principy udržitelného rozvoje

4 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 4 GS01 Nauka o krajině Udržitelný rozvoj je takový způsob rozvoje lidské společnosti, který uvádí v soulad hospodářský a společenský pokrok s plnohodnotným zachováním životního prostředí Rozvoj, který zajišťuje potřeby současné generace bez nutnosti, aby budoucí generace byly nuceny omezovat svoje potřeby Sociálně, environmentálně, ekonomicky a technologicky přijatelný dynamický rovnovážný stav mezi přírodními zdroji během velmi dlouhého časového horizontu. Je současně předmětem neurčitosti, co se týče vstupů, výstupů, parametrů a struktury, Trvale udržitelný rozvoj je takový, který minimalizuje pro budoucnost lítost nad rozhodnutími, přijímanými dnes, Zlepšování kvality lidského života při udržení se v mezích únosné kapacity okolních ekosystémů. Strategie udržitelného rozvoje ČR byla vládou schválena dne 8. prosince 2004 usnesením č. 1242/04 Principy udržitelného rozvoje

5 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 5 GS01 Nauka o krajině trvale udržitelný rozvoj je možno charakterizovat pomocí 3 hlavních skupin kritérií: ekologická ekonomická mezigenerační nebo podle : rovnost riziko vratnost Principy udržitelného rozvoje

6 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 6 GS01 Nauka o krajině 1. propojení základních oblastí života - ekonomické, sociální a ekologické; řešení zohledňující pouze jednu nebo dvě z nich není dlouhodobě efektivní, 2. dlouhodobá perspektiva - každé rozhodnutí je třeba zvažovat z hlediska dlouhodobých dopadů, je třeba strategicky plánovat, 3. kapacita životního prostředí je omezená - nejenom jako zdroje surovin, látek a funkcí potřebných k životu, ale také jako prostoru pro odpady a znečištění všeho druhu, 4. předběžná opatrnost - důsledky některých našich činností nejsou vždy známé, neboť naše poznání zákonitostí fungujících v životním prostředí je stále ještě na nízkém stupni, a proto je na místě být opatrní, 5. prevence - je mnohem efektivnější než následné řešení dopadů; na řešení problémů, které již vzniknou, musí být vynakládáno mnohem větší množství zdrojů (časových, finančních i lidských), 6. kvalita života - má rozměr nejen materiální, ale také společenský, etický, estetický, duchovní, kulturní a další, lidé mají přirozené právo na kvalitní život, Principy udržitelného rozvoje

7 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 7 GS01 Nauka o krajině 7. sociální spravedlnost - příležitosti i zodpovědnosti by měly být děleny mezi země, regiony i mezi rozdílné sociální skupiny. Chudoba je ohrožující faktor udržitelného rozvoje; proto je až do jejího odstranění naše odpovědnost společná, ale diferencovaná. Sociálnímu pilíři udržitelného rozvoje se přikládá stále větší význam a udržitelný rozvoj je čím dál častěji chápán jako "Trvalé zlepšování sociálních podmínek v rámci ekologické únosnosti Země." Ekonomika v tomto výkladu hraje roli nástroje k dosažení zlepšení sociálních podmínek, 8. zohlednění vztahu "lokální - globální" - činnosti na místní úrovni ovlivňují problémy na globální úrovni - vytvářejí je nebo je mohou pomoci řešit (a naopak), 9. vnitrogenerační a mezigenerační odpovědnost (či rovnosti práv), tj. zabezpečení národnostní, rasové i jiné rovnosti, respektování práv všech současných i budoucích generací na zdravé životní prostředí a sociální spravedlnost; mluvíme o morální povinnosti k budoucím generacím - zajišťujeme jim možnost života ve zdravém prostředí? Nebudou muset spíše řešit problémy, které dnes my vytváříme a nad kterými přivíráme oči? 10. demokratické procesy - zapojením veřejnosti již od počáteční fáze plánování vytváříme nejen objektivnější plány, ale také obecnou podporu pro jejich realizaci Principy udržitelného rozvoje

8 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 8 GS01 Nauka o krajině Země je systémem v dynamické rovnováze, který disponuje určitým množstvím energie. Část této energie je historicky vázána (např. ve fosilních zdrojích) a zbytek je "volná energie", která je nepřetržitě dodávána ve formě sluneční radiace. Její část je pak absorbována povrchem Země a využita k primární produkci. Ve všech svých formách udržuje v chodu všechny látkové i energetické cykly na Zemi a její rovnovážné rozdělení je pečlivě vyrovnáno. Určitá část energie je odražena zpět nebo vyzářena ve formě tepla. Každé výraznější ovlivnění tohoto cyklu (i v lokálních měřítcích) vyvolá nutně globální odezvu způsobenou snahou systému přivést soustavu zpět do rovnovážného stavu redistribucí energetických toků. mezi lety 1150 - 1136 př. n. l. došlo k významnému výbuchu sopky Hekla 3 na Islandu. V téže době vymřelo 90 % celé populace Skotska a severní Anglie a současně kronikáři v Číně zaznamenali po několik let extrémní výkyvy počasí, následované katastrofální neúrodou a následnými hladomory, výbuch Etny na Sicílii v roce 42 př. n. l. měl podle kronik v Číně podobné následky, Principy udržitelného rozvoje

