Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

© 2008 AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, 603 00 Brno, tel.: +420 543 242 595, ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA SOCIOLOGICKÝ VÝZKUM.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "© 2008 AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, 603 00 Brno, tel.: +420 543 242 595, ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA SOCIOLOGICKÝ VÝZKUM."— Transkript prezentace:

1 © 2008 AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, 603 00 Brno, tel.: +420 543 242 595, e-mail: augur@augur-consulting.cz ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA SOCIOLOGICKÝ VÝZKUM VNÍMÁNÍ POCITU BEZPEČÍ VE MĚSTĚ ŠUMPERK Červen 2008 Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR Vypracováno pro: Město Šumperk

2 OBSAH - 02 - CÍLE VÝZKUMU……………………………………………………………………… METODOLOGIE VÝZKUMU ……………………………………………………….. ANALYTICKÁ ČÁST MÍRA POCITU OHROŽENÍ OBČANŮ……………………………………………... DŮVODY POCITU OHROŽENÍ OBČANŮ………………………………………… MÍSTA POCITU OHROŽENÍ OBČANŮ……………………………………………. IDENTIFIKACE BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍ……………………………….. OSOBNÍ NEGATIVNÍ ZKUŠENOST OBČANŮ S KRIMINALITOU…………….. MÍRA DŮVĚRY OBČANŮ V POLICII……………………………………………… OCHOTA PARTICIPACE OBČANŮ NA OBJASNĚNÍ TRESTNÉ ČINNOSTI… SPOKOJENOST OBČANŮ S MĚSTSKOU POLICIÍ…………………………….. SPOKOJENOST OBČANŮ S POLICIÍ ČR………………………………………... POSTOJ OBČANŮ KE KAMEROVÉMU SYSTÉMU…………………………….. POVĚDOMÍ OBČANŮ O ORGANIZACÍCH, KTERÉ PŮSOBÍ V OBLASTI PREVENCE KRIMINALITY…………………………………………... OPATŘENÍ PRO ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI……………………………………... STRUČNÉ SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ………………………………………………… KONTAKT………………………………………….…………………………………. PŘÍLOHY………………………………………….………………………………….. 03 04 05 07 09 10 12 15 18 20 23 25 27 30 31 35 36

3 - 03 - CÍLE VÝZKUMU Sociologický průzkum v podobě, který dokumentuje tato prezentační zpráva identifikoval názory, postoje a náměty obyvatel města Šumperk na oblast bezpečí. Zadavatel a výzkumný tým si kladl za cíl především identifikovat:  míru osobní negativní zkušenosti občanů s kriminalitou ve městě Šumperk,  lokalizovat riziková místa ohrožení občanů,  postoj občanů k práci Městské policie, policistů Okresního ředitelství Policie ČR Šumperk a Obvodního oddělení PČR Šumperk,  názory a postoje občanů k otázce přínosu kamerového monitorovacího systému,  informovanost občanů o službách organizací, které se angažují v oblasti předcházení společensky nežádoucích jevů, ale také řadu dalších indikátorů. Závěrečná zpráva a způsob prezentace výsledků zohledňuje především její určení. Výsledky jsou uváděny v přehledné podobě grafů a tabulek tak, aby jednotlivá zjištění bylo možno zohlednit a využít jako podklad a inspiraci orgánů města při konkrétních opatřeních a rozhodnutích, která povedou ke snižování a prevenci kriminality ve městě Šumperk. Sociologický výzkum může také sloužit jako jeden z podpůrných podkladů při sestavování Koncepce prevence kriminality města Šumperk na léta 2009 až 2011. Za řešitelský tým AUGUR Consulting s.r.o. Mgr. Marián Svoboda ředitel společnosti

