Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Personální rozvoj zaměstnanců a zaměstnankyň Ministerstva vnitra s ohledem na jejich specifické potřeby PhDr. Eva Ferrarová, Ph.D. Koordinátorka problematiky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Personální rozvoj zaměstnanců a zaměstnankyň Ministerstva vnitra s ohledem na jejich specifické potřeby PhDr. Eva Ferrarová, Ph.D. Koordinátorka problematiky."— Transkript prezentace:

1 Personální rozvoj zaměstnanců a zaměstnankyň Ministerstva vnitra s ohledem na jejich specifické potřeby PhDr. Eva Ferrarová, Ph.D. Koordinátorka problematiky rovnosti žen a mužů, stárnutí a zdravotně postižených v resortu Ministerstva vnitra

2 Do personální práce jsou zapracována následující hlediska : Rovnost žen a mužů Problematika stárnutí Problematika OZP Tak vznikl projekt „Akceptace specifických potřeb zaměstnanců a zaměstnankyň MV“

3 Rovnost žen a mužů: institucionální zabezpečení Každoroční usnesení vlády k Souhrnné zprávě o plnění Priorit a postupů vlády při prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže v předešlém roce, které také aktualizuje úkoly na daný rok a Vládní strategie pro rovnost žen a mužů Rada vlády pro rovnost žen a mužů a její výbory Národní garant problematiky: Úřad vlády

4 Rovnost žen a mužů: institucionální zabezpečení na MV Aktualizované Priority a postupy MV při prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže Nařízení Ministerstva vnitra 11/2013, kterým se stanoví priority a postupy při prosazování rovnosti mužů a žen a způsob zabezpečení jejich plnění v Ministerstvu vnitra Pokyn ministra vnitra 54/2011, kterým se zřizuje pracovní skupina pro prosazování rovnosti žen a mužů v Ministerstvu vnitra

5 Senioři a stárnutí: institucionální zabezpečení Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období 2013 - 2017 Rada vlády pro seniory a přípravu na stárnutí se svými výbory Resortní plán přípravy na stárnutí

6 Age Management Aby nedocházelo k diskriminaci z důvodu věku na pracovním trhu, měly by české firmy i úřady veřejné správy uplatňovat v personální práci zásady Age Managementu tj. vytvářet podmínky pro zaměstnávání všech věkových kategorií (protože každá z nich je přínosná pro týmovou práci jiným způsobem). Obvykle se zaměřuje na opatření, která podporují diverzitu a činnosti, které zajišťují, aby každý zaměstnanec dostal možnost naplnit svůj potenciál a nebyl znevýhodněn kvůli svému věku. Age Management je běžně uplatňován v tradičních zemích EU a vede k vyšší efektivitě práce. Jeho součástí jsou také opatření zaměřená na slaďování rodinného a pracovního života.

7 Zdravotně postižení: institucionální zabezpečení Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Národní plán vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením

8 Úkoly pro odbor personální MV Zvyšovat společenské a právní povědomí v oblasti zákazu diskriminace z důvodu zdravotního postižení či nepříznivého zdravotního stavu, a to např. tiskem informačních materiálů, informováním veřejnosti prostřednictvím rozhlasových a televizních médií apod. Při přijímání všech organizačních, legislativních a faktických opatření, která se týkají života osob se zdravotním postižením, zajišťovat rovnoprávné podmínky žen se zdravotním postižením Vytvářet podmínky pro postupné a průběžné proškolení pracovníků ve veřejném sektoru o problematice osob se zdravotním postižením a zásadách komunikace s vybranými skupinami osob se zdravotním postižením. V rámci své působnosti budou ústřední orgány státní správy včetně svých organizačních složek usilovat při zákonem stanoveném plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením o jejich přímé zaměstnávání.

9 Úkoly pro Policii ČR Při přijímání všech organizačních, legislativních a faktických řešení dodržovat princip komplexního plánování (univerzální design) tak, aby navrhovaná řešení vyhovovala i osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Při přijímání všech organizačních, legislativních a faktických opatření, která se týkají života osob se zdravotním postižením, zajišťovat rovnoprávné podmínky žen se zdravotním postižením Prosazovat významné rozšíření přístupnosti webových stránek veřejných institucí osobám se zrakovým, sluchovým, mentálním a kombinovaným postižením (zejména blind friendly web). V rámci systému pomoci obětem domácího násilí věnovat zvýšenou pozornost rovněž osobám se zdravotním postižením. Usilovat při zákonem stanoveném plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením o jejich přímé zaměstnávání.

10 Projekt Akceptace specifických potřeb zaměstnanců a zaměstnankyň MV Projekt si klade za cíl vytvoření funkčního systému přijímání, adaptace a stabilizace zaměstnanců a zaměstnankyň MV se zvláštním zřetelem k některým specifickým skupinám např. zaměstnankyním na mateřské/rodičovské dovolené, osobám pečujícím o osobu blízkou, osobám ve věku 50+ nebo osobám se zdravotním postižením.

11 Projekt Akceptace: flexibilní pracovní úvazky Pružná pracovní doba Zkrácené pracovní úvazky Práce z domova

12 Využívání flexibilní formy práce v současné době 27.9.2016 12

13 Vyplněné dotazníky podle zájmu využívat flexibilní formy práce 27.9.2016 13

14 Flexibilní formy práce Pružná pracovní doba Zkrácený pracovní úvazek Práce z domova Počty flexibilních pracovních úvazků na MV 27.9.2016 14 Muži%Ženy%Celkem% Zkrácené pracovní úvazky190,9 %512,4 %703,3 % Pružná pracovní doba1306,2 %1617,7 %29113,9 %

15 Projekt Akceptace: zaměstnankyně na mateřské/rodičovské Pravidelný Zpravodaj (4x ročně) Poradenství Adaptační proces při návratu do zaměstnání Mateřská školka Krátkodobé družiny

16 Projekt Akceptace: stáže zdravotně postižených studentů na MV Stážisté: zdravotně postižení studenti vysokých škol Stáže: 5 měsíců Financování: Fondy EU Problém (ne)bezbariérovosti budov MV

17 Velká vítězství Zvýšená citlivost zaměstnanců a zaměstnankyň i vedení k otázkám rovnosti, stárnutí a OZP Efektivnější komunikace (Zpravodaj pro zaměstnankyně na mateřské či rodičovské, Personální zpravodaj), stránky Zvýšený počet flexibilních pracovních úvazků Řešení bezbariérovosti budov

18 Velké problémy Diskontinuita ve vedení MV a na odboru personálním Otázky související s personálním rozvojem jsou vedením často podhodnoceny a někdy vnímány i negativně Nadměrná byrokracie např. ve věci zřízení mateřské školky Problematické financování opatření (čerpáme pouze ze státního rozpočtu)

19 Děkuji za pozornost. eva.ferrarova@mvcr.cz


Stáhnout ppt "Personální rozvoj zaměstnanců a zaměstnankyň Ministerstva vnitra s ohledem na jejich specifické potřeby PhDr. Eva Ferrarová, Ph.D. Koordinátorka problematiky."

Podobné prezentace


Reklamy Google