Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dotazník ke zjištění postojů a chování zaměstnanců vůči životnímu prostředí V červnu roku 2014 byl zaměstnancům krajského úřadu poskytnut dotazník, který.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dotazník ke zjištění postojů a chování zaměstnanců vůči životnímu prostředí V červnu roku 2014 byl zaměstnancům krajského úřadu poskytnut dotazník, který."— Transkript prezentace:

1 Dotazník ke zjištění postojů a chování zaměstnanců vůči životnímu prostředí V červnu roku 2014 byl zaměstnancům krajského úřadu poskytnut dotazník, který obsahoval 38 otázek zaměřených na náš přístup k otázkám životního prostředí. Výsledky ankety svědčí o zájmu lidí o životní prostředí. Své odpovědi poslalo 211 osob, tj. 54% všech oslovených zaměstnanců úřadu. Mezi respondenty byla převaha žen (69%).

2 Dotazník Složení respondentů Následující grafy ukazují zastoupení respondentů podle věku a dosaženého vzdělání.

3 Dotazník Postoje k životnímu prostředí Velká většina dotázaných (81%) považuje ochranu životního prostředí za nutnost, a dokonce součást svého životního stylu, a má zájem o informace, jak mohou sami k ochraně životního prostředí přispět. Více než polovina respondentů se rovněž domnívá, že i snaha jednotlivce má v ochraně životního prostředí význam. Pokud jde o otázku priorit, tedy životní prostředí versus ekonomika, 33% respondentů se domnívá, že ekonomický rozvoj regionu je prospěšnější než ochrana přírody.

4 Dotazník Třídění odpadů Potěšující je zjištění, že všichni zaměstnanci třídí odpady na pracovišti, přitom 90% zaměstnanců tak činí soustavně. Pokud jde o složky odpadu, které považují respondenti za účelné na úřadě třídit, přes 30% dotázaných by rozšířilo současné druhy o ostatní plasty a bioodpady.

5 Dotazník Kancelářský papír Potěšitelné je, že se zvyšuje počet zaměstnanců, kteří tisknou a kopírují oboustranně (89 resp. 80%). Zde se jistě projevuje výměna malých tiskáren a kopírek za velkokapacitní, které tuto funkci mají snadno nastavitelnou.

6 Dotazník Úspory kancelářského papíru Mezi náměty respondentů, které by podle jejich názoru vedly k úspoře papíru, převážilo využívání obou stran papíru při tisku a kopírování, následované větším využíváním elektronické komunikace, zejména v interních záležitostech úřadu. Časté byly i návrhy na zavedení elektronické archivace.

7 Dotazník Recyklovaný papír Následující graf ukazuje, jak zaměstnanci používají recyklovaný papír - je jich 41%. Zde nastal desetiprocentní úbytek oproti minulému šetření v r. 2011.

8 Dotazník PC Z dotazníku dále vyplývá, že přibývá zaměstnanců (78%), kteří nevypínají počítač v průběhu pracovního dne ani jej „neukládají k spánku“, a to ani tehdy, když na delší dobu své pracoviště opouští.

9 Dotazník Osvětlení Potěšitelné je, že zbytečné svícení na svém pracovišti omezuje 80% zaměstnanců.

10 Dotazník Biopotraviny Námět na doplnění nabídky stravovacího centra o biopotraviny se setkal s poměrně vyrovnanou odezvou. Více než 45% dotázaných uvedlo, že o tyto produkty nemá zájem a nechce je kupovat, nicméně 44% respondentů by biopotraviny uvítalo alespoň jako doplňkový sortiment.

11 Dotazník Vzdělávání v oblasti životního prostředí Většina zaměstnanců nemá dle odpovědí v dotazníku zájem o další vzdělávání v dané oblasti, ale současně navrhli respondenti témata na vzdělávací aktivity. Mezi nimi jasně převažuje poradenství pro domácnost.

12 Dotazník Vzdělávání v oblasti životního prostředí a další náměty - vypořádání Navrhovaná témata vzdělávacích aktivit zahrnovala hlavně poradenství pro domácnost, energetické úspory a obnovitelné zdroje energie. Mezi náměty na vylepšení v rámci provozu budovy krajského úřadu se nejčastěji objevovalo: -Připomínky ke klimatizaci a nemožnosti přirozeného větrání což je však daný stav, který má i řadu výhod a jeho zásadní změna není uvažována. -Zaměstnanci neznají stav klimatizace, neví o výsledcích hygienických kontrol Kontrolu klimatizace provádí oddělení hospodářské správy budovy a externí servisní firma na základě servisní smlouvy. Podle výsledku těchto kontrol je prováděna údržba filtračních jednotek. Centrální vzduchotechnika pro 4. až 16. patro nasává v 10. patře budovy 100 % čerstvého venkovního vzduchu, který pak prochází přes účinné převinovací filtry. Vzduch se zde zbavuje prachu a dále se v pračkách upravuje na požadovanou vlhkost. Takto upravený vzduch se pak rozvádí potrubím přímo k podokenním klimatizačním jednotkám. Převinovací filtry centrální vzduchotechniky se kontrolují minimálně 1x za měsíc, při dosažení určité úrovně znečištění se převinují na čistou část filtračního rouna a případně se celé filtrační rouno vymění (minimálně však jednou za rok). U klimatizačních podokenních jednotek v 1. až 3. patře provádí naše údržba výměnu náplně filtrů jednou za rok a u vzduchotechnických jednotek pro zasedací sály provádí údržbu a výměnu filtrů dle platných předpisů externí firma. V případě zájmu zaměstnanců o další informace nebo o prohlídku klimatizačního zařízení je možné nahlásit se u pana Luboše Nevyhoštěného, telefonní linka č. 505.

13 Dotazník další náměty - vypořádání -Osvětlení chodeb, kuchyněk a schodišť je často zbytečně intenzivní nebo dlouhodobé (večer nebo naopak za velmi dobré venkovní viditelnosti) Podobně jako intenzitu svícení v kancelářích lze i svícení na chodbách či v kuchyňkách ovlivnit jednoduše vypínačem. -Doplnění možnosti třídit bioodpad, směsný plast (jiný než jen PET lahve), a také kov (hliník) V současnosti není pro takto vytříděný odpad dostupný smysluplný odbyt. Bioodpad ze svozu v Liberci (avšak pouze ze zahrad) končí v kompostárně, kam se nesmí přijímat odpad ze stravování; pokud jde o směsné plasty, obyvatelé Liberce mají možnost pouze jejich pytlového sběru s následným vlastním odvozem do sběrného dvora. -Opakující se dotazy ke správnému třídění, postrádání zvláštních košů na tetrapaky Na každém patře ve všech kuchyňkách jsou žluté koše společné pro PET lahve a tetrapaky (avšak např. kelímky od jogurtů nepatří ani do jedné této skupiny…) Závěrem připomínka, že pravidla fungování tzv. zeleného úřadu v budově KÚLK jsou podrobně popsána v organizační směrnici OS-08/05/11. Její vyhodnocování (tedy i informace o třídění odpadů) a mnoho dalších informací k dané problematice je umístěno na webových stránkách kraje v sekci Zelený úřad.


Stáhnout ppt "Dotazník ke zjištění postojů a chování zaměstnanců vůči životnímu prostředí V červnu roku 2014 byl zaměstnancům krajského úřadu poskytnut dotazník, který."

Podobné prezentace


Reklamy Google