4 - 04 - METODOLOGIE VÝZKUMU Pro postihnutí dané problematiky bylo využito standardizovaného dotazníku (kvantitativní přístup – face to face interakce). Interakce se uskutečnily prostřednictvím osobního kontaktu mezi školenými tazateli a respondenty (obyvateli města Šumperk). Terénní sběr dat probíhal od 11.6.2008 do 16.6.2008. Použitá metoda sběru dat a termín realizace Způsob výběru vzorku respondentů Výběr vzorku respondentů byl stanoven na základě metody kvótního výběru. Kvótními znaky byly věkové kategorie, pohlaví a vzdělanostní kategorie. Snahou bylo, aby výběr vzorku respondentů, co nejvíce odpovídal reálnému složení populace města Šumperk z hlediska sociálně-demografických charakteristik. Velikost výběrového souboru Výběrový soubor byl stanoven v rozsahu 700 respondentů. Při analýze bylo statisticky pracováno se souborem 678 respondentů. Organizace sběru dat a validita výsledků šetření Celkem se na sběru dat podílelo 52 terénních pracovníků (tazatelů). Tazatelé prošli vstupním školením. Po ukončení dotazování měl respondent možnost vyplnit slosovatelný kupón o ceny. Celkem slosovatelný kupón vyplnilo 521 respondentů, což je 76,8 % všech dotázaných. Do slosovatelného kupónu uváděl respondent své jméno a kontaktní spojení. Tato procedura byla zařazena do výzkumu nad rámec smlouvy o dílo a sledovala mimo jiné, také eliminaci chyby způsobenou lidským selháním.

5 MÍRA POCITU OHROŽENÍ OBČANŮ - 05 - Na otázku odpovídalo 100,0 % dotázaných. Rozhodně nebo spíše ano 67,2 % Rozhodně nebo spíše ne 31,0 % Téměř sedm z deseti respondentů (67,2 %) uvedlo, že se cítí rozhodně nebo spíše bezpečně v okolí svého bydliště. Necelá třetina dotázaných (31,0 %) však uvedla, že se v okolí svého bydliště necítí bezpečně. Podrobně jsou výsledky uvedeny v následujícím grafu.

6 MÍRA POCITU OHROŽENÍ OBČANŮ - 06 - Cítíte se bezpečně v okolí vašeho bydliště? Rozhodně a spíše ano V % Rozhodně a spíše ne V % Nevím V % Celkem V % Pohlaví Muž73,925,20,9100,0 Žena61,136,42,5100,0 Věk 16 – 29 let70,028,11,9100,0 30 – 44 let71,327,51,2100,0 45 – 59 let67,130,52,4100,0 60 let a více56,342,01,7100,0 Vzdělání Základní63,532,83,7100,0 Vyučen, střední bez maturity62,436,11,5100,0 Úplné střední s maturitou71,427,21,4100,0 Vysokoškolské71,527,60,9100,0 Bydliště* Lokalita č. 168,031,30,7100,0 Lokalita č. 256,340,23,5100,0 Lokalita č. 373,126,30,6100,0 Lokalita č. 470,826,32,9100,0 Lokalita č. 567,332,70,0100,0 Následující tabulka dokumentuje odpovědi podle vybraných sociálně-demografických znaků respondentů. Vyšší procentuální zastoupení odpovědí příslušné skupiny respondentů. * Lokality (1-5) jsou součástí přílohy této zprávy v podobě mapy.

7 DŮVODY POCITU OHROŽENÍ OBČANŮ - 07 - Na otázku odpovídali pouze ti respondenti, kteří se rozhodně nebo spíše necítí bezpečně v okolí svého bydliště (31,0 % dotázaných).

8 DŮVODY POCITU OHROŽENÍ OBČANŮ - 08 - Proč se necítíte bezpečně v okolí svého bydliště, čeho konkrétně se obáváte, nebo co je důvodem Vašich obav? Seřazeno podle varianty velmi se obávám Velmi se obávám V % Spíše se obávám V % Spíše se neobávám V % Rozhodně se neobávám V % Celkem V % Častý výskyt problémových osob (bezdomovci, opilci apod.) 45,434,514,95,2100,0 Krádeže kol41,839,29,39,7100,0 Výtržnictví41,538,912,47,2100,0 Obavy z občanů jiných národností37,824,522,415,3100,0 Ublížení na zdraví36,338,321,24,2100,0 Nevhodné, vulgární chování mladistvých33,934,422,98,8100,0 Bytové krádeže31,340,524,14,1100,0 Loupež29,936,424,69,1100,0 Znásilnění26,918,823,730,6100,0 Rvačka26,637,823,911,7100,0 Výroba a distribuce drog23,831,724,919,6100,0 Krádeže aut16,831,625,8 100,0 Špatné pouliční osvětlení16,119,737,326,9100,0 Kapesní krádeže14,730,440,314,6100,0 Vražda14,719,639,726,0100,0 Tabulka: AUGUR Consulting Na otázku odpovídali pouze ti respondenti, kteří se rozhodně nebo spíše necítí bezpečně v okolí svého bydliště (31,0 % dotázaných). Respondenti měli možnost uvést také jiné (výše neuvedené) důvody jejich obav. Tuto možnost využilo pouze 0,4 % respondentů, což je statisticky nevýznamné. Respondenti např. uvedli, že se obávají: některých nájemců v domě, rušení nočního klidu a dopravní situace.

