Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Registrační číslo: CZ.1.07/2.4.00/17.0062 SOCIÁLN Ě -PRÁVNÍ OCHRANA D Ě TÍ POHLEDEM OLOMOUCKÉHO KRAJE.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Registrační číslo: CZ.1.07/2.4.00/17.0062 SOCIÁLN Ě -PRÁVNÍ OCHRANA D Ě TÍ POHLEDEM OLOMOUCKÉHO KRAJE."— Transkript prezentace:

1 Registrační číslo: CZ.1.07/2.4.00/17.0062 SOCIÁLN Ě -PRÁVNÍ OCHRANA D Ě TÍ POHLEDEM OLOMOUCKÉHO KRAJE

2 HARMONOGRAM ČasObsahová náplňPrezence 22. února VÝUKOVÉ AKTIVITY – Aula PdF UP v Olomouci 9:00 - 12:001. Systém sociálně právní ochrany dětí Teoretický vstup do problematiky sociálně-právní ochrany dětí, systému péče o ohrožené děti a rodiny, prevence rizikového chování a specifik sociální práce. PL 12:00 - 13:00OBĚD 13:00 - 14:00 „VERONIKA“ 2. Modelová situace – Neočekávaná krizová situace dítěte „VERONIKA“ Popis případu, kdy situace dítěte vyžaduje neodkladné řešení. Rozbor situace a návrh možných opatření. 14:00 - 15:00 „VIKI“ 3. Modelová situace – Počínající výchovné problémy (práce s rodinou) „VIKI“ Popis případu, kdy se u dítěte objevují a jsou zaznamenávány signály počínajícího závadového chování. Rozbor situace a návrh možných řešení. 15:10 - 16:10 „KRIŠTOF“ 4. Modelová situace – Vážné výchovné problémy dítěte (popř. trestná činnost) „KRIŠTOF“ Popis případu, kdy se u dítěte objevují vážné a dlouhodobé výchovné problémy, včetně návazné trestné činnosti. Rozbor situace a návrh možných řešení. Po představení modelových situací budou účastníci rozděleni lektory stáží do dvou skupin (v každé po 15 osobách). 23. Února EXKURZE do odborných zařízení 1. skupina Zjistit možné řešení model. situace „VERONIKA“ (ve Středisku soc. služeb) a „KRIŠTOF“ (na Magistrátu, kurátor). 2. skupina Zjistit možné řešení model. situace „VIKI“ (ve Středisku soc. služeb) a „KRIŠTOF“ (na Magistrátu, kurátor). 9:00 - 10:30Setkání s kurátorem pro mladistvé – orgán sociálně-právní ochrany dětí (Magistrát města Olomouce, Hálkova 20, Olomouc) Exkurze v zařízení sociálně výchovné činnosti (P-centrum, o.s., Lafayettova 9, Olomouc) PL 11:00 - 12:30Exkurze v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (Středisko sociální prevence Olomouc, p.o., Na Vozovce 26, Olomouc) Setkání s kurátorem pro mladistvé – orgán sociálně-právní ochrany dětí (Magistrát města Olomouce, Hálkova 20, Olomouc) 12:00 - 13:00OBĚD VZÁJEMNÁ PREZENTACE ZJIŠTĚNÝCH VÝSTUPŮ Z EXKURZÍ – PdF UP v Olomouci 13:00 - 15:00Zpracování modelových situací, vzájemná prezentace zjištěných výstupů z exkurzí mezi skupinami, společný rozbor, zpětná vazba

3 SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

4 SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Obsahem sociálně-právní ochrany dětí je zejména: ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu; ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění; působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny.

