Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Resortní program přípravy na stárnutí v letech 2008 až 2012 Národní program přípravy na stárnutí rozpracovaný v rámci působnosti resortu Ministerstva vnitra.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Resortní program přípravy na stárnutí v letech 2008 až 2012 Národní program přípravy na stárnutí rozpracovaný v rámci působnosti resortu Ministerstva vnitra."— Transkript prezentace:

1 Resortní program přípravy na stárnutí v letech 2008 až 2012 Národní program přípravy na stárnutí rozpracovaný v rámci působnosti resortu Ministerstva vnitra

2 ● Ministr vnitra pověřil koordinací zajištění a naplňování Národního programu v rámci resortu vnitra a jeho každoročním vyhodnocením do 30. dubna,respektive 31. května počínaje rokem 2009, Ing. Zdeňku Pikešovou, ředitelku odboru personálního.

3 ● Stárnutí populace je nejcharakterističtějším rysem demografického vývoje České republiky i dalších rozvinutých zemí Evropy. ● Tento vývoj bude v dalších letech pokračovat. Přispěje k němu zestárnutí populace poválečných ročníků a v dalším období hlavně prodlužující se věk odchodu do důchodu a doba dožití.

4 ● Politika přípravy na stárnutí musí reagovat na dvě základní výzvy: integrovat starší občany do ekonomického a sociálního rozvoje a vytvořit věkově inkluzívní společnost. ● Důležité je přizpůsobit politiku zaměstnanosti, důchodovou politiku a další politiky, ale také služby probíhajícím sociálním a demografickým změnám.

5 ● Na uvedená fakta reagovala vláda svým usnesením č. 8. z 9. ledna 2008 a přijala Národní program přípravy na stárnutí na období let 2008 až 2012; je to strategický dokument, který stanovuje cíle a opatření, která je třeba přijmout v konkrétních oblastech v kontextu demografického stárnutí a sociálních změn ve společnosti.

6 ● Národní program přípravy na stárnutí na období let 2008 až 2012, kde jsou uvedeny zodpovědné resorty za jednotlivé úkoly a opatření najdete na internetové adrese: http://www.mpsv.cz/cs/5045

7 ● Na základě rozpracování úkolů a opatření Národního programu, které jsou v gesci odborných útvarů MV ČR, a to: odboru vzdělávání a správy policejního školství, odboru prevence kriminality, odboru zdravotnického zabezpečení, odboru efektivní veřejné správy a odboru personálního vznikl :

8 ● RESORTNÍ PROGRAM PŘÍPRAVY NA STÁRNUTÍ NA OBDOBÍ LET 2008 AŽ 2012

9 1. Odbor vzdělávání a správy policejního školství: - do rámcového vzdělávacího programu základní odborné přípravy policistů služby pořádkové, dopravní a železniční policie platného od 1.června 2008 byly aktuálně v předmětech komunikace a policejní etika, právo, kriminalistika,

10 služba pořádkové policie a služba dopravní policie zařazeny tématické okruhy o specifických potřebách a rizicích seniorů a základní poznatky z oblasti gerontologie.

11 2. Odbor prevence kriminality: - i v roce 2008 byla v rámci Programu prevence kriminality zvyšována informovanost seniorů o protiprávních rizicích s cílem zvyšovat jejich obezřetnost a eliminovat újmy na zdraví i majetku,

12 - podpora zvyšování informovanosti policistů o prevenci, rozpoznávání a možnostech řešení zneužívání a týrání seniorů, - informování občanů o možnostech ochrany před trestnou činností je již od roku 1996 náplní mnoha projektů

13 ● Programů prevence kriminality na místní úrovni, které iniciuje a finančně podporuje Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality. Nejčastějšími cílovými skupinami v této oblasti jsou zejména v posledních letech senioři.