9 MÍSTA POCITU OHROŽENÍ OBČANŮ Ve které části města Šumperk se cítíte nejméně bezpečně? Celkem (Absolutní hodnoty) Celkem validní četnosti (%) Parky (obecně)7511,2 Temenice649,6 Sady 1.máje619,1 Vlakové nádraží334,9 Jiráskovy sady274,0 Smetanovy sady203,0 Ulice Temenická (kolem Kotelny)152,2 Hlavní třída152,2 Jesenická ulice131,9 Autobusové nádraží111,6 V okrajových ulicích, okraj města101,5 Neví16725,0 Není nebezpečné místo446,6 Ostatní11317,2 Celkem668100,0 Na volnou otázku, bez nabízených variant řešení, odpovídalo 98,5 % dotázaných. Varianty odpovědí byly kategorizovány. Ostatní - do této kategorie byly zařazeny statisticky nevýznamné odpovědi: Lesopark Cihelna, Sady Bohuslava Martinů, temné neosvětlené uličky, všude – hlavně v noci, uličky v okolí Radnice, v centru, Park u Sanatoria, Ulice 8. Května, v oblasti s velkou koncentrací Rómských spoluobčanů,Vančurova ulice, Dvořákovy sady, Lidická ulice, před Disko 1, ulice Žerotínova, ulice 17.listopadu, na sídlištích, ulice Okružní, Fibichova ulice, Banskobystrická ulice, Balbínova ulice, budova naproti bývalým jatkám, Revoluční ulice, Pod vyhlídkou, v okolí hypermarketů, Puškínova ulice, okolí hospod, u hotelu Hansa, místa, kde se sdržují bezdomovci, Bulharská ulice, Zborovská ulice, neosvětlené parkoviště, Zemědělská ulice, Krátká ulice, garáže vedle Jesenické ulice, u přejezdu na bývalých jatkách, Březinova ulice, v okolí baru BlueStar, okolí heren apod. - 09 -

10 IDENTIFIKACE BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍ - 10 - Na otázku odpovídalo 99,4 % dotázaných. Více než pětina respondentů (20,3 %) učinila k ochraně svého majetku v posledních dvou letech určitá bezpečnostní opatření (např. další zámek na dveře). Pouze více než dvacetina dotázaných (6,4 %) učinila mimořádná opatření (např. čidla, alarmy, bezpečnostní dveře, mříže apod.). Téměř polovina respondentů (46,3 %) považovala za nutné učinit v posledních dvou letech k ochraně svého majetku pouze běžná opatření (např. důsledné zamykání). Více než čtvrtina respondentů (27,0 %) nepovažovala za nutné v posledních dvou letech činit žádná bezpečnostní opatření k ochraně svého majetku.

11 IDENTIFIKACE BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍ - 11 - Na otázku odpovídalo 99,3 % dotázaných. Pouze více než dvacetina dotázaných (7,9 %) učinila v posledních dvou letech ke zvýšení své osobní bezpečnosti nebo bezpečnosti členů domácnosti mimořádná speciální opatření (např. pořízení zbraně, ochranného prostředku). Více než pětina respondentů (22,1 %) udělala určitá dílčí opatření (např. chodí si ve večerních hodinách naproti, vyhýbá se nebezpečným místům ve městě). Téměř dvě pětiny respondentů (37,4 %) podnikly v posledních dvou letech pouze běžná opatření ke zvýšení své osobní bezpečnosti nebo bezpečnosti členů domácnosti a třetina dotázaných (32,6 %) žádná opatření neučinila.

12 OSOBNÍ NEGATIVNÍ ZKUŠENOST OBČANŮ S KRIMINALITOU - 12 - Na otázku odpovídalo 99,9 % dotázaných. Téměř čtvrtina respondentů (24,2 %) se stala osobně nebo někdo z členů jejich domácnosti v posledních dvou letech obětí trestného činu nebo pokusu o něj na území města Šumperk.

