Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VOLNÝ POHYB ZBOŽÍ – VÝJIMKY DLE PRIMÁRNÍHO PRÁVA (A JUDIKATURY) Prezentace 2016.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VOLNÝ POHYB ZBOŽÍ – VÝJIMKY DLE PRIMÁRNÍHO PRÁVA (A JUDIKATURY) Prezentace 2016."— Transkript prezentace:

1 VOLNÝ POHYB ZBOŽÍ – VÝJIMKY DLE PRIMÁRNÍHO PRÁVA (A JUDIKATURY) Prezentace 2016

2 VÝJIMKY ZE SVOBODNÉHO POHYBU ZBOŽÍ Existují výjimky ze zákazu omezovat volný pohyb zboží na vnitřním trhu definovaného články 34 a 35 SFEU?

3 VÝJIMKY ZE SVOBODNÉHO POHYBU ZBOŽÍ - ČLÁNEK 36 SFEU Články 34 a 35 nevylučují zákazy nebo omezení dovozu, vývozu nebo tranzitu odůvodněné veřejnou mravností, veřejným pořádkem, veřejnou bezpečností, ochranou zdraví a života lidí a zvířat, ochranou rostlin, ochranou národního kulturního pokladu, jenž má uměleckou, historickou nebo archeologickou hodnotu, nebo ochranou průmyslového a obchodního vlastnictví.

4 VÝJIMKY Z POUŽITÍ - ČL. 36 SFEU Uplatnění kterékoliv výjimky musí být objektivně odůvodněné, nesmí se jednat o opatření chránící domácí ekonomiku některého státu Rozah uplatnění výjimky musí být poporcionální cíli a tedy představovat co nejmenší omezení obchodu mezi ČS

5 VÝJIMKY DLE ČL. 36 SFEU - DŮVODY Co je míněno veřejnou mravností ? Potrat byl prohlášen jako jednání, které není nemorální – judikát ESD v případu Grohan Society for the Protection of the Unborn Child v Grogan ((C-159/90 ) Dovoz hracích automatů - hazardní hry rovněž byly prohlášeny jako jednání nepředstavující nemorální viz judikát v případu C-275/92 HM Customs v Schindler & others

6 VÝJIMKY Z POUŽITÍ ČL. 36 SFEU DŮVODY Případ 121/85 Conegate v Customs and Excise Commissioners, Conegate - dovoz pornografického materiálu z Německa do Británie. Dovozce prokázal, že tento druh není nikde v Británii zakázán. ESD dal dovozci za pravdu s tím, že dovoz nemůže být zakázat jen proto, že v Británii se obdobné zboží nevyrábí – musela by být výslovně zakázána jeho distribuce. ESD : „ Členské státy se … nemohou dovolávat veřejné mravnosti k tomu, aby byl zakázán dovoz zboží, pokud jejich vlastní právo neobsahuje zákaz výroby nebo obchodování s takovýmto zbožím na jejich územích.“

7 VÝJIMKY Z POUŽITÍ ČL. 36 SFEU DŮVODY Veřejný pořádek Jako příklad možného omezení volného pohybu zboží z důvodu ochrany veřejného pořádku je možno uvést rozsudek 7/78 Regina ESD umožnil Británii zakázat vývoz národních mincí stažených z oběhu, toto opatření bylo označeno jako tradičně podstatný zájem státu. r ozsudek 69/88 Krantz v tomto případě šlo o národní předpis dovolující daňovému úřadu vybírajícímu přímé daně hojit se na majetku, který se nachází v jiném členském státě. ESD toto ustanovení potvrdil jako správné vyložení článku 30 a dal Nizozemí za pravdu. Soud nevyžaduje, aby pro účely článku 30 SES obsahovalo národní opatření trestněprávní sankci

8 VÝJIMKY Z POUŽITÍ ČL. 36 SFEU DŮVODY Veřejná bezpečnost příklady tohoto typu výjimky rozsudek 72/83 Campus Oil irský předpis stanovil, že všichni dovozci benzinu musí nakoupit alespoň 35% svých surovin (ropy) z irských zdrojů a za ceny fixně stanovené státem. Irsko se brání výjimkou čl. 36 - pro státní bezpečnost je důležité udržet si vlastní produkci ropy. Jinak nejsou jejich rafinérie schopny udržet se na trhu. ESD potvrdil oprávněnost výjimky ve prospěch Irska.

