Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor: Mgr. Dobrá Jana Název DUM: VY_32_Inovace_1.1.16 Pravopisná cvi č ení – 1. díl Název sady: Č eský jazyk 4. ro.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor: Mgr. Dobrá Jana Název DUM: VY_32_Inovace_1.1.16 Pravopisná cvi č ení – 1. díl Název sady: Č eský jazyk 4. ro."— Transkript prezentace:

1 Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor: Mgr. Dobrá Jana Název DUM: VY_32_Inovace_1.1.16 Pravopisná cvi č ení – 1. díl Název sady: Č eský jazyk 4. ro č ník Č íslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3577 Anotace: Materiál je ur č en žák ů m 4. t ř íd k opakování a procvi č ování pravopisu. Žáci plní zadané úkoly. Materiál se dá využít p ř i práci s interaktivní tabulí, multimice, v po č íta č ové u č ebn ě nebo jako pracovní list.

2 Procvi č ování, opakování a upev ň ování pravopisu :  velká písmena  párové souhlásky, ú, ů  tvrdé, m ě kké souhlásky  obojetné souhlásky Pravopisná cvičení

3 1. Doplň a zkus utvořit rým ry_ka - ______ praví_ko - ______ kru_ - ______ lo_ - ______ nů_ky - ______ lá_ka - ______ sá_ky - ______ kní_ka - ______ Ná_ sa_ je velký. Lindu začal bolet zu_. Máš hla_? Dove_te nás domů. Mrke_ je zdravá. Do nosu mě štípe mrá_.Krá_ká ná_štěva potěší. Le_ má krá_ké nohy. Začal padat sní_. V polé_ce mám psí chlu_. V lese stála chalou_ka. Ni_dy se mu nesměj! Naje_ se pořá_ně! 2. Doplň chybějící souhlásky.

4 Trestán_ učitele uč_telem Co znamenala zásada trestán_ učitele uč_telem? Je to nasnadě: za jakékoli prov_nění netrestal učitel n_kd_ žáky, ale vžd_ jed_ně sám sebe. _imrman v_cházel z předpokladu, kter_ uznává i dnešn_ škola, že žáci mají m_t svého učitele rád_, a tud_ž by je mělo mrzet, kd_ž učitel trp_. Jak to v_padalo ve skutečnosti: Když mu žáci např_klad nal_li vodu do kalamáře, nepustil se C_mrman celý t_den na krok z domu. Žác_ měli v tu dobu volno, a ted_ dostatek času, ab_ ho mohli l_tovat. J_nd_ reagoval na nezbednost těm_to slovy: „Nedám si dnes po ob_dě doutn_k. Neplačte, sami jste si to zav_nili!“ ( Ladislav Smoljak) 3. Doplň a zdůvodni pravopis

5 4. Doplň i,í,y,ý a další chybějící písmena. V_te, kol_k ob_vatel maj_ _ardub_ce? Las_čka hb_t_ zm_zela. Houkán_ s_čka nás v_d_s_lo. Kobl_h_ m_ zabal_li do pap_rového p_tl_ku. Na s_pkém sn_hu se v _rl_ck_ch horách dobře l_žovalo. V z_m_ s_pu ptáčk_m do krm_tka zrn_. V_m_slete n_co lepš_ho! M_sl_vc_ se staraj_ o lesn_ zv_řata. V aut_ máme pl_šové potah_. S v_b_t_mi bateriemi nen_ v_s_lán_ rádia sl_šet. Př_ _kl_du na chat_ bude mam_nka m_t okna a v_sm_č_ všechn_ m_stnost_. V_r má na hlav_ p_rka, která v_čn_vaj_ jako uš_. Dv_řka král_kárn_ je třeba zav_rat, ab_ král_c_ neutekli. P_chla jsem se př_ š_t_ do prstu. Část cvičení napiš jako diktát!

6 Řešení 1. Doplň a zkus utvořit rým rybka – kytkapravítko - chrastítko kruh – pruhloď – hoď, voď nůžky - růžkylávka – stávka, dávka sádky - hrádky knížka – dížka, mřížka Náš sad je velký. Lindu začal bolet zub. Máš hlad? Doveďte nás domů. Mrkev je zdravá. Do nosu mě štípe mráz. Krátká návštěva potěší. Lež má krátké nohy. Začal padat sníh. V polévce mám psí chlup. V lese stála chaloupka. Nikdy se mu nesměj! Najez se pořádně! Řešení 2. Doplň chybějící souhlásky.

7 Trestání učitele učitelem Co znamenala zásada trestání učitele učitelem? Je to nasnadě: za jakékoli provinění netrestal učitel nikdy žáky, ale vždy jedině sám sebe. Cimrman vycházel z předpokladu, který uznává i dnešní škola, že žáci mají mít svého učitele rádi, a tudíž by je mělo mrzet, když učitel trpí. Jak to vypadalo ve skutečnosti: Když mu žáci například nalili vodu do kalamáře, nepustil se Cimrman celý týden na krok z domu. Žáci měli v tu dobu volno, a tedy dostatek času, aby ho mohli litovat. Jindy reagoval na nezbednost těmito slovy: „Nedám si dnes po obědě doutník. Neplačte, sami jste si to zavinili!“ ( Ladislav Smoljak) Řešení 3. Doplň a zdůvodni pravopis

8 Řešení 4. Doplň i,í,y,ý a další chybějící písmena. Víte, kolik obyvatel mají Pardubice? Lasička hbitě zmizela. Houkání sýčka nás vyděsilo. Koblihy mi zabalili do papírového pytlíku. Na sypkém sněhu se v Orlických horách dobře lyžovalo. V zimě sypu ptáčkům do krmítka zrní. Vymyslete něco lepšího! Myslivci se starají o lesní zvířata. V autě máme plyšové potahy. S vybitými bateriemi není vysílání rádia slyšet. Při úklidu na chatě bude maminka mýt okna a vysmýčí všechny místnosti. Výr má na hlavě pírka, která vyčnívají jako uši. Dvířka králíkárny je třeba zavírat, aby králíci neutekli. Píchla jsem se při šití do prstu.

9 Použitá literatura MIKULENKOVÁ Hana a kol. Č eský jazyk 4, 1.díl.Olomouc: Prodos, 2008, ISBN 80-85806-92-4 STYBLÍK Vlastimil a kol.Pracovní sešit k u č ebnici Č eský jazyk pro 4.ro č ník ZŠ. Praha: SPN, 2002, ISBN 80-7235-166-4 ŠT Ě RBOVÁ Ludmila, BEDNÁ Ř OVÁ Lenka. Č eština pro 4. ro č ník ZŠ – pracovní sešit. Úvaly: JINAN, 1997, č.j. 12680/93-22 Obrázky z galerie klipart


Stáhnout ppt "Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor: Mgr. Dobrá Jana Název DUM: VY_32_Inovace_1.1.16 Pravopisná cvi č ení – 1. díl Název sady: Č eský jazyk 4. ro."

Podobné prezentace


Reklamy Google