14 3. Odbor zdravotnického zabezpečení: - v roce 2008 byla řešena problematika zdravotnických preventivních aktivit pro seniory na pracovně metodických shromážděních pracovníků resortních zdravotnických zařízení – metodická opatření byla směřována na možné

15 příznaky zneužívání nebo násilí zjistitelné v rámci zdravotní péče poskytované seniorům registrovaným u zdravotnických zařízení resortu, - problematika zdravého stárnutí a zdravotní prevence v sociální oblasti je souběžně řešena v rámci Dlouhodobého programu „Zdraví 21“.

16 4. Odbor efektivní veřejné správy: - akreditační komise oboru podporuje předkládání vzdělávacích projektů, které jsou zaměřeny na sociální služby pro seniory, - odbor v letošním roce připraví informační bulletin pro veřejnost a úřady územní samosprávy k vyvěšení na webových

17 stránkách Ministerstva vnitra k projektu “Města přátelská stáří“ tak, aby byly ve službách pro seniory uplatňovány následující principy – nezávislost, zařazení do společnosti, péče, seberealizace a důstojnost. Cílem informačního projektu je podpora

18 aktivního zdravého stárnutí ve všech jeho složkách, které jsou ovlivnitelné samotnými seniory, tzn. zejména pohyb, výživa, psychické zdraví, životní styl, předcházení úrazům, zvládání stresu, jak dosáhnout kvalitního spánku, jak se správně hýbat apod.

19 5. Odbor personální : - reflektuje stárnutí naší populace v rostoucím podílu starších pracovníků zaměstnaných na Ministerstvu vnitra (koncem roku 2008 tvořili pracovníci MV ve věku 50 let a více 47 % z celkového počtu pracovníků).

20 Průměr v EU u zaměstnaných osob 55 až 64 let je 50 % a do roku 2012 je plánováno zvýšení na 55 %. a podporuje podmínky a prostor pro zaměstnávání pracovníků důchodového věku, - chce zvyšovat informovanost starších pracovníků MV –

21 v roce 2008 jsme navázali spolupráci s Českou správou sociálního zabezpečení k problematice odchodu do důchodu – jde o nejčastější otázky při vyřizování žádosti o důchod, předčasný odchod do důchodu, důchodový věk apod. – postupně odpovědi na dané otázky uveřejňujeme na webových

22 stránkách MV, - chceme také zvyšovat povědomí o přínosu věkové různorodosti na pracovišti, o ochraně proti věkové diskriminaci a podporovat starší pracovníky při rozšiřování kvalifikace,

23 - dále bychom se chtěli zaměřit na vytváření kvalitního pracovního prostředí, podporovat starší pracovníky v péči o své zdraví, k finančnímu zajištění ve stáří a podporovat zabezpečení jejich sociálních potřeb – některé z bodů se již realizují – viz Kolektivní smlouva MV + čerpání FKS (příspěvek na důchodové připojištění, rehabilitační masáže atd.).

24 V současné době před námi stojí dvě velké výzvy, a to: 1. využití informačních a komunikačních technologií ve službách pro seniory (viz Memorandum MV s ČT z 24.2.09.)

25 2. Posílení role (kompetencí a zodpovědnosti ) obcí - rozšířením jejich agendy o vytváření podmínek pro integrované služby dlouhodobé péče o seniory a monitorování jejich úrovně.

26 ● V letošním roce také připravuje ČSÚ ve spolupráci s resorty MV, MPSV, MZ- ÚZIS a odborníky v oboru Analytickou publikaci o stárnutí a seniorech.

27 Závěr „STÁŘÍ“ není choroba, ale stav, ke kterému směřujeme celý život a staří budeme všichni, tak bychom se na NĚ měli včas a kvalitně připravit “. Mgr. D. Horáková, OPe MV, Praha 14. 5. 2009


Stáhnout ppt "Resortní program přípravy na stárnutí v letech 2008 až 2012 Národní program přípravy na stárnutí rozpracovaný v rámci působnosti resortu Ministerstva vnitra."

Podobné prezentace


Reklamy Google