9 VÝJIMKY Z POUŽITÍ ČL. 36 SFEU DŮVODY ochrana zdraví Článek 36 usiluje o vytvoření rovnováhy mezi zájmy na vytvoření jednotného trhu a ochranou zdraví. ESD je obzvláště obezřetný při určování, zda nějaké opatření je ve skutečnosti skrytou formou protekcionismu : K tomu, aby bylo možné ospravedlni jednání jako opatření na ochranu zdraví, musí tvořit významnou součást součást národní zdravotní politiky.”

10 VÝJIMKY Z POUŽITÍ ČL. 36 SFEU DŮVODY 124/81 Komise v. UK (UHT mléko ) VB se snažila omezit obchodování s UHT mlékem pouze na schválené mlékárny a distributory, a to z z důvodu, že dovážené UHT mléko může obsahovat bakterie nebo viry. Dovežené UHT mléko proto mělo být přebalit a znovu ošetřeno těmito schválenými mlékárnnami ESD shledal jako omezení obchodu. Případ Officier von Justitie v Sandoz BV (174/82) Opatření státu bylo shledáno jako odůvodněné v případě dovozu tyčinek müsli s přidanými vitaminy Nizozemské orgány odůvodnily zákaz dovozu že zjištěná hladina vitaminů není povolena v holandských produkty.

11 VÝJIMKY Z POUŽITÍ ČL. 36 SFEU DŮVODY Výjimky z důvodu ochrany životního prostředí Jako příklady možno uvést Rozsudek: C-2/90 Komise v. Belgie (Valonský odpad) ve Valonsku byl vysloven absolutní zákaz skladování nebo vysypávání odpadu pocházejícího z jiných členských států. Soud tuto možnost uznal jako oprávněnou. Oblast převozu nebezpečných látek přes hranice je upraven a směrnicí 84/631. Tato směrnice dává členským státům kompetenci příhraniční převoz nebezpečných odpadů globálně zakázat.

12 VÝJIMKY Z POUŽITÍ ČL. 36 SFEU DŮVODY Výjimky z důvodu ochrany životního prostředí Rozsudek 94/83 Heijn BV- zde se jednalo o jablka, která pan Heijn chtěl dovážet do Nizozemí. Nizozemí však dovoz těchto jablek zakázalo z důvodu vyššího, než povoleného obsahu pesticidů. ESD dal Nizozemí za pravdu a rozhodl, že články 30 a 36 SES nebrání omezení dovozu jablek z důvodu vyššího obsahu škodlivých látek

13 VÝJIMKY Z POUŽITÍ ČL. 36 SFEU DŮVODY Výjimky z důvodu ochrany duševního vlastnictví oddělení existence práva a jeho výkonu + teorie vyčerpání práv (aby právo k duševnímu vlastnictví nebylo zneužíváno) případ Centrafarm BV vs. Sterling Drug Inc. C. dovážel léky z VB, kde je Sterling uvedl do Nizozemí uvedení na trh ve st. kde ochrana neexistuje bez souhlasu majitele

14 VOLNÝ POHYB OSOB

15 Jedna ze základních podmínek uskutečnění jednotného volného trhu - čl. 14 odst. 2 SES Vývojem po Maastrichtské smlouvě jedno ze základních práv občanů EU Základem je právo pohybu a pobytu, tzv. „právo mobility“ pracovníků a zrušení hraničních kontrol, na ně navazují další oprávnění jejichž úprava je roztříštěná: hlava III. SFEU, hlava IV. SFEU, čl.141

16 VOLNÝ POHYB OSOB V ZAKLÁDACÍCH SMLOUVÁCH (1957) Záměr : Usnadnit hledání lepších pracovních a životních podmínek, zlepšení kvalifikace, právo pracovat, usadit se a podnikat v jiné členské zemi, Ulehčit situaci na pracovním trhu dvou skupin zem s nedostatkem s přebytkem pracovních sil, Vytvořit evropský pracovní trh, propojit nabídku a poptávku na trhu pracovních sil, aniž by narážela na národní hranice, Přispět ke stále „užšímu spojení evropských národů“ : vzájemné poznání a porozumění