13 OSOBNÍ NEGATIVNÍ ZKUŠENOST OBČANŮ S KRIMINALITOU - 13 - Stal(a) jste se Vy osobně nebo někdo z členů Vaší domácnosti v posledních dvou letech obětí trestného činu nebo pokusu o něj na území města Šumperk? Ano V % Ne V % Nevím, nepamatuji si V % Celkem V % Pohlaví Muž24,666,88,6100,0 Žena23,971,64,5100,0 Věk 16 – 29 let24,468,76,9100,0 30 – 44 let24,266,39,5100,0 45 – 59 let28,067,74,3100,0 60 let a více18,677,14,3100,0 Vzdělání Základní25,570,14,4100,0 Vyučen, střední bez maturity20,271,58,3100,0 Úplné střední s maturitou23,768,38,0100,0 Vysokoškolské30,166,73,2100,0 Bydliště Lokalita č. 118,075,86,2100,0 Lokalita č. 228,263,28,6100,0 Lokalita č. 327,067,85,2100,0 Lokalita č. 424,169,36,6100,0 Lokalita č. 519,275,05,8100,0 Následující tabulka dokumentuje odpovědi podle vybraných sociálně-demografických znaků respondentů. Vyšší procentuální zastoupení odpovědí příslušné skupiny respondentů.

14 OSOBNÍ NEGATIVNÍ ZKUŠENOST OBČANŮ S KRIMINALITOU - 14 - Na otázku odpovídali pouze ti respondenti, kteří se stali obětí (nebo někdo z členů jejich domácnosti) trestného činu, nebo pokusu o něj (24,2 % dotázaných). Jiný trestný čin: vykradení firmy, šikana ze strany Rómských obyvatel, vandalismus, znásilnění, krádež hromosvodů, okapů, ukradení schůdků k bazénu apod.

15 MÍRA DŮVĚRY OBČANŮ V POLICII - 15 - Na otázku odpovídali pouze ti respondenti, kteří se stali obětí (nebo někdo z členů domácnosti) trestného činu, nebo pokusu o něj. Na otázku odpovídalo 23,9 % dotázaných. Téměř dvě třetiny respondentů (64,8 %), které byly obětí trestného činu nebo pokusu o něj, ohlásily tento trestný čin policistům nebo strážníkům městské policie. Třetina oslovených respondentů (34,0 %) však trestný čin neohlásila.

16 MÍRA DŮVĚRY OBČANŮ V POLICII - 16 - Ohlásil(a) jste tento trestný čin policistům nebo strážníkům Městské policie? Ano V % Ne V % Nevím, nepamatuji se V % Celkem V % Pohlaví Muž60,838,01,2100,0 Žena68,730,11,2100,0 Věk 16 – 29 let55,844,20,0100,0 30 – 44 let67,432,60,0100,0 45 – 59 let75,622,22,2100,0 60 let a více59,136,44,5100,0 Vzdělání Základní62,937,10,0100,0 Vyučen, střední bez maturity60,539,50,0100,0 Úplné střední s maturitou67,330,81,9100,0 Vysokoškolské67,629,72,7100,0 Bydliště Lokalita č. 152,247,80,0100,0 Lokalita č. 278,719,12,2100,0 Lokalita č. 357,442,60,0100,0 Lokalita č. 466,733,30,0100,0 Lokalita č. 550,040,010,0100,0 Následující tabulka dokumentuje odpovědi podle vybraných sociálně-demografických znaků respondentů. Vyšší procentuální zastoupení odpovědí příslušné skupiny respondentů.

17 MÍRA DŮVĚRY OBČANŮ V POLICII - 17 - Na otázku odpovídali pouze ti respondenti, kteří se stali obětí (nebo někdo z členů jejich domácnosti) trestného činu, nebo pokusu o něj. Na otázku odpovídalo 7,8 % dotázaných.

18 OCHOTA PARTICIPACE OBČANŮ NA OBJASNĚNÍ TRESTNÉ ČINNOSTI - 18 - Na otázku odpovídalo 98,8 % dotázaných. Jiná odpověď: záleží na trestném činu, zavolám policii, ale jen v případě, že pachatelé nebudou Rómští občané, zavolám policii a podle okolností se pokusím pachatele zadržet apod..

19 OCHOTA PARTICIPACE OBČANŮ NA OBJASNĚNÍ TRESTNÉ ČINNOSTI - 19 - Na otázku odpovídalo 98,4 % dotázaných. Jiná odpověď: záleží na situaci, okolnostech, záleží proti komu mám svědčit, budu svědčit pokud nepůjde o Rómské obyvatele.

