Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KAPITOLA 1 - OSOBNÍ NÁKLADY Seminář pro příjemce finanční podpory z OP VK Místo: CORSO IIa, Křižíkova 34, Praha 8, Konferenční sál OP VK, 4. patro Datum:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KAPITOLA 1 - OSOBNÍ NÁKLADY Seminář pro příjemce finanční podpory z OP VK Místo: CORSO IIa, Křižíkova 34, Praha 8, Konferenční sál OP VK, 4. patro Datum:"— Transkript prezentace:

1 KAPITOLA 1 - OSOBNÍ NÁKLADY Seminář pro příjemce finanční podpory z OP VK Místo: CORSO IIa, Křižíkova 34, Praha 8, Konferenční sál OP VK, 4. patro Datum: 3. 4. 2012 Prezentující: Martina Čapková, DiS., Ing. Zita Nidlová

2 2 Obsah Platná legislativa.……………………………………………………..3 Pravidla OPVK….……………………………………………………11 Seznámení s upraveným metodickým dopisem.…………………15 Odměňování pracovníků a rozpočet projektu…………………….18 Nerovnoměrné čerpání pracovní doby…………………………....21 Dovolená, náhradní volno, mateřská dovolená…………………..26 Výskyt nepřímých nákladů ve výkazech práce…………………...30 Vyplňování výkazů práce vč. popisu pracovní činnosti………….32 Průměrování mezd a výpočet na konci projektu…………………34

3 Platná legislativa -Zákoník práce -Zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění -Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti -Zákon o nemocenském pojištění -Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů 3

4 4 Zákoník práce -Před uzavřením PS je zaměstnavatel povinen seznámit pracovníka s právy a povinnostmi, které pro něj z PS vyplynuly a s podmínkami odměňování -vznik, změny a skončení pracovního poměru -Pracovní doba, dovolená

5 5 -Překážky v práci na straně zaměstnavatele (prostoje, přeuršení pro nepříznivé povětrnostní vlivy) a na straně zaměstnance (nemocenská, MD, RD, ošetřovné, lékař, přerušení dopravního provozu, svatba, narození dítěte, pohřeb …) -Mzda, plat -Cestovní náhrady

6 6 Pracovní poměr založený pracovní smlouvou: -PS musí být uzavřena písemně (nejpozději v den nástupu) -pracovní poměr vzniká dnem, který byl sjednán jako den nástupu (může se lišit ode dne podpisu PS) -PS musí obsahovat druh práce a místo výkonu práce -PS může obsahovat ujednání o zkušební době, kratší pracovní úvazek a ujednání o pracovním poměru na dobu určitou

7 7 Práce konané mimo pracovní poměr: -jedná se o DPP a DPČ -v rámci těchto dohod není zaměstnavatel povinen rozvrhnout zaměstnanci pracovní dobu

8 8 Dohoda o provedení práce -nově v roce 2012 - 300 hodin za rok -sjednání písemné (již od roku 2011) -odměna nesmí být nižší, než minimální mzda (8000,- Kč nebo 48,10 Kč za hod.) -při měsíční odměně nad 10 tis. Kč se platí pojistné na SP/ZP, zaměstnanec je také v tomto měsíci účasten nemocenského pojištění (od 1.1.2012)

9 9 Dohoda o pracovní činnosti -maximálně 20 hodin týdně je posuzováno v průměru za celou dobu, na kterou byla dohoda uzavřena, nejdéle však za 52 týdnů -lze uzavřít na dobu neurčitou -výpovědní doba 15 dnů

10 10 Autorské honoráře -příjem z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví (uzavření autorské smlouvy – nejedná se o pracovně-právní vztah) -vydávání, rozšiřování a rozmnožování děl vlastním nákladem -na konci realizace projektu je nutné na všechny výstupy projektu, které podléhají autorským právům, sjednat licenční smlouvu s MŠMT

11 Pravidla OPVK -příručka pro příjemce finanční podpory z OPVK uvádí, že do kapitoly 1 rozpočtu patří osobní náklady pracovníků zaměstnaných na základě pracovní smlouvy a smluv konaných mimo pracovní poměr (DPP a DPČ) -dále se zde uvádí autorské honoráře na základě uzavřené autorské smlouvy -Sledování 1,5 úvazku – viz článek „Metodika přepočtu úvazku dle pravidla 1,5 úvazku“ na stránkách MŠMT (Strukturální fondy –OPVK – aktuální informace) 11

12 12 PS a dohody musejí nad rámec ustanovení Zákoníku práce vždy obsahovat: -registrační číslo projektu, povinný logolink -název pracovní pozice shodný s příslušnou položkou rozpočtu -velikost úvazku (např. 10 hodin týdně, tj. 25 %) -ujednání o povinnosti odevzdávat výkaz práce -náplň práce (součást PS nebo samostatný dokument) Vzory smluv a dohod naleznete na konci této prezentace, v příloze č. 1.