5 SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ pro účely zákona o sociálně-právní ochraně dětí se dítětem rozumí nezletilá osoba

6 SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Sociálně-právní ochrana dětí se zaměřuje zejména na děti: jejichž rodiče zemřeli / neplní povinnosti plynoucí u rodičovské zodpovědnosti / nevykonávají nebo zneužívají práva plynoucí z rodičovské zodpovědnosti; které byly svěřeny do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče, pokud tato osoba neplní povinnosti plynoucí ze svěření do její výchovy;

7 SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Sociálně-právní ochrana dětí se zaměřuje zejména na děti: které vedou zahálčivý nebo nemravný život spočívající zejména v tom, že zanedbávají školní docházku, nepracují, i když nemají dostatečný zdroj obživy, požívají alkohol nebo návykové látky, živí se prostitucí, spáchaly trestný čin nebo jde-li o dítě mladší než patnáct let, spáchaly čin, který by jinak byl trestným činem, opakovaně nebo soustavně páchají přestupky nebo jinak ohrožují občanské soužití;

8 SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Sociálně-právní ochrana dětí se zaměřuje zejména na děti: které se opakovaně dopouští útěků od rodičů nebo jiných fyzických nebo právnických osob odpovědných za výchovu dítěte; na kterých byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, jejich lidskou důstojnost, mravní vývoj nebo jmění, nebo je podezření na spáchání takového činu;

9 SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Sociálně-právní ochrana dětí se zaměřuje zejména na děti: které jsou na základě žádosti rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte opakovaně umísťovány do zařízení zajišťujících nepřetržitou péči o děti nebo jejich umístění v takových zařízeních trvá déle než 6 měsíců; které jsou ohrožovány násilím mezi rodiči nebo jinými osobami odpovědnými za výchovu dítěte, popřípadě násilím mezi dalšími fyzickými osobami;

10 SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Sociálně-právní ochrana dětí se zaměřuje zejména na děti: které jsou žadateli o azyl odloučenými od svých rodičů, popřípadě jiných osob odpovědných za jejich výchovu; pokud tyto skutečnosti trvají po takovou dobu nebo jsou takové intenzity, že nepříznivě ovlivňují vývoj dítěte nebo jsou anebo mohou být příčinou nepříznivého vývoje dětí.

11 SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Orgány sociálně-právní ochrany dětí obecní úřad obecní úřad obce s rozšířenou působností krajský úřad Ministerstvo práce a sociálních věcí Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí Sociálně-právní ochranu dětí dále zajišťují: obce a kraje v samostatné působnosti; komise pro sociálně-právní ochranu dětí; další právnické a fyzické osoby, jsou-li k výkonu sociálně- právní ochrany dětí pověřeny.

12 SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ obecní úřad je povinen: vyhledávat děti, na které sociálně-právní ochrana dětí vztahuje; působit na rodiče, aby plnili povinnosti vyplývající z rodičovské zodpovědnosti; projednat s rodiči odstranění nedostatků ve výchově dítěte; projednat s dítětem nedostatky v jeho chování; zajistit dítěti neodkladnou péči v situaci, kdy se ocitne bez péče přiměřené jeho věku, zejména v důsledku úmrtí rodičů nebo jejich pobytu ve zdravotnickém zařízení; plnit další povinnosti dané zákonem o sociálně-právní ochraně dětí.

13 SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ obecní úřad obce s rozšířenou působností pomáhá rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě; poskytuje nebo zprostředkovává rodičům poradenství; pořádá přednášky a kurzy zaměřené na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě; plní další povinnosti dané zákonem o sociálně-právní ochraně dětí.

14 SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ krajský úřad realizuje metodickou a kontrolní činnost; zajišťuje proces zprostředkování náhradní rodinné péče;. vydává pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí; plní další povinnosti dané zákonem o sociálně- právní ochraně dětí.

15 SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Ministerstvo práce a sociálních věcí realizuje metodickou a kontrolní činnost; zajišťuje proces zprostředkování náhradní rodinné péče;. plní další povinnosti dané zákonem o sociálně- právní ochraně dětí.

16 SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí zajišťuje výkon sociálně-právní ochrany dětí ve vztahu k cizině; zprostředkovává osvojení dětí do ciziny; pomáhá pátrat po rodičích dítěte, pokud žijí v cizině, zejména pak v souvislosti s vymáháním plnění vyživovací povinnosti; plní další povinnosti dané zákonem o sociálně- právní ochraně dětí.