20 SPOKOJENOST OBČANŮ S MĚSTSKOU POLICIÍ - 20 - Na otázku odpovídalo 99,9 % dotázaných. Naprosto nebo spíše spokojen(a) 55,8 % Naprosto nebo spíše nespokojen(a) 30,3 % Více než polovina dotázaných (55,8 %) uvedla, že je naprosto nebo spíše spokojena s prací strážníků Městské policie Šumperk v místě jejich bydliště. Necelá třetina respondentů (30,3 %) je s prací strážníků Městské policie Šumperk naprosto nebo spíše nespokojena.

21 SPOKOJENOST OBČANŮ S MĚSTSKOU POLICIÍ Jste spokojen(a) s prací strážníků Městské policie Šumperk v místě Vašeho bydliště? Naprosto a spíše spokojen(a) V % Naprosto a spíše nespokojen(a) V % Nevím V % Celkem V % Pohlaví Muž54,032,513,5100,0 Žena57,528,214,3100,0 Věk 16 – 29 let55,328,616,1100,0 30 – 44 let55,931,612,5100,0 45 – 59 let56,731,711,6100,0 60 let a více55,529,415,1100,0 Vzdělání Základní59,924,116,0100,0 Vyučen, střední bez maturity53,935,210,9100,0 Úplné střední s maturitou53,630,815,6100,0 Vysokoškolské58,528,513,0100,0 Bydliště Lokalita č. 161,719,518,8100,0 Lokalita č. 251,737,910,4100,0 Lokalita č. 355,725,918,4100,0 Lokalita č. 450,438,710,9100,0 Lokalita č. 565,425,09,6100,0 Následující tabulka dokumentuje odpovědi podle vybraných sociálně-demografických znaků respondentů. Vyšší procentuální zastoupení odpovědí příslušné skupiny respondentů.

22 DŮVODY NESPOKOJENOSTI OBČANŮ S MĚSTSKOU POLICIÍ - 22 - Můžete prosím uvést důvod Vaší nespokojenosti? Celkem (Absolutní hodnoty) Celkem validní četnosti (%) Nedostatek pěších policejních hlídek, obchůzek, slabý výskyt, nikdy jsem žádné neviděl 4622,5 Nezájem o práci, nedělají to pořádně, neřeší co by měli3115,2 Nechuť pomáhat, nejsou schopni zajistiti bezpečnost3014,7 Nejsou na místech, na kterých by měli být188,8 Nedostatečná aktivita policie ve večerních a nočních hodinách146,9 Řeší nepodstatné věci, místo aby se zaměřili na závažné případy125,9 V okrajových částech se objevují málo52,5 Ostatní4823,5 Celkem204100,0 Na volnou otázku, bez nabízených variant řešení, odpovídalo 29,2 % dotázaných. Varianty odpovědí byly kategorizovány. Jiná odpověď - do této kategorie byly zařazeny statisticky nevýznamné odpovědi: jsou vidět pouze u přechodů v ranních hodinách, kdy školáci chodí do škol, montují se do dopravy, vybírají pouze peníze za pokuty, mají arogantní chování při sebemenším přestupku, zneužívají pravomocí, nedůsledně kontrolují, nedostatečně kontrolují na parkovištích, špatná koordinace kamerového systému, nepoužívají stejný metr na všechny osoby, nevyšetřují krádeže kol, nemají autoritu, nedělají nic proti bezdomovcům, spí a autech apod. Na otázku odpovídali pouze ti respondenti, kteří uvedli, že jsou s prací strážníků Městské policie Šumperk v místě bydliště naprosto nebo spíše nespokojeni.

23 SPOKOJENOST OBČANŮ S POLICIÍ ČR - 23 - Na otázku odpovídalo 99,6 % dotázaných. Naprosto nebo spíše spokojen(a) 49,1 % Naprosto nebo spíše nespokojen(a) 20,9 % Téměř polovina respondentů (49,1 %) uvedla, že je naprosto nebo spíše spokojena s prací policistů Okresního ředitelství Policie ČR Šumperk a Obvodního oddělení PČR Šumperk v místě svého bydliště. Naproti tomu více než pětina dotázaných (20,9 %) je s jejich prací naprosto nebo spíše nespokojena.