17 VÝVOJ Čl. 48 (dnes 39) Smlouvy o EHS stanovil v roce 1957, že má být zajištěn volný pohyb pracovníků bez jakékoliv diskriminace- k naplnění této svobody dlouhá cesta Do r. 1964 možnost pracovat až poté, co místo nelze obsadit domácími pracovníky Od 1964 - 68 rovnost přístupu k pracovníkům Od 1968 nařízení rady č.1612/68 o volném pohybu pracovníků uvnitř Společenství

18 VÝVOJ (POKRAČ.) Primárně byla tato svoboda orientována jen na osoby ekonomicky činné- zaměstnanci, živnostníci, podnikatelé Změny po JEA, MS a AS Schengen I 1985 Schengen II 1990 V roce 1990 rozšíření svobody i na nezávislé osoby, důchodce, studenty

19 VÝVOJ (POKRAČ.) Maastrichtská smlouva (1992): Občanství EU- změna z pohybu pracovních sil na pohyb obyvatel Amsterodamská smlouva (1997): Přenesla úpravu Schengenu do práva ES (I. Pilíře EU), rozšířila pravomoci ES v této oblasti

20 SCHENGENSKÁ ÚMLUVA (SCHENGENSKÉ ACQUIS) - SVOBODA POHYBU První Schengenská smlouva z roku 1985, podepsalo ji 6 států Smlouva Schengen II z roku 1990 Obě smlouvy vytvořily od 1.3.1995 „Schengenský systém“ (SCHENGENSKÉ ACQUIS) 13 členských zemí plus Norsko a Island ( bez Velké Británie, Irska součástí Amsterdamské smlouvy teprve od 1997 „ acquis “ řeší pouze svobodu pohybu: —Zrušení kontrol na vnitřních hranicích —Posílení kontrol na vnějších hranicích —Zavedení společné politiky ve věcí víz —Spolupráce policie

21 SCHENGENSKÁ ÚMLUVA ( SCHENGENSKÉ ACQUIS) - SVOBODA POHYBU) Obsah : 1.Odstranění kontrol osob na hranicích signatářských států (Řecko si ponechává), právo na znovuzavedení kontrol z důvodů národní bezpečnosti, možnost provádět ověřování totožnosti, Reakce Unie na zajištění bezpečnosti po teroristických útocích na objekty v USA (září 2001) - evropský zatýkací příkaz

22 SCHENGENSKÁ ÚMLUVA (SCHENGENSKÉ ACQUIS) - SVOBODA POHYBU Obsah : 2.Posílení ochrany vnější hranice jako kompenzace za absenci kontroly na vnitřních hranicích, zabránit ilegálnímu přistěhovalectví, pašování drog, aj., sladění pravidel pro udělování víz a azylu, úsilí o společnou vízovou, přistěhovaleckou a azylovou politiku, Ilegální přistěhovalectví a jeho rozsah : podle odhadu kolem půl milionu osob

23 SCHENGENSKÁ ÚMLUVA (SCHENGENSKÉ ACQUIS) - SVOBODA POHYBU OMEZENÍ - bezpečnostní klauzule: státy jsou oprávněny znovu zavést hraniční kontroly z důvodu udržení veřejného pořádku nebo národní bezpečnosti Jednorázové „rizikové akce“ (MS ve fotbalu)

24 VOLNÝ POHYB OSOB - PRÁVA KATEGORIE PRÁV Práva ZAMĚSTNANCŮ (migrujících pracovníků) Práva z oblasti odborné kvalifikace Sociální práva Práva PODNIKAJÍCÍCH OSOB samostatně výdělečně činné osoby(„self- employed persons“) – fyzické i právnické

25 VOLNÝ POHYB OSOB - PRÁVA EKONOMICKY ČINNÉ OSOBY PŮVODNÍ beneficienti- vztahují se na ně všechna oprávnění plynoucí z práva EU – migrující pracovníci, podnikatelé ODVOZENÍ beneficienti- rodinní příslušníci, nezávislé osoby Oprávnění: Primární práva - uzavírat pracovní poměr Sekundární -volný vstup Komplementární -právo na sociální zabezpečení, právo na bydlení …