13 13 Způsobilými výdaji v kapitole 1 jsou osobní výdaje pracovníků, kteří jsou přímo zapojeni do realizace projektu. Tyto výdaje zahrnují: -hrubé mzdy -odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr -sociální a zdravotní pojištění -odvod do FKSP -další zákonné odvody

14 14 UPOZORNĚNÍ -dodavatelem služeb v rámci projektu nemůže být osoba, která má uzavřen pracovně právní vztah s příjemcem (partnerem), a výdaje na něj jsou hrazeny v rámci kapitoly rozpočtu 1 související s realizací projektu -zaměstnavatel je oprávněn na jeden druh práce uzavřít se zaměstnancem pouze jednu pracovní smlouvu

15 15 Metodický dopis č. 4 Doporučení pro stanovení rozmezí mezd a platů v projektech OPVK: -slouží k zorientování se v tom, jaké rozmezí mezd a platů je považováno za obvyklé v daném místě, času a oboru -limity stanovené tímto dopisem představují celkovou hrubou mzdu zaměstnance na dané pozici při 100 % pracovním úvazku, tzn. při zkráceném úvazku se limity úměrně krátí

16 16 -příloha 1 až 13 obsahuje obvyklé mzdy/ platy v jednotlivých krajích pro grantové projekty -příloha 14 obsahuje obvyklé mzdy/ platy pro Ipo -příloha 15 obsahuje obvyklé mzdy/ platy pro IPn

17 17

18 18 Odměňování pracovníků a rozpočet projektu -hrubá mzda/plat zaměstnance projektu je stanoven buď přímo v PS nebo v mzdovém/platovém výměru -v případě, že se zaměstnanec podílí na aktivitách projektu pouze částí svého úvazku, musí být tato hrubá mzda/plat uvedena v těchto dokumentech také ve vztahu k tomuto částečnému úvazku

19 19 Příklad Zaměstnanec se zapojuje do projektu 30 % svého úvazku: -na mzdovém výměru bude uvedena hrubá mzda za 100 % úvazku a zároveň hrubá mzda za 30 % úvazku, aby bylo zřejmé, že FM nemusí již hrubou mzdu poměrně krátit

20 Členění položek rozpočtu kapitoly 1 1. Osobní výdaje 1.1 Platy, odměny z dohod a pojistné 1.1.1 Výdaje na odborné zaměstnance, v tom 1.1.1.1 Platy 1.1.1.2 Odměny z dohod (DPČ) 1.1.1.3 Odměny z dohod (DPP) 1.1.1.4 Autorské honoráře 1.1.2 Výdaje na administrativní zaměstnance, v tom 1.1.2.1 Platy 1.1.2.2 Odměny z dohod (DPČ) 1.1.2.3 Odměny z dohod (DPP) 1.1.2.4 Autorské honoráře 1.2 Sociální pojištění 1.3 Zdravotní pojištění 1.4 FKSP 1.5 Jiné povinné údaje 20

21 21 Nerovnoměrné čerpání pracovní doby Pružné rozvržení pracovní doby -zavádí se v zájmu lepšího využívání pracovní doby a ke snížení administrativních nákladů zaměstnavatele -průměrná týdenní pracovní doba musí být naplněna nejpozději v čtyřtýdenním vyrovnávacím období

22 22 -zaměstnavatel stanoví dobu povinné přítomnosti na pracovišti a začátek a konec pracovní doby si volí zaměstnanec sám

23 23 Nerovnoměrná (nepravidelná) pracovní doba -rozlišení krátkých a dlouhých týdnů -v období max. 26 týdnů se musí průměrná týdenní pracovní doba rovnat délce stanovené týdenní pracovní doby -zaměstnavatel musí vypracovat (nejpozději dva týdny předem) písemný rozvrh stanovené týdenní pracovní doby (na celé půlroční období) -velmi administrativně náročné – nemůžeme doporučit jako vhodné pro projekt

24 24 Kratší pracovní doba -je to pracovní doba kratší než stanovená týdenní pracovní doba -nemusí být rozvržena na všechny pracovní dny -zaměstnanci náleží mzda odpovídající této kratší pracovní době

25 25 Konto pracovní doby -musí být zakotveno v kolektivní smlouvě nebo vnitřním předpise -nesmí být aplikováno u příspěvkových organizací a školských právnických osob -vyrovnávací období nesmí přesáhnout 26 týdnů po sobě jdoucích (kolektivní smlouva může stanovit až 52 týdnů) -zaměstnavatel je povinen vést účet pracovní doby a účet mzdy zaměstnance

26 26 Dovolená, náhradní volno, mateřská dovolená Dovolená -zaměstnanec projektu má nárok na poměrnou část dovolené, pokud jeho zapojení do projektu netrvalo celý kalendářní rok (např. projekt zahájil činnost v dubnu, zaměstnanci náleží 8/12 ročního nároku na dovolenou) -proplácení nevyčerpané dovolené z projektu je nepřípustné – zaměstnavatel určuje čerpání dovolené