24 SPOKOJENOST OBČANŮ S POLICIÍ ČR - 24 - Jste spokojen(a) s prací policistů Okresního ředitelství Policie ČR Šumperk a Obvodního oddělení PČR Šumperk v místě Vašeho bydliště? Naprosto a spíše spokojen(a) V % Naprosto a spíše nespokojen(a) V % Nevím V % Celkem V % Pohlaví Muž48,825,325,9100,0 Žena49,316,833,9100,0 Věk 16 – 29 let48,624,127,3100,0 30 – 44 let48,023,228,8100,0 45 – 59 let51,516,631,9100,0 60 let a více47,917,634,5100,0 Vzdělání Základní nebo vyučen(a)50,025,0 100,0 Vyučen, střední bez maturity47,921,630,5100,0 Úplné střední s maturitou46,419,634,0100,0 Vysokoškolské54,517,428,1100,0 Bydliště Lokalita č. 150,815,134,1100,0 Lokalita č. 253,225,421,4100,0 Lokalita č. 347,420,632,0100,0 Lokalita č. 441,624,134,3100,0 Lokalita č. 551,915,432,7100,0 Následující tabulka dokumentuje odpovědi podle vybraných sociálně-demografických znaků respondentů. Vyšší procentuální zastoupení odpovědí příslušné skupiny respondentů.

25 POSTOJ OBČANŮ KE KAMEROVÉMU SYSTÉMU - 25 - Na otázku odpovídalo 99,7 % dotázaných. Jiná odpověď: kriminalita se přesune do jiné nemonitorované části, pokud je ve spolupráci s policií tak významnou apod. Určitě nebo spíše významnou 68,8 % Nevýznamnou nebo není k ničemu 18,8 %

26 POSTOJ OBČANŮ KE KAMEROVÉMU SYSTÉMU Jakou roli sehrává kamerový monitorovací systém, podle Vašeho názoru, v prevenci kriminality? Určitě nebo spíše významnou V % Nevýznamnou nebo není k ničemu V % Je to zásah do lidských práv občanů V % Nemám na to názor V % Jiná odpověď V % Celkem V % Pohlaví Muž66,322,43,17,40,8100,0 Žena71,115,42,910,30,3100,0 Věk 16 – 29 let65,921,72,39,70,4100,0 30 – 44 let72,316,43,46,21,7100,0 45 – 59 let72,420,93,13,60,0100,0 60 let a více63,914,33,418,40,0100,0 Vzdělání Základní64,220,43,611,80,0100,0 Vyučen, střední bez maturity71,012,43,612,40,6100,0 Úplné střední s maturitou64,725,92,27,20,0100,0 Vysokoškolské77,913,92,53,32,4100,0 Bydliště Lokalita č. 171,714,23,111,00,0100,0 Lokalita č. 268,419,04,67,50,5100,0 Lokalita č. 367,224,10,68,10,0100,0 Lokalita č. 463,520,43,610,22,3100,0 Lokalita č. 578,811,51,97,80,0100,0 Následující tabulka dokumentuje odpovědi podle vybraných sociálně-demografických znaků respondentů. Vyšší procentuální zastoupení odpovědí příslušné skupiny respondentů.

27 POVĚDOMÍ OBČANŮ O ORGANIZACÍCH, KTERÉ PŮSOBÍ V OBLASTI PREVENCE KRIMINALITY - 27 - Na otázku odpovídalo 99,9 % dotázaných.

28 POVĚDOMÍ OBČANŮ O ORGANIZACÍCH, KTERÉ PŮSOBÍ V OBLASTI PREVENCE KRIMINALITY - 28 - Na otázku odpovídalo 99,7 % dotázaných. Více než tři pětiny respondentů (60,5 %) uvedly, že by uvítaly více informací o institucích, působících v oblasti prevence kriminality a poskytovaných službách. Dvě pětiny respondentů (39,5 %) však o tyto informace nemá zájem.

29 PREFEROVANÁ FORMA INFORMOVANOSTI - 29 - Na otázku odpovídali pouze ti respondenti, kteří uvedli, že by uvítali více informací o organizacích působících v oblasti předcházení společensky nežádoucím jevům. Jiná odpověď: letáky, e-mail, bezplatná brožura do schránek, ve škole.

30 OPATŘENÍ PRO ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI - 30 - Jiná odpověď: vyhnání bezdomovců, volný prodej zbraní, nepřehlížení přestupků, měřit všem stejným metrem apod.