9 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 9 GS01 Nauka o krajině v průběhu šesti let 1783 - 1789 byly katastrofální neúrody, způsobené nevy- světlitelnými změnami počasí příčinou hladomorů, nespokojenosti a posléze i výbuchu nepokojů ve Francii a dalších oblastech. Časově tyto výkyvy kore- spondují s výbuchy sopek Hekla na Islandu, ale zejména s mimořádně silným výbuchem japonské sopky Asama, v Evropě je doložena souvislost mezi,,rokem bez léta" 1816 a následujícími hladomory v letech 1816 - 1818 po silném výbuchu sopky Tambora na indic- kém ostrově Sumbawa v roce 1815. Principy udržitelného rozvoje Klimax (rovnovážný stav) je v zásadě uzávěrovým stavem vývoje každého ekosystému, ve kterém pak dochází již jen k drobným fluktuacím kolem rovnováž- ného stavu Sukcesní stádia - cesta

10 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 10 GS01 Nauka o krajině Krajinný typCharakter reliéfuVegetaceVzhled krajinyTrend vývoje Tundry 1 arktická tundranížiny pokryté sněhempermafrost brání souvislépustina bez lesůochrana mokřadů a ledemvegetaci: mechy/lišejníky 2 lesotundrapahorkatiny a nížiny, močályzakrslé dřeviny (břízy, olše)pustina s rozptýlenýmipožáry a přirozená jen v údolích, jinak vřesovištědřevinamiobnova Tajgy 3 boreální močályrašeliniště, bažinyřídký smíšený les s nízkounepřístupné, nekultivovanévysoušení, těžba produktivitoumokřadyrašeliny 4 severská tajgapahorkatinya roviny,jehličnatý les (borovice, smrk),homogenní lesykácení lesa, smrk se stává nížiny a jezerazbytky lesa využív. k pastvě dominantním druhem 5 střední tajgaroviny s písčitými půdami,jehličnatý les a menšíobčasné mýtiny, les není morény a bažinyplochy luk a pastvincelistvý 6 jižní tajgapahorkatiny a rovinyjehličnatý les, málo pastvinpolootevřené lesy s písčitými a hlinitými půdami 7 subtajgaplošiny pokryté větš. sprašemismíšený les a orná půdalesnictví a zemědělstvívysoušení a odlesňování Vrchoviny a hornatiny 8 severní vrchovinypahorkatiny až hory,vřesoviště, travnaté plochy,pustá, drsná a velicezalesňování jezera, bažinyskály a zbytky lesaotevřená krajina využívaného k pastvě 9 horyvysoké hory, ledovce,mechy, vřes, louky a lesykontrast divoképonechání ladem, strmé svahy a hlubokána svazích, v údolíchpřírody a otevřenézalesňování a turismus, údolíintenzivní zemědělstvíkultivované krajinysport a rekreace Bocages 10 atlantické bocagemírné svahy a plošinyplochy pastvin a orné půdyheterogenní,zvětšování ploch, ohraničené živými ploty,mozajkovitá,rušení živých plotů zídkami nebo stromykultivovaná 11 semi-bocagevlhké vrchovinyextenzivní louky a plodinysoubor volnýchponechání ladem, a středohoryna orné půdě, smíšené lesya zalesněných plošekzalesňování a živé ploty 12 středomořskésuché vrchovinyextenzivní zemědělství -relativně otevřenáextenzifikace semi-bocagea hornatinylouky, orná půda, trvalé kultury, zídkv/lesíkv