26 PRÁVA MIGRUJÍCÍCH PRACOVNÍKŮ PRACOVNÍK -definice pojmu „pracovník“ pouze v judikátech ESD: rozsudek 66/1985 Lawrie Blum v.Baden Würtemberk : osoby v závislém poměru, byť jsou zaměstnány na zkrácený úvazek osoby skutečně hledající práci v jiném členském státu EU

27 PRÁVNÍ ÚPRAVA V PRIMÁRNÍM PRÁVU – ČL. 45 SFEU Volný pohyb pracovníků v rámci EU zahrnuje právo: a) ucházet se o skutečně nabízená pracovní místa; b) pohybovat se za tím účelem volně na území členských států; c)pobývat v některém z členských států za účelem výkonu zaměstnání v souladu s právními a správními předpisy, jež upravují zaměstnávání vlastních státních příslušníků; d) zůstat na území členského státu po skončení zaměstnání za podmínek, upravených v prováděcích nařízeních Komise

28 - OMEZENÍ SVOBODY POHYBU ÚPRAVA V PRIMÁRNÍM PRÁVU Volný pohyb pracovníků garantován s výhradou možného omezení ze strany státu odůvodněného Ochranou veřejného pořádku, Ochranou veřejné bezpečnosti Ochranou zdraví Musí však být vyloučena jakákoli diskriminace pracovníků z ostatních členských států na základě státní příslušnosti, pokud jde o zaměstnávání, odměnu za práci jiné pracovní podmínky.

29 OMEZENÍ SVOBODY POHYBU DLE ČL. 45 SFEU – VÝKLAD JUDIKATUROU ESD Ohrožení veřejného pořádku Ohrožení veřejné bezpečnosti „pouhé odsouzení pro trestný čin není důvodem pro použití opatření z důvodu veřejného pořádku či bezpečnosti“ (judikát ESD 36/75, Rutili )

30 OMEZENÍ SVOBODY POHYBU DLE ČL. 45 SFEU – VÝKLAD JUDIKATUROU ESD ohrožení veřejného zdraví tyto důvody nesmějí mít ekonomický podtext omezující opatření musí respektovat zásadu proporcionality mohou být aplikovány pouze na základě osobního chování dotčené osoby, které musí představovat skutečné a dostatečně vážné ohrožení týkající se základních zájmů společnosti nelze je odůvodňovat okolnostmi, které nemají vztah ke konkrétnímu případu anebo jsou založeny na úvahách generální prevence

31 ZAMĚSTNÁNÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ Výjimka z práva na zaměstnání- zaměstnání ve státní správě Upřesnění aplikace Smlouvy Soudem ESD zdůraznil, že článek 45 SFEU je přímo účinný ve vztahu k zaměstnancům i zaměstnavatelům (judikát C-350/96) 1998 ESD v rozhodnutí upřesnil, že se vztahuje pouze na místa zahrnující vlastní výkon státní moci vyjmenovány sektory : armáda, policie, bezpečnost, soudy, daňová správa, diplomatická služba, zaměstnání ve státním aparátu, v regionální, obecní administrativě, centrální bance nevztahuje se na zdravotnické, vzdělávací, výzkumné instituce

32 SEKUNDÁRNÍ PRÁVO - SMĚRNICE 2004/38 První prováděcí předpisy z 60. let Většina těchto sekundárních právních aktů nahrazena směrnicí 2004/38 (platí od roku 2006) Zaměstnávání : zákaz národních předpisů omezujících pracovní příležitosti pro pracovníky členských zemí (podíl zahraničních pracovníků, rezervace míst pro domácí pracovníky), zaměstnávání rodinných příslušníků

33 SEKUNDÁRNÍ PRÁVO - SMĚRNICE 2004/38 Právo pobytu Do 3 měsíců volně Při překročení této doby je třeba žádat o povolení k pobytu Udělení podléhá splnění některých podmínek Po skončení zaměstnání : právo trvalého pobytu v členské zemi po pětiletém nepřerušovaném pobytu, v důchodovém věku, Při postižení úrazem, platí i pro rodinné příslušníky, bez podmínek

