Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

AUTORSKÉ PRÁVO VE VZTAHU K IT A VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM Seminář pro příjemce v rámci o.i. 2.1 IOP 5.10.2011 JUDr. Soňa Illner Pajerová, advokátka Mgr. Petr Panýr,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "AUTORSKÉ PRÁVO VE VZTAHU K IT A VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM Seminář pro příjemce v rámci o.i. 2.1 IOP 5.10.2011 JUDr. Soňa Illner Pajerová, advokátka Mgr. Petr Panýr,"— Transkript prezentace:

1 AUTORSKÉ PRÁVO VE VZTAHU K IT A VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM Seminář pro příjemce v rámci o.i. 2.1 IOP 5.10.2011 JUDr. Soňa Illner Pajerová, advokátka Mgr. Petr Panýr, advokát www.strukturalni-fondy.cz/iop www.osf-mvcr.cz

2 „ Autorský zákon“ – z.č. 121/2000 Sb. Obecný úvod – co je to zákon a co řeší? Co je to AUTORSKÉ DÍLO a jeho znaky: Jedinečnost, původnost – originalita, kvalitativní úroveň Dílo je vyjádřeno v jakékoliv objektivně vnímatelné podobě – vč. podoby elektronické Vyjádření díla trvale nebo dočasně www.strukturalni-fondy.cz/iop www.osf-mvcr.cz

3 Za dílo považujeme též počítačový program, je-li původní a autorovým vlastním duševním výtvorem. Stejně tak databáze, která je způsobem výběru, systematickým uspořádáním a metodikou autorským dílem – souborným. Stejně tak sborníky, časopisy, encyklopedie, antologie, pásma, výstava či jiný soubor nezávislých děl – vždy jde o díla souborná. Stejně tak např. překlad či jinak tvůrčím způsobem zpracování díla jiného autora (avšak není dotčeno právo autora zpracovaného či přeloženého díla !). www.strukturalni-fondy.cz/iop www.osf-mvcr.cz

4 Dílem není: námět díla sám o sobě, denní zpráva, myšlenka, postup, princip, metoda, objev, vědecká teorie, matematický či jiný obdobný vzorec, graf… Jak a čím vzniká autorské právo ? § 9 odst. 1 z.č. 121/2000 Sb. Neformálně – tedy vznikem díla v objektivně vnímatelné podobě, není třeba žádné registrace, notifikace, doložky či autorského označení. www.strukturalni-fondy.cz/iop www.osf-mvcr.cz

5 IT a Veřejné zakázky IT ve vztahu k zadávání veřejných zakázek – významná propojení Jednací řízení bez uveřejnění – aplikace ustanovení § 23 odst. 4 písm. a) ZVZ Uvádění značek a názvů HW a SW v zadávacích dokumentacích, technické podmínky (§ 44 odst. 9 a § 45 ZVZ) Nákup SW – dodávka, nebo služba? www.strukturalni-fondy.cz/iop www.osf-mvcr.cz

6 Využití JŘBU § 23 odst. 4 písm. a) ZVZ VZ může být splněna z technických či uměleckých důvodů, z důvodu ochrany výhradních práv nebo z důvodu vyplývajícího ze zvláštního právního předpisu pouze určitým dodavatelem. www.strukturalni-fondy.cz/iop www.osf-mvcr.cz

7 Využití JŘBU U SW se jedná o nutnou ochranu autorských práv zejména v případě úprav a rozvoje stávajícího SW. Dále jde také o technickou nemožnost propojení stávajícího SW se samostatnou novou částí SW (otázka kompatibility). -Musí jít o OBJEKTIVNÍ nemožnost získat takové plnění od jiného dodavatele (svět). www.strukturalni-fondy.cz/iop www.osf-mvcr.cz

8 Využití JŘBU Před rozhodnutím zda využít JŘBU: Důkladně právně posoudit autorské právo stávajícího dodavatele: autorské dílo povaha licence Dále z technického hlediska: otázka strojového kódu kompatibilita www.strukturalni-fondy.cz/iop www.osf-mvcr.cz

9 Zadavatel musí důkladně a objektivně osvědčit, že jsou dány důvody aplikace JŘBU, a to např.: posudkem z oboru IT posudkem z oboru právo Důležité pro následné doložení důvodu volby JŘBU (omezení hospodářské soutěže). Využití JŘBU www.strukturalni-fondy.cz/iop www.osf-mvcr.cz

10 Rozhodnutí ÚOHS z 22.7. 2010 č.j. ÚOHS-R159/2009/VZ-11166/2010/310-Asc Autorské dílo Kompatibilita Smluvní podmínky zásahu do díla Ekonomická výhodnost x ochrana autora Praxe – využití JŘBU www.strukturalni-fondy.cz/iop www.osf-mvcr.cz

