Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bilance zásadních kroků ministerstva zdravotnictví za období posledního roku.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bilance zásadních kroků ministerstva zdravotnictví za období posledního roku."— Transkript prezentace:

1 Bilance zásadních kroků ministerstva zdravotnictví za období posledního roku

2 Dopady krize na české zdravotnictví Hospodářská krize způsobila výrazný propad výběru zdravotního pojištění - do konce roku 2009 dosáhl celkový propad: 10 miliard korun - v roce 2010 bude celkový propad výběru zdravotního pojištění: miliard korun (bude částečně kompenzován zvýšenou platbou státu) - v případě zrušení regulačních poplatků: za rok 2010 propad dalších 7 miliard korun CELKEM za rok 2010: až 20 miliard korun => situaci je třeba neprodleně řešit!

3 Cíle plánovaných opatření Ministerstvo zdravotnictví ČR chtělo: zajistit finanční stabilitu systému v roce 2009 i v případě zhoršení výběru pojistného, zajistit, aby zdravotnictví mělo v roce 2010 k dispozici vyšší objem zdrojů jako v roce 2009, zajistit stávající dostupnost zdravotní péče, zvýšit hospodárnost vynakládání finančních prostředků, ochránit práva pojištěnců, umožnit pružnou reakci zdravotních pojišťoven a státu na rychle a neočekávaně se měnící ekonomické podmínky, => proto připravilo návrh vhodných protikrizových opatření.

4 Původní návrh protikrizových opatření Léková politika urychlení příchodu generických léků na trh a snížení ceny 1. generika o 25 %, 2. generika o 10 %, zjednodušení probíhajících revizí úhrad s cílem jejich zrychlení (společné řízení, zkrácení lhůt), vyšší ochrana pacientů před doplatky (změna poměru mezi regulací cen a úhrad) automatické snížení cen všech léků o 5 % na 1 rok, Platba státu předsunutí navýšení již od poloviny 2009 namísto od , Příjmová opatření posílení zdrojů základního fondu zdrav. pojištění na hrazení zdravotní péče přesunem části prostředků z fondu prevence a provozního fondu, posílení pravomocí pojišťoven při vymáhání pojistného, zpřesnění přerozdělování (očekávané zlepšení postavení VZP ČR), Zvýšený dohled státu nad zdravotními pojišťovnami přísnější podmínky pro vznik a fúzi zdravotních pojišťoven, jasnější pravidla hospodaření, zvýšení transparentnosti a rozšíření pokut za nedostatky v činnosti zdravotních pojišťoven, zakázat platby za přechod pojištěnce

5 Jednání o protikrizových opatřeních ČSSD všechny návrhy vlády odmítla, nelze zajistit podporu v Poslanecké sněmovně nenašla se politická shoda => návrh nebyl předložen ke schválení vládě HROZÍ PLNÝ DOPAD KRIZE NA ZDRAVOTNICTVÍ A NA PACIENTY

6 Snaha o stabilizaci zdravotnictví Prosazení POUZE NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH OPATŘENÍ prostřednictvím pozměňovacích návrhů v Senátu:  Pozměňovací návrh k zákonu č. 48/ 1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění Dohoda mezi zdravotními pojišťovnami a MZ o posílení zdrojů základního fondu zdrav. poj. na hrazení zdravotní péče přesunem části prostředků z fondu prevence a provozního fondu, tj. +1 mld. Kč v roce 2009 a + 1,5 mld. Kč v roce 2010 => Utažení opasků, posílení příjmů – 2,5 miliardy korun Nová nekonfliktní varianta na záchranu českého zdravotnictví a zamezení dopadů krize na pacienty

7 Nový kompromisní návrh – pozměňovací návrh k zákonu č. 48/1997 Sb. Zachování efektu regulačních poplatků zabránění dodatečných výdajů 7 miliard pro systém zdravotního pojištění Odhad v roce okamžitá úspora 2,5 - 3 miliard korun na lécích urychlení příchodu generických léků na trh a snížení ceny 1. generika o 25 %, 2. generika o 10 %, zjednodušení probíhajících revizí úhrad s cílem jejich zrychlení (společné řízení, zkrácení lhůt), automatické snížení cen všech léků o 5 %. => Modernizace očkování pro děti zahrnutí do úhrady očkování dětí proti pneumokokovým infekcím, sjednocení roztříštěné právní úpravy poskytování očkovacích látek proti chřipce, zařazení do úhrady dobrovolné přeočkování proti tuberkulóze.