34 NAŘÍZENÍ 492/2011 EP A RADY EU O VOLNÉM POHYBU PRACOVNÍKŮ UVNITŘ UNIE Každá osoba pocházející z členského státu EU) má právo na přístup k zaměstnání a na jeho výkon na území jiného členského státu. Každý zaměstnavatel může rozšiřovat nabídky, uzavírat a provádět pracovní smlouvy s evropskými občany pocházejícími z jiných členských států. vnitrostátní právní předpisy nesmí omezovat nabídku zaměstnání, přístup k zaměstnání a jeho vykonávání evropským občanům pocházejícím z jiných členských států výjimkou jsou předpisy týkajících se jazykových znalostí nezbytných k výkonu zaměstnání.

35 NAŘÍZENÍ 492/2011 EP A RADY EU O VOLNÉM POHYBU PRACOVNÍKŮ UVNITŘ UNIE Výkon zaměstnání a rovné zacházení Nařízení zakazuje jakoukoli diskriminaci mezi pracovníky daného státu a pracovníky pocházejícími z jiného členského státu týkající se: podmínek zaměstnávání a pracovních podmínek (skončení pracovního poměru, odměňování, znovuzačlenění na trh práce atd.); daňových a sociálních výhod; vzdělání a poradenství pro opětovnou volbu povolání; kolektivních nebo individuálních smluv; členství v odborových organizacích a výkonu práv spojených s odborovou činností.

36 NAŘÍZENÍ 492/2011 EP A RADY EU O VOLNÉM POHYBU PRACOVNÍKŮ UVNITŘ UNIE Rodiny pracovníků Děti evropského pracovníka, který je nebo byl zaměstnán v jiném členském státě než v zemi svého původu, mají přístup k obecnému, učňovskému a odbornému vzdělání za stejných podmínek jako děti pracovníků daného státu Zprostředkování zaměstnání a dosažení rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou Členské státy spolupracují a vyměňují si informace týkající zaměstnanosti, trhu práce a volného pohybu v EU. ČS vytvoří zvláštní službu pro zaměstnávání pracovníků z jiných evropských zemí – nabídky zaměstnání a poptávky po zaměstnání, které těmto pracovníkům budou moci být určeny.

37 PROBLÉMY SPOJENÉ S VOLNÝM POHYBEM Sociální zabezpečení osob Uznávání vzdělání a odborné kvalifikace

38 S OCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ Musí být dána záruka, že s přechodem za prací do jiné členské země nebudou ztracena práva a nároky získané v domovské zemi -viz SFEU (čl. 51), Zásady : Migrující pracovníci přispívají do fondů sociálního pojištění (sociální, nemocenské a důchodové pojištění) pouze v jedné zemi, O práva nabytá v předchozím období nepřicházejí, Důchody nabyté v kterékoli členské zemi se vyplácejí oprávněné osobě, i když pobývá v jiném členském státě, Délky období, po které pojištění trvá, se sčítají, ať pracovník působí v kterékoli členské zemi

39 S OCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ Řešení vyžaduje kooperaci národních systémů sociálního pojištění, Nepředkládá se sjednocení těchto systémů, Podmínky sociálního zabezpečení zůstávají v kompetenci členských států, Pohyb nezaměstnaných osob – přechod nároků pokryt směrnicí 2004/38

40 Prof. Ing. Luděk Urban, CScVnitřní trh EU: Volný pohyb osob V ZÁJEMNÉ UZNÁVÁNÍ NABYTÉ KVALIFIKACE Problémy výkon povolání vyžaduje určitou kvalifikaci, jež poskytuje národní vzdělávací soustava, Rozdíly mezi zeměmi, nebezpečí diskriminace, ztížení mobility, adaptace na požadavky jiné členské země, Smlouva (čl. 49 SFEU): odstranit rozdíly mezi národními předpisy členských států, které by bránily volnému pohybu pracovních sil Jak uznávat - dva způsoby : vzájemné uznávání, harmonizace