11 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 11 GS01 Nauka o krajině Krajinný typCharakter reliéfuVegetaceVzhled krajinyTrend vývoje Otevřené polní krajiny 13 atlantické otevřenéhlinité a jílovité půdy naintenzivní obdělávánírozsáhlá otevřená plocha,intenzifikace krajinyzvlněných pláníchpůdy, stromy jen v údolíchmonokultury na orné půděa ponechávání ploch ladem 14kontinentálníspraše a hlinité půdy naorná půda, louky a trvalérozmanitá v různýchdiverzifikace otevřené krajinyrovinách až pahorkatinách kultury, lesy na vrcholcích kopců prostorových měřítcích 15akvitánsképláně a vápencové svahy,orná půda na rovinách, lesyotevřená a intenzivně otevřené krajinyhlinité půdy, sprašena svazích, zahrady a sady,kultivovaná v údolích 16někdejší otevřenézvlněné pláně s hlinitýmiorná půda - obiloviny,intenzivně kultivovanáodstraňování stromů krajinya jílovitými půdamiokopaniny, pícninyrozsáhlá otevřená plocha 17centrálnízvlněné pláně seorná půda bez jinéhomogenní rozsáhlávodní a větrná eroze kolektivizovanésprašovými a hlinitýmivegetaceotevřená plocha otevřené krajinypůdami 18východnírovné i zvlněné pláně krytébezlesá krajina s ornouextrémně otevřená,vodní a větrná eroze kolektivizovanéčernozemípůdou, na zamokřenýchrozsáhlá a suchá otevřené krajiny plochách louky 19středomořskásuché kopce, plošiny, údolílesy a křoviny versusvelké rozdíly meziintenzifikace otevřená krajina kultivace, extenzivníúdolími a kopcia extenzifikace, plodiny a pastevectví ponechání ladem Stepní a aridní krajiny 20 pustapanonská pánev, místytravnaté plochy a ornábezlesý otevřený pros-zasolování půdy, vodní zasolené půdypůdator, extenzivní pastvaa větrná eroze 21 steproviny pokryté hnědozemí,travnaté plochy a ornábezlesá, suchá, větrná,nadměrná pastva, údolí a slaniskapůda, extenzivní využíváníextrémně otevřenázasolování půdy 22 polopoušťnížiny, zasolené půdytraviny, efemernísuchá, zasolená, otevřená,změny hladiny a halofytní rostlinyextenzivně využívanápodzemní vody 23 písečná poušťpohyblivé duny, sucháabsence vegetace, jennekultivovanáudržování pastevectví koryta a pískyobčasné efemerní rostlinv

12 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 12 GS01 Nauka o krajině Regionální (místní) krajiny 24 kampenzvlněné pláně s potoky,různé plodiny, pastviny,mozaikovitá s malýminárůst plochy, písčitá půdalesy, vřesoviště, mokřadyuzavřenými políčkyintenzifikace 25 polská pásovásystém malých protáhlýchrůzné plodiny, sadypostaru obdělávaná,zvětšování ploch - políčkapolí v rovinatém aža zahrady, menší lesyvelká rozmanitostzánik mozaiky zvlněném reliéfua loukyv malém měřítku 26 coltura promiscuaúrodná údolí, hlinité půdy,trvalé kultury, obiloviny,heterogenita v malémzmenšování pozůstatky tradičníhopícniny, zahrady, sadyměřítku,mozaikovitostheterogenity díky in- hospodařenía vinice a extenzifikaci 27 dehesa/montadochudé, suché a kamenitéřídký vždyzelenýzemědělsky a lesnickydegradace půdy, růst půdy na mírných svazích využívaný les (duby, olivy), využívaná krajina s roz- křovin a plošináchextenzívní pastva v lesetroušenými stromy Antropogenní krajiny 28 polderestuária při pobřežíintenzivně využívaná ornáplochá, otevřená,intenzifikace Severního moře, podpůda a pastviny,úrodná, antropogenní, úrovní mořské hladinystromořadí kolem silnic,homogenní, jíly, rašeliny)kanálů a hrázígeometrická 29 deltaestuária v pobřežníchintenzivně využívaná ornáplochá, otevřená,zasolování půdy, (umělá forma)rovinách, delty velkých řek půda, pastviny a trvalé kultury na úrodná, intenzivněintenzifikace zavlažovaných plochách obdělávaná, homogenní 30 huertazavlažovaná, úrodná údolíintenzivní zahrady a trvalézavlažování,expanze na středomořském pobřeží kulhnv (ovocné sady - citrusy) terasování, sady, vinice

13 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 13 GS01 Nauka o krajině

14 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 14 GS01 Nauka o krajině Taiga

15 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 15 GS01 Nauka o krajině poušť

16 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 16 GS01 Nauka o krajině Step

17 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 17 GS01 Nauka o krajině Vrchoviny - hornatiny

18 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 18 GS01 Nauka o krajině Bocage_boulonnais

19 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 19 GS01 Nauka o krajině Otevřené polní u nás – Dolní Lutyně

20 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 20 GS01 Nauka o krajině Coltura_Promiscua

21 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 21 GS01 Nauka o krajině Huerta_Alboraya

22 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 22 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento."

Podobné prezentace


Reklamy Google