8 Nerealizovaná opatření Léková politika zostření cenové regulace, možnost rozdělit balení léčiva, novelizace přílohy č. 2 zákona č. 48/1997 Sb. o skupinách léčiv. Platba státu navýšení platby již od Ochrana práv pojištěnců přesnější přerozdělování pojistného: rozšíření o ukazatel chronických nemocí Snížení administrativní zátěže plátců pojistného Posílení vymahatelnosti dlužného pojistného prodloužení doby promlčení, posílení kontrolních pravomocí zdravotních pojišťoven, zákaz platby za přechod pojištěnce,

9 Celkový finanční přínos POSÍLENÍ základního fondu zdravotního pojištění ZP - 1 miliarda korun v roce 2009 a 1,5 miliardy korun v roce 2010 – 2,5 miliard Úspory díky opatřením v lékové politice – minimálně 2,5 – 3 miliard korun v roce 2010, další úspory v následujících letech,

10 „Úhradová vyhláška“ pro rok 2010  Pro rok 2010 byly vydána vyhláška č. 471/2009 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezení objemu zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění  Vydáním tzv. „úhradové vyhlášky“ MZ zajistilo, že nedošlo v roce 2010 k vyššímu zadlužování zdravotních pojišťoven Zdravotnická zařízení dostávají finanční prostředky na úrovni roku 2009  Současně vyhláška pro lůžková ZZ garantuje navýšení úhrady při vyšším personálním vybavení (ve 2. pololetí 2009 bonifikace na zvýšení kvality ošetřovatelské péče)

11 Struktura nákladů na zdravotní péči podle jednotlivých segmentů v letech Ukazatelm. j.Rok 2006Rok 2007Rok 2008Rok 2009Rok Q skutečnost skutečnost ZPP Náklady na zdravotní péči celkemtis. Kč z toho: na ambulantní péči tis. Kč na ústavní péči tis. Kč na léky vydané na receptytis. Kč ostatní nákladytis. Kč

12 Struktura nákladů na zdravotní péči podle jednotlivých segmentů v přepočtu na 1 pojištěnce v letech Ukazatel m. j.Rok 2006Rok 2007Rok 2008Rok 2009Rok 2010 skutečnost ZPP Náklady na zdravotní péči celkem čerpané z oddílu A základního fondu zdravotního pojištění Kč z toho: na ambulantní péči celkemKč na ústavní péči celkemKč na léky vydané na recepty celkem:Kč ostatní nákladyKč

13 Zdravotní pojišťovny Stav hospodaření zdravotních pojišťoven v roce 2010 ► zdravotní pojišťovny nejsou v dluzích ► výběr pojistného je podle očekávání ► celkové výdaje na péči jsou na úrovni roku 2009 ► ► ► problém nastane v roce 2011

14 Novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění – PROTIKRIZOVÁ OPATŘENÍ od  plošné snížení cen a úhrad léčiv o 7 % do provedení první revize úhrad, nejdéle však na dobu 365 dní  cena prvního generického léčivého přípravku se snižuje o 25 % místo původních 20 %, cena druhého generického léčivého přípravku se snižuje o dalších 10 %  fixace základní úhrady na období mezi dvěma revizemi pokud však vyjdou najevo nové skutečnosti zakládající úsporu vyšší než 50 mil. Kč nebo za účelem zajištění plné úhrady nejméně nákladného léčivého přípravku nebo po provedení cenové soutěže, je ihned zahájena revize ve zkráceném řízení (30 dní)  zjednodušení správního řízení  vedení společných řízení o více léčivých přípravcích  doručování dokumentů účastníkům elektronickou veřejnou vyhláškou