17 SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Partnerem školy při řešení konkrétního problému dítěte je OBECNÍ ÚŘAD OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ terénní sociální pracovník kurátor pro děti a mládež pracovník pro náhradní rodinnou péči

18 SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Opatření na ochranu dětí Výchovná opatření napomenutí dohled uložení omezení

19 SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Zásahy do rodičovské zodpovědnosti pozastavení rodičovské zodpovědnosti omezení rodičovské zodpovědnosti zbavení rodičovské zodpovědnosti

20 SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Předběžné opatření v případech akutního ohrožení dítěte; pokud se dítě ocitne bez jakékoliv péče nebo jsou-li jeho život nebo příznivý vývoj vážně ohrožen nebo narušen;

21 SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Náhradní rodinná péče osvojení pěstounská péče svěření dítěte do péče jiné fyzické osoby než je rodič poručenská péče

22 SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Ústavní výchova pokud by byla výchova dítěte vážně ohrožena nebo vážně narušena natolik, že by dítě nemohlo nadále setrvat v rodině…  před nařízením je nutno zkoumat, zda není možno svěřit dítě do náhradní rodinné péče nebo svěřit dítě do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc…

23 SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Kurátor pro mládež

24 SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Kurátor pro mládež je odborný pracovník, který v rámci svých kompetencí vykonává sociálně-právní ochranu dětí u nezletilých dětí /do 15 let/, které se dopustily činu jinak trestného, mladistvých /od 15 do 18 let/, u nichž bylo zahájeno trestní nebo přestupkové řízení, dále řeší výchovné problémy dětí a realizuje preventivní aktivity k zabránění vzniku nepříznivých sociálních vlivů na děti (např. záškoláctví, útěky z domova, lhaní, podvody) a rozvoje sociálně patologických jevů (toxikomanie, alkoholismus, prostituce, šikana apod).

25 SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Dítě má právo požádat o pomoc při ochraně svého života a dalších práv (a to i bez vědomí rodičů), OSPOD je povinen mu pomoc poskytnout. může svobodně vyjadřovat své názory v záležitostech, které se ho dotýkají (i bez přítomnosti rodičů). má právo na informace, které se ho bezprostředně dotýkají. Kurátor poskytuje rodičům nebo osobám odpovědným za výchovu dítěte pomoc, při výkonu jejich práv a povinností, pokud o to požádají. Každý je oprávněn upozornit na závadové chování dětí jejich rodiče.

26 SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Činnosti kurátora Ukládá výchovná opatření, nebo podává návrhy a podněty soudu na jejich uložení a zrušení (předběžné opatření, dohled, ústavní, ochranná výchova) resp. prodloužení. Navštěvuje 1x za 3 měsíce dítě, kterému byla nařízena ústavní výchova, nebo ochranná výchova a jeho rodiče. Účastní se trestního řízení vedeného proti mladistvému. V této souvislosti poskytuje odbornou sociální pomoc, zpracovává písemné podklady (zpráva), účastní se jednání OČTŘ, spolupracuje se státními i nestátními subjekty. Zpracovává zprávu pro Policii ČR zaměřenou na osobnost, rodinu, vzdělání a práce, sociální kontakty a volný čas, průběh spolupráce s kurátorem a dalšími subjekty, hodnocení a perspektiva dalšího vývoje.

