Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DIPRO, spol s.r.o. ® 51. zasedání Odborné skupiny Tramvajové tratě Sdružení dopravních podniků České republiky Plzeň, 1.4.2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DIPRO, spol s.r.o. ® 51. zasedání Odborné skupiny Tramvajové tratě Sdružení dopravních podniků České republiky Plzeň, 1.4.2015."— Transkript prezentace:

1 DIPRO, spol s.r.o. ® 51. zasedání Odborné skupiny Tramvajové tratě Sdružení dopravních podniků České republiky Plzeň,

2 SEZNAM NOREM URČENÝCH K REVIZI PRVNÍ ETAPA – UKONČENO 4/2015: Nová norma: ČSN PRŮJEZDNÉ PRŮŘEZY TRAMVAJOVÝCH TRATÍ A OBRYSY PRO VOZIDLA PROVOZOVANÁ NA TRAMVAJOVÝCH DRÁHÁCH. Nahrazuje normy: ČSN PRŮJEZDNÉ PRŮŘEZY TRAMVAJOVÝCH TRATÍ ČSN OBRYSY PRO TRAMVAJOVÁ VOZIDLA DRUHÁ ETAPA – ZAHÁJENO 1/2015 Revize ČSN PROJEKTOVÁNÍ TRAMVAJOVÝCH TRATÍ Revize ČSN GEOMETRICKÉ USPOŘÁDANÍ KOLEJE TRAMVAJOVÝCH TRATÍ Zařazeny do plánu přípravy norem na rok 2015.

3 1. Předmět normy 2. Termíny, definice, zkratky a značky 3. Všeobecně 4. Obrys pro vozidla 5. Průjezdný průřez 6. Ustanovení pro koleje v obratištích, vozovnách a opravárenských dílnách 7. Přechodná ustanovení Příloha A (informativní): Rozměrový náčrt referenčního vozidla Příloha B (informativní): Rozměrový náčrt tvarovky pro oddělení koleje od nekolejové dopravy v sousedním jízdním pruhu Nová norma nevylučuje stávající zavedená řešení ve stavbě tramvajových tratí i ve výrobě vozidel. NOVÁ ČSN

4 Porovnání stávajících a navržených hodnot rozšíření vnitřní části obrysu pro vozidla ve směrovém oblouku

5 Porovnání stávajících a navržených hodnot rozšíření vnější části obrysu pro vozidla ve směrovém oblouku

6 Superpozice typů kolejnic k problematice měření rozchodu

7

8 Vytvořeno na základě podnětů k revizi norem, přijatých zpracovatelem revize v rámci připomínkového řízení.

9 DRUHÁ ETAPA – ČSN a ČSN BUDOU ZACHOVÁNY DVĚ NORMY, DO OBOU SE PROMÍTNOU ZMĚNY VYPLÝVAJÍCÍ Z NOVÉ ČSN : ČSN : PROJEKTOVÁNÍ TRAMVAJOVÝCH TRATÍ (MŮŽE VZNIKNOUT POŽADAVEK NA ÚPRAVU NÁZVU) - NOVĚ BUDE OBSAHOVAT DEFINICI POJMŮ, KTERÁ V „TRAMVAJOVÝCH“ ČSN NENÍ NIKDE DOSTATEČNĚ UVEDENA. - ŘEŠÍ ZÁSADY NAVRHOVÁNÍ TRAMVAJOVÝCH TRATÍ A ŽELEZNIČNÍ SPODEK TRAMVAJOVÝCH TRATÍ. ČSN : GEOMETRICKÉ USPOŘÁDÁNÍ KOLEJE TRAMVAJOVÝCH TRATÍ (MŮŽE VZNIKNOUT POŽADAVEK NA ÚPRAVU NÁZVU) - ŘEŠÍ KOLEJOVÝ SVRŠEK TRAMVAJOVÝCH TRATÍ.

10 OBSAH REVIZE ČSN Zavedení definic základních pojmů TT, např. definice spodku a svršku Definice „tramvajových“ pojmů dnes v normách chybí, přestože s nimi opakovaně operují. Názvosloví bude platné pro všechny tři tramvajové normy revidované v letech , a to včetně použitých zkratek. Terminologicky je třeba vyřešit pojmy duplicitní se železnicí, kde dnes z absence definic vznikají problémy, např. použití pojmů „železniční spodek“ a „železniční svršek“ v tramvajových normách může dle výkladu v jednotlivých provozech vyústit v požadavek zřizování stavby dle parametrů platných pro železniční tratě.