15 Revizní řízení sjednocení výší a podmínek úhrad léčivých přípravků v rámci referenční skupiny nebo léčivé látky ke dni celkem 96 pravomocných a vykonatelných správních řízení tj kódů SÚKL z celkového počtu 9126 kódů hrazených ze zdravotního pojištění představujících 30 % objemu ročních nákladů zdravotních pojišťoven na léky cca 3,4 mld. Kč roční úspora prostředků veřejného zdravotního pojištění

16 Připravovaná novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění  Rozšíření referenčního koše zemí pro účely tvorby cenové reference – důsledek: snížení maximálních cen a doplatků pacienta  Odstranění problémů při stanovení maximální ceny léčivého přípravku v případě chybějící zahraniční reference  Cenová soutěž – zajištění plného pokrytí požadavků trhu, výherce soutěže získává plnou exkluzivitu na trhu  Snazší a rychlejší vstup generických léčivých přípravků do systému úhrad (automatické zařazení do systému úhrad bez nutnosti vedení individuálního správního řízení – cena a úhrada se vypočte z ceny originálního léčivého přípravku)  Individuální přístup k úhradám inovativních léčiv – zdokonalení dočasné úhrady, zabezpečení doléčení i po uplynutí dočasné úhrady  Snížení kritéria pro posouzení úspory z veřejného zdravotního pojištění, které opravňuje provést bezodkladně revizi, z 50 mil. Kč na 30 mil. Kč  Změna doručování – doručeno již 5. dnem po vyvěšení

17 Čerpání strukturálních fondů Evropské unie Celkem zajištěny prostředky v celkovém objemu 8,236 mld. Kč. Integrovaný operační program (IOP)  Celková alokace oblasti intervence 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví – 6,46 mld. Kč (zdroje EU);  Celkem ve sledovaném období podpořeno 67 projektů v v celkovém objemu cca 3,636 mld. Kč;  Zaměření podpořených projektů – modernizace onkologických center, modernizace kardiovaskulárních center, podpora národních preventivních programů, podpora preventivních programů nevládních neziskových organizací, podpora rehabilitační péče, podpora řízení systému veřejného zdraví. Finanční prostředky získané z jiných operačních programů do zdravotnictví  Celkem získány prostředky v objemu 4,6 mld. Kč na výzkum a vývoj, zateplování zdravotnických zařízení a podporu ICT.

18 Mezinárodní spolupráce Evropská unie → úspěšné dokončení předsednictví ČR v Radě EU  doporučení Rady o bezpečnosti pacientů, včetně prevence a kontroly infekcí souvisejících s poskytováním zdravotní péče (přijetí za CZ PRES) » ČR: Akční plán kvality a bezpečnosti  doporučení Rady o akci v oblasti vzácných onemocnění (přijetí za CZ PRES) » ČR: Národní strategie pro vzácná onemocnění na přijatá vládou ČR v červnu 2010  směrnice o jakostních a bezpečnostních normách pro lidské orgány určené k transplantaci (CZ PRES začalo projednávat, nyní již schválena) » ČR: Národní akční plán pro darování a transplantaci orgánů  směrnice o uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči (CZ PRES významný posun v jednání, nyní již politická dohoda členských států)

19 Fakultní nemocnice a další přímo řízené organizace v letech 2005 až 2009

20 Ekonomické informace Všechna přímo řízená zdravotnická zařízení zaznamenala za poslední 3 roky významný posun směrem k:  větší finanční stabilitě,  vyšší ekonomické efektivnosti,  zvýšení objemu péče vyjádřené objemem tržeb. Úspěchy dosažené na poli finanční stability a ekonomické výkonnosti jsou výsledkem efektivnější kontroly a vedení ze strany Ministerstva zdravotnictví ČR.