31 STRUČNÉ SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ - 31 - MÍRA POCITU OHROŽENÍ OBČANŮ Téměř sedm z deseti respondentů (67,2 %) uvedlo, že se cítí rozhodně nebo spíše bezpečně v okolí svého bydliště. Necelá třetina dotázaných (31,0 %) však uvedla, že se v okolí svého bydliště necítí bezpečně. DŮVODY POCITU OHROŽENÍ OBČANŮ U respondentů, kteří odpověděli, že se rozhodně nebo spíše necítí bezpečně v okolí svého bydliště, byl identifikován důvod jejich obavy. Respondenti uvedli, že se velmi nebo spíše obávají krádeží kol (81,0 %), výtržnictví (80,4 %), častého výskytu problémových osob „bezdomovci, opilci apod.“ (79,9 %), ublížení na zdraví (74,6 %), bytových krádeží (71,8 %), nevhodného, vulgárního chování mladistvých (68,3 %), loupeží (66,3 %), rvaček (64,4 %), obav z občanů jiných národností (62,3 %) a výroby a distribuce drog (55,5 %). MÍSTA POCITU OHROŽENÍ OBČANŮ Místem, které respondenti považují v Šumperku za nejvíce nebezpečné (11,2 %) jsou parky (obecně), dále pak Temenice (9,6 %), Sady 1.máje (9,1 %), vlakové nádraží (4,9 %), Jiráskovy sady (4,0 %), Smetanovy sady (3,0 %), ulice Temenická (kolem Kotelny) (2,2 %), hlavní třída (2,2 %), Jesenická ulice (1,9 %), autobusové nádraží (1,6 %), okrajové ulice a okraj města (1,5 %). Respondenti současně uváděli desítky míst, které považují za nebezpečná. Statisticky se však nejednalo o významnou záležitost. OSOBNÍ NEGATIVNÍ ZKUŠENOST OBČANŮ S KRIMINALITOU Téměř čtvrtina respondentů (24,2 %) se stala osobně nebo někdo z členů jejich domácnosti v posledních dvou letech obětí trestného činu nebo pokusu o něj na území města Šumperk.

32 STRUČNÉ SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ - 32 - OSOBNÍ NEGATIVNÍ ZKUŠENOST OBČANŮ S KRIMINALITOU U respondentů, kteří odpověděli, že se stali oni nebo někdo z členů jejich domácnosti v posledních dvou letech obětí trestného činu nebo pokusu o něj na území města Šumperk, byl identifikován druh trestného činu. Respondenti nejčastěji uvedli, že se stali obětí krádeže kola (47,7 %), vykradení sklepa, kůlny, garáže (30,1 %), ublížení na zdraví (24,8 %), loupežného přepadení (24,2 %), vykradení bytu, domu, chalupy, chaty (16,9 %) a vykradení auta (16,0 %). Méně často se stali obětí podvodu (15,3 %) nebo krádeže auta (6,6 %). MÍRA DŮVĚRY OBČANŮ V POLICII Téměř dvě třetiny respondentů (64,8 %), které byly obětí trestného činu nebo pokusu o něj, ohlásily tento trestný čin policistům nebo strážníkům městské policie. Třetina oslovených respondentů (34,0 %) však trestný čin neohlásila. V případě, že trestný čin nebo pokus o něj nebyl nahlášen, bylo to nejčastěji z důvodu, že se respondent domníval, že policie by to stejně nevyřešila (49,0 %), šlo o nezávažný čin, malou škodu (17,0 %) nebo to respondent vyřešil sám (15,1 %). OCHOTA PARTICIPACE OBČANŮ NA OBJASNĚNÍ TRESTNÉ ČINNOSTI Více než polovina respondentů (54,8 %) uvedla, že v případě, že se stane svědkem trestné činnosti, která se jich bezprostředně netýká zavolá tísňovou policejní linku. Více než desetina respondentů se podle okolností pokusí pachatele zadržet (14,6 %) nebo zavolá anonymně tísňovou policejní linku (13,4 %). Více než tři čtvrtiny respondentů (76,2 %) uvedly, že v případě, že budou vyzvány, budou svědčit. Desetina respondentů sama nabídne policii svědectví (11,7 %). Desetina respondentů (10,0 %) však uvedla, že při vyšetřování trestné činnosti, která se jich bezprostředně netýká není ochotna svědčit.