11 2. Odstranění částí náležících do ČSN a do ČSN Kapitoly o prostorových podmínkách zřizování koleje ve vozovnách a dílnách. Kapitoly o železničním svršku, např. opotřebení kolejnic, řešení bezstykové koleje apod. – rozsah přesouvaných kapitol tematicky spadajících do ČSN bude dořešen. Takto „vyčištěná“ ČSN by nově měla obsahovat pouze názvosloví, pojmy, železniční spodek tramvajové trati, zásady navrhování tramvajových tratí a křížení a přejezdy tramvajových tratí. OBSAH REVIZE ČSN

12 3.Zásadní revize části řešící křížení a přejezdy tramvajové trati Křížení a přejezdy je nutno v normě pojmenovat a definovat jinak, než pouze odkazem na železniční normu – ČSN Železniční přejezdy a přechody. V současné době není jasně definováno, kdy je křížení TT ještě součást pozemní komunikace a kdy již jedná o železniční přejezd. Rovněž není jasně definováno, jaký subjekt a podle čeho rozhoduje o potřebném zabezpečení křížení. Nejsou definovány rozhledové poměry pro tramvajové tratě a dodržení ustanovení pro železnici by vyžadovalo úpravy, jenž nejsou mnohdy stavebně reálné. OBSAH REVIZE ČSN

13 Je nutné v souladu se zákonem o drahách definovat možné polohy tramvajové trati – otevřený kolejový svršek v ose komunikace, tramvajovou trať v boční poloze u komunikace (často nejasný případ se spornými požadavky na PZZ konfliktními se SSZ na křižovatkách) a tramvajovou trať na samostatném tělese vedenou zcela nezávisle na pozemní komunikaci. V místech, kde je u jednotlivých způsobů vedení TT možné její překonání nekolejovou dopravou musí být zřejmé, zda se jedná ještě o křižovatku pozemních komunikací nebo již o přejezd. Součástí ČSN by měla být definice kdy se jedná o přejezd, stavební část přejezdů a rozhledové poměry. Je třeba uvažovat odděleně stavební část (spadá pod TNK141 - bude upravena v revizi ČSN ) a zabezpečovací zařízení (spadá pod TNK u míst definovaných v ČSN jako přejezd by bylo PZZ řešeno nadále odkazem na železniční normu). OBSAH REVIZE ČSN

14 Současný stav definice křížení tramvajové trati s pozemní komunikací (dle platné ČSN ): - v úseku trati, kde se jízda tramvajových vlaků řídí výhradně drážními předpisy, platí ČSN Železniční přejezdy a přechody - v úseku trati, kde se jízda tramvajových vlaků řídí též silničními předpisy, je křížení považováno za přejezd. Zabezpečení tramvajového přejezdu stanoví ČSN Světelná signalizační zařízení. Umístění a použití návěstidel. Pro konkrétní případy může nastat nejistota, zda v daném místě mají platit pro tramvaje silniční předpisy, zejména u TT v boční poloze podél komunikace. OBSAH REVIZE ČSN

15 ČSN přejezdy dráhy tramvajové zmiňuje v části členění přejezdů (přejezdy řízení SSZ ovládaným jízdou tramvaje), ale samostatně je neřeší. U značení přejezdů je pro DZ A32 Výstražný kříž výslovně uvedena pouze dráha celostátní, regionální a vlečka. U zabezpečení přejezdů jsou doloženy dvě možnosti: - Přejezdy vybavené přejezdovým zabezpečovacím zařízením - Přejezdy zabezpečené pouze výstražným křížem Norma nestanovuje ani nevylučuje použití těchto druhů zabezpečení na dráze tramvajové Norma stanovuje rozhledová pole, jenž nesmí obsahovat nic, co by ztěžovalo rozhled, a to ani zemní úpravy nad 0,9 metru nad vozovku. OBSAH REVIZE ČSN

16 PROVEDENÍ ANALÝZY PŘEJEZDU ZABEZPEČENÉHO POUZE VÝSTRAŽNÝM KŘÍŽEM PRO TRAMVAJOVOU TRAŤ V případě, že se křížení posuzuje dle ČSN platí, že nelze zřizovat přejezdy zabezpečené pouze výstražným křížem: - na dvoukolejných tratích, kde jsou možné na přejezdu nebo v jeho blízkosti současné jízdy drážních vozidel - na tratích s traťovou rychlostí větší než 60 km/h - při dopravním momentu přejezdu M více než nelze-li dodržet rozhledové délky Dz, Lr a Lp OBSAH REVIZE ČSN