21  Nemocnice hospodaří vyrovnaně.  Likvidita roste a míra zadluženosti v průměru klesá.  Produktivita práce měřená tržbami je trvale rostoucí.  Nemocnice stabilně udržují velmi nízkou úroveň zásob.  Míra pohledávek po splatnosti se snižuje.  Průměrné platy ve všech kategoriích trvale narůstají.  Počty lůžek vykazují konstantní trend. Ekonomické informace

22  Cash test – finanční majetek / krátkodobé závazky  Quick test – krátkodobé pohledávky + finanční majetek / krátkodobé závazky  Current test – oběžná aktiva / krátkodobé závazky Likvidita

23  Zadluženost klesá, dluh tvořen především krátkodobými závazky.  Úroveň dluhu v průměru neohrožuje finanční stabilitu nemocnic. Zadluženost

24 Závazky po splatnosti  Podíl závazků po splatnosti se snižuje

25 Pohledávky  Míra pohledávek po splatnosti se snižuje.  Možnosti řízení pohledávek jsou omezené

26 Investice – kapitola 335 Skutečné čerpání finančních prostředků v programech reprodukce majetku v letech – kapitola 335 (v mil. Kč)

27 Investice – Fakultní nemocnice Skutečné čerpání finančních prostředků v programech reprodukce majetku v letech – fakultní nemocnice (v mil. Kč)

28 Věda a výzkum  Koncepce zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje do r (schváleno dne )  zaměření na vlastní zdravotnickou problematiku, zejména z hlediska zdokonalení diagnostiky, terapie a prevence onemocnění  výše podpory až 100% ze státního rozpočtu  MZ zajišťuje vysoký standard při posuzování projektů pravidelnou obměnou všech členů poradních orgánů IGA MZ  Ocenění mimořádných výsledků v oblasti zdravotnického aplikovaného výzkumu Slavnostní předávání Ceny ministryně zdravotnictví za mimořádné výsledky za rok 2008 ve zdravotnickém výzkumu a vývoji, za projekty podporované Interní grantovou agenturou MZ ČR z veřejných zdrojů. Cena veřejnosti byla předána týmu docenta Josefa Zámečníka za nejlepší výsledky a přínos pro české zdravotnictví.

29 Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti Změny ve vzdělávání  Snížení počtu základních oborů na polovinu (40) + 43 nástavbových kmenů  Opět zavedeno dvoustupňové specializační vzdělávání 16 základních kmenů  Příprava 83 vzdělávacích programů Legislativa  Novela Vyhlášky č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů je již rozesílána do mezirezortního připomínkového řízení  Vyhláška č. 188/2009 Sb., o atestační zkoušce, aprobační zkoušce a závěrečné zkoušce certifikovaného kurzu a o postupu ověření znalosti českého jazyka pohovorem lékařů, zubních lékařů a farmaceutů (o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů) CÍL: zpřehlednit systém zkoušek pro akreditovaná zařízení a lékaře, zubní lékaře a farmaceuty, upravením podmínek a pravidel zkoušek.  Vyhláška č. 187/2009 Sb., o minimálních požadavcích na studijní programy všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a na vzdělávací program všeobecné praktické lékařství, účinnost od 1. července Zapracovává předpisy ES zejména Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací  Návrh vyhlášky „O zdravotní způsobilosti zdravotnických pracovníků“ praxi při přezkoumávání zdravotní způsobilosti zdravotnických pracovníků a zavádí jednotný vzor lékařského posudku. Návrh je připraven k projednání na LRV.