33 STRUČNÉ SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ - 33 - SPOKOJENOST OBČANŮ S MĚSTSKOU POLICIÍ Více než polovina dotázaných (55,8 %) uvedla, že je naprosto nebo spíše spokojena s prací strážníků Městské policie Šumperk v místě jejich bydliště. Necelá třetina respondentů (30,3 %) je s prací strážníků Městské policie Šumperk naprosto nebo spíše nespokojena. SPOKOJENOST OBČANŮ S POLICIÍ ČR Téměř polovina respondentů (49,1 %) uvedla, že je naprosto nebo spíše spokojena s prací policistů Okresního ředitelství Policie ČR Šumperk a Obvodního oddělení PČR Šumperk v místě svého bydliště. Naproti tomu více než pětina dotázaných (20,9 %) je s jejich prací naprosto nebo spíše nespokojena. Necelá třetina dotázaných (30,0 %) nemá názor – neví. POSTOJ OBČANŮ KE KAMEROVÉMU SYSTÉMU Téměř sedm z deseti respondentů (68,8 %) se domnívá, že kamerový monitorovací systém sehrává určitě nebo spíše významnou roli v prevenci kriminality. Necelá pětina respondentů (18,8 %) uvedla, že podle jejich názoru kamerový monitorovací systém nesehrává významnou roli v prevenci kriminalita nebo že je k ničemu. POVĚDOMÍ OBČANŮ O ORGANIZACÍCH, KTERÉ PŮSOBÍ V OBLASTI PREVENCE KRIMINALITY Téměř dvě pětiny respondentů (39,6 %) uvedly, že o práci organizací, jako jsou nízkoprahová zařízení, komunitní střediska, poradny pro osoby v tísni apod., již slyšely, ale neví přesně, kde je hledat. Čtvrtina respondentů (23,9 %) o nich nikdy neslyšel(a) – vůbec neví, o čem je řeč. Pětina respondentů (19,2 %) o některých organizacích ví, ale není jim jasné, čím se vlastně zabývají. Pouze více než desetina dotázaných (12,6 %) ví o jejich činnosti a většinou i o jejich umístění.

34 STRUČNÉ SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ - 34 - OPATŘENÍ PRO ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI Nejčastěji respondenti uvedli, že by pro zlepšení bezpečnosti obyvatel kladli větší důraz na okrajové části města a nebezpečná místa, zvýšení policistů v ulicích, pěší hlídky policie, větší podporu zařízení pro trávení volného času mládeže, monitorování veřejných prostranství kamerami, zvýšení pravomoci městské policie, zlepšení veřejného osvětlení, zavádění programů na prevenci kriminality. Nejméně často by respondenti volili lepší informovanost občanů o možnostech předcházení kriminalitě, zavedení nouzových hlásičů a lepší materiální zajištění policie.

35 - 35 - © 2008 AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, 603 00 Brno, tel.: +420 543 242 595, e-mail: augur@augur-consulting.cz VYPRACOVALI: AUGUR Consulting s.r.o. Vinařská 5/A1 603 00 Brno tel.:+420 543 242 595 tel./fax:+420 543 234 325 www.augur-consulting.cz Ředitel společnosti: Mgr. Marián Svoboda svoboda@augur-consulting.cz Koordinátor projektu: Bc. Jana Štrublíková strublikova@augur-consulting.cz

36 - 36 - © 2008 AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, 603 00 Brno, tel.: +420 543 242 595, e-mail: augur@augur-consulting.cz PŘÍLOHY: Struktura vzorku Dotazník Mapa lokalit města Šumperk

37 - 37 - STRUKTURA VZORKU PohlavíV % Muž48,1 Žena51,9 VěkV % 16 – 29 let32,0 30 – 44 let26,3 45 – 59 let24,2 60 let a více17,5

38 - 38 - STRUKTURA VZORKU VzděláníV % Základní20,2 Vyučen, střední bez maturity28,6 Úplné střední s maturitou33,0 Vysokoškolské18,2 Bydliště respondentaV % Lokalita č. 119,2 Lokalita č. 226,1 Lokalita č. 326,3 Lokalita č. 420,6 Lokalita č. 57,8

39 - 39 - STRUKTURA VZORKU Společenská aktivitaV % Dělník (manuální pracovník)16,6 Administrativní zaměstnanec (v komerční sféře) 5,3 Administrativní zaměstnanec (ve státní či příspěvkové organizaci) 8,7 Řídící pracovník4,3 Učitel, lékař, výzkumný pracovník apod.8,6 Podnikatel(ka)5,8 Drobný živnostník2,4 Nezaměstnaný(á)1,3 Důchodce(kyně) včetně invalidních, ZTP18,4 V domácnosti nebo na rodičovské dovolené 2,7 Student(ka), učeň(ice)24,3 Jinak ekonomicky aktivní (muzikant, zaměstnanec komunitního střediska, geodet, konstruktér, voják z povolání, projektant) 1,6


Stáhnout ppt "© 2008 AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, 603 00 Brno, tel.: +420 543 242 595, ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA SOCIOLOGICKÝ VÝZKUM."

Podobné prezentace


Reklamy Google