17 Dz – délka rozhledu pro zastavení silničního vozidla. Lr – rozhledová délka pro silniční vozidlo. OBSAH REVIZE ČSN

18

19 Lp – rozhledová délka pro nejpomalejší silniční vozidlo. Např. traktor s vlekem na přejezdu x jedoucí vlak Uvažuje s trvalou jízdou vlaku traťovou rychlostí

20 OBSAH REVIZE ČSN

21 Tramvaj může v případě výskytu nejpomalejšího vozidla včas zastavit. Hodnotu Lp lze pro tramvajové tratě redukovat. OBSAH REVIZE ČSN

22 4.Další náměty Přezkoumat problematiku křížení TT s dráhou regionální a celostátní v souladu s připravovanými novelami zákona o drahách. Přezkoumat potřebnost definic, parametrů a zásad uspořádání železničního spodku v normě, problematika může být řešena obdobně železnici interním předpisem provozovatelů (viz předpis SŽDC S4). Přezkoumat definice pro bezstykovou kolej na TT – upravit hodnoty přípustných poloměrů oblouků, odstranit délkové omezení, prověřit potřebnost ukončení dýchajících konců dilatací, jenž je zdrojem poruch. Zvážit potřebu stanovení základních definic pro pevnou jízdní dráhu. Zvážit aspekty zrušení podmínky pro novostavbu TT jako dvoukolejné. Umožnění stavby nové obousměrně pojížděné jednokolejné trati musí obsahovat definici podmínek pro zabezpečení provozu. OBSAH REVIZE ČSN

23 OBSAH REVIZE ČSN Odstranění zásadní přiznané chyby v délce mezipřímé mezi oblouky opačných směrů. Norma připouští řešení, jenž není technicky funkční. Tento stav byl potvrzen v roce 1999 ze strany MD ČR. Vyjádření MD ČR ze dne říká, že „na zhlavích vozoven a v obratištích přímý úsek koleje mezi oblouky opačných směrů o poloměrech 20 m nelze zkrátit“. Kapitolu řešící geometrii mezi oblouky opačných směrů je třeba výrazně přeformulovat, připouští i jiné nevhodné situace, které jsou sice nelogické, ale ne nemožné, např. vložení krátkého oblouku o velkém poloměru mezi dva protisměrné oblouky. Možným řešením je úprava nebo doplnění o omezení použití vztahu R1 x R2 ≥ 900, např. omezením minimálních hodnot poloměrů.

24 2.Úpravy umožňující legální zřízení existujících zařízení Např. definice úprav sklonových poměrů k použití splítkových výměn. Zde je třeba změna definice sklonových poměrů v kolejové konstrukci nebo jasný výklad, kdy se splítková kolej již považuje za součást kolejové konstrukce. 3.Doplnění částí převzatých z ČSN Kapitoly o svršku tramvajové trati. OBSAH REVIZE ČSN

25 4. Aktualizace předepsaných parametrů geometrické polohy koleje Norma by měla řešit geometrickou polohu koleje s ohledem na referenční vozidlo dle nové ČSN také s ohledem na další stávající vozový park. Prověřit možnost použití prvků pro vyšší návrhové rychlosti Prověřit soulad se Stavebním a technickým řádem drah (177/1995) ve znění pozdějších úprav. Prověřit vztah k ČSN Zajištění geometrické polohy koleje tramvajových tratí Prověřit potřebnost doplnění možnosti vzestupnice o strmosti 1:2n Prověřit definice profilu kola pro kolejnice 49E1 (S49) OBSAH REVIZE ČSN

26 HARMONOGRAM REVIZE ČSN a ČSN REVIZE ČSN a ČSN / Seminář ACRI ve spolupráci s UNMZ ?? / Odevzdání 1. návrhu ?? / Odevzdání 2. Návrhu ?? / ???? - Čistopis revize norem

27 Děkujeme za pozornost DIPRO, spol. s.r.o. Modřanská 11/ Praha 12 ing. Filip Jiřík ing. Ondřej Trešl


Stáhnout ppt "DIPRO, spol s.r.o. ® 51. zasedání Odborné skupiny Tramvajové tratě Sdružení dopravních podniků České republiky Plzeň, 1.4.2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google