30 Nelékařští zdravotničtí pracovníci Legislativa  Vyhláška o kreditech zpřesnění definic a kritérií akcí, vyváženost získávání kreditů, umožnění výhodnějšího hodnocení akcí  Nařízení vlády č. 31/2010 Sb., kterým se stanoví obory specializačního vzdělávání snížení počtu oborů specializačního vzdělávání z 85 na 61, redukce oborů, blíže k praxi spojení základní a odborné části specializačního vzdělávání  Vyhláška č. 424/2004 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků přizpůsobení činností reálné praxi  Vyhláška č. 39/2005., o minimálních požadavcích na vzdělávání stanovení podmínek pro získání nových zdravotnických povolání (adiktolog, biotechnický asistent, zrakový terapeut), zkvalitnění přípravy zdravotnických záchranářů rozšířením výuky na pracovištích ARO  Vyhláška č. 189/2009 Sb., o zkušebním řádu při konání atestační zkoušky, zkoušky k vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, závěrečné zkoušky akreditovaných kvalifikačních kurzů, aprobační zkoušky a postup při ověření znalosti českého jazyka. zpřehlednit systém zkoušek pro akreditovaná zařízení a samotné nelékaře, tím, že řeší podmínky a pravidla zkoušek.

31 Stabilizační opatření pro všeobecné sestry Cíl – zlepšení stabilizace zdravotnického personálu Prioritní oblasti : - Finanční ohodnocení - Vzdělávání - Postavení, kompetence, pracovní podmínky - Bonifikace zdravotnického zařízení zdravotními pojišťovnami  Vládní návrh novely zákona č. 96 / 2004 Sb., o podmínkách získávání uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnických povolání - Odstranění duplicity ve vzdělávání všeobecných sester zrušením VOŠ - Převedení zdravotnických asistentů na praktickou sestru od roku 2010/ Rozšíření kompetencí praktické sestry - po uplynutí 6 měsíční praxe – poskytování základní ošetřovatelské péče bez odborného dohledu - Snížení poplatku za registraci z 500 Kč na 100 Kč - Navýšení kompetencí zdravotnickým záchranářům  Zkrácení délky specializačního vzdělávání ze 3 let na 2 roky „sestra specialistka“ 3 roky 640 hod 2 roky 560 hodin  Postavení, kompetence, pracovní podmínky Zařazení nových a novelizovaných zdravotních výkonů do Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami - všeobecná sestra jako nositelka výkonu

32 Mzdové dopady stabilizačních opatření pro všeobecné sestry Kategorie zaměstnanců Průměrný měsíční plat Meziroční přírůstek Průměrná měsíční mzda Meziroční přírůstek Kč% Kč% Lékaři a zubní lékaři , ,0 Farmaceut , ,6 Všeobecné sestry a porodní asistentky , ,1 Opatření účinné od :  změna platových tarifů formou samostatné platové tabulky pro zaměstnance, kteří jsou zdravotnickými pracovníky poskytujícími zdravotní péči – zvýšení tarifů, včetně úprav od 1.6., o cca 7%  změna popisů činnosti při zařazování všeobecných sester a porodních asistentek do platových tříd - většina z nich postoupila do vyšší platové třídy – zvýšení platových tarifů o dalších 7 až 8% Opatření účinné od :  u všeobecných sester byla zcela vypuštěna 8. platová třída - nejnižší zařazení pro všeobecnou sestru bude v 9. platové třídě; náročnější činnosti, jako je poskytování ošetřovatelské péče bez odborného dohledu, budou nově zařazovány do 10. platové třídy, nejnáročnější činnosti i nadále do 11. a 12. třídy  8. platová třída byla vypuštěna i u zdravotnických záchranářů a do 9. až 11. platové třídy byly zařazeny činnosti srovnatelné s obdobnými činnostmi všeobecných sester

33 Financování vzdělávání  Celoživotní vzdělávání –průběžné obnovování, zvyšování, prohlubování a doplňování vědomostí, dovedností a způsobilosti zdravotnických Financováno z Evropského sociálního fondu  Specializační vzdělávání – zdravotnický pracovník získává specializovanou způsobilost k výkonu specializovaných činností Financováno ze státního rozpočtu  Operační program lidské zdroje a zaměstnanost ,- Kč Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí lékařských, nelékařských a jiných odborných pracovníků ve zdravotnictví se zaměřením na profesní vzdělávání: Celoživotní vzdělávání ,- Kč Projekt komunikace zdravotník - pacient v dovednostech ,- Kč  Program rezidenční místa rok 2010 / Počet stanovených RM K K K Celková výše dotace Lékaři Kč Nelékaři Kč