41 Prof. Ing. Luděk Urban, CScVnitřní trh EU: Volný pohyb osob V ZÁJEMNÉ UZNÁVÁNÍ NABYTÉ KVALIFIKACE sektorový (oborový) přístup do konce 80.let směrnice přesně stanovující podmínky (minimální požadavky: obsah a délka studia) pro uznávání diplomů a vysvědčení získaných v jiných členských zemích, harmonizace a vzájemné uznávání, Tzv. regulovaná povolání, převážně ve zdravotnickém sektoru, vzájemné uznávání prakticky automatické, jistota pro hostitelské země, nutno žádat, Lékaři : ( 1975,1978,1997 ), Zubní lékaři : ( 1978), Všeobecné zdravotní sestry : ( 1977 ), Veterináři : ( 1978 ), Architekti : (1985), Právníci : (1977, 1998) :,

42 Prof. Ing. Luděk Urban, CScVnitřní trh EU: Volný pohyb osob V ZÁJEMNÉ UZNÁVÁNÍ NABYTÉ KVALIFIKACE Sektorový přístup u ostatních profesí : velké rozdíly, právo na usazení a na poskytování služeb, vzájemné uznávání bez harmonizace : Autodopravci : ( 1974,1977 ), Pojišťovací agenti a brokeři ( 1976), Holiči : ( 1982 ), Samostatní obchodní agenti : (1986 ) Změna sektorového přístupu na začátku 90.let, přechod k rámcovým (obecným) směrnicím : zdlouhavost sektorového přístupu, vzájemné uznávání, bez podrobné specifikace,

43 Prof. Ing. Luděk Urban, CScVnitřní trh EU: Volný pohyb osob R ÁMCOVÉ ( OBECNÉ ) SMĚRNICE Čtyři případy : 1. Vzájemné uznávání vysokoškolského diplomu (zakončené studium, minimálně tři roky ), bez obsahového vymezení (1988, v platnosti od 1990), 2. Vzájemné uznávání vysvědčení o uzavřeném středoškolském nebo odborném vzdělání (1992), 3. Vzájemné uznávání kvalifikace získané odbornou přípravou nebo praxí (1992), 4. Vzájemné uznávání kvalifikace v oborech neošetřených směrnicemi (sektor textilu, oděvnictví, zpracování kůže a dřeva aj., 1999),

44 Prof. Ing. Luděk Urban, CScVnitřní trh EU: Volný pohyb osob VZÁJEMNÉ UZNÁVÁNÍ NABYTÉ KVALIFIKACE - NEJNOVĚJŠÍ VÝVOJ Konsolidovaná směrnice o uznávání profesní kvalifikace (2005), s platností od 2007, nahrazuje celkem 15 směrnic, (z toho 12 sektorových, zejména zdravotnické profese a tři rámcové směrnice o uznávání kvalifikace regulovaných profesí ) U regulovaných profesí není automatické - lze požadovat zkušební období („adaptation period“, zpravidla šestiměsíční praxe) nebo zkoušku („aptitude test“) v případě, že se podmínky získání kvalifikace podstatně liší,

45 Prof. Ing. Luděk Urban, CScVnitřní trh EU: Volný pohyb osob VZÁJEMNÉ UZNÁVÁNÍ NABYTÉ KVALIFIKACE - NEJNOVĚJŠÍ VÝVOJ Kde platí uznávání: ve všech členských zemích, včetně nových, tři země Evropského hospodářského prostoru (Island, Norsko a Lichtenštejnsko), Švýcarsko (2002), Zavedení evropského zdravotního průkazu platného ve všech členských zemích a poskytujícího přístup k lékařskému ošetření kdekoli, bez dosavadního papírování (2005), Možnost léčení v jiné členské zemi,

46 PROBLÉMY SPOJENÉ S VOLNÝM POHYBEM OSOB Okruhy právní úpravy s problémy při aplikaci v členských zemích Sociální zabezpečení osob Uznávání vzdělání a odborné kvalifikace

47 KONEC PREZENTACE


Stáhnout ppt "VOLNÝ POHYB ZBOŽÍ – VÝJIMKY DLE PRIMÁRNÍHO PRÁVA (A JUDIKATURY) Prezentace 2016."

Podobné prezentace


Reklamy Google