27 SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Účastní se soudního jednání, kde může doporučit na základě práce s rodinou způsob potrestání (z pohledu restorativní justice má trest plnit zejména výchovnou funkci: - Výchovná opatření – dohled probačního úředníka, probační program, výchovná povinnost, výchovné omezení, - Ochranná opatření – ochranné léčení, zabrání věci, ochranná výchova - Trestní opatření - obecně prospěšné práce, peněžité opatření, propadnutí věci, zákaz činnosti, odnětí svobody podmíněně odložené se zkušební dobou, nebo s dohledem, odnětí svobody nepodmíněné Účastní se jednání přestupkové komise, kde může také činit doporučení k potrestání a jeho způsobu

28 SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Spolupracuje s dalšími institucemi

29 SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ zákon č. 94/1963 Sb. - o rodině, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 40/2009 Sb. - trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 141/1961 Sb. - trestní řád, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 99/1963 Sb. - občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 218/2003 Sb. - o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže zákon č. 359/1999 Sb. - o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

30 SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Kazuistika : BEDŘICH (17 let) Rodinná anamnéza Osobní anamnéza Předškolní a školní věk Osobnost a zájmy Vývoj případu : Žádost školy o pomoc Spolupráce kurátora s rodinou Spolupráce s psychiatrem Diagnostický pobyt – SVP Přestup na jinou školu Zlom: 9. třída !!! Dětský diagnostický ústav Výchovný ústav pro mládež- terapeutická skupina Prognóza a rizika

31 SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Kazuistika: Filip (14 let) Rodinná anamnéza Osobní anamnéza Předškolní a školní věk Osobnost a zájmy Vývoj případu : Žádost školy o pomoc Spolupráce kurátora s rodinou Spolupráce se školním psychologem a PPP Výchovná komise NNO Prognóza a rizika

32 SYSTÉM PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ V ČR VLÁDA ČR MEZIRESORTNÍÚROVEŇ RESORTNÍÚROVEŇ KRAJSKÁÚROVEŇ LOKÁLNÍ (MÍSTNÍ) ÚROVEŇ Republikový výbor pro prevenci kriminality Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky Rada vlády pro záležitosti romských komunit MinisterstvovnitraMinisterstvovnitra MPSV MinisterstvospravedlnostiMinisterstvospravedlnosti Ministerstvozdravotnictví MŠMTMŠMT Ministerstvoobrany Ministerstvo pro místní rozvoj PolicejníprezídiumPolicejníprezídium PMSČRPMSČR StátnízastupitelstvíStátnízastupitelství VězeňskáslužbaVězeňskáslužba Institut pro kriminologii a sociální prevence Institut pro kriminologii a sociální prevence VýzkumnýústavpedagogickýVýzkumnýústavpedagogický Institutpedagogicko.psych.poradenstvíInstitutpedagogicko.psych.poradenství Institut dětí a mládeže a Center pro další vzděl. pedag.prac. Institut dětí a mládeže a Center pro další vzděl. pedag.prac. Manažerprevencekriminality Krajskýmetodik sociální prevence Koordinátorromskýchporadců Krajskýprotidrogovýkoordinátor Krajskýškolský koordinátor prevence Krajské útvary prevence policieKrajské policieRegionálnívedoucí PMS ČR Regionálnívedoucí Policie OSPOD Obce Nestátníneziskovéorganizace Pedagogicko psychologické poradny - okresní metodik prevence Pedagogicko psychologické poradny - okresní metodik prevence ZŠ, Spec.školy, stední školy školní družiny, kluby, domovy mládeže - školní metodik prevence ZŠ, Spec.školy, stední školy školní družiny, kluby, domovy mládeže - školní metodik prevence StřediskavýchovnépéčeStřediskavýchovnépéče DětskédomovyDětskédomovy Okresní PMS ČR

33 Děkujeme za pozornost Mgr. Alice MUSILOVÁ metodik sociálně-právní ochrany dětí Mgr. Alena HLOCHOVÁ metodik sociálních kurátorů a kurátorů mládeže Bc. Michal POLÁČEK manažer prevence kriminality Olomouckého kraje


Stáhnout ppt "Registrační číslo: CZ.1.07/2.4.00/17.0062 SOCIÁLN Ě -PRÁVNÍ OCHRANA D Ě TÍ POHLEDEM OLOMOUCKÉHO KRAJE."

Podobné prezentace


Reklamy Google