34 Financování vzdělávání  Zákon č. 95/2004 Sb., úpravy - připravovány na základě dvouletých zkušeností s programem rezidenčních míst a reakcí odborné veřejnosti Cíle : - Přesunutí části dotace půjde přímo konkrétnímu rezidentovi. - Zajištění minimální částky 5000,- Kč měsíčně pro rezidenta. - Dotace bude měsíčně vyplácena na účet rezidenta. - Zaměření využití dotace na specializační vzdělávání v rámci základního kmene.  Návrh na změnu Cenového věstníku MF ČR – stanovení stropu ceny za den stáže v akreditovaných zdravotnických zařízeních – spolupráce s MF ČR MZ podniklo 3 kroky k řešení finanční náročnosti postgraduálního studia lékařských oborů: - Přímo řízené organizace MZ vyzvány k cenové regulaci stáží - Představitelé krajů byli požádání o spolupráci při zajištění možnosti cenové regulace ve zdravotnických zařízeních příslušného kraje - Zahájena spolupráce s Ministerstvem financí návrh na stanovení max. částky 350 Kč/den stáže v Cenovém věstníku MF

35 Prevence  Aktualizované screeningové programy MZČR Mamární screening (od 2002) Cervikální screening (od 2002)  Nový screeningový program MZČR Screening kolorekta (od 2008) kultivace programů, vyhodnocení datového auditu, medializace a podpora těchto programů,zvaní cílových skupin na preventivní vyšetření Projekty prevence vybraných závažných onemocnění Prevence nádorových onemocnění (100 mil. Kč) Prevence zubního kazu u dětí (25 mil. Kč) Prevence dětských úrazů (30 mil. Kč) Prevence kardiovaskulárních onemocnění (80 mil. Kč) Prevence diabetu (65 mil. Kč) Vyhláška o prevenci vyhl. č. 3/2010 Sb., o obsahu a časovém rozmezí preventivních prohlídek odstraňuje horní věkovou hranici pro screening karcinomu prsu, umožňuje pojištěnci ve screeningu rakoviny colorekta volbu mezi testem na okultní krvácení a kolonoskopií

36 Centra specializované péče  Kardiovaskulární péče  Cerebrovaskulární péče, vytvoření sítě Komplexních cebrovaskulárních a Iktových center zlepšení péče o pacienty s cerebrovaskulárním onemocněním v ČR, jejich správné směrování do zdravotnických zařízení specializovaných na léčbu CMP na základě metodický pokyn pro ZZS - Směrování pacientů s CMP do zdravotnických zařízení standardizace poskytované péče v těchto centrech, včetně včasné i následné rehabilitační péče  Popáleninová centra  Vitreoretinální problematika – ve fázi příprav

37 Akční plány a právní předpisy  Akční plán darování orgánů a transplantací orgánů přispěje ke zvýšení dostupnosti orgánů vhodných pro transplantaci, zajistí kvalitu a bezpečnost dárcovství orgánů  Národní strategie pro vzácná onemocnění materiál byl odsouhlasen vládou ČR, což lze považovat za úspěšné zakončení předsednictví ČR v Radě EU.  Akční plán bezpečnosti pacientů a kvality zdravotní péče na období 2010 – 2012  Národní antibiotický program  Novorozenecký screening dědičných chorob jeho provádění a p úhrada ze zdravotního pojištění se rozšířilo ze 3 na 13 nemocí.  Doporučený postup péče o diabetiky  Vyhláška o věcném a technické vybavení zdravotnických zařízení podklad pro úřady státní správy při rozhodování o oprávnění k poskytování zdravotní péče. Vyhláška by měla přispět k zajištění kvality a bezpečnosti poskytování zdravotní péče, k efektivitě péče a zajištění dostupnosti péče na určité úrovni pro každého občana.  Rádce pacienta přispěje lepší orientaci pacientů při kontaktu se zdravotními službami, k seznámení s právy a povinnostmi v rámci poskytování zdravotních služeb a k posílení postavení pacienta v systému zdravotnictví

38 Plnění EU závazků RokPočet řízení o porušení Smlouvy o ES * *Ke 4 z 5 už byly odeslány podklady k notifikaci, pátý bude publikován v červenci Za posledních 24 měsíců notifikována transpozice 232 evropských předpisů.