11 Č.j. ÚOHS-R34/2010/VZ-10796/2010/310/Eku Požadavek na kompatibilitu předmětu plnění se stávajícím vybavením je legitimní Č.j. S221/2008/VZ-21846/2008/510/Od Požadavek na kompatibilitu ano, i uvedení konkrétních produktů ano, ale je třeba zcela jednoznačně uvést, kdy a kde je přípustné nahrazení jiným řešením Praxe – kompatibilita www.strukturalni-fondy.cz/iop www.osf-mvcr.cz

12 Role Zadavatele ve vztahu k úrovni ochrany autora První nákup SW – aktivní přístup k tvorbě obchodních podmínek (nastavení licencí, právo na další zásahy, změny, úpravy, rozšiřování SW, předání strojového kódu atd.) – pokud má uchazeč o zakázku zájem, musí akceptovat (výjimky – Microsoft, Oracle). www.strukturalni-fondy.cz/iop www.osf-mvcr.cz

13 Licenční ujednání ve smlouvách – konkrétně + Licence – užití díla – druhy §12 a násl. Zákon č. 121/2000 Sb. a)užít dílo se svolením autora (licence) b)užít dílo bez svolení autora (volná užití a zákonné licence) c)protiprávní užití díla – následují sankce dle § 40 a násl. autorského zákona www.strukturalni-fondy.cz/iop www.osf-mvcr.cz

14 Jak se ochránit před následky špatně uzavřených smluv? vždy konkrétně posoudit obsah licenčních ujednání v návaznosti na provádění změn v systému,vč. upgradu vždy posoudit smluvní ujednání v souvislosti s podporou systému vždy požadovat možnost provádění odborných změn v systému, pokud lze… www.strukturalni-fondy.cz/iop www.osf-mvcr.cz

15 Uvádění názvů a značek §44 odst. 9 ZVZ Není-li to odůvodněno předmětem VZ, nesmí ZD, zejména technicképodmínky, obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy…, specifická označení zboží a služeb…, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo k vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků. www.strukturalni-fondy.cz/iop www.osf-mvcr.cz

16 Uvádění názvů a značek §44 odst. 9 ZVZ – pokračování V ýjimečně lze připustit, není-li jinak dostatečně přesné a srozumitelné. Potom nezbytné umožnit pro plnění VZ použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. www.strukturalni-fondy.cz/iop www.osf-mvcr.cz

17 Uvádění názvů a značek §45 odst. 3 ZVZ Technické podmínky nesmí být stanoveny tak, aby určitým dodavatelům zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely neodůvodněné překážky hospodářské soutěže. www.strukturalni-fondy.cz/iop www.osf-mvcr.cz

18 Uvádění názvů a značek PRINCIP NEDISKRIMINACE Primárně snaha o maximální zobecnění požadavků na předmět plnění. Poptávané plnění popsat technickými parametry srozumitelnými všem dodavatelům. Není-li dostatečně srozumitelné – lze uvést i názvy apod. (s možností nahrazení). www.strukturalni-fondy.cz/iop www.osf-mvcr.cz

19 Praxe – uvádění názvů a značek Č.j. S154/2007/VZ-13454/2007/520-KV I jen technickými parametry popsaný předmět je nepřípustný, pokud parametry odpovídají konkrétnímu výrobku a není připuštěn jiný. Č.j. S320/2008/VZ-716/2009510/HOd Specifikace stávajícího vybavení názvyje možná, zejm. jde-li o požadavek nakompatibilitu. www.strukturalni-fondy.cz/iop www.osf-mvcr.cz

20 Uvádění názvů a značek Standardně přípustné při obnově licencí pro stávající SW využívaný zadavatelem (po vypršení platnosti licencí a licenční podpory) – klasicky Microsoft, Oracle apod. – aby byla licence odpovídající, je zpravidla nutný přesný položkový název licence. www.strukturalni-fondy.cz/iop www.osf-mvcr.cz

21 Dodávka nebo služba? Pořízení nového SW, kdy se SW stává vlastnictvím zadavatele – dodávka. Pořízení licence (i obnova) k již nainstalovanému SW a obecně, kdy SW nepřechází do vlastnictví zadavatele, jen právo jej užívat – služba. www.strukturalni-fondy.cz/iop www.osf-mvcr.cz

22 Autorská práva v oblasti architektonických děl – staveb, zadávací dokumentace, projekty …. DISKUSE www.strukturalni-fondy.cz/iop www.osf-mvcr.cz

23 DĚKUJEME ZA POZORNOST Autorské právo pajerova@advokatka.cz Veřejné zakázky petr.panyr@seznam.cz www.strukturalni-fondy.cz/iop www.osf-mvcr.cz


Stáhnout ppt "AUTORSKÉ PRÁVO VE VZTAHU K IT A VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM Seminář pro příjemce v rámci o.i. 2.1 IOP 5.10.2011 JUDr. Soňa Illner Pajerová, advokátka Mgr. Petr Panýr,"

Podobné prezentace


Reklamy Google