27 27 -v tomto případě dochází k častému chybování – i přesto, že zaměstnanec pro příjemce pracuje již před zahájením projektu, může být do způsobilých výdajů uplatněna pouze zmíněná poměrná část dovolené -do PS je potřeba výslovně uvést, na kolik týdnů dovolené mají zaměstnanci nárok (dle ZP 20 dní, obvykle 25 dní, akademičtí a pedagogičtí pracovníci 40 dní) -dovolená za 1 den se u zaměstnance, který pracuje na zkrácený úvazek vypočítá daným procentem z 8 hodinové pracovní doby (tj. např. 30 % z 8 hodin je 2,4 hodin)

28 28 Náhradní volno -náleží za práci přesčas místo příplatku -mělo by být vyčerpáno do 3 měsíců (pokud se zaměstnavatel a zaměstnanec nedohodnou jinak) -v měsíci, kdy se vyskytly přesčasové hodiny se mzda nenavyšuje a v měsíci, kdy se čerpá za tyto hodiny náhradní volno se mzda nesnižuje, tímto dojde k finančnímu vyrovnání

29 29 -do výkazu práce se zaznamenává toto náhradní volno v příslušném počtu hodin a započítává do odpracovaných hodin Mateřská a rodičovská dovolená -patří mezi důležité osobní překážky v práci -MD trvá 28 týdnů (u více narozených dětí 37 týdnů) – PPM hradí od prvního dne ČSSZ -RD se poskytuje po skončení MD nejdéle do 3 let věku dítěte

30 30 Výskyt nepřímých nákladů ve výkazech práce Nepřímé náklady jsou takové, které nemohou být jednoznačně spojené s konkrétní aktivitou projektu. Jedná se zejména o: -administrativní činnosti (kopírování, skenování, tisk), publicitu -vedení účetnictví (vč. mezd a personalistiky, rozpočet) -práce s cílovou skupinou, která je vykonávána v rámci běžných činností organizace

31 31 -se zaměstnanci hrazenými z NN není nutné uzavírat pracovně právní vztah pro projekt (ale přesto musíme doporučit ho uzavřít – např. změnou pracovní náplně) -pokud zaměstnanec, obvykle placený z přímých nákladů, vykonává v daný měsíc současně činnosti spadající do NN, je potřeba jeho hrubou mzdu v tomto poměru rozdělit a do přímých nákladů vložit jen její odpovídající část -pokud zaměstnanec uvede do výkazu práce činnosti, které FM (PM) vyhodnotí jako nepřímé náklady, stává se mzda za tyto činnosti nezpůsobilým výdajem a je hlášena jako podezření na nesrovnalost

32 32 Vyplňování výkazů práce vč. popisu pracovní činnosti -náležitosti výkazu práce jsou uvedeny v PpP -v PpP verze 5 je uvedeno, že se výkaz práce nemusí odevzdávat, pokud zaměstnanec pracuje pro projekt na 100 % úvazek -toto pravidlo se nevztahuje na případ, kdy jeden zaměstnanec vykonává pro projekt dvě odlišné činnosti na úvazky např. 40 % a 60 % (nutné doložit 2 výkazy práce) Vzorový výkaz práce je přílohou č. 2 a č. 3.

33 33 Nejčastější nedostatky příjemců ve vyplňování výkazů: -velmi stručné popisy činností (např. e-mail. komunikace) -uvádění činností spadajících svým charakterem do nepřímých nákladů -počet dnů uváděné dovolené nebo nemoci neodpovídá výplatní pásce -chybí počet hodin odpovídající svátku -nejsou uváděny další úvazky pro příjemce a partnery

34 34 Průměrování mezd a výpočet na konci projektu -v průběhu realizace projektu je možné u pracovníků na PS přiznávat mimořádné odměny a tím přechodně zvýšit hrubou mzdu, tedy čerpat finanční prostředky nerovnoměrně -měsíční nebo hodinové sazby jsou průměrovými ukazateli, na konci realizace projektu tedy nesmí dojít k překročení těchto sazeb

35 35 Doporučení -pokud příjemce plánuje dávat pravidelné odměny, doporučujeme stanovit pracovníkům nižší základní mzdu, než se uvádí v rozpočtu, jinak je nebezpečí, že na konci realizace projektu dojde k přečerpání určitých položek rozpočtu

36 36 Prostor pro vaše otázky

37 37 Kontaktní údaje: Martina Čapková, DiS. martina.capkova@msmt.cz Jiří Haken jiri.haken@msmt.cz

38 38 Děkujeme za pozornost Těšíme se na vás na dalších seminářích pro příjemce.


Stáhnout ppt "KAPITOLA 1 - OSOBNÍ NÁKLADY Seminář pro příjemce finanční podpory z OP VK Místo: CORSO IIa, Křižíkova 34, Praha 8, Konferenční sál OP VK, 4. patro Datum:"

Podobné prezentace


Reklamy Google