39 Zákon č. 258/2000 Sb.,o ochraně veřejného zdraví Parlament ČR neschválil novelu zákona č. 258/2000 Sb., která řešila odbornou problematiku a zároveň transformaci hygienické služby MZ tedy vypracovalo strategické dokumenty:  Optimalizace krajských hygienických stanic  Restrukturalizace zdravotních ústavů a Státního zdravotního ústavu  Analýza stavu hygienické služby  (Všechny tyto materiály jsou v současné době aktualizovány) Malá novela zákona č. 258/2000 Sb., která řešila transpozici práva ES v oblasti koupacích a rekreačních vod, rovněž nebyla schválena. ČR hrozí transpoziční žaloba za nesplnění této povinnosti.

40 Očkování  Nebylo legislativně ukotveno financování očkování z veřejného zdravotního pojištění (novela zákona č. 48/1997 Sb., novela zákona č.258/2000 Sb.  Financováno i nadále ze státního rozpočtu  Zaveden nový systém distribuce vakcín přímo od distributora do ordinací PLDD dle individuálních objednávek  Zavedeno dobrovolné očkování dětí proti pneumokokům plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění  Zavedena 6. posilovací dávka očkování proti černému kašli  Ekonomické problémy českého výrobce vakcín zapříčinily cca 2 měsíční výpadek 2 očkovacích látek - proti tetanu a proti zarděnkám, příušnicím a spalničkám  Zajištěna náhrada zahraničním výrobcem, s podstatně vyšším finančním nákladem  Ustavena Národní imunizační komise jako poradní orgán ministryně složená z vakcinologů, pediatrů, epidemiologů a infektologů

41 Bezpečnost potravin a výživová politika  Poprvé od roku 1989 ukotvena výživová politika v Usnesení vlády ČR ze dne 18. ledna 2010 č. 61- Strategie bezpečnosti potravin a výživy na období let 2010 – 2013  Společně předkládal ministr zemědělství a ministryně zdravotnictví  Strategie vysoce hodnocena Evropským úřadem pro bezpečnost potravin v Parmě  Součástí je i monitoring dietární expozice, který dnes slouží jako jeden z podkladů pro plánování obdobné strategie na úrovni EU  ČR má zástupce ve správní radě Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA)

42 Povodně V rámci řešení povodňové situace MZ ihned vydalo materiály :  pravidla základní hygieny při a po povodních, kdo je příslušný k jejich provádění, stupně povodňové aktivity, základní pravidla, která je nutno dodržovat k prevenci infekčních onemocnění,  používání dezinfekčních prostředků a zásady první pomoci při zasažení dezinfekčními přípravky,  zásady užívání vody, postup při asanaci studní po záplavách,  zásady při provádění úklidu v postižených domech a bytech,  nakládání s potravinami,  čištění a dezinfekce prádla, oděvů a hraček,  pravidla při likvidaci plísní v budovách v zaplavených oblastech,  doporučení pro provozovatele venkovních hracích ploch v zaplavených oblastech.

43 Povodně Současně byly zřízeny na všech KHS krizové linky, sloužící pro podávání informací občanů v oblasti ochrany veřejného zdraví v těchto krizových situacích Počet odebraných vzorků zdrojů pitné vody hrazených z prostředků MZ v roce odebráno 1058 z 1465 hlášených, pro rok 2010 se ještě vyšetření provádějí

44 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Bilance zásadních kroků ministerstva zdravotnictví za období posledního roku."

Podobné prezentace


Reklamy Google